Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Předběžná opatření v civilním řízení

Předběžná opatření v civilním řízení

Publikace nabízí systematický pohled na předběžná opatření podle OSŘ a ZŘS. Je jedinou českou monografií zpracovávající toto živě diskutované a vysoce prakticky relevantní téma. Řada problémů spojených s předběžnými opatřeními je kontroverzní na společenské i právní úrovni. Zejména v soudní praxi lze zaznamenat nejednotnost rozhodování a i pro praktikující právníky obtížnou předvídatelnost, zdali bude návrhu na vydání předběžného opatření vyhověno.
Cílem předkládané práce je klást a zodpovědět základní otázky „práva předběžných opatření“, které však dosud nebyly komplexněji analyzovány, a hledat řešení jednotlivých partikulárních aplikačních a praktických problémů. Inspiruje se jak v historii, tak ve srovnatelných právních řádech (zejména Rakouska a Německa).
Publikace by měla sloužit především jako příručka pro praxi (soudy, advokáty a praktikující právníky), avšak i pro studium a další akademický výzkum.
autor: Vít Hrnčiřík vydal: C. H. Beck, podle stavu k 5. 9. 2016, 272 stran

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

O autorovi - str. V
Předmluva - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. XV
Úvod - str. 1
1. Nástin problematiky - str. 1
2. Praktická relevance institutu předběžných opatření - str. 2
3. Stav problematiky v právní teorii - str. 3
4. K použité metodě (struktura a postup práce) - str. 4
KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana) - str. 5
KAPITOLA II. Historický vývoj institutu předběžných opatření  - str. 8
1. Kořeny právní úpravy předběžných opatření - str. 8
2. Charakteristika provizorních opatření podle obecného německého procesu a zásady jej ovládající - str. 11
3. Zajišťovací arest a sekvestrace podle obecného německého procesu konkrétně - str. 14
4. Charakteristika právní úpravy provizorních opatření podle JSŘ - str. 16
4.1 Zabezpečovací arest podle JSŘ  - str. 17
4.2 Zabezpečovací zákaz podle JSŘ  - str. 18
4.3 Provizorní sekvestrace podle JSŘ - str. 18
5. Novodobě kodifikovaná rakouská (československá) a německá úprava – koncepce a srovnání - str. 19
5.1 Koncepční rozdíly v materiálním zajišťovacím právu - str. 22
5.2 Koncepční rozdíly ve formálním zajišťovacím právu - str. 24
5.3 Historický vývoj poválečné právní úpravy - str. 26
KAPITOLA III. Základní zásady předběžného řízení - str. 27
1. Zásada efektivní ochrany práva - str. 27
2. Rychlost (zrychlení) řízení - str. 28
3. Osvědčování - str. 29
4. Moment překvapení odpůrce - str. 29
5. Rovnost zbraní - str. 29
6. Subsidiarita prostředků zajištění (opatření), přiměřenost a šetření práv - str. 30
7. Kompenzace procesního znevýhodnění odpůrce - str. 30
8. „Audiatur et altera pars“ (budiž slyšena i druhá strana) - str. 31
9. Ústnost jednání - str. 31
KAPITOLA IV. Základní otázky práva předběžných opatření - str. 32
1. Důvody, funkce a úkoly předběžné ochrany - str. 32
2. Systematické zařazení základních ustanovení o předběžných opatřeních a povaha předběžného řízení - str. 35
3. Základní typologie předběžných opatření - str. 37
4. Vztah k (řízení ve) věci samé - str. 43
4.1 Obecné vymezení (předmět řízení) - str. 43
4.2 Konkrétní souvztažnosti (litispendence, res iudicata,
prejudicialita, promlčení atd.) - str. 45
4.3 Otázka samostatnosti řízení o vydání předběžného opatření - str. 47
5. K předběžnosti a prozatímnosti (mezitímnosti) předběžných opatření - str. 47
6. Předpoklady důvodnosti předběžné ochrany - str. 50
7. Povaha a předmět zajištění, vztah k hmotnému právu a jeho prostředkům zajištění - str. 54
8. Přípustnost tzv. uspokojujících předběžných opatření - str. 56
9. Způsoby (opatření) ochrany předběžnými opatřeními - str. 60
10. Meze předběžné ochrany - str. 63
11. Zásada omezení se na zajišťovací a co nejméně omezující způsoby (opatření) předběžné ochrany - str. 69
