Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Nový zákon o zaměstnanosti

Od 1. října 2004 začne platit nový zákon o zaměstnanosti, který zásadně mění některé podmínky zejména pro uchazeče o zaměstnání.

Nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. spojuje dva dosavadní samostatné zákony (č. 1/1991 Sb. a č. 9/1991 Sb.) do jednoho. Tím by mělo dojít k lepší přehlednosti právní úpravy. Za hlavní změny lze považovat:

Státní příslušníci členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají v oblasti zaměstnanosti v principu stejné postavení jako tuzemští občané.

Posiluje se princip rovného zacházení a ochrana proti přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti atd.; přitom se za diskriminaci nepovažují případy, kdy

- výběr osob je předurčen povahou práce (např. práce s těžkými břemeny, noční práce, zdravotní způsobilost apod.),

- jde o pozitivní diskriminaci (např. přednostní přijímání osob méně zastoupeného pohlaví).

Definuje se pojem nelegální práce (osoba nevykonává práci pro jinou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy; cizinec vykonává práci v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li vyžadováno). V této souvislosti obsahuje zákon také nová a rozšířená oprávnění kontrolních orgánů – tj. úřadů práce a celních orgánů – např. ke vstupu na pracoviště, osvědčování totožnosti osob apod. Za nelegální práci hrozí pokuta až do výše 2 mil. Kč. Beze změn zůstávají opatření týkající se potlačování tzv. Švarc systému.

 

Výrazně se změnily (zpravidla zpřísnily) podmínky zprostředkování zaměstnání úřady práce:

- osoba žádající úřad práce o služby je povinna informovat jej o všech okolnostech souvisejících se zdravotními omezeními osoby; tato tvrzení musí osoba doložit lékařským posudkem, který si obstará anebo který bude vystaven na základě vyšetření lékaře určeného úřadem – prohlídku u tohoto lékaře nemůže osoba odmítnout,

- do definice tzv. vhodného zaměstnání bylo doplněno, že se jedná také o zaměstnání na kratší pracovní úvazek (minimálně však 80 % stanovené týdenní pracovní doby) nebo zaměstnání časově omezené (minimálně však 3 měsíce) – byl uplatněn princip „lepší nějaké zaměstnání než žádné“; dále byla doplněna omezující překážka spočívající v dopravní dosažitelnosti zaměstnání,

- zájemci o zaměstnání je nově umožněno, aby mu úřad práce zabezpečil rekvalifikaci,

- ke změkčení podmínek ve prospěch uchazečů o zaměstnání došlo tím, že se umožňuje práce/přivýdělek v rozsahu menším než 20 hodin týdně při měsíčním výdělku menším než 3 350 Kč měsíčně, a to při zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru; pokud by šlo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je limitem měsíční nebo průměrná měsíční odměna nepřevyšující částku 3 350 Kč měsíčně; je umožněno i tzv. krátkodobé zaměstnání, jehož definice je v § 25 odst. 5 zákona; dosud nebylo žádné zaměstnání přípustné; výše uvedenými opatřeními se umožňuje, aby uchazeči o zaměstnání zůstaly zachovány různé nároky (doba vedení v evidenci uchazečů se započítává pro důchodové účely, zůstávají dávky nemocenského zabezpečení, odvody pojistného na zdravotní pojištění provádí stát apod.),

- z evidence uchazečů o zaměstnání bude vyřazena osoba (mj. zanikne podpora v nezaměstnanosti), která odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (vhodným zaměstnáním mohou být i veřejně prospěšné práce podle § 112 zákona); dále bude vyřazena osoba, která odmítne rekvalifikaci nebo se jí řádně nezúčastní včetně zkoušek; dále bude vyřazena osoba, která neplní podmínky stanovené v individuálním akčním plánu, odmítne se podrobit zdravotní prohlídce nebo maří součinnost s úřadem práce,

- úřad práce může ve spolupráci s uchazečem vypracovat individuální akční plán,

- zůstala zachována oznamovací povinnost zaměstnavatelů ohledně volných pracovních míst s tím, že lhůta se prodloužila z dosavadních pěti na deset pracovních dní.

