Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Podvojné účetnictví 2017

Podvojné účetnictví 2017

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění.
autor: Jana Skálová a kolektiv vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 1. 1. 2017, 192 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod - str. 9
1. Regulace účetnictví - str. 11
1.1 Právní úprava v ČR - str. 11
1.2 Obecně uznávané účetní zásady - str. 15
2. Základní pojmy účetnictví - str. 18
2.1 Vznik účetnictví - str. 18
2.2 Bilanční princip a rozvaha - str. 19
2.3 Náklady - str. 22
2.4 Výnosy - str. 23
2.5 Dokladovost - str. 24
2.6 Účet a soustava účtů - str. 25
2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů - str. 28
2.8 Účetní knihy - str. 29
2.9 Úschova účetních písemností - str. 31
2.10 Kontrolní prvky účetnictví - str. 32
3 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek - str. 35
3.1 Obsah účtové třídy - str. 35
3.2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 39
3.3 Pořízení majetku - str. 40
3.4 Odpisování hmotného majetku - str. 43
3.5 Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku - str. 43
3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, než je hranice dle zákona o daních z příjmů - str. 47
3.7 Odpisy nehmotného majetku - str. 48
3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku - str. 48
3.9 Technické zhodnocení majetku - str. 51
3.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 53
4. Účtová třída 1 - Zásoby - str. 57
4.1 Oceňování zásob - str. 58
4.2 Syntetické účty třídy 1 - str. 61
4.3 Účtování nakupovaných zásob - str. 62
4.4 Účtování zásob vlastní výroby - str. 67
5. Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry - str. 74
5.1 Peníze - str. 74
5.2 Účty v bankách - str. 75
5.3 Bankovní úvěry - str. 76
5.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 77
5.5 Krátkodobé cenné papíry - str. 78
6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy - str. 81
6.1 Skupina 31 - Pohledávky - str. 81
6.2 Odpis pohledávek do nákladů - str. 83
6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 84
6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč - str. 86
6.5 Podrozvahové účty - str. 87
6.6 Skupina 32 - Závazky - str. 87
6.7 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 89
6.8 Zúčtování daní a dotací - str. 91
6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstva - str. 96
6.10 Jiné pohledávky a závazky - str. 98
6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 99
6.12 Kurzové rozdíly - str. 105
7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 109
7.1 Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 109
7.2 Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 112
7.3 Skupina 43 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 115
7.4 Zálohy na podíly na zisku - str. 117
7.5 Rezervy - str. 118
7.6 Bankovní úvěry - str. 123
7.7 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky - str. 23
7.8 Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 125
7.9 Skupina 49 - individuální podnikatel - str. 127
8. Náklady a výnosy- účtové třídy 5 a 6 - str. 128
9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty - str. 130
9.1 Otevírání účetních knih - str. 130
9.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka - str. 131
9.3 Následující účetní období - str. 132
9.4 Podrozvahové účty - str. 133
10. Příprava účetní závěrky - str. 134
10.1 Účetní závěrka - str. 134
10.2 Události po rozvahovém dni - str. 134
11. Druhy účetních závěrek - str. 135
11.1 Řádná a mimořádná účetní závěrka - str. 135
11.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 135
11.3 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 136
12. Obsah účetní závěrky - str. 137
12.1 Složky účetní závěrky - str. 137
12.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty - str. 137
12.3 Příloha účetní závěrky - str. 139
13. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky - str. 143
13.1 Sestavení výroční zprávy - str. 143
13.2 Sestavení zprávy o vztazích - str. 143
13.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy - str. 144
13.4 Schválení účetní závěrky - str. 145
13.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy - str. 146
14. Přehled o peněžních tocích - cash flow - str. 148
14.1 Základní vymezení - str. 148
14.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow - str. 152
14.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou - str. 158
15. Výkaz o změnách vlastního kapitálu - str. 166
15.1 Právní úprava - str. 166
15.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu - str. 168
16. Přílohy - str. 171
16.1 Účtový rozvrh - str. 171
16.2 Vzory výkazů - str. 178


Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.