Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2005 - 2. část

Aktualizační dodatek č. 6 k publikaci "Zákon o DPH - praktický průvodce 2005"

 

Vážení čtenáři,
zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, sebou přináší také 54 změn zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 10. 2005. V této souvislosti pokračujeme v aktualizaci publikace následujícím způsobem (změny znění zákona označeny červeně):


18. Na str. 89 publikace je změna v § 21 odst. 6 takto:

(6) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou platbu, a to tím dnem, který nastane dříve,

Příklad:

Pokud nejde o situace uvedené v § 21 odst. 2 a 3, tak podle § 21 odst. 1 platí, že daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Pokud tedy plátce přijme například 13. 10. 2005 zálohu na poskytnutí služby, kterou poskytne až 3. 11. 2005, tak mu k 13. 10. 2005 vznikla povinnost přiznat daň na výstupu z přijaté platby. Podle § 26 odst. 1 je potom plátce povinen na vyžádání vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne přijetí platby.

Jestliže daňový doklad (na přijatou platbu) vystaví například 27. 10. 2005, tak se (v návaznosti na výše uvedenou změnu v § 21 odst. 6) nepovažuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem vystavení tohoto dokladu (27. 10. 2005), nýbrž až dnem poskytnutí služby, tj. dnem 3. 11. 2005. Ke dni 3. 11. 2005 je potom plátce povinen přiznat daň na výstupu, kterou vypočte pouze z rozdílu mezi základem daně za uskutečněné zdanitelné plnění (podle § 36 odst. 1) a základem daně z přijaté platby.

 

19. Na str. 90 publikace je změna v § 21 odst. 7 písm. h) a i) takto:

(7) V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu,

i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu,

Komentář:

Jde o logické doplnění těchto ustanovení v návaznosti na změny podle bodů 10. a 12., uvedené v aktualizačním dodatku č. 5 k této publikaci.

 

20. Na str. 94 publikace zní § 24 odst. 3 takto:

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo dodání elektřiny podle § 13 odst. 8 a 9.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data platí nová ustanovení (§ 13 odst. 8 a 9) o dodání plynu nebo elektřiny.

 

21. Na str. 94 publikace je změna v § 24a odst. 3 takto:

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo dodání elektřiny s místem plnění mimo tuzemsko.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data platí nová ustanovení (§ 13 odst. 8 a 9) o dodání plynu nebo elektřiny.

 

22. Na str. 95 publikace je změna v § 26 odst. 1 takto:

(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen na vyžádání za každé zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, vystavit daňový doklad, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně a do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a plátci vznikla k datu přijetí platby povinnost přiznat daň na výstupu; pokud plátci nevznikla povinnost přiznat daň při přijetí platby před uskutečněním plnění, daňový doklad při přijetí platby nesmí vystavit. Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně.

Komentář:

V § 21 odst. 2 je stanoveno, že u dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. h) a při poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. g), pouze však u služeb souvisejících s nájmem nemovitostí, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.V § 21 odst. 3 je zase stanoveno, že při dodání zboží včetně převodu nemovitostí a při poskytování služeb, které uskutečňují osoby, které v souladu s příslušnými předpisy nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pokud tedy plátce přijal platbu v situacích uvedených v § 21 odst. 2 a 3 a přitom ještě k uskutečnění zdanitelného plnění nedošlo, tak mu povinnost přiznat DPH na výstupu nevznikla, protože tato mu vznikne až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (tento den je dále definován v § 21 odst. 4 až 11).

Podle stávajícího znění § 26 odst. 1 však byl v tomto případě plátce povinen na vyžádání vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění.

Novelou je předmětná první věta § 26 odst. 1 doplněna tak, že ve výše uvedeném případě bude mít plátce povinnost vystavit na vyžádání daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním zdanitelného plnění a pokud plátci vznikla k datu přijetí platby povinnost přiznat daň na výstupu. Pokud plátci nevznikla povinnost přiznat daň při přijetí platby před uskutečněním plnění, daňový doklad při přijetí platby nesmí vystavit.

Pokud by přesto plátce daňový doklad vystavil, tak ten, kdo platbu poskytnul, nebude mít narozdíl od stávajícího znění § 72 odst. 1 nárok na odpočet daně (dosud mimo jiné platilo, že nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem přijetí platby, pokud je platba přijata plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění), protože novela změnila i toto ustanovení. Nyní vzniká v uvedeném případě nárok na uplatnění odpočtu daně až dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

Pokud by tedy v návaznosti na výše uvedené plátce vystavil daňový doklad přesto, že jej vystavit nesmí, tak příjemce daňového dokladu nárok na odpočet daně mít nebude, protože v tomto případě dosud plátci povinnost přiznat daň na výstupu nevznikla.

 

23. Na str. 96 publikace zní § 26 odst. 4 takto:

(4) Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba uvedená v odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního právního předpisu20) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI)21).


20) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.

Komentář:

Tato změna v podstatě upřesňuje stávající ustanovení o elektronické podobě daňového dokladu, a to v návaznosti na technický a legislativní vývoj v této oblasti.