 

Ke změnám došlo rovněž v oblasti podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci (terminologická změna – dosud „hmotná podpora“):

- podpoře se rozhoduje na základě písemné žádosti uchazeče (dosud z moci úřední),

- do tzv. náhradní doby (tj. doby, kdy uchazeč nebyl zaměstnán, ale tato doba se mu uznává jako doba zaměstnání) se započítává doba péče o dítě do 4 let věku (dosud do 3 let); vyřazena z těchto dob je doba soustavné přípravy na povolání, čímž budou výrazně negativně dotčeni absolventi škol,

doba podpory se zvyšuje z 6 na 9 měsíců u osob od 50 do 55 let věku (současně však musí mít dobu účasti na poskytování důchodového pojištění alespoň 25 roků) a u osob nad 55 let věku se období podpory prodlužuje na 12 měsíců (alespoň 30 roků účasti na důchodovém pojištění),

- pro první 3 měsíce činí výše podpory 50 % čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu, pro zbývající podpůrčí dobu se podpora proti současnosti zvyšuje na 45 % (dosud 40 %); maximální výše podpory se nemění,

- pokud uchazeč pracoval v poslední době v cizině, ale v tříletém období odváděl alespoň po dobu 12 měsíců sociální pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nárok na podporu mu nezaniká (podle dosavadní právní úpravy nárok na podporu neměl).

 

V řadě případů má nyní výrok úřadu práce (o vyřazení z evidence uchazečů, o povinnosti vrátit podporu atd.) formu rozhodnutí ve správním řízení, proti kterému je možno se odvolat.

Zákon umožňuje, aby zaměstnání zprostředkované agenturami práce mělo formu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu; na tuto změnu navazuje novela § 38 an. zákoníku práce.

Nový zákon obsahuje změny v systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením (pracovní rehabilitace s podporou asistenta; zpřesnění podmínek existence chráněných pracovních míst a chráněných dílen; zpřesnění podmínek pro různé druhy příspěvků – mj. podmíněno nulovými nedoplatky příjemce příspěvku na daních, pojistném na sociální zabezpečení a zdravotním pojištění).

V oblasti zaměstnávání cizinců dochází pouze k několika dílčím změnám (o vydání povolení k zaměstnání může cizinec žádat i prostřednictvím svého budoucího zaměstnavatele; možnost opakovaného prodloužení povolení; omezení možnosti vykonávání práce v oblastech s nízkou mírou nezaměstnanosti).

 

Zavádějí se některé nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:

- příspěvek na dopravu zaměstnanců v místech se špatnou dopravní obslužností,

- překlenovací příspěvek pro osoby, které se rozhodly vystoupit z evidence uchazečů o zaměstnání a zahájit samostatně výdělečnou činnost,

- příspěvek na zapracování u uchazečů s horšími šancemi na uplatnění (absolventi, těhotné ženy, zdravotně postižené osoby, osoby starší 50 let a další).

 

V provázanosti s novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 436/2004 Sb. (s vyjímkami uvedenými v zákoně o zaměstnanosti obsahuje novela zákaz práce osobám mladším 15 let nebo starším, které však ještě neukončily povinnou školní docházku) se v novém zákoně specifikují činnosti, které jsou pro tuto skupinu osob přípustné: umělecká, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost. Výkon těchto činností váže zákon na řadu podmínek (nepoškozování vývoje dítěte, soustavný dohled, povolení úřadu práce, limitní rozsah výkonu činnosti a další).

Nově je v zákoně řešena odpovědnost za porušení zákona včetně skutkových podstat přestupků a správních deliktů a pokut.

V závěru obsahuje zákon ustanovení, která řeší přechod z režimu dosavadních předpisů na režim nového zákona o zaměstnanosti (hmotné zabezpečení – podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace, povolení ke zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání cizinců a další).

K tomuto zákonu viz též článek Novela zákoníku práce.

Zrušené předpisy:

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

Zákon č. 64/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

 Zákon č. 305/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti

Zákon č. 272/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb.

Zákon č. 369/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 220/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.

Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Vyhláška č. 324/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb.

Vyhláška č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací

Vyhláška č. 232/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností

Vyhláška č. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku

 

 

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydáníNa českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení ...

Cena: 559 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.