Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

O novém trestním zákoníku

O novém trestním zákoníku

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logicky věnován aktuálním otázkám souvisejícím s rekodifikací trestního práva hmotného, tedy novému českému trestnímu zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Probíhající diskuse nad novým trestním zákoníkem již naznačila některé nedořešené nebo problematické otázky, které se týkají zejména vztahu mezi novým trestním zákoníkem a starým, mnohokrát novelizovaným trestním řádem a některých nových institutů, které trestní zákoník přinesl.
Sborník obsahuje příspěvky pronesené na jednání trestněprávní sekce Olomouckých právnických dnů doplněné o referáty, které nemohly být předneseny osobně. Příspěvky jsme rozdělili podle převažující tématiky do několika částí. První část je cele věnována novým institutům českého trestního práva, druhá a třetí část přináší širší trestněprávní souvislosti, např. otázky kriminologické a z oblasti unijního a slovenského trestního soudnictví.
Sborník předkládáme odborné i laické veřejnosti jako zdroj informací o novém trestním zákoníku a také o širších problémech a souvislostech trestního práva.
autor: Jiří Jelínek vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 9. 2009, 224 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodem - str. 7

NOVÉ INSTITUTTY V TRESTNÍM PRÁVU

Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 2010

JUDr. Karel Beran - str. 11

K pojmu trestného činu v novém trestním zákoníku

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. - str. 20

Zavinění a omyl v novém trestním kodexu

Doc. JUDr. Jiří Herzeg, Ph.D. - str. 31

Nová úprava forem trestné činnosti

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. - str. 42

Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového trestního zákoníku

JUDr. Bronislava Coufalová - str. 51

Právní úprava nových alternativních trestů

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. - str. 58

Trest domácího vězení

JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. - str. 65

Vražda a zabití v novém trestním zákoníku

JUDr. Jaromír Hořák - str. 72

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku

JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. - str. 87

Ochranné léčení v novém trestním zákoníku: ke třem vybraným otázkám

Mgr. Maroš Matiaško  - str. 97

Vybrané majetkové trestné činy v novém trestním zákoníku ve srovnání s aktuální úpravou se zaměřením na nedbalostní trestné činy

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - str. 106

Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima ratio

Doc. JUDr. Alexander Nett. CSc. - str. 114

Drogové delikty

JUDr. Jana Mahdalíčková  - str. 125

ČESKO-SLOVENSKÁ REFLEXE

Komparácia vybraných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb. s trestným zákonom č. 300/2000 Z.z.

Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., JUDr. Andrej Zachar - str. 131

K aktuálnym problémom slovnského trestného súdnictva

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. - str. 138

Porovnávacia analýza systémov súdnictva nad mládežou

JUDr. Miroslava Vávrová - str. 143

K niektorým novým prvkom v trestnom súdnictve v anglosaskom a európskom prostore

JUDr. Ing. Adrián Jalč, Ph.D. - str. 155

Harmonizácia neiktorých procesných práv obvineneho v trestnom konaní v rámci Európskej unie

Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. - str. 166

ŠIRŠÍ TRESTNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI

Aplikácia zásady ne bis indem v Európskej unii

doc. JUDr. Josef Záhora, Ph.D. - str. 175

Trst odnětí svobody a jeho vliv na recidivu

JUDr. Andrea Vejběrová - str. 183

K problematice zahlazení odsouzení

JUDr. Marie Vaduchová, CSc. - str. 190

A advokát predsa nesmie byť agentom! - rozsudok Najvyššieho súdu SR a jeho potenciálny vplyv na stav a vývoj súdnictva v SR

JUDr. Eduard Burda, Ph.D., Mgr. Petronela Luprochová - str. 201

Metodika identifikace osób pomocou videozáznamov pomocou metod anylýzy pohybu pre kriminalistické účely

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada. DrSc., Prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc., Ing. Jaroslav Majerník, CSc., Ing. Alena Galajdová, Ing. Zlatica Dolná - str. 211

 

 

 

 

 

 

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1264 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1259 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní a velké změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 160 KčKOUPIT

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Příklady z trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání

Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Boleslav a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny tak, že pokrývají materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i procesního i zákona o trestní odpovědnosti ...

Cena: 180 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.