Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Nový občanský zákoník a jeho dopad do systému soukromého práva

 

Autor: Ing. Pavel Běhounek

 

Nový občanský zákoník (dále „NOZ), který vyšel ve Sbírce zákonů na jaře roku 2012 pod č. 89/2012 Sb., je základním kamenem nové úpravy soukromého práva od 1. 1. 2014 (nová úprava soukromého práva je označována jako „rekodifikace“). Nepochybně je NOZ tím nejdůležitějším předpisem rekodifikace, avšak nikoli předpisem jediným, a proto nelze pozornost soustředit pouze na nový občanský zákoník, ale je třeba věnovat rekodifikaci pozornost v celé její šíři.

Soukromé právo bude i nadále po rekodifikaci tvořeno celou řadou předpisů a rekodifikace pochopitelně zásadním způsobem zasahuje i oblast veřejného práva. V důsledku rekodifikace vznikají zcela nové předpisy (např. zákon o obchodních korporacích, nová úprava katastru nemovitostí, veřejných rejstříků či veřejné prospěšnosti), některé současné předpisy se ruší a příslušná úprava se přesouvá do NOZ (např. úprava vlastnictví bytů, úprava některých právních forem právnických osob), velké množství současných předpisů se zásadním způsobem novelizuje (např. zákon o daních z příjmů) atd.

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s rozložením úpravy rekodifikovaného soukromého práva mezi NOZ a další předpisy, a to včetně dopadů do právní úpravy veřejného práva. Znalost této problematiky pomůže vyznat se nejen v NOZ, ale v soukromém právu (zejména v právu obchodním) jako celku – datum 1. 1. 2014 se nezadržitelně blíží, vrcholí přijímání legislativních změn doprovázejících rekodifikaci soukromého práva a je tak nejvyšší čas se začít s rekodifikací intenzivně seznamovat.

 

Obchodní právo

Jednou z koncepčních změn rekodifikace je opuštění současného stavu, kdy je tentýž problém řešen jinak pro vztahy mezi podnikateli (obchodní vztahy) v obchodním zákoníku a jinak pro neobchodní vztahy. Tyto rozdíly dnes nalezneme např. v obecných pravidlech obchodního zákoníku pro obchodní závazkové vztahy – např. obecná čtyřletá promlčecí lhůta pohledávek podle § 397 dosud platného obchodního zákoníku versus tříletá promlčecí lhůta podle § 101 současného občanského zákoníku. Pro tyto rozdíly nejsou žádné věcné důvody a velice komplikují dnešní soukromé právo, a proto již rekodifikace neobsahuje samostatnou úpravu obchodních závazkových vztahů (část třetí, tj. § 261 a násl. dosud platného obchodního zákoníku). Na obchodní vztahy tak bude dopadat úprava NOZ, která v zásadě nerozlišuje mezi obchodními a neobchodními vztahy - např. obecná tříletá promlčecí lhůta podle § 629 NOZ.

Další zásadní oblastí, kterou upravuje dosud platný obchodní zákoník, je právo obchodních společností a družstev (část druhá, tj. § 56 a násl.). Tato problematika bude nadále upravena samostatným předpisem, a to zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zkráceně „o obchodních korporacích“). Vztah NOZ k zákonu o obchodních korporacích je poněkud odlišný od vztahu dnešního občanského zákoníku a úpravě práva obchodních společností a družstev v části druhé dosud platného obchodního zákoníku – více se uplatňuje princip NOZ jako předpisu obecného a zákona o obchodních korporacích jako předpisu zvláštního, a proto se např. i na obchodní korporace použije obecná úprava pro založení právnických osob v NOZ a zákon o obchodních korporací tuto problematiku neřeší.

Dosud platný obchodní zákoník v části prvé upravuje např. postavení podnikatelů či hospodářskou soutěž. Tyto problémové okruhy nalezneme v NOZ – postavení podnikatelů nalezneme v obecné části NOZ (§ 420 a násl.), zneužití a omezení soutěže v § 2972 a násl. NOZ (zařazeno mezi závazky z deliktů).

Dnešní obchodní zákoník v části prvé upravuje také účetnictví podnikatelů, z úpravy účetnictví v dosud platném obchodním zákoníku se postupem času stala v podstatě symbolická úprava a účetnictví podnikatelů (zejména povinnost jeho vedení) je upraveno veřejným právem, tedy zákonem o účetnictví. Tento stav rekodifikace jen prohlubuje, když účetnictví ponechává na zákonu o účetnictví a pouze do obecných povinností všech právnických osob NOZ v § 119 zahrnul, že všechny právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle zákona o účetnictví.

