Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2005 – 3. část

Aktualizační dodatek č. 7 k publikaci „Zákon o DPH – praktický průvodce 2005“

 

Vážení čtenáři,
zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, sebou přináší také 54 změn zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 10. 2005. V této souvislosti pokračujeme v aktualizaci publikace následujícím způsobem (změny znění zákona označeny červeně):


37. Na str. 139 publikace § 62 zní takto:

§ 62

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená
od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož
nemá plátce nárok na odpočet daně

(1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.

(2) Plněním osvobozeným od daně je dodání osobního automobilu, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně, a dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 3.

Komentář:

Uvedená změna souvisí se změnou § 65 odst. 1. Hlavním smyslem změny formulace dosavadního znění § 62 a doplnění § 65 odst. 1 je, aby např. nebylo pochyb o tom, že pořízení "ojetého" osobního automobilu z jiného členského státu není možné osvobodit od daně na výstupu, protože dodání osobního automobilu plátcem v tuzemsku není v každém případě osvobozeno od daně. Je osvobozeno pouze v některých případech, kde jedním z nich je například situace uvedená v § 62, a nikoliv v každém případě, a proto ani pořízení "ojetého" osobního automobilu z jiného státu EU není možno osvobodit od daně na výstupu.


38. Na str. 142 publikace je změna v § 65 odst. 1 takto:

(1) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě osvobozeno od daně.

Komentář:

Uvedená změna souvisí se změnou § 62. Hlavním smyslem změny formulace dosavadního znění § 62 a doplnění § 65 odst. 1 je, aby např. nebylo pochyb o tom, že pořízení "ojetého" osobního automobilu z jiného členského státu není možné osvobodit od daně na výstupu, protože dodání osobního automobilu plátcem v tuzemsku není v každém případě osvobozeno od daně. Je osvobozeno pouze v některých případech, kde jedním z nich je například situace uvedená v § 62, a nikoliv v každém případě, a proto ani pořízení "ojetého" osobního automobilu z jiného státu EU není možno osvobodit od daně na výstupu.

Podle dosavadního znění § 65 odst. 1 to takto přesně vyjádřeno nebylo.

Zároveň připomínám, že při splnění podmínek stávajícího § 90 odst. 3 není u obchodníka s použitým zbožím pořízení ojetého automobilu z jiného státu EU vůbec předmětem daně v tuzemsku.


39. Na str. 147 publikace v § 69 odst. 1 až 3 znějí takto:

(1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle § 38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

(2) Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží se nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu nebo svobodného pásma a naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo svobodnými pásmy.

(3) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.

Komentář:

Přepravce, který zajistil pro plátce dopravu při dovozu zboží, ale již nezajišťoval celní formality, tak může uplatnit u přepravy zboží osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, aniž by musel zkoumat, jestli plátce tyto služby skutečně řádně zahrnul do základu daně při dovozu zboží podle povinnosti uložené v § 38.

 

40. Na str. 149 publikace je změna v § 71 odst. 2 takto:

(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.

Komentář:

Nyní je jasně stanoveno, že od daně na výstupu je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně, a nikoliv pouze v určitých případech.


41. Na str. 152 publikace je změna v § 72 odst. 1 takto:

(1) Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

Komentář:

Kromě splnění dalších podmínek v § 72 a násl. je nutné, aby nárok na odpočet nebyl uplatňován dříve, než stanoví poslední věta výše uvedeného odstavce.

Smysl tohoto ustanovení vyplývá například ze situace, kdy byl vystaven daňový doklad na přijatou platbu plátcem, přes výslovný zákaz v novelizovaném § 26 odst. 1. U tohoto plátce dosud povinnost přiznat daň na výstupu nevznikla, a proto si nemůže příjemce daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet daně jako doposud.

V některých hospodářských kruzích se v souvislosti s touto změnou objevily obavy, že nově má plátce nárok na odpočet DPH uplatnit teprve tehdy, když z přijatých plnění bude realizovat vlastní zdanitelná plnění. Takto to však v novele formulováno není.

Přesto pro uklidnění plátců DPH vydalo Ministerstvo financí následující tiskovou zprávu, která je také publikována na jeho internetových stránkách:

"Interpretace doplnění zákona o DPH vyjádřená Hospodářskou komorou je chybná
(Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 25. srpna 2005)

Interpretace doplnění § 72 zákona o DPH jak byla vyjádřena v minulých dnech prezidentem Hospodářské komory je mylná, neboť pomíjí celkový kontext ustanovení § 72 odst. 1, jehož je součástí. Interpretace prezidenta Hospodářské komory je v hrubém rozporu se základními principy a systémem fungování DPH a její případné uplatnění by ani nebylo možné, neboť by se tím ČR dostala do rozporu s platnými předpisy závaznými pro členské státy EU.

