Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Odklad výkonu trestu odnětí svobody

Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2347 až 2350


k § 322 tr. ř.


Při označování odsuzujícího rozhodnutí, jímž byl uložen trest, o kterém je rozhodováno podle § 322 tr. ř., je nutno ve výroku rozhodnutí především označit odsuzující rozsudek vynesený soudem prvního stupně, případně tento rozsudek uvést ve spojení s označením rozhodnutí odvolacího soudu. Není možno se omezit pouze na citaci konečného rozhodnutí odvolacího soudu, byť odvolací soud svým rozsudkem vyneseným za podmínek ustanovení § 259 odst. 3 tr. ř. zcela nebo v podstatné části na podkladě opravných prostředků rozsudek soudu prvního stupně změnil.

(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2005, sp. zn. 3 To 472/2005)


Věc:

Krajský soud v Českých Budějovicích ke stížnosti odsouzeného Ing. J. Č. v trestní věci vedené pro trestný čin poškozování věřitele zrušil usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. 11 T 120/2003.


Z odůvodnění:

Shora citovaným usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 26. 4. 2005, sp. zn. 11 T 120/2003, bylo rozhodnuto tak, že podle § 322 odst. 1 tr. ř. se zamítá žádost odsouzeného Ing. J. Č. o odklad výkonu trestu uloženého rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. 3 To 384/2004.
Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě stížnost odsouzený. Prostřednictvím svého obhájce namítl, že ve své žádosti poukazoval na okolnosti, které uváděl v žádosti o upuštění zbytku výkonu trestu, zejména na to, že u něj byla zjištěna nevyléčitelná, životu nebezpečná choroba, tzv. Bechtěrevova nemoc, která nevyhnutelně vede k poruše hybnosti a ztuhnutí páteře. Předložil rovněž lékařskou zprávu o své hospitalizaci, která byla nutná vzhledem ke zhoršení jeho zdravotního stavu, neboť jeho zdravotní potíže se prohloubily.

Soud podle jeho názoru rozhodoval na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci, neboť měl nechat přezkoumat aktuální zdravotní stav odsouzeného znaleckým posudkem a vyžádat zprávu Vězeňské služby ČR, zda ve zdravotnických zařízeních vězeňské služby jsou podmínky pro léčení a rehabilitaci této nevyléčitelné choroby.

Podle názoru odsouzeného okresní soud pochybil, neboť pokud měl za to, že důvody pro odklad výkonu trestu nejsou dány, neměl ve věci rozhodovat usnesením. Podle § 322 odst. 2 tr. ř., požádá-li odsouzený o odklad trestu odnětí svobody z důvodu uvedených v odstavci 1, avšak předseda senátu má za to, že takové důvody nejsou zřejmě dány, vyzve odsouzeného, aby nejpozději při nástupu výkonu trestu odnětí svobody předložil zprávu o svém zdravotním stavu příslušné věznici. Zjistí-li věznice, že zdravotní stav odsouzeného mu neumožňuje podrobit se výkonu trestu odnětí svobody, podle povahy navrhne soudu jeho odklad nebo přerušení.

Jestliže soud měl ve věci pochybnosti, měl je odstranit sám doplněním dokazování, jestliže tyto pochybnosti neměl, měl učinit výzvu, která má formu opatření. Za dané situace, kdy odsouzenému dal možnost stížnosti, je zřejmé, že předsedkyně senátu určité pochybnosti o důkazním stavu a zdravotním stavu odsouzeného přece jen měla. Výzvu učiněnou v odůvodnění usnesení, proti němuž je přípustná stížnost s odkladným účinkem, lze považovat za účinnou až po právní moci takového usnesení.

S ohledem na shora uvedené stěžovatel navrhl, aby Krajský soud v Českých Budějovicích napadené usnesení zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci k novému projednání a rozhodnutí, v němž budou pro takové rozhodnutí obstarány potřebné důkazy.

Stížnostní soud podle § 147 odst. 1 tr. ř. přezkoumal napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k následujícím závěrům.

S podanou stížností lze souhlasit toliko částečně. Současná úprava trestního řádu v ustanovení § 322 odst. 1, 2 tr. ř., která je účinná od 1. 7. 2004, zní tak, že podle § 322 odst. 1 tr. ř. předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.

