Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových souvislostech.

Podrobněji k obsahu

Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Podrobně jsou okomentovány změny, ke kterým došlo v letech 2016 až 2017 a připravované změny od 1. 1. 2018. Výklad je věnován například vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.

Řešení i málo obvyklých či problematických otázek

Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, například účtování a vykazování práva stavby, účtování a oceňování zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účtování nároků z pojistných událostí apod.

Účetní závěrka 2017

Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2017, a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Je zde uveden vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2017 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.

Kompletní znění účetních a některých dalších předpisů

V přílohové části publikace najdete kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2018.

autor: Ing- Petr Ryneš vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 1064 stran
ISBN: 978-80-7554-116-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 12
I. Výklad k zákonu o účetnictví - str. 14
1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy pro podnikatele - str. 14
1.1 Zákon o účetnictví - str. 14
1.2 Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - str. 17
1.3 České účetní standardy - str. 18
1.4 Vazba účetnictví na obchodní právo - str. 19
1.5 Vztah zákona o daních z příjmů k účetnictví - str. 21
2. Vymezení účetních jednotek a jejich členění do kategorií - str. 27
2.1 Účetní jednotky a vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 27
2.2 Členění účetních jednotek do kategorií – účetní povinnosti a osvobození - str. 29
2.2.1 Kategorie účetních jednotek - str. 29
2.2.2 Základní účetní povinnosti účetních jednotek podle kategorií a případné úlevy - str. 33
3. Základní účetní povinnosti a zásady při vedení podvojného účetnictví ...35
3.1 Základní povinnosti při vedení podvojného účetnictví - str. 35
3.2 Účetní metody, účetní principy a zásady- str. 37
4. Účetní období a zdaňovací období - str. 42
4.1 Účetní období - str. 42
4.2 Zdaňovací období - str. 45
5. Povinnost vedení účetnictví, otevírání a uzavírání účetních knih - str. 47
5.1 Povinnost vedení účetnictví (vznik a zánik) - str. 47
5.2 Otevírání účetních knih - str. 49
5.3 Uzavírání účetních knih - str. 50
6. Rozsah vedení účetnictví a účetní knihy - str. 52
6.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 52
6.2 Účetní knihy a účtové rozvrhy v soustavě podvojného účetnictví - str. 54
7. Účetní závěrka a rozsah sestavení účetní závěrky - str. 55
Typy účetních závěrek - str. 56
8. Účetní záznamy, účetní doklady a další písemnosti - str. 58
8.1 Účetní záznamy - str. 58
8.2 Účetní doklady - str. 62
8.3 Úschova účetních písemností a dalších účetních záznamů - str. 64
9. Oceňování v účetnictví - str. 66
9.1 Obecně - str. 66
9.2 Ocenění k okamžiku uskutečnění účetního případu (v průběhu roku) - str. 66
9.3 Ocenění k rozvahovému dni - str. 69
10. Inventarizace majetku, závazků a průkazné dokládání ztrát aktiv - str. 72
10.1 Pojem inventarizace - str. 72
10.2 Periodické a průběžné inventarizace - str. 75
10.3 Inventarizační rozdíly - str. 76
10.4 Průkazné doložení ztrát, zničení a likvidace majetku - str. 77
11. Odpovědnost za vedení účetnictví a pokuty (sankce) za porušení zákona o účetnictví - str. 79
II. Účetní metody a postupy účtování při vedení podvojného účetnictví podnikatelů - str. 83
1. Charakteristika vyhlášky o vedení podvojného účetnictví pro podnikatele - str. 83
1.1 Předmět prováděcí vyhlášky - str. 83
1.2 Účetní jednotky podléhající vyhlášce - str. 83
1.3 Struktura a obsah prováděcí vyhlášky - str. 84
2. Struktura směrné účtové osnovy pro podnikatele podle vyhlášky a účtový rozvrh - str. 85
2.1 Členění a formální uspořádání směrné účtové osnovy pro podnikatele - str. 85
2.2 Účtový rozvrh účetní jednotky - str. 87
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (stálá aktiva) - str. 101
3.1 Třídění a vykazování dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví - str. 101
3.2 Pozemky, stavby a technické zhodnocení - str. 104
3.2.1 Nemovité věci - str. 104
3.2.2 Právo stavby - str. 106
3.2.3 Den uskutečnění převodu vlastnictví k nemovité věci - str. 108
3.2.4 Technické zhodnocení staveb a jiného dlouhodobého majetku - str. 109
3.2.5 Uvedení dlouhodobého hmotného majetku do užívání a zařazení do aktiv - str. 111
3.3 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 112
3.3.1 Vymezení, třídění a vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v účetnictví - str. 112
3.3.2 Povolenky na emise a preferenční limity - str. 116
3.4 Vlastnické právo a ekonomické vlastnictví dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v účetnictví - str. 119
