Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Přehled judikatury - Poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení

Přehled judikatury - Poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení

Tento svazek řady Přehledů judikatury vychází aktuálně v souvislosti s účinností novely občanského soudního řádu č. 7/2009 Sb., která přináší mj. i rozsáhlé změny v oblasti koncentrace řízení. Tím podstatně vzroste i význam judikatury, která se koncentrací řízení zabývá. S koncentrací řízení je zpravidla spojena povinnost soudu poučit účastníky o tom, jaká je jejich skutková a důkazní situace. Přehled judikatury z této oblasti může být dobrým pomocníkem soudcům i advokátům.
autor: JUDr. Karel Svoboda vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2009, 100 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Poučovací povinnost soudu směřující k naplnění procesních povinností účastníků - str. 11

A. Základní zásady

1. Podstata poučovací povinnosti soudu - str. 11

2. Nesprávné nebo nejasné poučení soudu - str. 12

3. Povinnost důkazní jako procesní povinnost - str. 12

4. Hmotněprávní a procesní skutečnosti - str. 13

5. Poučení udělované zástupci - str. 14

6. Poučení o nedostatku pasivní legitimace - str. 14

7. Poučení o synallagmatickém charakteru závazku - str. 15

8. Poučení v případě žaloby podle zákona č. 82/1998 Sb. - str. 16

9. Poučovací povinnost v případě rozhodnutí bez jednání - str. 16

10. Poučení o opravných prostředcích - str. 17

11. Pozdní podání opravného prostředku na základě nesprávného poučení soudu - str. 17

12. Nesprávné poučení o opravném prostředku - str. 18

B. Speciální povinnosti soudu k procesnímu poučení

a) Poučení o možnosti namítat podjatost - str. 18

13. Následky nepoučení o možnosti namítat podjatost soudce - str. 18

b) Poučení o právu žádat ustanovení zástupce - str. 19

14. Následky nepoučení o právu žádat o ustanovení zástupce během nalézacího řízení - str. 19

15. Nedostatek poučení o právu žádat zástupce podle § 30 o. s. ř. v řízení o dovolání - str. 20

c) Poučovací a součinnostní povinnost soudu při odstraňování vad žaloby - str. 20

16. Náležitosti výzvy k odstranění vad podání - str. 20

17. Poučení o vadách žaloby - str. 21

18. Poučení o vadách podání - zvýraznění textu - str. 22

19. Forma výzvy k odstranění vad žaloby. Její použití v řízení před správním soudem - str. 22

20. Posuzování vad žaloby - str. 23

21. Základní povinnost účastníka tvrdit a jeho povinnost dotvrzovací - str. 23

22. K potřebě odlišit poučení podle § 43 odst. 1 a podle § 118a odst. 1 až 3 o.s.ř. - str. 24

23. Vady žaloby versus specifikace žaloby s odkazem na soudní spis - str. 25

24. Rozdíl mezi vadou žaloby a nenaplněnými podmínkami řízení - str. 25

25. Pomoc soudu s formulací žalobního petitu - str. 26

26. Soud je vázán obsahem, nikoliv formulací žalobního návrhu - str. 27

27. Vada návrhu vzniklá zaviněním účastníka - str. 27

28. Relativní neurčitost žaloby o vydání věci druhově určené a její následky - str. 28

29. Míra konkrétnosti poučení - str. 29

30. Nesprávné označení účastníka řízení - str. 29

31. Vady žaloby spočívající v nesprávném označení právnické osoby - str. 30

32. Poučení o potřebě identifikovat účastníka podrobněji, než stanoví zákon - str. 30

33. Vady návrhu na změnu žaloby - str. 31

34. Poučení při procesním nástupnictví - str. 31

35. Odvolání, které neobsahuje žádné odvolací důvody - str. 31

36. Výzva odvolacího soudu k odstranění vad žaloby - str. 32

37. Součinnost soudu při zjišťování náležitostí návrhu na výkon rozhodnutí - str. 33

38. Nesprávné označení organizační složky státu v návrhu na exekuci - str. 33

39. Neuvedení řádných odvolacích důvodů účastníkem v exekučním řízení - str. 34

40. Poučení nezastoupeného účastníka v dovolacím řízení - str. 34

41. Seznamy připojované k návrhu na prohlášení konkursu - str. 35

42. Označení žalovaného ve sporu vyvolaném konkursem - str. 35

d) Procesní poučovací povinnost soudu v řízení o výkon rozhodnutí a při exekuci - str. 35

