Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění.

autor: Jana Skálová a kolektiv
vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 192 stran

Cena: 239 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 15
2. Základní pojmy účetnictví - str. 18
2.1 Vznik účetnictví - str. 18
2.2 Bilanční princip a rozvaha - str. 19
2.3 Náklady - str. 22
2.4 Výnosy - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 24
2.6 Účet a soustava účtů - str. 25
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 28
2.8 Účetní knihy - str. 29
2.9 Úschova účetních písemností - str. 31
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 32
3 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek - str. 35
3.1 Obsah účtové třídy - str. 35
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 39
3.3 Pořízení majetku - str. 40
3.4 Odpisování hmotného majetku - str. 43
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku - str. 43
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.7 Odpisy nehmotného majetku - str. 48
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 48
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 51
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 53
4. Účtová třída 1 - Zásoby - str. 57
4.1 Oceňování zásob - str. 58
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 61
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 62
4.4 Účtování zásob vlastní výroby - str. 67
5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 74
5.1 Peníze - str. 74
5.2 Účty v bankách - str. 75
5.3 Bankovní úvěry - str. 76
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 77
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 78
6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy - str. 81
6.1 Skupina 31 - Pohledávky - str. 81
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 83
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 84
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str. 86
6.5 Podrozvahové účty - str. 87
6.6 Skupina 32 - Závazky - str. 87
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 89
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 91
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva - str. 96
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 98
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 99
6.12 Kurzové rozdíly - str. 105
7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 109
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 109
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 112
7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 115
7.4 Zálohy na podíly na zisku - str. 117
7.5 Rezervy - str. 118
7.6 Bankovní úvěry - str. 123
7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky - str. 23
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 125
7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel - str. 127
8. Náklady a výnosy- účtové třídy 5 a 6 - str. 128
9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty - str. 130
9.1 Otevírání účetních knih - str. 130
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 131
9.3 Následující účetní období - str. 132
9.4 Podrozvahové účty - str. 133
10. Příprava účetní závěrky - str. 134
10.1 Účetní závěrka - str. 134
10.2 Události po rozvahovém dni - str. 134
11. Druhy účetních závěrek - str. 135
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 135
11.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 135
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 136
12. Obsah účetní závěrky - str. 137
12.1 Složky účetní závěrky - str. 137
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 137
12.3 Příloha účetní závěrky - str. 139
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky - str. 143
13.1 Sestavení výroční zprávy - str. 143
13.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 143
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 144
13.4 Schválení účetní závěrky - str. 145
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 146
14. Přehled o peněžních tocích - cash flow - str. 148
14.1 Základní vymezení - str. 148
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 152
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou - str. 158
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 166
15.1 Právní úprava - str. 166
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 168
16. Přílohy - str. 171
16.1 Účtový rozvrh - str. 171
16.2 Vzory výkazů - str. 178


Další nabídka k tématu

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší nepřeberné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Zákon o účetnictví s komentářem 2017

Jana Pilátová - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prošel loni rozsáhlou novelizací, která plynula z povinnosti implementace evropských předpisů. Ani znění zákona o účetnictví pro rok 2017 nezůstalo beze změn. V této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2017, doplněné úvodním komentářem ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2017

Daňová evidence podnikatelů 2017

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2016 i 2017. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2017

Abeceda mzdové účetní 2017

Šubrt, Leiblová, Příhodová, Skoumalová, Daněk, Přikrylová, Krajčíková, Lukešová, Dorčáková, Mikyska - Anag, spol. s r. o.

27. aktualizované vydání Tento bestseller vycházející již ve 27. vydání je svým rozsahem a způsobem zpracování zcela jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Ing. Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 17. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a sestavováním účetní závěrky za rok 2016 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2017 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2017

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2017

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.