Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se
k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem.
Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty vytvořené z rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak i judikáty vytvořené z rozhodnutí ostatních soudů, které byly publikovány v právních periodikách a dalších právních pramenech. V Přehledu není opomenuto i několik starších judikátů, např. z Vážného sbírky, aby byl skutečně komplexní a oblast nákladů řízení v občanském procesu zmapoval opravdu celou.
Navíc jsou v Přehledu zařazeny i judikáty, které jsou běžně začleněny do tzv. Centrální judikatury, a přestože nebyly publikovány v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak jsou součástí centrální evidence soudních rozhodnutí, která je vedena na Nejvyšším soudu a je využívána v rozhodovací praxi soudů.
Tímto širokým záběrem do judikatury soudů je vytvořen celistvý souhrn judikatury z oblasti nákladů řízení, který se jistě stane pomocníkem pro rozhodovací činnost na všech stupních civilního řízení.
autor: JUDr. Petra Polišenská vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2011, 256 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Druhy nákladů řízení - str. 11

(k § 137 o.s.ř.)

1. Daň z přidané hodnoty u odměny likvidátora jmenovaného do funkce soudem - str. 11

2. Náklady řízení. Odměna za zastupování. Odměna advokáta. Daň z přidané hodnoty - str. 12

3. Náhrada soudního poplatku - str. 16

4. Rozhodování o náhradě nákladů odvolacího řízení při nezaplacení soudního poplatku z odvolání - str. 17

5. Náklady řízení a poučovací povinnost soudu - str. 18

6. Náklady řízení ve smyslu § 137 o.s.ř. - str. 20

7. Náklady řízení - odměna osobě nepovolané k poskytování právní pomoci - str. 21

8. Odměna notáře v zastaveném řízení o dědictví - str. 22

9. Náklady řízení již zaplacené - str. 23

10. Náklady řízení a jejich souvislost s řízením - str. 25

11. Náklady řízení. Odměna advokáta. Paušální sazba odměny za řízení v prvním stupni. Nekalá soutěž - str. 26

12. Řízení o dědictví. Náklady řízení - str. 27

13. Náklady řízení státu - str. 29

14. Odměna advokáta. Advokátní tarif - str. 30

15. Náklady řízení. Osvědčení o provedené registraci plátce - str. 31

(k § 138 o.s.ř.)

16. Poplatková moderace a riziko z obchodu - str. 33

17. Nemožnost moderace poplatkové povinnosti po skončení řízení - str. 36

18. Řízení před soudem. Individuální osvobození od soudních poplatků - str. 37

19. Ustanovení zástupce účastníku řízení podle § 30 o.s.ř. - str. 38

20. Předpoklady přiznání osvobození od soudních poplatků - str. 40

21. Nárok žalobce na osvobození od soudních poplatků - str. 41

22. Otázka přípustnosti "širšího" osvobození účastníka řízení od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř., který je již ex lege osvobozen od poplatkové povinnosti - str. 42

23. Osvobození od soudních poplatků právnické osoby - str. 44

24. Osvobození od soudních poplatků fyzické osoby-podnikatele - str. 45

25. Prominutí poplatkové povinnosti v občanském soudním řízení u podnikatelských subjektů - str. 46

26. Přípustnost dovolání. Usnesení o osvobození od soudních poplatků - str. 48

27. Osvobození od soudních poplatků. Dovolací řízení. Podmínky řízení. Zánik způsobilosti být účastníkem řízení - str. 49

28. Osvobození od soudních poplatků a dovolání - str. 49

29. Osvobození od soudních poplatků. Právní nástupnictví - str. 51

30. Přípustnost dovolání. Osvobození od soudních poplatků - str. 52

31. Konkurs. Pravomoc soudu. Započtení v konkursu. Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty - str. 53

32. Soudní poplatky. Osvobození od soudního poplatku - str. 57

(k § 139 o.s.ř.)

33. Přípustnost odvolání proti rozhodnutí soudního exekutora - str. 58

34. Otázka hodnocení znaleckého posudku zpracovaného znalcem, který nebyl soudem dle § 127 odst. 1 o.s.ř. ustanoven. K povinnosti soudu provést další důkazy při procesní pasivitě účastníka řízení - str. 59

II. Placení nákladu řízení - str. 61

(k § 140 o.s.ř.)

35. Odměna ustanoveného zástupce - str. 61

36. Vyčíslení odměny ustanoveného zástupce z řad advokátů pro účely náhrady nákladů řízení mezi účastníky - str. 63

37. Odměna advokáta ustanoveného soudem - str. 66

38. Odměna notáře - str. 67

39. Odměna notáře jako soudního komisaře za dodatečné projednání dědictví - str. 68

40. Odměna notáře, nabyl-li dědictví dědic, který zemřel - str. 69

41. Odměna soudního komisaře - str. 70

42. Solidárnost při placení nákladů řízení - str. 71

43. Náklady řízení. Náhrada nákladů řízení. Nárok na náhradu nákladů řízení. Vznik nároku - str. 72

44. Náklady řízení. Samostatné nároky samostatných společníků - str. 74

45. Účastníci řízení. Náklady řízení. Advokátní tarif - str. 76

46. Odměna ustanoveného zástupce - str. 78

(k § 141 o.s.ř.)

