Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

O součinnosti příslušného správce daně a soudního exekutora

Zdroj: Právo a podnikání č. 3/2005, str. 18 až 19, autor: prom. právník Josef Šrotýř


K efektivnímu provedení exekuce soudním exekutorem ve smyslu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "exekuční řád"), byla zákonodárcem stanovena povinnost třetím osobám, a to ve smyslu poskytovat exekutorovi na základě jeho žádosti součinnost při provádění exekuční činnosti. Tato povinnost je podrobněji upravena zejména v § 33, 33a a 34 exekučního řádu. Kdo je míněn zákonodárcem pod pojmem "třetí osoba", je upraveno v ustanovení § 33 odst. 1 až 9 exekučního řádu. Ve své podstatě se jedná o ty subjekty, které mají nebo u kterých se předpokládá, že mohou mít, povědomost (potřebné informace) o majetku povinného, z kterého by mohla být uspokojena pohledávka oprávněného věřitele. Tito jsou ze zákona povinni sdělit exekutorovi, a to na jeho písemnou žádost, údaje o majetku povinného. Bližší konkretizaci - výčet subjektů lze nalézt v citovaném ustanovení § 33 odst. 1 až 9 exekučního řádu. Ve výčtu subjektů, které jsou povinny poskytnout exekutorovi na základě jeho žádosti součinnost při výkonu exekuční činnosti, je vyjmenován i správce daně. Konkrétně je uveden v ustanovení § 33 odst. 3 exekučního řádu, kde je zákonodárcem zároveň stanoveno, že se příslušný pracovník správce daně nemůže v odpovědi na písemnou žádost exekutora dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. Z tohoto důvodu bylo přímo novelizováno i ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP"), tj. byla zejména prolomena mlčenlivost pracovníků správce daně ve vztahu k soudním exekutorům. Zde se zákonodárce odvolává a odkazuje na ustanovení § 33 exekučního řádu.

Soudní exekutor je zákonodárcem určená a zplnomocněná osoba k provedení výkonu rozhodnutí nucené exekuce. Jako veřejný činitel chrání ta práva fyzických osob, právnických osob a orgánů státu, o kterých bylo rozhodnuto pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Tato rozhodnutí realizuje v tom případě, že si povinný ve stanovené lhůtě dobrovolně nesplnil svoji povinnost. Při vyžadování součinnosti třetí osoby má oprávnění obdobného charakteru jako správce daně (srov. zejména § 33, 33a exekučního řádu v souvislosti s ustanovením § 34 ZSDP), který rovněž napomáhá při ochraně majetku státu.

Správce daně je povinen poskytnout součinnost jen v případě, že soudní exekutor prokáže svoje pověření k provedení exekuce, z kterého je prokazatelně zřejmé, že se jedná o osobu oprávněnou a pověřenou exekuci provést (obdobné platí i ve vztahu k dalším subjektům práva). To je jedna ze základních podmínek ke splnění výzvy k součinnosti zaslané soudním exekutorem (v této souvislosti srov. § 34 exekučního odst. 1 exekučního řádu). V praktickém úředním styku obou dotčených stran dochází ke sporadickým pochybnostem nebo nesrovnalostem, které v konečném důsledku brzdí svým způsobem i efektivitu provedení exekuce soudním exekutorem. Tyto problémy se projevují v praxi zejména při aplikaci výše uvedených ustanovení. Proto se domnívám, že k oživení ve většině případů již zažitých postupů neuškodí oběma orgánům součinnosti, stejně jako další odborné veřejnosti, zveřejnění níže uvedených podmínek v podobě náležitostí, které je nutno splnit tak, aby byly řádně doloženy skutečnosti v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 exekučního řádu. Po splnění těchto náležitostí je možné vyžadovat soudním exekutorem splnění povinnosti, která spočívá v součinnosti ve smyslu § 33 a 33a exekučního řádu.

