Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

OSVČ a placení pojistného na zdravotní pojištění za rok 2005

Zdroj: Účetní a daně, č. 1/2006, str. 26 až 29, autor: Ing. Antonín Daněk


Při vyplňování Přehledů pro zdravotní pojišťovny se vzhledem k postavení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vyskytují při výpočtu výše pojistného za rozhodné období (kalendářní rok) nejrůznější případy a varianty. Proto chci tímto příspěvkem pomoci jak samotným podnikatelům, tak jednotlivcům či firmám zpracovávajícím agendu účetnictví, daní a pojištění. Na konkrétních příkladech objasňuji správný postup při výpočtu výše pojistného za rozhodné období roku 2005, ve kterém platily následující podmínky:

 • minimální vyměřovací základ pro měsíční platbu zálohy na pojistné (pojistného) činil 8 460 Kč, platba minimální zálohy od ledna 2005 pak 1 143 Kč,
 • maximální vyměřovací základ zůstal nezměněn a byl i v tomto roce stanoven ve výši 486 000 Kč,
 • vyměřovacím základem byla v roce 2005 sazba 45 % z příjmů po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení,
 • OSVČ nemohla v roce 2005 uplatnit odpočet od dosaženého příjmu, tento nárok byl pro OSVČ fakticky zrušen s platností od 1. 8. 2004.

1. OSVČ  změnila v roce 2005 zdravotní pojišťovnu, kdy od Vojenské zdravotní pojišťovny přestoupila k datu 1. 10. 2005 ke Všeobecné zdravotní pojišťovně. Její příjmy za rok 2005 činily 616 084 Kč, výdaje pak 278 640 Kč.

Pokud OSVČ změní v průběhu roku zdravotní pojišťovnu, je povinna odvést pojistné oběma zdravotním pojišťovnám, a to v poměrné výši podle doby pojištění u každé z nich.
     P = 0,135 × 0,45 × (příjmy - výdaje) = 0,135 × 0,45 × (616 084 - 278 640) = 20 500 Kč
     kde: P = pojistné za rok 2005,
     0,135 = sazba pojistného,
     0,45 = 45 % příjmů snížených o výdaje.

Podle doby pojištění zaplatí OSVČ:
     Vojenské zdravotní pojišťovně    ...15 375 Kč,
     Všeobecné zdravotní pojišťovně ... 5 125 Kč.

Pro úplnost ještě dodávám, že při změně zdravotní pojišťovny předkládá OSVČ nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh vypočtených z vyměřovacího základu.


2. OSVČ začala podnikat 20. 7. 2005, měsíčně platila minimální zálohy 1 143 Kč, z hlediska zdravotního pojištění tedy podnikala v roce 2005 celkem 6 měsíců. Dosažené příjmy činily 414 831 Kč, výdaje 205 164 Kč.

Pojistné za celkem 6 měsíců samostatné výdělečné činnosti v roce 2005 se vypočte následovně:
     P = 0,135 × 0,45 × (414 831 - 205 164) = 12 738 Kč

Při měsíční platbě záloh ve výši 1 143 Kč zaplatila tato OSVČ na zálohách za 6 měsíců pojistné úhrnem ve výši 6 858 Kč. Do 8 dnů po podání daňového přiznání zaplatí zdravotní pojišťovně doplatek 5 880 Kč (12 738 - 6 858).


3. OSVČ dosáhla za rok 2005 příjmy ve výši 4 387 511 Kč při výdajích 1 014 166 Kč.

Jelikož jsou dosažené příjmy po odpočtu výdajů vyšší než zákonem stanovený maximální vyměřovací základ 486 000 Kč (viz § 3a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zaplatí tato OSVČ za rok 2005 na pojistném maximální částku 65 610 Kč (13,5 % z částky 486 000 Kč).


4. Měsíční hrubý příjem zaměstnankyně se pohybuje kolem 15 000 Kč, mimo toho dosáhla za rok 2005 ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy 56 015 Kč  a výdaje činily 21 510 Kč.

V praxi se občas vyskytují u souběžných příjmů nejasnosti při posuzování hlavního a vedlejšího zdroje příjmů. Pokud součet čistých příjmů ze všech zaměstnání převyšuje příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší zdroj příjmů. Jelikož je v tomto případě samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů (v zaměstnání je odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu), vypočte se pojistné ze skutečně dosažených výsledků následovně:
     P = 0,135 × 0,45 × (56 015 - 21 510) = 2 097 Kč
tedy bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu.


5. Student konzervatoře si přivydělává výukou hry na hudební nástroje a za 12 měsíců roku 2005 měl příjmy 36 109 Kč a výdaje 12 547 Kč.