V části prvé dosud platného obchodního zákoníku nalezneme právní úpravu obchodního rejstříkusbírky listin – tato úprava není po rekodifikaci zahrnuta do NOZ ani do zákona o obchodních korporacích, ale bude obsahem samostatného rejstříkového zákona. Rejstříkový zákon schválila vláda dne 3. 4. 2013 a ještě jej tedy čeká schvalování v Parlamentu ČR. Rejstříkový zákon nebude upravovat pouze obchodní rejstřík, ale i celou řadu dalších rejstříků (včetně sbírky listin těchto rejstříků), a proto stanovuje řadu pravidel shodných pro všechny rejstříky. Rejstříkový zákon vedle obchodního rejstříku bude obsahovat:

 • spolkový rejstřík (nahradí dnešní evidenci sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, úpravou spolků),
 • nadační rejstřík (pro nadace a nadační fondy),
 • rejstřík ústavů (jedná se o novou právní formu právnické osoby upravenou přímo v § 402 a násl. NOZ),
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek (NOZ používá zkrácený pojem „společenství vlastníků“, ale návrh rejstříkového zákona obsahuje dnešní terminologii),
 • rejstřík obecně prospěšných společností (pro společnosti vzniklé před 1. 1. 2014).

Stávající rejstříky, tj. obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností, přejdou podle přechodných ustanovení do režimu nového zákona.

Výše uvedený stručný přehled toho, kde se po rekodifikaci nalézá úprava obchodního práva obsažená zatím v obchodním zákoníku, objasňuje, proč dochází v rámci rekodifikace ke zrušení dosavadního obchodního zákoníku. Bylo by však nepřesné, kdybychom tvrdili, že dnešní obchodní zákoník je v rámci rekodifikace nahrazen zákonem o obchodních korporacích – toto bychom mohli tvrdit nanejvýš o právu obchodních společností a družstev, a to ještě zjednodušeně (některá obecná pravidla pro obchodní společnosti obsažená dnes v obchodním zákoníku se stěhují do obecných pravidel NOZ společných pro všechny právnické osoby, zápis do obchodního rejstříku bude upraven v rámci rejstříkového zákona atd.).

 

Nová úprava některých právních forem právnických osob

Pro zjednodušení a naplnění cíle tohoto článku si dovolím upozornit na budoucnost těchto dnešních právních forem právnických osob:

 • sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
 • nadace a nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech,
 • obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
 • zájmová sdružení právnických osob podle § 20f a násl. současného občanského zákoníku.

NOZ nahrazuje dnešní úpravu sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, úpravou spolků. NOZ ruší stávající zákon o sdružování občanů a dnešní sdružení s právní subjektivitou jsou nově považována za spolky, které jsou upraveny v § 214 a násl. NOZ. Spolky jsou v systematice typů právnických osob NOZ řazeny mezi korporace.

Právní forma nadací a nadačních fondů je dnes upravena samostatným zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Rekodifikace právní formu nadací a nadačních fondů (včetně dosavadního označení) zachovává, ale zákon o nadacích prakticky ruší a právní úprava nadací a nadačních fondů je nově obsažena přímo v NOZ. NOZ nadace a nadační fondy upravuje v § 303 a násl. s tím, že je souhrnně označuje jako fundace (protiklad korporací).

Novinkou je právní forma ústav (§ 402 a násl. NOZ), což je nový typ právní formy kombinující prvky základních typů právnických osob, kterými jsou korporace a fundace.

Obecně prospěšné společnosti (jakožto zvláštní právní forma právnické osoby upravená dnes zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; ke statutu veřejné prospěšnosti viz níže) již nově nebudou vznikat. Počítá se s tím, že budou vznikat zejména v právní formě nadace či nadačního fondu nebo v právní formě ústavu (k těmto právním formám viz výše). NOZ sice zákon o obecně prospěšných společnostech ruší, ale na základě přechodných ustanovení (§ 3050 NOZ) si budou moci tuto právní formu zachovat a potom se na ně bude zrušený zákon o obecně prospěšných společnostech dále vztahovat. Stávající obecně prospěšné společnosti přitom mají právo (nikoli povinnost) změnit svoji právní formu na ústav, nadaci či nadační fond podle NOZ.

Novinkou rekodifikace je, že NOZ definuje status právnické osoby jako veřejně prospěšné - § 146 a násl. NOZ. Veřejná prospěšnost není svázána správní formou právnické osoby (může se tedy jednat i o jinou právní formu než nadaci, nadační  fond či ústav – např. veřejně prospěšnou může být i společnost s ručením omezeným), ale s tím, zda splňuje status veřejné prospěšnosti podle nové úpravy. Status veřejné prospěšnosti přitom bude údajem dobrovolně zapisovaným do rejstříku právnických osob (např. do spolkového rejstříku) a bude mít vliv např. na daňovou účinnost darů poskytovaných těmto společnostem. Podmínky pro zápis veřejné prospěšnosti právnické osoby stanoví zvláštní právní předpis - zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Tento zákon připravilo Ministerstvo spravedlnosti a vláda by jej měla v nejbližší době schválit, aby jej mohla Poslanecká sněmovna projednat v průběhu května v prvém čtení.