Napadnuté ustanovení hovoří o přijatých zdanitelných plněních, když definuje, za jakých podmínek má plátce nárok na odpočet DPH a nelze jej tedy interpretovat tak, že nárok na odpočet DPH má plátce uplatnit teprve tehdy, když z přijatých plnění bude realizovat vlastní zdanitelná plnění, taková formulace v textu není uvedena.

Dále uvedený názor zcela přehlíží, že časové kritérium pro uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu je stanoveno v § 73 odst. 2 a 11 zákona o DPH, z nichž vyplývá zejména, že nárok na odpočet může plátce uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata platba plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Názor Hospodářské komory tak není v souladu ani se zmíněným ustanovením § 73 zákona o DPH.

V průběhu legislativního procesu nebyla podobná obava či pochybnost vyjádřeny ani v Poslanecké sněmovně ani v Senátu Parlamentu ČR. Obecně platí, že v případech pochybností či dotazů, se lze obrátit přímo na Ministerstvo financí."

 

42. Na str. 154 publikace v § 73 odst. 3 zní takto:

(3) Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu50), popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví. V případech vzniku povinnosti přiznat daň podle § 23 odst. 3 a 4, plátce prokazuje nárok na odpočet daně uvedením daně v evidenci pro daňové účely.

Komentář:

Pokud například plátci se zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc bylo propuštěno zboží do volného oběhu k 10. květnu 2005, tak byl povinen přiznat DPH na výstupu při dovozu zboží v daňovém přiznání za měsíc květen 2005. Protože mu však byla daň vyměřena u tohoto daňového přiznání až v červnu 2005, tak při doslovném výkladu stávajícího znění § 73 odst. 3 si mohl plátce uplatnit nárok na odpočet daně při tomto dovozu zboží nejdříve v daňovém přiznání za měsíc červen 2005, a nikoliv již za měsíc květen 2005.

Tento nesoulad novela ZDPH odstraňuje a plátce v tomtéž daňovém přiznání nejen přizná při dovozu zboží daň na výstupu, ale si bude moci také uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.


43. Na str. 157 publikace je v § 74 odst. 4 změna takto:

(4) Při výpočtu nároku na odpočet daně se u obchodního majetku vymezeného v § 78 odst. 2 postupuje obdobně jako podle § 78 odst. 5 s tím, že daní na vstupu je daň vypočtená podle § 37 odst. 2. Pro výpočet nároku na odpočet daně se použije u pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku hodnota podle zvláštního právního předpisu,2) u zásob pořizovací cena podle zvláštního právního předpisu,2) u majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou majetku vymezeného v § 78 odst. 2, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena podle zvláštního právního předpisu2) a daň se vypočte podle § 37 odst. 2. U obchodního majetku nabytého vkladem se pro výpočet nároku na odpočet daně u jednotlivých v předchozích větách uvedených druhů majetku použije částka, která byla v době jeho vložení základem daně u vkladatele.


2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

Komentář:

S účinností od 1. 10. 2005 se opožděně slova "písm. b)" nahrazují slovy "odst. 2". Přitom ZDPH již s účinností od 1. ledna 2005 ustanovení § 37 písm. b) neobsahuje. Ale bylo zřejmé a logické i doposud, že plátce vypočte daň podle § 37 odst. 2.


44. Na str. 158 publikace je v § 74 odst. 7 změna takto:

(7) Při výpočtu částky snížení nároku na odpočet daně u obchodního majetku vymezeného v § 78 odst. 2 se postupuje obdobně podle § 78 odst. 5. U pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a u zásob je částka snížení nároku na odpočet daně ve výši uplatněného odpočtu daně u tohoto majetku. U majetku vytvořeného vlastní činností, s výjimkou majetku vymezeného v § 78 odst. 2, se částka snížení nároku na odpočet daně vypočte podle § 37 odst. 1 z vlastních nákladů nebo reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu.2)


2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

Komentář:

S účinností od 1. 10. 2005 se opožděně slova "písm. a)" nahrazují slovy "odst. 1". Přitom ZDPH již s účinností od 1. ledna 2005 ustanovení § 37 písm. a) neobsahuje. Ale bylo zřejmé a logické i doposud, že se částka snížení nároku na odpočet daně vypočte podle § 37 odst. 1.

 

45. Na str. 171 publikace je v § 82 odst. 1 změna takto:

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží může uplatnit osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, plnění s výjimkou plnění podle § 66, 68, 69 a 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud jsou povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto.