12. Předbíhání a předjímání věci samé - str. 70
12.1 Předbíhání věci samé a typ předběžného opatření - str. 71
12.1.1 Zatímní opatření - str. 71
12.1.2 Zajišťovací opatření (v úzkém smyslu) - str. 72
12.1.3 Další úvahy a shrnutí - str. 72
12.2 Předjímání věci samé - str. 73
13. Účinky předběžných opatření - str. 74
14. Vztah k dalším institutům provizorní ochrany, resp. institutům příbuzným - str. 76
14.1 Předběžná vykonatelnost - str. 76
14.2 Exekuce k zajištění - str. 78
14.3 Předběžná opatření, resp. řízení a soudcovské, resp. exekutorské zástavní právo - str. 80
14.4 K tzv. dočasným opatřením zamezujícím vykonání rozhodnutí - str. 82
14.5 Zajištění důkazu - str. 84
14.6 Zajištění předmětu důkazního prostředku - str. 87
14.7 Vztah předběžné ochrany k ochraně rušené držby - str. 88
14.8 Vzájemné sepsání - str. 91
14.9 Poznámka spornosti - str. 93
14.10 Další příbuzné instituty - str. 94
15. Předběžná ochrana a rozhodčí řízení - str. 95
16. Procesní zvláštnosti zajišťovacího řízení (zejm. způsoby zrychlení využívané v zajišťovacím řízení) - str. 98
16.1 Rozšíření soudní příslušnosti - str. 99
16.2 Zvláštní obsazení soudu - str. 99
16.3 Časová priorita - str. 100
16.4 Ústní jednání (?) - str. 100
16.5 Vytknutí vad návrhu - str. 101
16.6 Osvědčování - str. 102
16.7 Přerušení řízení, odročení jednání - str. 107
16.8 Zjednodušení vyhotovování rozhodnutí - str. 107
16.9 Doručování návrhu a rozhodnutí - str. 109
16.10 Zjednodušení v odvolacím řízení - str. 110
17. Předběžná opatření a přístup k nejvyšším civilním soudům - str. 111
18. Předběžné řízení (opatření) a čl. 6 EÚLP - str. 111
19. Ústavněprávní relevance právní úpravy předběžných opatření - str. 116
20. Předběžná opatření a litispendence - str. 118
21. Předběžná opatření a právní moc - str. 121
22. Předběžné řízení a možnost jeho obnovy - str. 124
23. Předběžná opatření, resp. řízení a exekuce - str. 125
24. Předběžná opatření, resp. řízení a insolvence - str. 126
25. Výkon předběžných opatření - str. 128
25.2 Výkon zajišťující movité věci - str. 132
25.3 Výkon zajišťující pohledávku - str. 134
25.4 Výkon zajišťující (evidované) nemovitosti - str. 135
25.5 Výkon ohledně „jiných“ jednání - str. 137
25.6 Urychlení ve vykonávací fázi a možnosti analogie s exekučním řízením - str. 137
25.7 Odlišení fáze nařízení a výkonu, resp. vykonání předběžného opatření - str. 139
26. Procesní zvláštnosti ve prospěch odpůrce - str. 141
27. Právo odpůrce na náhradu škody - str. 143
27.1 Právo na náhradu škody – obecné úvahy - str. 143
27.2 Právo na náhradu škody – případy uplatnění - str. 147
28. Odporové řízení - str. 153
29. Podání žaloby ve věci a její vynucení - str. 155
30. Zrušení předběžného opatření z důvodu změny okolností (včetně vazby na odvolání a odpor) - str. 157
31. Jistota skládaná navrhovatelem - str. 160
32. Jistota skládaná odpůrcem (cautio de relaxando arresto) - str. 163
33. Nepřípustnost výkonu předběžného opatření - str. 165
34. Preventivní obrana (ochrana) proti předběžnému opatření? - str. 165
35. Možnost konečného (defi nitivního) vyřešení sporu předběžným opatřením? - str. 167
35.1 Vyloučení řízení ve věci hlavní, sumární řízení a korektiv náhrady škody - str. 167
35.2 Konečnost v důsledku chování stran či fakticity - str. 169
36. Ireverzibilita důsledků předběžného opatření a přípustnost takového předběžného opatření - str. 170
KAPITOLA V. Výklad platné právní úpravy předběžných opatření v OSŘ - str. 172
1. Zajišťovaný nárok a zajišťovací důvod (§ 74 odst. 1, § 102 odst. 1 OSŘ) - str. 172
1.1 Zajišťovaný nárok - str. 172
1.2 Zajišťovací důvod - str. 173
1.3 Potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků - str. 174
1.4 Obava, že by exekuce byla ohrožena - str. 177
2. Účastníci řízení a „třetí“ osoby (§ 74 odst. 2, § 76 odst. 2 OSŘ) - str. 179
3. Pravomoc a příslušnost k nařízení předběžného opatření (§ 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 102 odst. 3 věta první OSŘ) - str. 182