 

Co dále se např. již nebude řídit zvláštními zákony

V předchozí části článku je upozorněno na zrušení některých dnešních zvláštních zákonů. Výčet zrušených zákonů by přesahoval účel tohoto článku, proto si dále dovolím upozornit jen na zrušení zákona o cenných papírech, zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a zákona o vlastnictví bytů.

Právní úprava cenných papírů již není nově řešena zvláštním zákonem, ale je součástí NOZ (§ 514 až 544), a proto NOZ ruší mimo jiné zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Právní úprava nájmu je dnes komplikována existencí zvláštní úpravy v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor – tento dnešní stav nemá logické odůvodnění a rekodifikace jej tak pochopitelně opouští (s tím, že obsahuje v § 2302 NOZ zvláštní úpravu pro nájem prostoru sloužícího podnikání.

NOZ v rámci úpravy vlastnictví, resp. spoluvlastnictví, obsahuje úpravu bytového spoluvlastnictví (§ 1158 a násl.) a také upravuje společenství vlastníků jednotek, jakožto právní formu právnické osoby (§ 1194 a násl.). NOZ ruší dosavadní zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Bohužel NOZ ponechává na výkladu, zda stávající vztahy upravené zákonem o vlastnictví bytů a stávající společenství vlastníků jednotek plně přejdou do režimu nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví anebo zda se na ně bude nadále vztahovat zákon o vlastnictví bytů. Přechodné ustanovení v § 3063 NOZ předpokládá souběh právní úpravy podle zákona o vlastnictví bytů a podle NOZ a vylučuje tento souběh v rámci jedné budovy – toto přechodné ustanovení původní vládní návrh NOZ neobsahoval, bylo do něho vloženo až na základě komplexního pozměňovacího návrhu a není provázáno s ostatními přechodnými ustanoveními. I přes neúplnost přechodného ustanovení jím lze zřejmě odůvodnit obecné použití právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů na jednotky vzniklé před 1. 1. 2014. Tomuto výkladu také odpovídá projednávaný návrh nového katastrálního zákona (podle tohoto návrhu mají být předmětem evidence jak jednotky podle zákona o vlastnictví bytů, tak jednotky podle NOZ) a připravovaný zákon o dani z nabytí věcí nemovitých (vymezuje jednotky tak, aby vyloučil rozdíl mezi jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů a jednotkami podle NOZ).

 

Další související změny

Spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích byl již na jaře roku 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, který nahrazuje především dnešní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

V návaznosti na rekodifikaci soukromého práva jsou připravovány tyto nové předpisy:

 • nový zákon o katastru nemovitostí a doprovodný zákon k tomuto zákonu (viz níže),
 • nový rejstříkový zákon schválený vládou dne 3. 4. 2013 (viz výše ke vztahu obchodního a občanského práva),
 • zákon o dani z nabytí věcí nemovitých (tato daň nahradí dnešní daň z převodu nemovitostí), který čeká na schválení vládou (viz níže),
 • zákon o statusu veřejné prospěšnosti čekající na schválení vládou (viz výše k nové úpravě právních forem právnických osob a jejich statusu veřejné prospěšnosti),
 • zákon o zvláštních řízeních soudních - úprava civilních soudních řízení bude rozdělena do dvou samostatných zákonů. Občanský soudní řád bude novelizován (viz níže) a bude upravovat pouze řízení sporná, nový zákon o zvláštních řízeních soudních bude upravovat řízení nesporná.

Nový katastrální zákon a doprovodný zákon k novému katastrálnímu zákonu Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení 15. 2. 2013. Nový katastrální zákon nahradí dnešní úpravu katastru nemovitostí v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a v zákoně č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Význam nového katastrálního zákona je značný, protože NOZ uplatňuje princip dobré víry v údaje zapsané ve veřejných seznamech a dále princip převodu vlastnictví od neoprávněného, pokud byl nabyvatel v dobré víře (§ 1109 NOZ). Otázka ochrany vlastníků před podvodným jednáním se tak nepochybně stane diskutovaným tématem. Návrh nového katastrálního zákona např. obsahuje následující: o vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje účastníky vkladového řízení prostřednictvím datové schránky. Jinak než prostřednictvím datové schránky se tato informace nezasílá. Osoby s datovými schránkami (pokud pochopitelně sledují jejich obsah) tak budou moci na podvodné jednání okamžitě reagovat, ostatní to budou mít pochopitelně složitější.

