Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky zaužívaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Za důležitou kapitolu je také možno označit účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.
autor: Jana Skálová a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2018, 192 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 9 
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.1.1 Zákon o účetnictví - str. 11
1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví - str. 13
1.1.3 České účetní standardy - str. 13
1.1.4 Interpretace Národní účetní rady - str. 14
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 15
1.2.1 Zásada účetní jednotky - str. 15
1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky - str. 15
1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech - str. 16
1.2.4 Zásada objektivity účetních informací - str. 16
1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace - str. 16
1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími - str. 16
1.2.7 Zásada opatrnosti - str. 17
2. Základní pojmy účetnictví - str. 18
2.1 Vznik účetnictví - str. 18
2.2 Bilanční princip a rozvaha- str. 19
2.3 Náklady - str. 22
2.3.1 Druhové členění nákladů - str. 22
2.3.2 Účelové členění nákladů - str. 22
2.3.3 Daňové kritérium - str. 22
2.4 Výnosy - str. 23
2.4.1 Výpočet zisku/ztráty - str. 24
2.5 Dokladovost - str. 24
2.6 Účet a soustava účtů - str. 25
2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu - str. 25 
2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 25
2.6.3 Znázornění účtu - str. 26
2.6.4 Nákladové a výnosové účty - str. 27
2.6.5 Syntetické a analytické účty - str. 28
2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu - str. 28
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 28
2.8 Účetní knihy - str. 29
2.8.1 Deník - str. 30
2.8.2 Hlavní kniha - str. 30
2.8.3 Knihy analytických účtů - str. 31
2.8.4 Storno - str. 31
2.8.5 Forma účetních knih - str. 31
2.9 Úschova účetních písemností - str. 31
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 32
2.10.1 Předvaha - str. 32
2.10.2 Inventarizace - str. 33
3. Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek - str. 35
3.1 Obsah účtové třídy - str. 35
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 39
3.3 Pořízení majetku - str. 40
3.4 Odpisování hmotného majetku - str. 43
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku - str. 45
3.5.1 Odpisové skupiny - str. 45
3.5.2 Rovnoměrné odpisování - str. 45
3.5.3 Zrychlené odpisování - str. 46
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 40 000 Kč - str. 47
3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 40 000 Kč - str. 47
3.7 Odpisy nehmotného majetku - str. 48
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 49
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 51
3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 51
3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 53
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 53
3.10.1 Rozdělení cenných papírů - str. 53
3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku - str. 55
3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů- str. 55
3.10.4 Podíl na zisku - str. 56
4. Účtová třída 1 – Zásoby- str. 57
4.1 Oceňování zásob - str. 58
4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách - str. 58
4.1.2 Oceňování v průměrných cenách - str. 58
4.1.3 Technika FIFO - str. 59
4.1.4 Technika LIFO - str. 59
4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou - str. 59
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 61
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 61
4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob - str. 62
4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob - str. 65
4.3.3 Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky - str. 66
4.4 Účtování zásob vlastní výroby - str. 67
4.4.1 Způsob A - str. 67
4.4.2 Způsob B - str. 68
4.4.3 Opravné položky k zásobám - str. 72
5. Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 74
5.1 Peníze - str. 74
5.2 Účty v bankách - str. 75
5.3 Bankovní úvěry - str. 76
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 77
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 78
6. Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 81
6.1 Skupina 31 – Pohledávky- str. 81
6.1.1 Účtování o směnkách - str. 81
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 83
6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek - str. 83
6.2.2 Odpis pohledávek – účetní - str. 84
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 84
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str.86
6.5 Podrozvahové účty - str. 87
6.6 Skupina 32 – Závazky - str. 87
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 89
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 91
6.8.1 Přímé daně - str. 91
6.8.2 Daň z přidané hodnoty - str. 92
6.8.3 Ostatní nepřímé daně a poplatky - str. 95
6.8.4 Dotace - str. 95
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva   - str. 96
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 98
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 99
6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 99
6.11.2 Náklady příštích období - str. 99
6.11.3 Výdaje příštích období - str. 101
6.11.4 Výnosy příštích období - str. 101
6.11.5 Příjmy příštích období - str. 102
6.11.6 Dohadné účty aktivní - str. 103
6.11.7 Dohadné účty pasivní - str. 103
6.12 Kurzové rozdíly - str. 105
6.12.1 Kurzové rozdíly v průběhu roku - str. 105
6.12.2 Kurzové rozdíly ke konci rozvahového dne - str. 108
7. Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 109
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 109
7.1.1 Změny vlastního kapitálu akciové společnosti - str. 110
7.1.2 Společnost s ručením omezeným - str. 111
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 112
7.2.1 Rezervní fond - str. 112
7.2.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let - str. 113
7.3 Skupina 43 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 118
7.4 Zálohy na podíly na zisku - str. 120
7.5 Rezervy- str. 121
7.5.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 122
7.5.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží - str. 123
7.5.3 Rezerva na daň z příjmů - str. 125
7.6 Bankovní úvěry - str. 126
7.7 Skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 126
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 128
7.9 Skupina 49 – individuální podnikatel - str. 130
8. Náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6 - str. 131
9. Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty - str. 133
9.1 Otevírání účetních knih - str. 133
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 134
9.3 Následující účetní období - str. 135
9.4 Podrozvahové účty - str. 136
10. Příprava účetní závěrky- str. 137
10.1 Účetní uzávěrka - str. 137
10.2 Události po rozvahovém dni - str. 137
11. Druhy účetních závěrek - str. 138
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 138
11.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 138
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 139
12. Obsah účetní závěrky - str. 140
12.1 Složky účetní závěrky - str. 140
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 140
12.3 Příloha účetní závěrky - str. 142
12.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami - str. 142
12.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek - str. 143
12.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky - str. 144
12.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky - str. 145
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky- str. 146
13.1 Sestavení výroční zprávy - str. 146
13.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 146
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 147
13.4 Schválení účetní závěrky - str. 148
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 149
14. Přehled o peněžních tocích − cash flow - str. 151
14.1 Základní vymezení - str. 151
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 155
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou  - str. 161
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 169
15.1 Právní úprava- str. 169
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 171
16. Přílohy - str. 174
16.1 Účtový rozvrh - str. 174
16.2 Vzory výkazů - str. 181

Další nabídka k tématu

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.