Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Přehled judikatury - Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.

Druhá část tohoto přehledu judikatury mapuje významnou oblast kriminality, která je zčásti charakterizována též násilným jednáním pachatele. Tento svazek navazuje nejen na předcházející vybranou judikaturu věnovanou trestnému činu loupeže, ale i na svazky týkající se skutkových podstat sedmé hlavy zvláštní části trestního zákona - trestné činy proti životu a zdraví a institutu nutné obrany.
autor: JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Karel Hasch, JUDr. Pavel Kučera, JUDr. Stanislav Rizman vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2009, 288 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

A. Trestné činy proti svobodě - str. 11

I. Omezování osobní svobody - str. 11

1. Zadržení osoby přistižené při trestném činu a omezování osobní svobody - str. 11

2. K subjektivní stránce - str. 12

3. K objektivní stránce. Pokus trestného činu omezování osobní svobody - str. 13

4. K intenzitě jednání - str. 14

5. K výkladu pojmu "bez oprávnění" - str. 15

6. K poměru trestného činu omezování osobní svobody a trestného činu útisku. Dobrovolné upuštění od dokonání trestného činu - str. 16

7. K poměru trestného činu omezování osobní svobody a přípravy nebo pokusu trestného činu znásilnění - str. 19

8. Poměr trestného činu omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1, 2 tr. zák. a pokusu znásilnění podle § 8 odst. 1 a § 241 tr. zák. - str. 21

9. Objekt trestného činu omezování osobní svobody - str. 23

10. Vyloučení jednočinného souběhu - str. 23

11. Jednočinný souběh tr. činu podle § 231 odst. 1, 2 tr. zák. a trestného činu, jenž měl být jeho spácháním usnadněn - str. 24

12. K rozlišování tr. činu omezování osobní svobody a vydírání - str. 24

13. K rozlišování tr. činu omezování osobní svobody, vydírání a znásilnění - str. 25

14. K rozlišování tr. činu omezování osobní svobody a loupeže - str. 26

15. K rozdílům skutkových podstat trestných činů omezování osobní svobody a zbavení osobní svobody - str. 27

II. Zbavení osobní svobody - str. 32

16. K subjektivní stránce v případech, kdy se pachatel domnívá, že jedná v nutné obraně - str. 32

17. Kdy lze uvedením v omyl (lstivým předstíráním uvěznění) naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu zbavení osobní svobody. K subjektivní stránce - str. 33

18. K rozlišování trestných činů omezování osobní svobody a zbavení osobní svobody - str. 36

19. K rozlišování trestných činů omezování osobní svobody a zbavení osobní svobody - str. 36

III. Obchodování s lidmi - str. 37

20. K objektivní stránce tr. činu podle § 232a odst. písm. a) tr. zák. K jednočinnému souběhu trestných činů podle § 232a a 204 tr. zák. - str. 37

21. K aplikaci § 16 tr. zák. při kvalifikaci jednání majícího znaky trestného činu obchodování s lidmi spáchaného před účinností zák. č. 537/2004 Sb. (tj. před 22.10.2004) - str. 40

IV. Zavlečení do ciziny - str. 47

22. K objektivní stránce - str. 47

23. Výkonem rodičovských práv se nelze dopustit zavlečení do ciziny - str. 47

V. Vydírání - str. 51

24. K charakteru pohrůžky u trestného činu vydírání - str. 51

25. K dokonání trestného činu vydírání - str. 51

26. Spolupachatelství k trestnému činu vydírání - str. 53

27. K rozdílu mezi trestným činem vydírání a trestným činem útisku - str. 54

28. K poměru trestných činů loupeže a vydírání - str. 55

29. K pokusu trestného činu vydírání - str. 57

30. K rozlišování trestných činů vydírání a omezování osobní svobody - str. 58

31. Pokus vydírání na nezpůsobilém předmětu útoku - str. 58

32. K objektivní stránce vydírání a ke vztahu k loupeži - str. 59

33. Jednočinný souběh - str. 59

34. Jednočinný souběh - str. 60

35. K rozlišování trestných činů loupeže a vydírání - str. 62

36. K rozlišování trestných činů omezování osobní svobody a vydírání - str. 64

37. K možnostem jednočinného souběhu - str. 65

38. Pohrůžka jiné těžké újmy - str. 65

39. K rozlišování trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a trestného činu vydírání. K otázce kdy je trestný čin vydírání spáchaný se zbraní - str. 67

40. Místo spáchání činu - str. 70

41. K rozlišování trestných činů vydírání a loupeže - str. 71

42. K rozlišování trestných činů vydírání a loupeže, v případech tzv. drobných loupeží - str. 72

43. Jestliže jednání vykazuje formální znaky určitého trestného činu, je nutno je posuzovat jen v rámci této skutkové podstaty - str. 73

