Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Témata  »  Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, penzijní spoření a připojištění  »  Sociální zabezpečení

Odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění

Účinnost zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byla odložena zákonem č. 585/2006 Sb. na 1. leden 2008. V roce 2007 proto nadále platí beze změny zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony a vyhlášky.

Zdroj: Mzdová účetní (nakladatelství ANAG, spol. s r.o., Olomouc), str. 18, autor: Ing. Marta Ženíšková


Proto v roce 2007:

nemocenské pojištění nadále provádějí zaměstnavatelé, kteří jsou organizací,

• 

zaměstnavatelé neposkytují náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti,

• 

nadále jsou nemocensky pojištěni společníci a jednatelé s.r.o., studenti a žáci, komanditisté komanditních společností,

hranice příjmu zakládajícího účast na nemocenském pojištění zůstává ve výši 400 Kč,

používají se nadále tiskopisy, které platily v roce 2006,

osoby činné podle autorského zákona budou OSVČ, pokud prohlásí, že tuto činnost vykonávají soustavně,

• 

pojistné placené zaměstnavatelem je splatné ve výplatním termínu (nadále je třeba oznamovat změny výplatního termínu),

zálohu na pojistné (spolu s pojistným na nemocenské pojištění) je OSVČ povinna platit ve lhůtě od 1. dne měsíce, za který se záloha platí, do 8. dne následujícího měsíce.

V nemocenském pojištění se pouze od 1. ledna 2007 zvyšují nařízením vlády č. 588/2006 Sb. redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu z 510 Kč na 550 Kč a z 730 Kč na 790 Kč. Je třeba podle nových redukčních hranic přepočítat dávky, u nichž nárok na poskytování přechází z roku 2006 do roku 2007.

Zákonem č. 585/2006 Sb. se odkládá i účinnost doprovodného zákona k zákonu o nemocenském pojištění (zákona č. 189/2006 Sb.), až na výjimky. Zachovává se účinnost některých bodů v příslušných částech tohoto zákona. Zároveň od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 264/2006 Sb., který souvisí s novým zákoníkem práce; tímto zákonem se mění § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled zásadních změn, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007

do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální i zdravotní pojištění se započítávají příjmy, které:

zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění,

jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny,

nejsou uvedeny mezi příjmy, z nichž se pojistné neplatí;

Poznámka

Podrobný výklad k započitatelnosti příjmů do vyměřovacího základu bude obsažen v příručce Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, kterou ANAG vydá na začátku roku 2007.

sazba penále se snižuje z 0,1 % na 0,05 % v sociálním i zdravotním pojištění; ve splátkovém režimu se snižuje v sociálním pojištění z 0,05 % na 0,025 %;

penále se nově neplatí:

za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,

za dobu ode dne prohlášení konkurzního řízení na majetek plátce pojistného do dne právní moci usnesení soudu o zrušení konkurzu, za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace, za dobu od právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzního řízení pro nedostatek majetku plátce pojistného, nebo usnesení soudu o povolení vyrovnacího řízení, pokud je v řízení vydáno rozhodnutí o vyrovnání;

ustanovení § 22a zákona č. 589/1992 Sb. (pořadí plateb splatných závazků) se nepoužije v případě, že byl dluh zaplacen na základě rozhodnutí vydaného OSSZ nebo na základě výkazu nedoplatků; zaplacená částka může být použita jen na úhradu dluhu vyčísleného v rozhodnutí nebo výkazu nedoplatků takto vymáhaném;

OSSZ může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném a penále zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku plátce pojistného, který má dluh na pojistném;

žádosti o důchod nesepisují již organizace, sepisují je pouze OSSZ.

Ing. Marta Ženíšková

 

 

Zdroj: Mzdová účetní (nakladatelství ANAG, spol. s r.o., Olomouc), str. 18

 

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.