43. Systém úplné apelace při odvolání v exekucích - str. 35

44. Nepřípustná vyhledávací "svévole" exekučního soudu - str. 36

45. Povaha procesního poučení v exekucích - str. 36

46. Poučení o povinnosti připojit exekuční titul - str. 37

47. Poučení při výkonu uložené blokové pokuty - str. 38

48. Předvídatelnost rozhodnutí o nákladech exekučního řízení - str. 38

II. Poučovací povinnost soudu směřující ke hmotnému právu - str. 39

49. Poučovací povinnost soudu při jednání. Protokolace poučení - str. 39

50. Poučení o hrozící prohře ve sporu a poučení ryze procesní - str. 40

51. Předvídatelnost soudního rozhodnutí při plnění poučovací povinnosti - str. 41

52. Poučení podle § 118a odst. 2 o.s.ř. Předvídatelnost rozhodnutí - str. 42

53. Míra konkrétnosti poučení podle § 118a odst. 1 o.s.ř. - str. 42

54. Doplnění žaloby na základě výzvy soudu a změna žaloby - str. 43

55. Odvolatel, který se bez omluvy neostavil k jednání - str. 44

56. Hmotněprávní poučení udělené straně nepřítomné při jednání - str. 44

57. Poučení podle § 118a o.s.ř. Právní závěry soudů vyšších stupňů - str. 45

58. Poučení podle § 118a a 119a. Uplatnění nových skutečností před odvolacím soudem - str. 45

59. Poučení o koncentraci a jeho protokolace - str. 46

60. Poučení podle §ú 118a o.s.ř.  Vlastní úvaha soudu - str. 47

61. Poučení versus lhůta pro přípravu při přeložení ústního jednání - str. 48

62. K povinnosti soudu upozornit na změnu pasivní legitimace - str. 48

63. Neostatečné poučení soudu prvního stupně a náprava odvolacího soudu - str. 49

64. Hmotněprávní poučení soudu - str. 50

65. Důkazní břemeno ve sporu ze smlouvy o dílo. Porušení povinnosti zaplatit včas cenu díla. Smluvní pokuta. Břemeno tvrzení - str. 50

