Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Odměna ustanoveného obhájce

Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2337 až 2340


k § 151 odst. 2 tr. ř.


Byl-li v rámci poskytování právní pomoci obviněnému ustanoveným obhájcem učiněn poslední úkon právní služby (§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů) před účinností zák. č. 237/2004 Sb., tj. před 1. 5. 2004, nevzniká obhájci nárok na přiznání daně z přidané hodnoty (zák. č. 235/2004 Sb.).

(Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 7 To 83/2005)


Věc:

Krajský soud v Ostravě zamítl stížnost obhájkyně Mgr. S. P. proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 11 T 160/2002.


Z odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 11 T 160/2002, rozhodl Okresní soud v Ostravě v trestní věci odsouzeného V. B., tak, že ad I. podle § 151 odst. 2, 3 tr. ř. se přiznává na nákladech nutné obhajoby obhájci Mgr. S. P., částka 4545 Kč a ad II. částka 863,60 Kč se obhájkyni nepřiznává. Své rozhodnutí odůvodnil okresní soud způsobem z něho zřejmým, přičemž dospěl k závěru, že obhájkyni nepřísluší částka jí uplatňovaná ve výši 863,60 Kč jakožto DPH ve výši 19 % účtovaná ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tento zákon podle okresního soudu nabyl účinnosti 1. 5. 2004, avšak v daném případě byl poslední úkon právní služby proveden dne 29. 3. 2004, takže obhájkyni nárok na přiznání daně z přidané hodnoty nevznikl.

Předmětné usnesení napadla obhájkyně včas podanou stížností, v jejímž písemném vyhotovení vyjádřila nesouhlas s postupem okresního soudu. Podle ní okresní soud mylně dovozuje, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den posledního poskytnutí právní služby, resp. den ukončení poskytování právní služby ve věci. Podle jejího názoru je dnem uskutečnění zdanitelného plnění až den nabytí právní moci usnesení, ve kterém je obhájci stanovena odměna. Den, kdy došlo k ukončení poskytování právní služby, je rozhodný pro běh jednoroční lhůty k uplatnění nároku na zaplacení odměny a hotových výloh vůči státu. Obhájkyně se domnívá, že uskutečnění právní služby bylo fakticky skončeno až dnem 30. 8. 2004, kdy bylo obhájkyni doručeno usnesení Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí odvolání, a teprve tím okamžikem skončila její povinnost obhajování.

dyby bylo přistoupeno na právní konstrukci, že fakticky i právně povinnost obhajování skončila již dnem, kdy došlo k odůvodnění odvolání, nebylo by možno obhájkyni doručovat, neboť by již nebyla oprávněna obžalovaného zastupovat a písemnosti přijmout. Obhájkyně se dozvěděla o tom, že její povinnost obhajovat skončila, po 1. 5. 2004, a to doručením předmětného usnesení Krajského soudu v Ostravě. Náleží jí proto zvýšení odměny o 19% daň z přidané hodnoty, tedy o částku 863,60 Kč, a navrhuje zrušení napadeného usnesení ve výroku pod bodem II. a rozhodnutí tak, že se obhájkyni přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši uplatněné návrhem ze dne 30. 9. 2004, včetně zvýšení o daň z přidané hodnoty ve výši 863,60 Kč.

Z podnětu podané stížnosti krajský soud ve smyslu ustanovení § l47 odst. 1 tr. ř. přezkoumal správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, jakož i řízení napadenému usnesení předcházející, a po vyhodnocení věci dospěl k závěru, že podaná stížnost není důvodná.