3.5 Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - str. 121
3.5.1 Ocenění pořizovací cenou - str. 121
3.5.2 Ocenění vlastními náklady - str. 126
3.5.3 Ocenění reprodukční pořizovací cenou - str. 126
3.6 Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku - str. 127
3.7 Prodej – nákup – pacht obchodního závodu - str. 136
3.7.1 Nákup obchodního závodu (z pohledu kupujícího) - str. 136
3.7.2 Prodej obchodního závodu (z pohledu prodávajícího) - str. 141
3.7.3 Pacht obchodního závodu - str. 142
3.8 Analytická evidence dlouhodobého majetku - str. 143
4. Zásoby - str. 144
4.1 Obecná část - str. 144
4.2 Oceňování zásob - str. 146
4.2.1 Nakupované zásoby - str. 146
4.2.2 Zásoby vytvořené vlastní činností - str. 147
4.2.3 Testování na snížení hodnoty zásob - str. 149
4.3 Způsoby a postupy účtování zásob - str. 150
4.3.1 Způsob A evidence zásob - str. 150
4.3.2 Způsob B evidence zásob - str. 151
4.3.3 Inventarizace a manka a škody - str. 152
5. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek (cenné papíry, podíly, směnky, zlato a drahé kovy) - str. 155
5.1 Klasifikace cenných papírů v účetnictví a jejich zachycení v účetnictví - str. 155
5.2 Ocenění cenných papírů a obchodních podílů - str. 159
5.2.1 Ocenění cenných papírů a podílů k okamžiku pořízení, resp. nabytí - str. 160
5.2.2 Ocenění cenných papírů a podílů ke konci rozvahového dne - str. 161
5.3 Způsob vypořádání rozdílu z ocenění k rozvahovému dni - str. 164
5.3.1 Cenné papíry k obchodování a ostatní (realizovatelné) cenné papíry - str. 164
5.3.2 Vypořádání rozdílu z ocenění ekvivalencí u majetkových účastí - str. 165
5.4 Účtování a vykazování výnosů z cenných papírů a podílů - str. 168
5.4.1 Výnosy z majetkových cenných papírů a podílů - str. 168
5.4.2 Výnosy (úroky) z dluhových cenných papírů - str. 169
5.5 Praktická část – účtování o cenných papírech - str. 170
5.6 Směnky - str. 172
5.6.1 Směnky – jejich oceňování ke dni nákupu či vystavení směnky k rozvahovému dni- str. 173
5.6.2 Prodej, resp. postoupení směnek, eskont a úročení - str. 174
5.7 Zlato, drahé kovy a drahé kameny - str. 177
6. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky - str. 177
6.1 Obecná část - str. 177
6.2 Oceňování pohledávek a závazků - str. 179
6.3 Zánik závazků a pohledávek - str. 180
6.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - str. 180
6.5 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 182
6.6 Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti - str. 185
6.7 Zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti a odpis pohledávek- str. 186
6.7.1 Základní východiska pro daňový postup při odpisu a tvorbě zákonných opravných položek - str. 186
6.7.2 Odpis pohledávek - str. 187
6.7.3 Základní režimy pro tvorbu a čerpání zákonných opravných položek k pohledávkám vzniklých v letech 1994 až 2018 - str. 189
6.7.4 Tvorba a čerpání zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vzniklých po roce 2013 - str. 189
6.8 Vklady pohledávek do dceřiné společnosti - str. 194
7. Náklady, výnosy a jejich časové rozlišení - str. 196
7.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření - str. 196
7.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 197
7.2.1 Obecná část - str. 197
7.2.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 198
8. Rezervy - str. 203
8.1 Obecná část - str. 203
8.2 Zákonné rezervy - str. 205
8.3 Účetní rezervy - str. 211
8.4 Účtování o rezervách - str. 213
9. Pokles hodnoty majetku (úprava hodnot aktiv) - str. 213
10. Kurzové rozdíly – ocenění majetku v cizích měnách - str. 217
10.1 Obecná část - str. 217
10.2 Druhy používaných kurzů v průběhu účetního období - str. 217
10.3 Účtování kurzových rozdílů - str. 220
10.3.1 Účtování kurzových rozdílů v průběhu účetního období - str. 220
10.3.2 Účtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih - str. 221
10.4 Příklady účtování kurzových rozdílů - str. 223
11. Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění - str. 225
12. Přijaté dotace, dary a jejich účtování - str. 226
13. Daň z přidané hodnoty - str. 231
13.1 Obecná charakteristika DPH a účtování - str. 231
13.2 Účtování uskutečněných zdanitelných plnění a záloh - str. 233
13.3 Cizí měna při účtování o DPH - str. 234
14. Finanční leasing hmotného majetku a nájemné (z pohledu nájemce) - str. 236
15. Účtování v kapitálových společnostech - str. 242
15.1 Vymezení základních pojmů - str. 242
15.2 Účtování při vzniku obchodní společnosti (zahajovací rozvaha a zakládací náklady) - str. 243
15.3 Peněžité a nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 244
15.3.1 Peněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 244
15.3.2 Nepeněžité vklady do kapitálových obchodních společností - str. 245
15.3.3 Zvyšování základního kapitálu u kapitálových obchodních společností - str. 249