Pokud jde o výklad tohoto ustanovení, nelze okresnímu soudu činit výtek v tom směru, jestliže po seznámení se s obsahem fotokopií lékařských zpráv a chorobopisů odsouzeného nedospěl k závěru, že by výkon trestu odnětí svobody měl ohrozit život nebo zdraví odsouzeného Ing. J. Č. Okresní soud důvodně poukázal na to, že v převážné většině jsou lékařské zprávy staršího data, a pokud jde o aktuální zdravotní záznamy, ty nenasvědčují takovému zdravotnímu stavu, který by nebyl léčitelný v podmínkách vězeňského zařízení.

Jestliže bylo možno akceptovat takovéto úvahy okresního soudu, které jsou podrobněji rozvedeny v písemném vyhotovení napadeného usnesení, na něž stížnostní soud z důvodu stručnosti i odkazuje, nebylo možno na druhé straně akceptovat ten postup okresního soudu, pokud ve věci vydal napadené usnesení. V tomto směru lze plně přisvědčit argumentaci rozvedené v podané stížnosti, v níž je přesně popsáno znění ustanovení § 322 odst. 2 tr. ř. (viz shora).

Okresní soud pochybil, pokud za této situace rozhodoval podle § 322 odst. 1 tr. ř. a contrario. Měl totiž skutečně vyzvat odsouzeného, aby nastoupil výkon trestu odnětí svobody a v souvislosti s nástupem do věznice předložil právě příslušné věznici zprávy o svém zdravotním stavu. Okresní soud měl takovouto výzvu učinit formou opatření, jak je dovozováno v podané stížnosti.

Poněkud zavádějící se jeví stížnostnímu soudu úvaha rozvedená v opravném prostředku v tom směru, že okresní soud rozhodl usnesením z toho důvodu, že měl pochybnosti o zdravotním stavu odsouzeného. Je totiž zřejmé, že okresní soud si pouze novelizované ustanovení trestního řádu nesprávně vyložil.

S ohledem na shora uvedené stížnostní soud ke stížnosti odsouzeného napadené usnesení podle § 149 odst. 1 tr. ř. toliko zrušil, když nedospěl k závěru, že by bylo ve věci potřeba činit v této fázi řízení nové rozhodnutí.

Takovýto postup není podle názoru stížnostního soudu ani v rozporu s ustanovením § 150 odst. 1 tr. ř. (zákaz změny k horšímu - reformationis in peius), neboť rozhodnutím krajského soudu nedošlo ke změně v neprospěch odsouzeného.

Pro odsouzeného platí výzva, která byla obsažena v odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že pokud soudu prvního stupně nebude předložena lékařská zpráva takového charakteru, že by zakládala jednoznačné důvody pro pozitivní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 322 odst. 1 tr. ř., je nutno, aby odsouzený nastoupil výkon trestu odnětí svobody a veškerou svou shromážděnou zdravotní dokumentaci předložil příslušné věznici, která bude postupovat ve smyslu věty druhé ustanovení § 322 odst. 2 tr. ř.

Na úplný závěr je třeba pro případ nového rozhodování okresního soudu o odkladu výkonu trestu odnětí svobody dodat, že při označování odsuzujícího rozhodnutí, jímž byl uložen trest, o kterém je rozhodováno podle § 322 tr. ř., je nutno ve výroku rozhodnutí především označit odsuzující rozsudek vynesený soudem prvního stupně, případně tento dát do spojení s označením rozhodnutí odvolacího soudu. Nejeví se formálně zcela správné citovat pouze konečné rozhodnutí odvolacího soudu, byť odvolací soud svým rozsudkem vyneseným za podmínek ustanovení § 259 odst. 3 tr. ř. zcela nebo v podstatné části na podkladě opravných prostředků změnil prvostupňový rozsudek.
Rozhodnutí soudů obou stupňů v jedné trestní věci je nutno brát jako celek vztahující se k určitému řízení vedenému pod spisovou značkou přidělenou u soudu prvního stupně po nápadu obžaloby. Již z praktického hlediska je směrodatnou při nařízení výkonu trestu, při následné orientaci stran, orgánů činných v trestním řízení, orgánů vězeňské služby, pro vyplnění trestního listu a v návaznosti na tento i pro záznam v Rejstříku trestů právě spisová značka, pod kterou je věc vedena u soudu prvního stupně, u něhož je k dispozici i celý spisový materiál.
Přestože nejde o nedostatek zásadního charakteru, již s ohledem na shora uvedené není vhodné a ani zcela formálně správné při označování odsuzujícího rozhodnutí citovat pouze data vztahující se k rozhodnutí soudu druhého stupně.


Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2347 až 2350

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.