47. Záloha na náklady důkazů uložená České republice - str. 79

48. Náklady řízení. Nezaplacení zálohy na náklady důkazu - str. 80

49. Usnesení o povinnosti zaplatit zálohu na náklady znaleckého posudku - str. 83

50. Náklady řízení a záloha na ně - str. 85

51. Záloha na náklady řízení spojené s podáním znaleckého posudku - str. 86

52. Záloha na náklady důkazu. Vymáhání zálohy na náklady důkazu - str. 87

III. Náhrada nákladů řízení - str. 90

(k § 142 o.s.ř.)

53. Závaznost právního názoru odvolacího soudu v usnesení, jímž bylo zrušeno rozhodnutí soudu prvého stupně pro nepřezkoumatelnost. Rozhodování o náhradě nákladů v soudním vkladovém řízení podle části páté o.s.ř. - str. 90

54. Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí žaloby o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z důvodu převodu spoluvlastnického podílu žalovanými v průběhu řízení na třetí osobu. Způsob určení ceny věci pro stanovení sazby odměny v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 92

55. Rozhodování o nákladech řízení podle čísti páté o.s.ř. - str. 96

56. Výrok o solidární (společné a nerozdílné) povinnosti k náhradě nákladů řízení - str. 97

57. Výpočet nákladů řízení, je-li ve spojených věcech rozhodnuto zčásti věcně a zčásti procesně - str. 98

58. Účinky odvolání proti rozsudku o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 104

59. Rozhodování o nákladech řízení ve sporu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - str. 106

60. Vázanost soudu návrhem na způsob vypořádání podílového spoluvlastnictví. Kdy soud přistoupí k vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovému domu rozdělením na jednotky - str. 108

61. Účelnost nákladů dovolacího řízení - str. 110

62. Nepřiznání náhrady nákladů řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele - str. 111

63. Náhrada nákladů řízení v kompetenčním sporu - str. 113

64. Náhrada nákladů s vyjádřením k námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu - str. 114

65. Vázanost odvolacího soudu mezemi odvolání v případě, že byl napaden pouze výrok o náhradě nákladů řízení - str. 116

66. Náhrada nákladů řízení podle § 142 odst. 3 o.s.ř. - str. 116

67. Výklad ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání - str. 117

68. Výklad ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání - str. 118

69. Náhrada nákladů řízení. Žádost o předběžné projednání nároku podle § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb. - str. 118

70. Spojení věcí ke společnému řízení a náklady právního zastoupení - str. 119

71. Náklady řízení. Důvod hodný zvláštního zřetele - str. 120

72. Předmět řízení penězi neocenitelný - str. 122

73. Podílové spoluvlastnictví - str. 123

74. Některé otázky občanského soudního řízení o zbavení, omezení a navrácení způsobilosti k právním úkonům - str. 125

75. Plná a poměrná náhrada nákladů řízení - str. 127

76. Samostatné nároky a náklady řízení - str. 128

77. Náklady řízení v řízení o rozdělení užívání společné nemovitosti - str. 129

78. Výměra bolestného a náklady řízení - str. 129

79. Náklady řízení. Příslušenství jako předmět řízení - str. 130

(k § 143 o.s.ř.)

80. Náklady řízení. Zúžení společného jmění manželů - str. 133

81. Náhrada nákladů řízení o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů (zúžení společného jmění manželů)  - str. 135

82. Náhrada nákladů řízení. Zúžení BSM - str. 136

83. Otázka nákladů řízení při přivolení výpovědi z nájmu bytu - str. 137

84. Náklady soudního řízení. Směnky - str. 138

(k § 144 o.s.ř.)

85. Náklady řízení při zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů - str. 139

86. Náklady řízení v řízení o rozvod - str. 140

(k § 145 o.s.ř.)

87. Rozhodování o nákladech řízení při nařízení předběžného opatření podle § 76b o.s.ř. - str. 141

(k § 146 o.s.ř.)