15.3.4 Emisní ážio a příplatky mimo základní kapitál - str. 252
15.4 Snižování základního kapitálu - str. 253
15.5 Rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů u kapitálových společností - str. 254
15.6 Záloha na podíl na zisku a její účtování a vykazování - str. 256
15.7 Výsledek hospodaření minulých let - str. 258
16. Účtování individuálního podnikatele - str. 259
17. Splatná a odložená daň z příjmů - str. 260
17.1 Obecně - str. 260
17.2 Splatná daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů - str. 261
17.3 Odložená daň z příjmů - str. 262
17.4 Účtování daně z příjmů ve veřejných obchodních společnostech - str. 270
III. Účetní závěrka a uzavírání účetních knih - str. 272
1. Uzavírání účetních knih a daň z příjmů - str. 272
1.1 Postupy při uzavírání účetních knih - str. 272
1.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 274
2. Účetní závěrka- str. 275
2.1 Vymezení účetní závěrky, druhy účetních závěrek a rozvahový den - str. 275
2.2 Obsah a rozsah řádné účetní závěrky - str. 277
2.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 279
2.3.1 Obecné vymezení rozvahy a výkazu zisku a ztráty, rozsah a formální pravidla pro jejich sestavování - str. 279
2.3.2 Události po rozvahovém dni upravující údaje výkazů za běžné období - str. 283
2.3.3 Srovnatelnost za běžné a minulé účetní období v účetních výkazech - str. 284
2.3.4 Účetní výkazy s vazbou položek na účtovou osnovu (rok 2018) - str. 287
2.4 Příloha k účetní závěrce - str. 299
2.4.1 Obecně - str. 299
2.4.2 Rozsah a struktura přílohy pro podnikatele - str. 301
2.4.3 Obsah přílohy pro podnikatele - str. 302
2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 316
2.6 Přehled o peněžních tocích - str. 318
2.7 Sestavení a odevzdání účetní závěrky - str. 318
3. Výroční zpráva – obsah, způsob zveřejnění a audit - str. 320
3.1 Výroční zpráva a její obsah u malých a středních účetních jednotek - str. 320
3.2 Výroční zpráva a její obsah u subjektů veřejného zájmu - str. 322
3.3 Zpráva o vztazích - str. 324
3.4 Způsoby zveřejňování údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy - str. 325
3.5 Audit (ověření) účetní závěrky a výroční zprávy - str. 328
4. Přehled o peněžních tocích (cash flow) - str. 331
4.1 Úvod - str. 331
4.2 Struktura a členění peněžních toků na činnosti (funkce) - str. 335
4.2.1 Základní struktura peněžních toků - str. 335
4.2.2 Peněžní toky z provozní činnosti - str. 335
4.2.3 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 336
4.2.4 Peněžní toky z finanční činnosti - str. 337
4.2.5 Vykazování specifických položek v přehledu o peněžních tocích - str. 337
4.3 Metody vykazování peněžních toků z provozní činnosti - str. 339
4.4 Zdroj informací cash flow a analytická evidence- str. 340
4.5 Souhrnný příklad na přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda) - str. 344
5. Konsolidovaná účetní závěrka - str. 365
5.1 Obecná část - str. 365
5.2 Vymezení konsolidačního celku - str. 369
5.3 Konsolidační pravidla - str. 371
5.4 První konsolidovaná účetní závěrka a rozdíl po první konsolidaci - str. 372
5.5 Metody a systém konsolidace - str. 373
5.6 Charakteristika metod konsolidace - str. 374
5.6.1 Metoda plné konsolidace - str. 374
5.6.2 Poměrná metoda konsolidace- str. 375
5.6.3 Metoda ekvivalence - str. 375
5.6.4 Vyloučení vzájemných operací - str. 376
5.6.5 Konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisku a ztráty - str. 377
Přílohová část – účetnictví - str. 379
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 380
Vyhláška č. 500/2002 Sb. - str. 434
České účetní standardy – přehled - str. 493
Přílohová část – daňové zákony - str. 583
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - str. 584
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 607
Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - str. 838
Pokyn D–282 - str. 839
Pokyn D–285 - str. 848
Pokyn D–286 - str. 850
Pokyn D–288 - str. 855
Pokyn D–332 - str. 864
Pokyn D–333 - str. 884
Pokyn D–334 - str. 887
Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - str. 893
Informace, stanoviska a sdělení k zákonu o daních z příjmů - str. 895
Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění - str. 895
Použití ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) - str. 904
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb. - str. 906
Sdělení Generálního finančního ředitelství k aplikaci ustanovení Čl. I bodu 2 a Čl. II bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. - str. 908
Informace Generálního finančního ředitelství k daňovému posouzení výstupu procesu registrace chemických látek - str. 908
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - str. 910
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - str. 1060

Další nabídka k tématu

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.