66. Poučení podle § 118a odst. 1 o.s.ř. v pracovněprávních věcech - str. 51

67. Rozhodování o nákladech řízení. Důvody hodné zvláštního zřetele a zásada předvídatelnosti - str. 52

68. K rozsahu poučovací povinnosti před rozhodnutím o povinnosti k náhradě nákladů řízení - str. 53

69. Poučení o nedostatečné specifikaci skutečností týkajících se náhrady nákladů řízení - str. 54

70. Využitelnost hmotněprávního poučení podle § 118a o.s.ř. v rozhodčím řízení - str. 55

71. Hmotněprávní poučovací povinnost během konkursního řízení - str. 55

III. Koncentrace řízení a skutkové fikce - str. 57

a) Obecný režim koncentrace (§ 114c, § 118b, § 119a, § 205a o.s.ř.) - str. 57

72. Princip koncentrace a princip rovnosti zbraní - str. 57

73. Zásada dvojinstančnosti, princip neúplné apelace - str. 58

74. Koncentrační účinek zásady dvojinstančnosti - str. 59

75. Neúplná apelace, pokud soud rozhoduje bez jednání - str. 59

76. Skutkové úvahy soudu prvního stupně a jejich nepřezkoumatelnost v odvolacím řízení - str. 60

77. Dokazování. Neunesení důkazního břemene. Břemeno tvrzení - str. 60

78. Uplatnění "nových" skutečností v odvolacím řízení. Neúplná apelace - str. 61

79. Neúplná apelace a námitka promlčení uplatněná po dodání odvolání - str. 62

80. Odlišný právní názor odvolacího soudu. Zásada koncentrace řízení - str. 63

81. Zásada koncentrace řízení: Skutkové námitky. Právo na spravedlivý proces - str. 64

82. Nepravdivé důkazy. Zjištění skutkového stavu - str. 65

83. Věrohodnost důkazů. Zjištění skutkového stavu. Žaloba na obnovu řízení - str. 66

84. Hmotněprávní a procesněprávní skutková zjištění. Důkaz listinou - str. 67

85. Nové skutečnosti a důkazy uplatněné v konkursním řízení před odvolacím soudem. Právní posouzení odvolacím soudem - str. 68

86. Zjišťování skutku po zrušení a vrácení věci. Právní názor dovolacího soudu - str. 69

87. Projednání dědictví. Úplná apelace. Změna rozhodných skutečností - str. 69

b) Zvláštní typ koncentrace na základě výzvy podle § 114b o.s.ř. - str. 70

88. Rozsudek pro uznání. Dokazování - str. 70

89. Rozsudek pro uznání. Podmínky fikce uznání. Lhůta k provedení úkonu - str. 71

90. Rozsudek pro uznání. Kvalifikovaná výzva k vyjádření. Platební rozkaz - str. 72

91. Obsah výzvy soudu k vyjádření. Poučení o fikci uznání - str. 72

92. Výzva soudu k vyjádření. Přípustnost rozsudku pro uznání - str. 73

93. Pojem "první jednání ve věci". Výzva k vyjádření - str. 73

94. Fikce uznání. Uplatnění více nároků v jedné žalobě - str. 74

95. Rozsudek pro uznání. Zastavení řízení - str. 75

96. Rozsudek pro uznání. Podmínky vydání - str. 75

97. Rozsudek pro uznání. Rozpor žaloby s právními předpisy - str. 76

98. Výklad vyjádření účastníka řízení soudem - str. 77

99. Rozsudek pro uznání. Vyjádření žalovaného k žalobě - str. 77

100. Rozsudek pro uznání. Vyjádření adresované jinému soudu - str. 77

101. Rozsudek pro zmeškání. Vyjádření žalovaného. Námitka započtení - str. 78

102. Opožděné vyjádření žalovaného. Vážný důvod - str. 79

103. Rozsudek pro uznání. Opožděné vyjádření žalovaného. Odvolací řízení. Schválení smíru - str. 79

c) Skutková fikce nastolená rozsudkem pro zmeškání podle § 153b o.s.ř. - str. 80

104. Rozsudek pro zmeškání. Podstata skutkové fikce - str. 80

105. Rozsudek pro zmeškání. Skutková fikce. Úvaha soudu - str. 81

106. Rozsudek pro zmeškání. Skutková fikce. Právo na spravedlivý proces - str. 81

107. Rozsudek pro zmeškání. Využití skutkové fikce - str. 81

108. Rozsudek pro zmeškání. Úplnost skutkových tvrzení - str. 82

109. Rozsudek pro zmeškání. Rozsudek pro uznání. Použití důkazů. Odvolání - str. 82

110. Rozsudek pro zmeškání. Procesní společenství - str. 83

111. Rozsudek pro zmeškání. Předchozí námitky žalovaného - str. 83

112. Zástupce žalovaného s plnou mocí. Doručování poučení - str. 84

113. Doručení písemnosti uložením. Rozsudek pro zmeškání - str. 84

114. Nevydání rozsudku pro zmeškání. Nemoc účastníka - str. 85

115. Rozsudek pro zmeškání. Omluvená neúčast. Omluvitelný důvod - str. 85

116. Zrušení rozsudku pro zmeškání. Telefonická a ústní omluva - str. 85

IV. Výběr z ustanovení právních předpisů citovaných v textu - str. 87

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.