88. Formulace nákladového výroku při aplikaci § 150 o.s.ř. - str. 142

89. Náhrada nákladů řízení zastaveného podle § 111 odst. 3 o.s.ř. - str. 144

90. Náhrada nákladů řízení při zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. pro zaplacení dlužného nájemného - str. 145

91. Zastoupení advokáta jiným advokátem v soudním řízení - str. 150

92. Řízení před soudem. Nepřiznání náhrady nákladů řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele - str. 152

93. Nepřiznání náhrady nákladů řízení z důvodu nepoctivého postupu žalobců vůči žalovanému - str. 153

94. Zastoupení ústředního správního úřadu advokátem ve správním soudnictví - str. 155

95. Rozhodování o náhradě nákladů řízení při zastavení řízení - str. 156

96. Aplikace § 146 odst. 2 o.s.ř. při zastavení řízení o přivolení k výpovědi nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. v důsledku zaplacení dlužného nájemného - str. 157

97. Náklady řízení při zastavení řízení pro zrušení napadeného rozhodnutí správním orgánem - str. 158

98. Náhrada nákladů žalobce při zastavení řízení - str. 158

99. Náklady řízení při zpětvzetí správní žaloby - str. 159

100. Zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku - str. 160

101. Náhrada nákladů řízení v případě zpětvzetí dovolání - str. 162

102. Náhrada nákladů řízení při neuskutečněném jednání soudu - str. 163

103. Náklady řízení při zpětvzetí žaloby - str. 163

104. Náklady řízení při zastavení řízení - str. 164

105. Náklady řízení při zpětvzetí žaloby - str. 165

106. Náklady řízení. Sazba odměny advokáta za řízení v jednom stupni. Spor o určení pravosti pohledávky - str. 166

107. Náklady řízení. Odměna advokáta. Mimosmluvní odměna. Úkony právní služby. Převzetí zastoupení. Změna zástupce - str. 167

108. Náklady řízení. Sazba odměny advokáta za řízení v jednom stupni. Spor o určení pravosti pohledávky - str. 168

109. Exekuce prodejem nemovitosti. Dražební vyhláška. Doručení dražební vyhlášky. Usnesení o příklepu. Osoby oprávněné podat odvolání. Rozhodnutí o odvolání proti usnesení o příklepu - str. 169

110. náklady řízení při zastavení řízení - str. 171

111. Náklady řízení. Důvodné podání žaloby - str. 174

112. Náklady řízení při zastavení řízení z důvodů zpětvzetí žaloby - str. 176

113. Zaplacení nákladů řízení před konečným rozhodnutím soudu - str. 178

(k § 147 o.s.ř.)

114. Náklady řízení při zastavení řízení - str. 180

115. Odvolání proti usnesení o náhradě nákladů řízení - str. 183

116. Náklady řízení při zastavení řízení - str. 185

117. Zastavení odvolacího řízení a náklady řízení - str. 187

118. Náklady řízení při zpětvzetí žaloby - str. 189

119. Rozhodování o nákladech řízení. Absence výroku o nákladech řízení. Částečné zastavení řízení - str. 190

120. Náklady řízení při odročení jednání - str. 191

(k § 148 o.s.ř.)

121. Právo státu na náhradu nákladů řízení - str. 193

122. Náklady řízení hrazené Českou republikou - str. 193

123. Náklady řízení. Tlumočník  - str. 194

124. Náklady řízení. Řízení o dědictví - str. 196

(k § 149 o.s.ř.)

125. Materiální vykonatelnost rozhodnutí soudu o náhradě nákladů řízení přisouzené účastníku zastupovanému advokátem - str. 198

(k § 150 o.s.ř.)

126. Procesní úspěch v řízení o úpravu užívání společné věci. Nepřiznání náhrady nákladu v tomto řízení procesně úspěšnému účastníku - str. 201

IV. Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 205

(k § 151 o.s.ř.)

127. Označení zastavené věci jako další modus zástavního práva k movitým věcem - str. 205

128. Faktura jako listina ve smyslu § 151b odst. 3 obč. zák. ve znění před novelou č. 367/2000 Sb. - str. 208

129. Rozhodnutí o základu náhrady nákladů řízení - str. 208

130. Rozhodnutí o nákladech řízení. Určení výše odměny advokáta. Paušální sazba odměny za řízení v jednom stupni. Mimosmluvní odměna. Okolnosti případu - str. 210

131. Hotové výdaje notáře v řízení o dědictví - str. 210

132. Daň z přidané hodnoty jako náklady řízení - str. 213

133. Vydání samostatného usnesení o odměně notáře - str. 214

134. Vzdání se nároku na náhradu nákladů řízení - str. 216

135. Náklady řízení a jejich závislost na výsledku řízení ve věci samé - str. 216

136. Náklady řízení podílové spoluvlastnictví - str. 217

137. Odměna advokáta - str. 218

138. Směnka. Náklady řízení - str. 220

139. Náklady řízení. Samostatné usnesení - str. 223

140. povinnost soudu rozhodnout o nákladech řízení podle procesní situace - str. 226

(k § 151a o.s.ř.)

141. Odměna notáře jako soudního komisaře - str. 227

142. Hrazení odměny notáře jako soudního komisaře v případě, kdy dědictví, jehož nenabyl žádný dědic, připadlo státu - str. 228

143. Smrt dědice, který dědictví neodmítl, v průběhu řízení o dědictví - str. 229

 

 

 

Další nabídka k tématu

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.