Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

autor: Lucie Novotná Krtoušová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 184 stran
ISBN: 978-80-7598-039-7

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Poděkování - str. XIII
Úvod - str. 1
1 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 5
1.1 Pojem fiduciárních povinností - str. 5
1.2 Povinnost péče řádného hospodáře a loajality před rekodifikací - str. 6
1.3 Povinnost péče řádného hospodáře po rekodifikaci - str. 8
1.3.1 Fiduciární správa - str. 12
1.3.2 Legalita - str. 13
1.3.3 Profesionalita - str. 14
1.3.4 Pracovní nasazení a delegace - str. 17
1.4 Povinnost péče, schopností a pečlivosti v britském právu  - str. 18
1.4.1 Tradiční subjektivní pojetí  - str. 20
1.4.2 Moderní objektivizované pojetí  - str. 22
1.4.3 Obsah povinnosti péče, schopností a pečlivosti  - str. 23
1.5 Shrnutí - str. 25
2 Povinnost loajality - str. 27
2.1 Funkce a charakter povinnosti loajality - str. 27
2.2 Povinnost loajality v českém právu - str. 29
2.2.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 31
2.2.2 Řešení konfliktu zájmů - str. 32
2.2.3 Následek konfliktu zájmů - str. 33
2.2.3.1 Nezávaznost právního jednání - str. 34
2.2.3.2 Relativní neplatnost právního jednání - str. 35
2.2.3.3 Liberální pojetí - str. 36
2.3 Povinnost loajality v britském právu - str. 37
2.3.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 38
2.3.2 Řešení a následek konfliktu zájmů - str. 40
2.4 Shrnutí - str. 41
3 Podnikatelské uvážení - str. 45
3.1 Česká právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 45
3.2 Německá právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 47
3.3 Jednotlivá kritéria pravidla podnikatelského úsudku - str. 50
3.3.1 Podnikatelské rozhodnutí - str. 50
3.3.2 Nezbytná loajalita - str. 52
3.3.3 Obhajitelný zájem - str. 54
3.3.4 Informovanost - str. 56
3.3.5 Dobrá víra - str. 59
3.4 Britská doktrína jednání v obhajitelném zájmu - str. 59
3.5 Podnikatelské uvážení mimo svět obchodních korporací - str. 63
3.6 Analogická aplikace pravidla podnikatelského úsudku  - str. 67
3.7 Shrnutí - str. 69
4 Teoretická koncepce odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 71
4.1 Odpovědnost členů statutárních orgánů před rekodifikací - str. 71
4.2 Rekodifikační změny v postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 73
4.3 Problém koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů po rekodifikaci - str. 76
4.4 Význam teorií právnických osob - str. 77
4.4.1 Teoretický spor o podstatu právnické osoby v 19. století - str. 78
4.4.2 Recentní skepse k tradičním teoriím právnických osob - str. 80
4.4.3 Pragmatický přístup k pojmu právnické osoby - str. 82
4.4.4 Znovuoživení teorií právnických osob po rekodifikaci - str. 84
4.4.5 Teoretická koncepce právnických osob v platném právu - str. 85
4.5 Spor o povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu - str. 88
4.6 Spor o povahu odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 90
4.7 Vlastní stanovisko: zákonné zastoupení a subjektivní odpovědnost - str. 93
5 Subjektivní odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 101
5.1 Deliktní skutkové podstaty v občanském zákoníku - str. 101
5.2 Inspirační zdroj rekodifikovaného deliktního práva v německém BGB - str. 102
5.3 Předpoklady vzniku povinnosti náhrady škody dle § 2910 obč. zák. - str. 105
5.3.1 Protiprávnost a její vztah k zavinění v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 107
5.3.1.1 Porušení absolutního práva nebo ochranného účelu normy - str. 111
5.3.1.2 Porušení objektivizovaného standardu péče řádného hospodáře - str. 114
5.3.2 Zavinění - str. 117
5.3.2.1 Subjektivní nebo objektivní posuzování nedbalosti - str. 119
5.3.2.2 Nedbalost v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 120
5.3.3 Vztah podnikatelského uvážení a péče řádného hospodáře - str. 124
5.3.4 Rozsah náhrady škody - str. 128
5.4 Shrnutí - str. 129
Závěr - str. 133
Seznam použité literatury - str. 145
Seznam citované judikatury - str. 155
Shrnutí - str. 159
Summary - str. 163
Věcný rejstřík - str. 166

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Kateřina Čuhelová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Lukáš Vymazal - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. - C. H. Beck

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.