24. Na str. 97 publikace je změna v § 27 odst. 2 takto:

(2) Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do elektronické podoby opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu20) nebo označen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu20) osoby odpovědné za jeho převod.


20) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Tato změna v podstatě upřesňuje stávající ustanovení o elektronické podobě daňového dokladu, a to v návaznosti na technický a legislativní vývoj v této oblasti.

 

25. Na str. 101 publikace je § 30 odst. 4 doplněn takto:

(4) Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk učiněné na písemném celním prohlášení (Jednotném správním dokladu). Je-li zboží umístěno ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku, daňovým dokladem je písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, které může být učiněno i na tiskopisu Jednotného správního dokladu24a)Daňovým dokladem při vývozu zboží je i jiné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk vydané celním orgánem.


24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92

Komentář:

Daňovým dokladem při vývozu zboží nebude nově jenom výše uvedený Jednotný správní doklad, ale také i jiné rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, které vydal celní orgán.

 

26. Na str. 102 publikace je změna v § 30 odst. 5 takto:

(5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, podle zvláštního právního předpisu20), nebo označeno elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb20).


20) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Změna upřesňuje stávající ustanovení o elektronické podobě celního prohlášení, a to v návaznosti na technický a legislativní vývoj v této oblasti.


27. Na str. 102 publikace se v § 30 odst. 6 zrušuje.


28. Na str. 102 publikace je změna v § 31 odst. 3 takto:

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pokud je místo plnění v tuzemsku.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data platí nová ustanovení (§ 13 odst. 8 a 9) o dodání plynu nebo elektřiny.

 

29. Na str. 103 publikace je změna v § 32 odst. 3 takto:

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se obdobně vztahují na dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny zahraniční osobou povinnou k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data platí nová ustanovení (§ 13 odst. 8 a 9) o dodání plynu nebo elektřiny.

 

30. Na str. 104 publikace je změna v § 33 odst. 3 takto:

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se vztahují obdobně i na dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny s místem plnění mimo tuzemsko plátcem.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data platí nová ustanovení (§ 13 odst. 8 a 9) o dodání plynu nebo elektřiny.

 

31. Na str. 114 publikace je změna v § 39 odst. 2 takto:

(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data bylo členění § 37 na písmena nahrazeno členěním formou odstavců. Bylo však zřejmé, že plátce vypočte daň podle § 37 odst. 1, a nikoliv podle již neexistujícího § 37 písm. a).

 

32. Na str. 114 publikace je změna v § 40 odst. 3 takto:

(3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.

Komentář:

Tato změna měla být provedena již s účinností od 1. 1. 2005, protože již od tohoto data bylo členění § 37 na písmena nahrazeno členěním formou odstavců. Bylo však zřejmé, že plátce vypočte daň podle § 37 odst. 1, a nikoliv podle již neexistujícího § 37 písm. a).

 

33. Na str. 121 v § 48 odstavec 1 zní takto:

(1) U převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, se uplatní snížená sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Komentář:

Oproti stávajícímu znění tohoto ustanovení došlo za slovem "jinak" k vypuštění slov "v § 56" a hlavně k doplnění tohoto ustanovení o převod nedokončeného bytového domu, u něhož se také uplatní 5% sazba daně.

 

34. Na str. 130 je změna v § 56 odst. 4 takto:

(4) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

Komentář:

Novela ZDPH doplňuje výše uvedené ustanovení tak, že osvobozen od DPH nebude také krátkodobý nájem bytů a nebytových prostorů. Současně je dosavadní definice krátkodobého nájmu stavby nahrazena definicí krátkodobého nájmu stavby, bytů a nebytových prostor.

 

35. Na str. 132 zní § 57 takto:

§ 57

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách, dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání42),

b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříku43) a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné péče44),

c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a)

1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,

2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,

3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů44b),

4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,

d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a fyzických osob se zdravotním postižením zařazených na pracovní rehabilitaci akreditovanými zařízeními44c), nebo zařízeními, která provádějí tuto činnost podle zvláštních právních předpisů a mají uzavřenou dohodu s úřadem práce,

e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky44d),

f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44e) a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44f),

g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže, kterým jsou na tyto činnosti poskytovány prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona nebo ze zdrojů Evropské unie.

(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.


42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
44c) Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.
44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný podobný seznam.

Komentář:

Od uplatňování DPH na výstupu bude nyní osvobozeno (bez nároku na odpočet daně) více výchovných a vzdělávacích činností než doposud (např. jazykové vzdělávání, programy celoživotního vzdělávání), protože došlo k značnému rozšíření jejich výčtu v § 57.

 

36. Na str. 137 v § 61 písmeno b) zní takto:

b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou dětí a mládeže veřejnoprávními subjekty nebo právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,

Komentář:

Oproti stávajícímu znění tohoto ustanovení došlo k zúžení výše uvedeného plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, pouze na plnění úzce související s ochranou dětí a mládeže. Plnění související s výchovou dětí a mládeže bylo z tohoto ustanovení vypuštěno.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.