Zákon o dani z nabytí věcí nemovitých nahradí dnešní úpravu daně z převodu nemovitostí v dnešním zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Návrh tohoto zákona předložilo Ministerstvo financí v prosinci 2012. V rámci vnějšího připomínkového řízení toto ministerstvo odstoupilo od svého původního záměru zdanit touto daní i převody nemovitostí v rámci převodu obchodních podílů, hlavní (nikoli však jedinou důležitou) novinkou tak bude osoba poplatníka daně, kterou nově bude nabyvatel, tedy kupující (dnes je obvykle poplatníkem prodávající a kupující je ručitelem). V současné době čeká návrh na schválení vládou.

Novelizace stávajících předpisů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je připravována v rámci těchto předpisů:

 • novela insolvenčního zákona, která byla Poslaneckou sněmovnou schválena ve třetím čtení dne 27. 3. 2013. Tato novela obsahuje i řadu koncepčních změn – např. nový způsob určování insolvenčních správců na základě tzv. rotačního systému nebo společné oddlužení manželů,
 • doprovodný zákon k rekodifikaci soukromého práva, který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení dne 19. 3. 2013. Tento zákon mění přibližně 70 zákonů – např. živnostenský zákon (především legislativnětechnické a terminologické změny – NOZ nerozlišuje sídlo a místo podnikání, namísto termínu „podnik“ používá termín „závod“ atd.) nebo zákoník práce (např. se z něho vypouští úprava srážek ze mzdy, protože ty nově upravuje přímo NOZ). Původní návrh z dílny Ministerstva spravedlnosti obsahoval také změny zákona o účetnictví, ty ale budou promítnuty do doprovodného zákona z dílny Ministerstva financí, novelizujícího především daňové předpisy (viz níže),
 • novela občanského soudního řádu, kterou Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení dne 19. 3. 2013 spolu s novým zákonem o zvláštních řízeních soudních (viz výše),
 • zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách. Návrh tohoto zákona předložilo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení na konci ledna 2013, připomínkové řízení bylo uzavřeno na konci března a návrh tak čeká na schválení vládou. Návrh obsahuje např. koncepční změnu, kterou je převedení předmětu dnešní daně darovací a daně z převodu nemovitostí do předmětu daně z příjmů. Návrh dále obsahuje řadu změn zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, dalších předpisů týkajících se účasti (a pojistného) na veřejnoprávním pojištění a celé řady dalších předpisů včetně zákona o účetnictví.

 

Závěr

Nástin rekodifikace soukromého práva ukazuje, že se jedná o skutečně rozsáhlé změny a že jejich zvládnutí nespočívá pouze v NOZ a zákoně o obchodních korporacích, byť zvládnutí těchto základních předpisů je nezbytným předpokladem pro pochopení rekodifikace v dalších souvislostech. Bohužel doprovodné změny jsou sice (slovy ministra spravedlnosti) přijímány podle plánu (což bych tak docela netvrdil, protože např. doprovodné daňové změny mělo Ministerstvo financí původně předložit do konce srpna 2012 a předložilo je na konci ledna 2013), ale příliš času na jejich zvládnutí odborná veřejnost mít nebude. Většina doprovodných změn by snad mohla být projednána Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení do konce května, to by znamenalo jejich schválení ve třetím čtení a postoupení do Senátu nejdříve na konci července (pokud by opozice neumožnila zkrácené projednání jednotlivých zákonů).

Jako vhodného pomocníka k nastudování NOZ a zákona o obchodních korporacích mohu doporučit knihy "Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou""Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou", které vydalo Nakladatelství Sagit. Tyto knihy mají význam především z toho důvodu, že oba kodexy byly přijaty s řadou pozměňovacích návrhů (v řádu stovek u každého kodexu), které nejsou oficiálně okomentovány, a tak jejich komentář z pera hlavních autorů těchto kodexů je vítanou pomůckou. Přijetí pozměňovacích návrhů mělo také za následek, že odkazy v původních důvodových zprávách je nutné aktualizovat a právě tuto aktualizaci obě knihy obsahují.

Chcete-li získat přehled o dopadech rekodifikace soukromého práva, máte jedinečnou příležitost zúčastnit se přednášky autora tohoto článku (více k přednášce NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO EKONOMY), která se bude konat v Praze 31. 5. 2013. Také máte možnost si objednat zvukový záznam této přednášky (více zde).

 

Ing. Pavel Běhounek

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.