44. K souběhu trestných činů vydírání a vraždy - str. 76

45. Spáchání činu se zbraní - str. 79

46. K otázce, kdy je čin spáchán na svědkovi - str. 85

47. K jednočinnému souběhu trestných činů vydírání a zneužívání pravomocí veřejného činitele - str. 91

48. Spáchání činu se zbraní - str. 96

49. Spáchání činu nejméně se dvěma osobami a zavinění ve vztahu k této okolnosti - str. 101

50. Pohrůžka jiné těžké újmy - str. 107

51. Spáchání činu nejméně se dvěma osobami - str. 114

52. Ke spáchání vydírání se zbraní - str. 116

53. V čem může spočívat pohrůžka jinou těžkou újmou - str. 119

VI. Útisk

54. K rozlišení útisku a vydírání - str. 126

55. Stav tísně a stav závislosti - str. 128

VII. Porušování domovní svobody - str. 130

56. K pojmu dům nebo byt jiného - str. 130

57. K výkladu pojmů vniknutí a násilí - str. 130

58. K výkladu pojmu dům - str. 131

59. Nositel ochrany u trestného činu porušování domovní svobody - str. 133

60. K subjektivní stránce. Výklad pojmu násilí - str. 134

61. K výkladu pojmu byt jiného - str. 135

62. K výkladu pojmu dům jiného - str. 136

63. K pojmu spáchá čin nejméně se dvěma osobami - str. 136

64. K pojmu zbraň - str. 139

65. K pojmu trestného činu porušování domovní svobody a k výkladu některých pojmů - str. 141

66. Oprávněnost obrany proti narušení domovní svobody - str. 142

67. Posuzování předběžné otázky o účasti dalších osob na spáchání trestného činu porušování domovní svobody - str. 144

68. K pojmu dům nebo byt jiného - str. 146

69. K pojmu dům nebo byt jiného - str. 149

70. Spolupachatelství - str. 151

71. K pojmu "užije-li násilí" - str. 153

72. Překážka, jejímž účelem je zabránit vniknutí - str. 157

73. Nositel ochrany u trestného činu porušování domovní svobody - str. 159

74. Vstup do obydlí jiného s právně relevantním souhlasem některé z osob, které v něm oprávněně bydlí, nemůže naplňovat znaky trestného činu podle § 238 tr. zák. K souhlasu poškozeného s trestním stíháním - str. 160

75. K výkladu znaku nejméně se dvěma osobami a k jednočinnému souběhu s trestným činem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru - str. 165

76. K objektivní stránce. K zákazu dvojího přičítání - str. 170

77. Lest jako prostředek překonání překážky při vniknutí do bytu - str. 176

B. Trestné činy proti lidské důstojnosti - str. 183

I. Znásilnění - str. 183

78. Stav bezbrannosti. K vyloučení jednočinného souběhu s omezováním osobní svobody - str. 183

79. K dokonání trestného činu znásilnění - str. 185

80. Spolupachatelství k trestnému činu znásilnění - str. 186

81. Příprava a pokus trestného činu znásilnění - str. 187

82. Pokus trestného činu. Dobrovolné upuštění od pokusu - str. 188

83. Ke vztahu mezi pokusem trestného činu znásilnění a trestným činem omezování osobní svobody - str. 190

84. Zavinění k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - str. 191

85. Zavinění k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - str. 191

86. Skutkový omyl negativní - str. 193

87. K pojmu zneužití bezbrannosti jiného. Využití omylu poškozeného - str. 198

88. Zavinění k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - str. 200

89. K pojmům násilí a pohrůžka bezprostředního násilí - str. 202

90. K pojmu stav bezbrannosti - str. 202

91. Zavinění k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - str. 202

92. Zavinění k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby - str. 203

93. Pokus trestného činu znásilnění. K zániku trestnosti pokusu o znásilnění - str. 203

94. Zavinění k těžšímu následku. Těžká újma na zdraví - str. 204

95. Stav bezbrannosti. K otázce, kdy je soulož dokonaná - str. 206

96. K příčinné souvislosti mezi jednáním pachatele a smrtí poškozené - str. 209

97. Jednočinný souběh - str. 211

98. Pokud jsou naplněny formální znaky konkrétního trestného činu, nelze s poukazem na nižší společenskou bezpečnost činu posoudit skutek jako jiný delikt, jehož formální znaky také naplňuje - str. 213

99. K otázce reálného souběhu - str. 214

100. K pojmu bezbrannost - str. 217

101. Zneužití bezbrannosti - str. 221

II. Pohlavní zneužívání - str. 225

102. Zneužití závislosti - str. 225

103. Ze skutečnosti, že jde o osobu svěřenou dozoru pachatele, nelze automaticky dovodit zneužití závislosti takové osoby - str. 226

104. Jiný způsob pohlavního zneužití - str. 228

105. K objektivní stránce - str. 229

106. Zjišťování skutečného stavu věci - str. 231

107. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody - str. 236

108. Jednočinný souběh - str. 237

109. Jednočinný souběh - str. 239

110. K souběhu trestných činů pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a podle § 243 tr. zák. - str. 239

111. K objektivní stránce - str. 241

112. K materiální stránce - str. 241

113. Zneužití závislosti - str. 242

114. Pokračování v trestném činu - str. 242

115. Jednočinný souběh trestných činů - str. 243

116. Osoba svěřená dozoru - str. 243

117. Osoba svěřená dozoru - str. 244

118. Jednočinný souběh - str. 246

119. Vícečinný souběh - str. 248

III. Soulož mezi příbuznými - str. 249

120. Jednočinný souběh - str. 249

121. Jednočinný souběh - str. 249

Věcný přehled judikátů

1. Formální znaky trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti - str. 251

2. Materiální znaky trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti - str. 278

3. Vztah k jiným trestným činům - str. 280

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Trestní zákoník I., II. díl, komentář

Draštík, Fremr, Durdík, Růžička, Sotolář a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka. Od nabytí účinnosti trestního ...

Cena: 4 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.