Ve smyslu § 34 odst. 1 exekučního řádu lze za dostatečné doložení pověření považovat originál nebo úředně ověřenou kopii usnesení soudu o nařízení exekuce přiložené k žádosti o součinnost, kterým soud pověřil soudního exekutora k provedení exekuce. Na kopii usnesení by měla být doložka shodnosti s originálem, kterou může vystavit i sám soudní exekutor. Takto vyhotovená kopie bude též v souladu s § 28 exekučního řádu, neboť úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. V souladu s exekučním řádem je soudní exekutor oprávněn pořizovat opisy vlastních usnesení. Rovněž jako v případě vlastní žádosti o součinnost může soudní exekutor k úkonu ověření usnesení soudu o nařízení exekuce pověřit i svého zaměstnance. Jelikož je úřední ověření kopie usnesení soudu úředním aktem, měla by být povinně ověřovací doložka shodnosti opatřena i úředním razítkem se státním znakem.

V souvislosti s výše uvedeným by měly být ze strany územních finančních orgánů akceptovány takové žádosti soudních exekutorů o součinnost, které budou podepsány soudním exekutorem, jeho zástupcem (koncipientem) nebo jeho zaměstnancem, který byl k vykonání tohoto úkonu zmocněn soudním exekutorem podle příslušných ustanovení exekučního řádu. K odstranění případných pochybností by mělo být vedle podpisu zaměstnance čitelně uvedeno jméno a příjmení pověřence s připojenou doložkou "pověřený soudním exekutorem" (tato skutečnost je rovněž vyžadována kancelářským řádem Exekutorské komory ČR). Okrajově lze taktéž poznamenat a zároveň dovodit z exekučního řádu (srov. zejména díl 3 exekučního řádu), že případné pověření dalšího zaměstnance pověřencem exekuční řád nepřipouští. Žádost o součinnost by měla být rovněž opatřena otiskem obdélníkového razítka, které musí obsahovat označení a sídlo exekutorského úřadu a exekutora. Použití úředního razítka soudního exekutora se státním znakem na žádosti o součinnost není vyžadováno výslovně zákonem, proto by jeho použití nemělo být ze strany správce daně ani vyžadováno po soudních exekutorech.     Nutno ještě podotknout, že za případné pochybení pověřenců (v praxi se jedná většinou o technicko-administrativní charakter pochybení), týkající se výše uvedených náležitosti, nese prvořadou odpovědnost soudní exekutor, což vyplývá zejména ze vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec (vztah nadřízenosti a podřízenosti) a ze zákonného zmocnění udělených pravomocí soudnímu exekutorovi, vyplývajících z exekučního řádu.

Závěrem tohoto příspěvku považuji za důležité k danému problému ještě dodat, že v případě, že na straně součinnostního orgánu vzniknou oprávněné pochybnosti o autentičnosti žádosti nebo vyplynou-li z obsahu žádosti o součinnost nějaké nejasnosti, měl by si příslušný pracovník součinnostního orgánu ověřit ty skutečnosti, které jsou důvodem pochybností a nejasností. Toto ověření by měl uskutečnit u příslušného soudního exekutora. Dále považuji za důležité uvést, že z příslušných ustanovení exekučního řádu rovněž vyplývá, že územní finanční orgány jsou povinny vyhovět žádosti o součinnost podle § 33 a 34 exekučního řádu a v souladu s příslušnými ustanoveními § 2 odst. 5 ZSDP pouze v případě, že se jedná o žádost soudního exekutora, který současně doloží k předmětné žádosti i svoje řádné pověření k provedení soudní exekuce od příslušného soudu. Na základě výše uvedeného zpravidla odloží příslušný správce daně pouze takovou žádost o součinnost, u níž je i po ověření zřejmé, že nebyla vyhotovena soudním exekutorem, jeho zástupcem (koncipientem) nebo jeho pověřencem, který byl k vykonání tohoto úkonu zmocněn soudním exekutorem. Stejně tak bude žádost odložena v případě, že nebylo řádně doloženo exekutorovo pověření k provedení exekuce. Splnění výše uvedených náležitostí by mělo v konečném důsledku naplnit i jednu z hlavních zásad exekučního řízení, a to efektivnost spojenou s rychlostí uspokojení pohledávek oprávněných osob.

prom. právník Josef Šrotýř

Zdroj: Právo a podnikání č. 3/2005, str. 18 až 19

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydáníNa českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení ...

Cena: 559 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.