Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových souvislostech.

Podrobněji k obsahu

Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Podrobně jsou okomentovány změny, ke kterým došlo v letech 2016 až 2017 a připravované změny od 1. 1. 2018. Výklad je věnován například vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.

Řešení i málo obvyklých či problematických otázek

Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, například účtování a vykazování práva stavby, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod.

Účetní závěrka 2017

Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2017, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Je zde uveden vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2017 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.

Kompletní znění účetních a některých dalších předpisů

V přílohové části publikace najdete kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2018.

autor: Ing- Petr Ryneš vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 1064 stran
ISBN: 978-80-7554-116-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 12
I. Výklad k zákonu o účetnictví - str. 14
1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy pro podnikatele - str. 14
1.1 Zákon o účetnictví - str. 14
1.2 Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - str. 17
1.3 České účetní standardy - str. 18
1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo - str. 19
1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví - str. 21
2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií - str. 27
2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 27
2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti a osvobození - str. 29
2.2.1 Kategorie účetních jednotek - str. 29
2.2.2 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií a případné úlevy - str. 33
3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví ...35
3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví - str. 35
3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady- str. 37
4. Účetní období a zdaňovací období - str. 42
4.1 Účetní období - str. 42
4.2 Zdaňovací období - str. 45
5. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih - str. 47
5.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) - str. 47
5.2 Otevírání účetních knih - str. 49
5.3 Uzavírání účetních knih - str. 50
6. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy - str. 52
6.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 52
6.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví - str. 54
7. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky - str. 55
Typy účetních závěrek - str. 56
8. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti - str. 58
8.1 Účetní záznamy - str. 58
8.2 Účetní doklady - str. 62
8.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů - str. 64
9. Oceňování v účetnictví - str. 66
9.1 Obecně - str. 66
9.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) - str. 66
9.3 Ocenění k rozvahovému dni - str. 69
10. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv - str. 72
10.1 Pojem inventarizace - str. 72
10.2 Periodické a průběžné inventarizace - str. 75
10.3 Inventarizační rozdíly - str. 76
10.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku - str. 77
11. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce) za porušení zákona o účetnictví - str. 79
II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 83
1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele - str. 83
1.1 Předmět prováděcí vyhlášky - str. 83
1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce - str. 83
1.3 Struktura a obsah prováděcí vyhlášky - str. 84
2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh - str. 85
2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele - str. 85
2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky - str. 87
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) - str. 101
3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví - str. 101
3.2 Pozemky, stavby a technické zhodnocení - str. 104
3.2.1 Nemovité věci - str. 104
3.2.2 Právo stavby - str. 106
3.2.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci - str. 108
3.2.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku - str. 109
3.2.5 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání a zařazení do aktiv - str. 111
3.3 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 112
3.3.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví - str. 112
3.3.2 Povolenky na emise a preferenční limity - str. 116
3.4 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví - str. 119
3.5 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - str. 121
3.5.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 121
3.5.2 Ocenění vlastními náklady - str. 126
3.5.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou - str. 126
3.6 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 127
3.7 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu - str. 136
3.7.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) - str. 136
3.7.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) - str. 141
3.7.3 Pacht obchodního závodu - str. 142
3.8 Analytická evidence dlouhodobého majetku - str. 143
4. Zásoby - str. 144
4.1 Obecná část - str. 144
4.2 Oceňování zásob - str. 146
4.2.1 Nakupované zásoby - str. 146
4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 147
4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob - str. 149
4.3 Způsoby a postupy účtování zásob - str. 150
4.3.1 Způsob A evidence zásob - str. 150
4.3.2 Způsob B evidence zásob - str. 151
4.3.3 Inventarizace a manka a škody - str. 152
5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, směnky, zlato a drahé kovy) - str. 155
5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účetnictví - str. 155
5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů - str. 159
5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí - str. 160
5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne - str. 161
5.3 Způsob vypořádání rozdílu z ocenění k rozvahovému dni - str. 164
5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry - str. 164
5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí - str. 165
5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů - str. 168
5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů - str. 168
5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů - str. 169
5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech - str. 170
5.6 Směnky - str. 172
5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu či vystavení směnky k rozvahovému dni- str. 173
5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení - str. 174
5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny - str. 177
6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky - str. 177
6.1 Obecná část - str. 177
6.2 Oceňování pohledávek a závazků - str. 179
6.3 Zánik závazků a pohledávek - str. 180
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - str. 180
6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 182