Komentář:

Časová podmínka pro vrácení daně je přeformulována tak, že se slova "v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje" nahrazují slovy "v období, za které uplatňuje". Zároveň došlo o doplnění plnění, které jsou ve výjimce, o plnění podle § 70 (přeprava osob).

 

46. Na str. 172 publikace je v § 83 odst. 1 změna takto:

(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží a poskytnuté služby v tuzemsku může uplatnit zahraniční osoba povinná k dani, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku a neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, plnění s výjimkou plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud jsou povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto.

Komentář:

Časová podmínka pro vrácení daně je přeformulována tak, že se slova "v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje" nahrazují slovy "v období, za které uplatňuje". Zároveň došlo o doplnění plnění, které jsou ve výjimce, o plnění podle § 70 (přeprava osob).


47. Na str. 173 publikace je v § 83 odst. 5 písm. d) změna takto:

d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které uplatňuje nárok na vrácení daně, nedodala zboží nebo neposkytla službu s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce, pro kterého je plnění poskytnuto.

Komentář:

Časová podmínka pro vrácení daně je přeformulována tak, že se slova "v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje" nahrazují slovy "v období, za které uplatňuje". Zároveň došlo o doplnění plnění, které jsou ve výjimce, o plnění podle § 70 (přeprava osob).


48. Na str. 175 publikace je v § 85 odst. 5 změna takto:

(5) Při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním postižením uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

Komentář:

Ve stávajícím § 90 odst. 13 bylo stanoveno, že obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.

Aby si však mohla osoba se zdravotním postižením při zakoupení ojetého osobního automobilu uplatnit nárok na vrácení daně podle § 85 odst. 5, tak je v § 85 odst. 5 se zpožděním logicky doplněna výše uvedená druhá věta a zároveň je pozměněno i znění § 90 odst. 13.

 

49. Na str. 181 publikace je v § 89 odst. 3 změna takto:

(3) Při poskytnutí cestovní služby je základem daně přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel cestovních služeb za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovních služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období. Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

Komentář:

První změna znamená, že se logicky v § 89 odst. 3 slova "skutečných úhrad" nahrazují slovy "částek, které plátce uhradil nebo má uhradit". Jde o změnu přímo do ZDPH, dosud byla taková interpretace toho, co se rozumí skutečnou úhradou, obsažena v "Informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu podle novely zákona o DPH č. 635/2004 Sb.", kterou publikovalo Ministerstvo financí na svých internetových stránkách 18. 2. 2005.

Druhá změna (vložená třetí věta) v podstatě znamená, že pokud se plátce rozhodne pro stanovení přirážky podle této nové věty, tak nebude stanovovat přirážku pro každou jim jednotlivě poskytnutou cestovní službu nýbrž přirážku stanoví ve vztahu ke všem poskytnutým cestovním službám uskutečněným za zdaňovací období, což mu umožní kompenzovat "zisky" a "ztráty" u jednotlivých cestovních služeb poskytnutých v rámci zdaňovacího období.

Jde opět o změnu přímo do ZDPH, dosud tento postup uváděla výše uvedená informace Ministerstva financí, a to nad rámec ZDPH.


50. Na str. 185 publikace je v § 90 odst. 2 písm. b) změna takto:

b) jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně podle § 62, nebo

Komentář:

V § 90 odst. 2 písm. b) se slova "nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě" zrušují.

 

51. Na str. 186 publikace je v § 90 odst. 13 změna takto:

(13) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky, pokud zákon nestanoví jinak.

Komentář:

Jinak je stanoveno v novelizovaném § 85 odst. 5.

 

52. Na str. 204 publikace je v § 106 odst. 7 písm. a) změna takto:

a) plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,

Komentář:

Změna je v tom, že s účinností od 1. 10. 2005 se v § 106 odst. 7 písm. a) slovo "zdanitelné" zrušuje.

To znamená, že nově bude moci podle tohoto ustanovení správce daně zrušit plátci registraci plátce pouze v případě, že po výše uvedenou dobu plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně žádné plnění. Jestliže plátce uskutečnil pouze plnění, která jsou osvobozena od daně nebo plnění, která nejsou předmětem daně podle ZDPH, tak z tohoto titulu již nebude mít správce daně oprávnění zrušit registraci plátce.

 

53. Na str. 208 publikace v § 111 se bod 17 zrušuje.

 

54. Na str. 212 v příloze č. 2 věta čtvrtá zní:

Ubytovací služby zařazené v SKP 55.

Komentář:

Poslední dvě změny v podstatě znamenají, že u ubytovacích služeb zařazených v SKP 55 se bude uplatňovat 5% sazba DPH i po 31. 12. 2005.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovostiPublikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a ...

Cena: 129 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.