4. Návrh na nařízení předběžného opatření (§ 75 a 75a OSŘ) - str. 186
5. Jistota skládaná navrhovatelem (§ 75b a 76h OSŘ) - str. 189
6. Nařízení předběžného opatření (§ 75c a § 76 odst. 3 OSŘ) - str. 194
6.1 Osvědčování a „dokazování“ v předběžném řízení - str. 194
6.2 Zrychlení řízení - str. 198
6.3 Rozhodující stav - str. 200
6.4 Odůvodnění rozhodnutí - str. 200
6.5 Uložení povinnosti podat návrh na zahájení řízení ve věci samé - str. 202
6.6 Nařízení předběžného opatření jen na určenou dobu - str. 204
7. Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením (§ 76 odst. 1 OSŘ) - str. 205
7.1 Placení výživného a poskytnutí (části) pracovní odměny - str. 206
7.2 Složení do úschovy u soudu - str. 209
7.3 Nenakládání s určitými věcmi nebo právy - str. 211
7.4 Příkaz něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet - str. 211
8. Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a závaznost, zvláštní účinky předběžného opatření (§ 76c, 76d, 76e, 76g a 76f OSŘ) - str. 212
8.1 Vydání (vyhlášení) a doručení - str. 212
8.2 Vykonatelnost předběžného opatření - str. 214
8.3 Závaznost předběžného opatření - str. 214
8.4 Zvláštní účinky předběžného opatření - str. 215
9. Zánik a zrušení předběžného opatření (§ 77 OSŘ) - str. 217
9.1 Zánik předběžného opatření - str. 217
9.2 Zrušení předběžného opatření - str. 219
10. Náhrada škody a jiné újmy (§ 77a OSŘ) - str. 220
11. Náhrada nákladů řízení (§ 145 OSŘ) - str. 223
12. „Zvláštní“ předběžná opatření podle ZŘS - str. 226
12.1 Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - str. 227
12.1.1 Zajišťovací důvod a zajišťovaný nárok - str. 227
12.1.2 Příslušnost k nařízení předběžného opatření - str. 230
12.1.3 Účastníci řízení - str. 230
12.1.4 Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 231
12.1.5 Jistota skládaná navrhovatelem - str. 232
12.1.6 Nařízení předběžného opatření - str. 232
12.1.7 Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením - str. 233
12.1.8 Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a výkon předběžného opatření - str. 233
12.1.9 Zánik a zrušení předběžného opatření - str. 234
12.1.10 Náhrada škody a jiné újmy - str. 236
12.2 Předběžná opatření upravující poměry dítěte - str. 237
12.2.1 Zajišťovací důvod a zajišťovaný nárok - str. 238
12.2.2 Příslušnost k nařízení předběžného opatření - str. 239
12.2.3 Účastníci řízení - str. 239
12.2.4 Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 240
12.2.5 Jistota skládaná navrhovatelem - str. 241
12.2.6 Nařízení předběžného opatření - str. 241
12.2.7 Prostředky (způsoby) zajištění, resp. úpravy předběžným opatřením - str. 242
12.2.8 Vydání (vyhlášení) a doručení, vykonatelnost a výkon předběžného opatření - str. 243
12.2.9 Zánik a zrušení předběžného opatření - str. 244
Seznam citované literatury - str. 247
Věcný rejstřík - str. 253

Další nabídka k tématu

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Civilní právo procesní, Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 2. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, následně jsou vyloženy soudní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací, 9. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny v právu ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Důkazní břemeno v civilním soudním řízení

Petr Lavický - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám důkazního břemena, tedy objektivnímu a subjektivnímu nebo abstraktnímu a konkrétnímu důkaznímu břemenu, a rovněž úzce souvisejícímu břemenu tvrzení. Zabývá se tím, jak vlastně má ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání

Robert Waltr - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Dovolání

Dovolání

Karel Svoboda, Klára Trněná - C. H. Beck

Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

Svoboda, Smolík, Levý, Šínová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.