Z obsahu předloženého spisového materiálu vyplývá, že Mgr. S. P. - obhájkyně ustanovená v trestní věci proti obžalovanému V. B. opatřením soudkyně Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2004, sp. zn. 11 T 160/2002, podle § 251 odst. 2 tr. ř. - předložila po skončení řízení vyúčtování odměny a náhrady hotových výdajů v částce 5408,60 Kč, přičemž nárok obhájkyně za úkony právní pomoci činil 4545 Kč a DPH ve výši 19 % částku 863,60 Kč, celkem 5408,60 Kč. Nyní napadaným usnesením okresní soud výrokem pod bodem I. přiznal obhájkyni částku 4545 Kč, přičemž rozvedl položkově s odkazem na to které ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění (dále jen "advokátní tarif") jednotlivé úkony a dále výrokem pod bodem II. částku 863,60 Kč obhájkyni nepřiznal s odůvodněním z předmětného usnesení vyplývajícím. S ohledem na rozsah stížnostních námitek bylo předmětné usnesení okresního soudu přezkoumáváno v rozsahu, v jakém bylo napadeno, tedy toliko ohledně nepřiznané daně z přidané hodnoty. Obhájkyně přitom doložila osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, tudíž že je plátcem této daně a je tedy v souladu s ustanovením § 151 odst. 2 tr. ř. v novelizovaném znění provedeném zákonem č. 237/2004 Sb. oprávněna požadovat, aby její nárok byl zvýšen o příslušnou daň z přidané hodnoty. Byť obhájkyně napadá toliko výrok pod bodem II. předmětného usnesení o nepřiznání daně z přidané hodnoty, nelze abstrahovat od výroku pod bodem I. předmětného usnesení, v němž jsou obsaženy úkony právní služby obhájkyní obžalovanému v průběhu řízení poskytované. K problematice daně z přidané hodnoty je nutno obecně zdůraznit: Okresní soud správně vyčíslil odměnu obhájkyně podle advokátního tarifu s ohledem na ustanovení § 151 odst. 2, 3 tr. ř. Podle § 151 odst. 2 tr. ř. obhájce, který byl obviněnému ustanoven, má vůči státu nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů podle zvláštního předpisu. Tím je právě zmíněný advokátní tarif, jak to vyplývá z poznámky pod č. 2 v uvedeném ustanovení trestního řádu. Novela § 151 odst. 2 tr. ř. provedená zákonem č. 237/2004 Sb. s účinností od 1. 5. 2004 pak stanovila, že tento nárok obhájce, je-li plátcem daně z přidané hodnoty, se zvyšuje o částku odpovídající této dani, kterou je obhájce povinen z odměny ze zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zvláštního předpisu. Tím je pak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti taktéž k 1. 5. 2004. Pro trestní řízení je určující novela ustanovení § 151 odst. 2 tr. ř. provedená výše zmíněným zák. č. 237/2004 Sb. Pokud by totiž součástí odměny za zastupování a náhrad hotových výdajů obhájce (viz ustanovení § 6-14 advokátního tarifu) byla i daň z přidané hodnoty i před 1. 5. 2004, ať již v předchozích sazbách ve výši 5 % či 22 %, nebyla by nutná novelizace ustanovení § 151 odst. 2 tr. ř., která právě výslovně zakotvila nárok obhájce za předpokladu, že je plátcem daně z přidané hodnoty, na jeho zvýšení o částku odpovídající této dani, kterou je obhájce povinen z odměny ze zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést státu. Přechodná ustanovení zák. č. 237/2004 Sb. o režimu tohoto nároku ustanoveného obhájce vzniklém před jeho účinností nic nestanoví. Přitom právě přechodná ustanovení toho kterého zákona stanoví režim těch právních vztahů, které vznikly před vstupem novely v účinnost. Existující nároky se řídí právními normami účinnými v době jejich vzniku. Později vydané právní normy mohou právní režim vzniklý z nároků změnit, musí se tak stát mj. nepochybným projevem vůle zákonodárce (viz např. nález ÚS ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 78/92). Při absenci přechodných ustanovení k této problematice se vztahujících v zák. č. 237/2004 Sb. pak z části 33, článku XXXIII předmětné novely trestního řádu nelze dovodit zpětnou aplikaci novelizovaného ustanovení § 151 odst. 2 tr. ř. před účinnost zák. č. 237/2004 Sb. od 1. 5. 2004.

Podstatou ovšem je stanovení toho, kdy se považuje služba za poskytnutou. Podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se při poskytnutí služby (§ 14 odst. 2 písm. a/ cit. zák.) zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře, a to tím dnem, který nastane dříve (v důsledku novelizace předmětného zákona zákonem č. 635/2004 Sb. s účinností od 1. 1. 2005 se jedná o ustanovení § 21 odst. 6 písm. a/ zákona o dani z přidané hodnoty, avšak novelizace se obsahově znění původního ustanovení § 21 odst. 4 písm. a/ tr. ř. nedotkla). Za poskytnutí služby z hlediska jejího ukončení pak nutno logicky považovat poslední úkon právní služby ve smyslu § 11 advokátního tarifu a nelze za něj považovat okamžik, kdy se obhájce dozvěděl o pravomocném skončení věci, jak v podstatě ze stížnosti obhájkyně vyplývá. Nelze totiž přehlédnout, že již novela § 151 odst. 3, věty první, tr. ř. provedená zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002 změnila vázanost návrhu obhájce na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů z okamžiku pravomocného skončení věci na okamžik skončení povinnosti obhajovat. V nyní posuzovaném případě pak tato povinnost obhájkyně nepochybně skončila před 1. 5. 2004. Jak totiž ze spisu jednoznačně vyplývá, obhájkyně byla shora uvedeným opatřením soudkyně ustanovena ve smyslu § 251 odst. 2 tr. ř., a to jedině a výlučně pro odůvodnění odvolání obžalovaného proti rozsudku, což obhájkyně nezpochybňuje ani při vyúčtování odměny. Obhájkyni pak byla přiznána pod bodem I./1) částka 1440 Kč za přípravu a převzetí obhajoby včetně první porady s klientem, pod bodem I./3) táž částka za seznámení se spisovým materiálem a pod bodem I./7) v téže výši za sepis odvolání, k němuž došlo 29. 3. 2003, a pochopitelně pak byla pod bodem I./10) přiznána částka 225 Kč spočívající v přiznání režijního paušálu ve výši 3 x 75 Kč. Dnem sepisu odvolání (a jeho doručením soudu) tedy povinnost obhájkyně v té době obžalovaného V. B. skončila, neboť takto bylo výslovně vymezeno zmocnění obhájkyně, a žádného právního významu nemá její námitka, že věc byla pravomocně skončena 5. 8. 2004. Vzhledem k uvedenému vymezení zmocnění obhájkyně pak soud I. stupně ani neměl obhájkyni doručovat rozhodnutí odvolacího soudu, neboť zmocnění obhájkyně ve smyslu § 251 odst. 2 tr. ř. nebylo vymezeno i za účelem obhajování v odvolacím řízení (v této souvislosti krajský soud toliko podotýká, že ze spisu naprosto nevyplývá, že by obhájkyně jakýmkoliv způsobem doložila první poradu s klientem z hlediska odůvodněnosti přiznání odměny v plné výši za úkon pod bodem I./1 usnesení).

Lze tedy uzavřít, že právní pomoc byla v plném rozsahu obhájkyní obžalovanému poskytnuta před 1. 5. 2004 a z důvodů výše rozvedených proto nárok na přiznání daně z přidané hodnoty v uplatňované výši nevznikl. V postupu soudu I. stupně nebylo proto v tomto směru shledáno pochybení a o podané stížnosti bylo rozhodnuto zamítavým výrokem shora.


Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2337 až 2340

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydáníNa českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení ...

Cena: 559 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.