Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.

Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká.

Kniha se člení na pět kapitol, které se postupně zabývají obsahovým vymezením pojmu péče řádného hospodáře a jeho pojmovým odlišením od tzv. fiduciárních povinností, povinností loajality, zejména s ohledem na řešení otázek souvisejících s překročením zákazu konfliktu zájmů, dále podnikatelskému uvážení a odlišení jeho významu a funkce ve vztahu k obchodním korporacím a k právnickým osobám obecně, a v posledních kapitolách nalezneme vlastní odpověď autorky na otázku, jakou teoretickou koncepci odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře můžeme vyvodit z českého platného a účinného práva.

autor: Lucie Novotná Krtoušová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 184 stran
ISBN: 978-80-7598-039-7

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Poděkování - str. XIII
Úvod - str. 1
1 Povinnost péče řádného hospodáře - str. 5
1.1 Pojem fiduciárních povinností - str. 5
1.2 Povinnost péče řádného hospodáře a loajality před rekodifikací - str. 6
1.3 Povinnost péče řádného hospodáře po rekodifikaci - str. 8
1.3.1 Fiduciární správa - str. 12
1.3.2 Legalita - str. 13
1.3.3 Profesionalita - str. 14
1.3.4 Pracovní nasazení a delegace - str. 17
1.4 Povinnost péče, schopností a pečlivosti v britském právu  - str. 18
1.4.1 Tradiční subjektivní pojetí  - str. 20
1.4.2 Moderní objektivizované pojetí  - str. 22
1.4.3 Obsah povinnosti péče, schopností a pečlivosti  - str. 23
1.5 Shrnutí - str. 25
2 Povinnost loajality - str. 27
2.1 Funkce a charakter povinnosti loajality - str. 27
2.2 Povinnost loajality v českém právu - str. 29
2.2.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 31
2.2.2 Řešení konfliktu zájmů - str. 32
2.2.3 Následek konfliktu zájmů - str. 33
2.2.3.1 Nezávaznost právního jednání - str. 34
2.2.3.2 Relativní neplatnost právního jednání - str. 35
2.2.3.3 Liberální pojetí - str. 36
2.3 Povinnost loajality v britském právu - str. 37
2.3.1 Zákaz konfliktu zájmů - str. 38
2.3.2 Řešení a následek konfliktu zájmů - str. 40
2.4 Shrnutí - str. 41
3 Podnikatelské uvážení - str. 45
3.1 Česká právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 45
3.2 Německá právní úprava pravidla podnikatelského úsudku - str. 47
3.3 Jednotlivá kritéria pravidla podnikatelského úsudku - str. 50
3.3.1 Podnikatelské rozhodnutí - str. 50
3.3.2 Nezbytná loajalita - str. 52
3.3.3 Obhajitelný zájem - str. 54
3.3.4 Informovanost - str. 56
3.3.5 Dobrá víra - str. 59
3.4 Britská doktrína jednání v obhajitelném zájmu - str. 59
3.5 Podnikatelské uvážení mimo svět obchodních korporací - str. 63
3.6 Analogická aplikace pravidla podnikatelského úsudku  - str. 67
3.7 Shrnutí - str. 69
4 Teoretická koncepce odpovědnosti za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 71
4.1 Odpovědnost členů statutárních orgánů před rekodifikací - str. 71
4.2 Rekodifikační změny v postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 73
4.3 Problém koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů po rekodifikaci - str. 76
4.4 Význam teorií právnických osob - str. 77
4.4.1 Teoretický spor o podstatu právnické osoby v 19. století - str. 78
4.4.2 Recentní skepse k tradičním teoriím právnických osob - str. 80
4.4.3 Pragmatický přístup k pojmu právnické osoby - str. 82
4.4.4 Znovuoživení teorií právnických osob po rekodifikaci - str. 84
4.4.5 Teoretická koncepce právnických osob v platném právu - str. 85
4.5 Spor o povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu - str. 88
4.6 Spor o povahu odpovědnosti členů statutárních orgánů - str. 90
4.7 Vlastní stanovisko: zákonné zastoupení a subjektivní odpovědnost - str. 93
5 Subjektivní odpovědnost za jednání s péčí řádného hospodáře - str. 101
5.1 Deliktní skutkové podstaty v občanském zákoníku - str. 101
5.2 Inspirační zdroj rekodifikovaného deliktního práva v německém BGB - str. 102
5.3 Předpoklady vzniku povinnosti náhrady škody dle § 2910 obč. zák. - str. 105
5.3.1 Protiprávnost a její vztah k zavinění v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 107
5.3.1.1 Porušení absolutního práva nebo ochranného účelu normy - str. 111
5.3.1.2 Porušení objektivizovaného standardu péče řádného hospodáře - str. 114
5.3.2 Zavinění - str. 117
5.3.2.1 Subjektivní nebo objektivní posuzování nedbalosti - str. 119
5.3.2.2 Nedbalost v případech porušení péče řádného hospodáře - str. 120
5.3.3 Vztah podnikatelského uvážení a péče řádného hospodáře - str. 124
5.3.4 Rozsah náhrady škody - str. 128
5.4 Shrnutí - str. 129
Závěr - str. 133
Seznam použité literatury - str. 145
Seznam citované judikatury - str. 155
Shrnutí - str. 159
Summary - str. 163
Věcný rejstřík - str. 166

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 595 KčKOUPIT

Dědické právo - Praktická příručka

Dědické právo - Praktická příručka

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění (smrt zůstavitele, existence ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.