Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Oceňovací rozdíly – ministerstvo změnilo stanovisko

Ministerstvo financí nově definuje pojem "oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí", a pro účely daně z příjmů upřesňuje souvislosti z hlediska výnosů a nákladů. Všechna dosavadní stanoviska se ruší.

Zdroj: webové stránky Ministerstva financí

 

OBSAH:


    V návaznosti na otázky poplatníků k problematice zdaňování nákladů a výnosů z titulu přeceňování některých složek majetku a závazků na reálnou hodnotu v souvislosti s výkladem pojmu "oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí", který je uveden v § 23 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) - z hlediska výnosů a § 25 odst. 1 písm. zh) ZDP - z hlediska nákladů a k zajištění  právní jistoty poplatníků zaujímá Ministerstvo financí, po projednání s Komorou daňových poradců  ČR, v této věci  sjednocující výklad, který nahrazuje veškerá dosavadní  stanoviska Ministerstva financí  k dané problematice.


1. Výklad pojmu oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí
    Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bod 4  a § 25 odst. 1 písm. zh) ZDP vylučuje v souladu s důvodovou zprávou z daňově uznatelných nákladů a výnosů odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku vzniklému z titulu vkladu podniku nebo jeho části (§ 59 odst. 5 ObchZ), respektive přeměny (§ 69 ObchZ), a to v souladu s tím, jak je pojem oceňovací rozdíl definován v § 7 odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Z hlediska současné legislativy výše uvedená ustanovení nedopadají na jiný typ účetních nákladů a výnosů.


2. Náklady a výnosy z titulu derivátů a majetku a závazků zajištěných deriváty

 

2.1.  Deriváty prokazatelně sjednané za účelem zajištění
    Za deriváty prokazatelně sjednané za účelem zajištění v souladu s poslední větou § 24 odst. 2 písm. zg)  ZDP je možné považovat deriváty, u kterých poplatník správci daně prokáže (§ 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP"), že jde o deriváty, které prokazatelně sjednal za účelem zajištění svých rizik. Důkazním prostředkem v této věci bude účtování o těchto derivátech jakožto o zajišťovacích derivátech dle účetních předpisů, a to minimálně na počátku zajišťovacího vztahu. Na druhé straně i v případě, kdy o daných derivátech nebude poplatník účtovat jakožto o zajišťovacích derivátech, může doložit a prokázat správci daně (§ 31 odst. 9 ZSDP) při využití všech přípustných důkazních prostředků dle § 31 odst. 2 ZSDP, že se jedná o deriváty prokazatelně sjednané za účelem zajištění. Jinak řečeno, nelze omezit deriváty splňující podmínky poslední věty pouze na ty, o nichž je dle účetních předpisů účtováno jako o zajišťovacích.
     V případě derivátů, které splní podmínky poslední věty § 24 odst. 2 písm. zg)  ZDP platí, že veškeré náklady a výnosy vzniklé z titulu těchto derivátů a případně majetku a závazků zajištěného těmito deriváty (ať již jde o náklady a výnosy z titulu přecenění na reálnou hodnotu nebo o náklady a výnosy z titulu vypořádání) budou ponechány ve výsledku hospodaření a z hlediska daně z příjmů bude plně akceptováno účetní zachycení, a to v souladu s § 23 odst. 2 a 10  ZDP (tzn. tyto náklady a výnosy budou plně daňově relevantní).


3. Cenné papíry

 

3.1. Právní stav platný v roce 2004 (respektive ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004)
    Náklady a výnosy z titulu přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu jsou v souladu s § 23 odst. 4 písm. i)  ZDP vylučovány z výsledku hospodaření s výjimkou nákladů a výnosů z titulu přecenění na reálnou hodnotu u:
- cenného papíru, který je obchodovatelný na veřejném trhu, a to i zahraničním, nachází-li se tento zahraniční trh v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, nebo bylo-li obchodování prostřednictvím zahraničního trhu schváleno Komisí pro cenné papíry
- dluhopisu
- podílového listu
- cenného papíru představujícího účast na základním kapitálu investičního fondu,
u nichž jsou náklady a výnosy z titulu přecenění na reálnou hodnotu ponechány ve výsledku hospodaření dle zaúčtování (tj. tyto náklady a výnosy jsou daňově relevantní).V případě prodeje cenných papírů přeceňovaných na reálnou hodnotu je postupováno podle § 24 odst. 2 písm. r)  ZDP.

 

3.2. Právní stav platný od 1. 1. 2005

    S účinností od 1.1.2005 již ustanovení § 23 odst. 4 písm. i)  ZDP nedopadá na náklady a výnosy z titulu přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu. Tzn., že veškeré náklady a výnosy z titulu přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu jsou ponechány ve výsledku hospodaření v souladu s § 23 odst. 2 a 10  ZDP podle zaúčtování, tzn. jsou plně daňově relevantní.
    V případě prodeje cenných papírů přeceňovaných na reálnou hodnotu je postupováno podle § 24 odst. 2 písm. r)  ZDP.


4. Pohledávky přeceňované na reálnou hodnotu
    Náklady a výnosy z titulu přecenění pohledávky na reálnou hodnotu jsou vylučovány z výsledku hospodaření, a to na základě § 23 odst. 4 písm. k)  ZDP. 
    Pokud budou skutečnosti obsažené v tomto stanovisku k postupu při zdaňování oceňovacích rozdílů a při operacích s deriváty důvodem pro podání dodatečného daňového přiznání na daň z příjmů vyšší, bude tato okolnost při rozhodování o žádosti o prominutí příslušenství daně podle § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, posuzována jako tvrdost, kterou je nutno odstranit prominutím penále ve výši odpovídající vlivu dodatečně zdaněných rozdílů.


Zdroj: webové stránky Ministerstva financí

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.