Vycházíme ze situace, kdy student - nezaopatřené dítě připravující se studiem na budoucí povolání - je zařazen po celý kalendářní rok u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát. V souladu s novelou zákonů o zdravotním pojištění č. 438/2004 Sb. již nelze u těchto osob uplatnit v roce 2005 odpočet od dosaženého příjmu a pojistné bude vypočteno (a odvedeno) ze skutečně dosaženého příjmu bez dopočtu do minimálního vyměřovacího základu následovně:
     P = 0,135 × 0,45 × (36 109 - 12 547) = 1 432 Kč


6. Poživatel starobního důchodu, registrovaný u zdravotní pojišťovny po celý kalendářní rok 2005 v kategorii osob, za které platí pojistné stát, byl zaměstnán na základě pracovní smlouvy a současně podnikal. Jeho měsíční příjem v zaměstnání dosahoval 6 000 Kč, příjmy z podnikání za rok 2005 činily 91 217 Kč, výdaje pak 57 324 Kč.

Vzhledem k tomu, že tento poživatel důchodu je registrován u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát, po celé rozhodné období, nevztahuje se na něho ustanovení o povinnosti odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu a pojistné bude jak v zaměstnání, tak v samostatné výdělečné činnosti odvedeno ze skutečně dosažených příjmů následovně:

 • samostatná výdělečná činnost:
        P = 0,135 × 0,45 × (91 217 - 57 324) = 2 059 Kč
 • zaměstnání:
        P = 6 000 × 0,135 = 810 Kč

7. Žena pečující o 1 dítě do 7 let věku (tedy splňující níže uvedené zákonné podmínky) zaznamenala za rok 2005 rozdíl mezi příjmy a výdaji ze své samostatné výdělečné činnosti v částce 66 391 Kč.

Osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku patří mezi zvláštní skupiny osob, za které platí pojistné stát a vztahují se na ni následující podmínky:

 • stát platí za tuto osobu pojistné pouze tehdy, pokud tato nemá žádné příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
 • jestliže však tato osoba příjmy vykazuje, nevztahuje se na ni povinnost odvodu pojistného z minimálního vyměřovacího základu a pojistné ze své samostatné výdělečné činnosti vypočte a odvede v tomto konkrétním případě ze skutečně dosaženého příjmu následujícím způsobem:
       P = 0,135 × 0,45 × 66 391 = 4 034 Kč

Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud:

 • jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo
 • dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo
 • dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo
 • dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy.

Do této kategorie se může zařadit pouze jedna osoba, a to otec, matka nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.


8. OSVČ platila v roce 2005 měsíční zálohy na pojistné v částce 2 116 Kč a současně byla zaměstnána, její hrubý měsíční příjem se pohyboval od 6 000 Kč do 9 000 Kč.

Ustanovení § 3 odst. 8 písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o tom, že minimální vyměřovací základ neplatí v zaměstnání (kromě dalších) pro osobu, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro OSVČ. Pokud byl tomuto zaměstnanci zúčtován v některých měsících roku 2005 hrubý příjem v nižší částce, než činila výše minimální mzdy pro tento rok (7 185 Kč), neprováděl zaměstnavatel s ohledem na výše uvedené v daném měsíci dopočet do minimálního vyměřovacího základu, ale pojistné bylo odvedeno ze skutečně dosaženého příjmu.


9. OSVČ byla první 4 měsíce roku 2005 souběžně se samostatnou výdělečnou činností zaměstnána, přičemž v období leden až duben byla její samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Ke dni 30. 4. 2005 zaměstnání ukončila a výdělečná činnost se stala jejím jediným (hlavním) zdrojem příjmů. Za celý rok vykázala v samostatné výdělečné činnosti příjem 221 414 Kč a výdaje 176 202 Kč.

Úvodem je třeba předeslat, že ke dni 1. 5. 2005 byla tato osoba povinna v zákonné osmidenní lhůtě oznámit zdravotní pojišťovně skutečnost, že se její samostatná výdělečná činnost stala hlavním zdrojem příjmů, tedy včetně povinnosti platit od května měsíční zálohy na pojistné v minimální výši 1 143 Kč.

Za každý měsíc samostatné výdělečné činnosti, ve kterém byla tato výdělečná činnost jejím hlavním zdrojem příjmů, musí OSVČ odvést pojistné alespoň v minimální zákonné výši. Na základě dosažených výsledků podnikatelské činnosti za rok 2005 činí pojistné podle výpočtu:
     P = 0,135 × 0,45 × (221 414 - 176 202) = 2 747 Kč (zaokrouhleno nahoru)

Pokud tedy OSVČ platila od května 2005 zálohy na pojistné v minimální výši 1 143 Kč, je odvedené pojistné v souladu se zákonem.


10. OSVČ vykázala v roce 2005 ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy 796 500 Kč a výdaje 312 850 Kč, mimoto měla příjmy z pronájmu po odpočtu výdajů ve výši 58 500 Kč.

Příjmy z pronájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhají povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění, pojistné tato OSVČ zaplatí pouze z výsledků své podnikatelské činnosti následovně:
     P = 0,135 × 0,45 × (796 500 - 312 850) = 29 382 Kč


Ing. Antonín Daněk

Zdroj: Účetní a daně, č. 1/2006, str. 26 až 29

Novinky

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, AutoškolyPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.