6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti - str. 185
6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti a odpis pohledávek- str. 186
6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek - str. 186
6.7.2 Odpis pohledávek - str. 187
6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám vzniklých v letech 1994 až 2018 - str. 189
6.7.4 Tvorba a čerpání zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vzniklých po roce 2013 - str. 189
6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti - str. 194
7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení - str. 196
7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření - str. 196
7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 197
7.2.1 Obecná část - str. 197
7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 198
8. Rezervy - str. 203
8.1 Obecná část - str. 203
8.2 Zákonné rezervy - str. 205
8.3 Účetní rezervy - str. 211
8.4 Účtování o rezervách - str. 213
9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) - str. 213
10. Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách - str. 217
10.1 Obecná část - str. 217
10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období - str. 217
10.3 Účtování kurzových rozdílů - str. 220
10.3.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období - str. 220
10.3.2 Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih - str. 221
10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů - str. 223
11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění - str. 225
12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování - str. 226
13. Daň z přidané hodnoty - str. 231
13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování - str. 231
13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh - str. 233
13.3 Cizí měna při účtování o DPH - str. 234
14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné (z pohledu nájemce) - str. 236
15. Účtování v kapitálových společnostech - str. 242
15.1 Vymezení základních pojmů - str. 242
15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha a zakládací náklady) - str. 243
15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 244
15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 244
15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 245
15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností - str. 249
15.3.4 Emisní ážio a příplatky mimo základní kapitál - str. 252
15.4 Snižování základního kapitálu - str. 253
15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů u kapitálových společností - str. 254
15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování - str. 256
15.7 Výsledek hospodaření minulých let - str. 258
16. Účtování individuálního podnikatele - str. 259
17. Splatná a odložená daň z příjmů - str. 260
17.1 Obecně - str. 260
17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů - str. 261
17.3 Odložená daň z příjmů - str. 262
17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech - str. 270
III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih - str. 272
1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů - str. 272
1.1 Postupy při uzavírání účetních knih - str. 272
1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 274
2. Účetní závěrka- str. 275
2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den - str. 275
2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky - str. 277
2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 279
2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah a formální pravidla pro jejich sestavování - str. 279
2.3.2 Události po rozvahovém dni upravující údaje výkazů za běžné období - str. 283
2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období v účetních výkazech - str. 284
2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2018) - str. 287
2.4 Příloha k účetní závěrce - str. 299
2.4.1 Obecně - str. 299
2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele - str. 301
2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele - str. 302
2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 316
2.6 Přehled o peněžních tocích - str. 318
2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky - str. 318
3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit - str. 320
3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek - str. 320
3.2 Výroční zpráva a její obsah u subjektů veřejného zájmu - str. 322
3.3 Zpráva o vztazích - str. 324
3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy - str. 325
3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy - str. 328
4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 331
4.1 Úvod - str. 331
4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) - str. 335
4.2.1 Základní struktura peněžních toků - str. 335
4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti - str. 335
4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 336
4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti - str. 337
4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích - str. 337
4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti - str. 339
4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence- str. 340
4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) - str. 344
5. Konsolidovaná účetní závěrka - str. 365
5.1 Obecná část - str. 365
5.2 Vymezení konsolidačního celku - str. 369
5.3 Konsolidační pravidla - str. 371
5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci - str. 372
5.5 Metody a systém konsolidace - str. 373
5.6 Charakteristika metod konsolidace - str. 374
5.6.1 Metoda plné konsolidace - str. 374
5.6.2 Poměrná metoda konsolidace- str. 375
5.6.3 Metoda ekvivalence - str. 375
5.6.4 Vyloučení vzájemných operací - str. 376
5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - str. 377
Přílohová část – účetnictví - str. 379
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 380
Vyhláška č. 500/2002 Sb. - str. 434
České účetní standardy – přehled - str. 493
Přílohová část – daňové zákony - str. 583
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - str. 584
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 607
Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 838
Pokyn D–282 - str. 839
Pokyn D–285 - str. 848
Pokyn D–286 - str. 850
Pokyn D–288 - str. 855
Pokyn D–332 - str. 864
Pokyn D–333 - str. 884
Pokyn D–334 - str. 887
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 893
Informace, stanoviska a sdělení k zákonu o daních z příjmů - str. 895
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění - str. 895
Použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) - str. 904
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. - str. 906
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. - str. 908
Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení výstupu procesu registrace chemických látek - str. 908
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 910
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - str. 1060

Další nabídka k tématu

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.