Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění.
autor: Jana Skálová a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 192 stran

Cena: 239 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 15
2. Základní pojmy účetnictví - str. 18
2.1 Vznik účetnictví - str. 18
2.2 Bilanční princip a rozvaha - str. 19
2.3 Náklady - str. 22
2.4 Výnosy - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 24
2.6 Účet a soustava účtů - str. 25
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 28
2.8 Účetní knihy - str. 29
2.9 Úschova účetních písemností - str. 31
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 32
3 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek - str. 35
3.1 Obsah účtové třídy - str. 35
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 39
3.3 Pořízení majetku - str. 40
3.4 Odpisování hmotného majetku - str. 43
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku - str. 43
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.7 Odpisy nehmotného majetku - str. 48
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 48
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 51
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 53
4. Účtová třída 1 - Zásoby - str. 57
4.1 Oceňování zásob - str. 58
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 61
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 62
4.4 Účtování zásob vlastní výroby - str. 67
5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 74
5.1 Peníze - str. 74
5.2 Účty v bankách - str. 75
5.3 Bankovní úvěry - str. 76
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 77
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 78
6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy - str. 81
6.1 Skupina 31 - Pohledávky - str. 81
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 83
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 84
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str. 86
6.5 Podrozvahové účty - str. 87
6.6 Skupina 32 - Závazky - str. 87
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 89
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 91
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva - str. 96
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 98
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 99
6.12 Kurzové rozdíly - str. 105
7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 109
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 109
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 112
7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 115
7.4 Zálohy na podíly na zisku - str. 117
7.5 Rezervy - str. 118
7.6 Bankovní úvěry - str. 123
7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky - str. 23
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 125
7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel - str. 127
8. Náklady a výnosy- účtové třídy 5 a 6 - str. 128
9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty - str. 130
9.1 Otevírání účetních knih - str. 130
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 131
9.3 Následující účetní období - str. 132
9.4 Podrozvahové účty - str. 133
10. Příprava účetní závěrky - str. 134
10.1 Účetní závěrka - str. 134
10.2 Události po rozvahovém dni - str. 134
11. Druhy účetních závěrek - str. 135
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 135
11.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 135
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 136
12. Obsah účetní závěrky - str. 137
12.1 Složky účetní závěrky - str. 137
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 137
12.3 Příloha účetní závěrky - str. 139
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky - str. 143
13.1 Sestavení výroční zprávy - str. 143
13.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 143
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 144
13.4 Schválení účetní závěrky - str. 145
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 146
14. Přehled o peněžních tocích - cash flow - str. 148
14.1 Základní vymezení - str. 148
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 152
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou - str. 158
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 166
15.1 Právní úprava - str. 166
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 168
16. Přílohy - str. 171
16.1 Účtový rozvrh - str. 171
16.2 Vzory výkazů - str. 178


Další nabídka k tématu

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Zpracování publikace Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Brychta, Bulla, Krupová, Kuchařová, Pilařová, Pšenková, Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2017 vybíráme: •Změny ve výroční zprávě (zveřejňování nefinančních ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach - Anag, spol. s r. o.

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.