Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Novela zákona o DPH účinná od 1. 10. 2005 - 1. část

Aktualizační dodatek č. 5 k publikaci "Zákon o DPH - praktický průvodce 2005"

 

Vážení čtenáři,
zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, sebou přináší také 54 změn zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 10. 2005. V této souvislosti aktualizujeme publikaci následujícím způsobem (změny znění zákona jsou označeny červeně):

 


1. Na str. 11 publikace je změna v § 2 odst. 1 písm. a) takto:

a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě (dále jen "převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

 


2. Na str. 13 publikace je změna v § 2 odst. 1 písm. b) takto:

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

 


3. Na str. 14 publikace je změna v § 2 odst. 1 písm. c) takto:

c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,

Komentář:

I když to bylo z předchozího znění zákona zřejmé, tak novela ve výše uvedených třech bodech zdůrazňuje, že výše uvedené transakce jsou (při naplnění dalších podmínek) předmětem daně pouze tehdy, pokud je osoba povinná k dani (definovaná v § 5) uskutečňuje v rámci uskutečňování ekonomické činnosti (definice je v § 5 odst. 2).

Příklad:

Podnikatel obchodující se zbožím v rámci živnostenského oprávnění si pro svou soukromou potřebu přivezl z Německa televizi.

Podnikatel je sice osobou povinnou k dani podle § 5, zboží však nepořídil z Německa v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, tedy v rámci své soustavné činnosti obchodníka, nýbrž pro svou soukromou potřebu.

Pořízení tohoto zboží z Německa tak u něj nebude předmětem daně podle § 2 odst. 1 písm. c).

 


4. Na str. 16 publikace je změna v § 2 odst. 2 písm. b) takto:

b) pokud je pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nebyla ani překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského státu.

Komentář:

Pokud například právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, by byla z různých důvodů plátcem DPH a pořídila by si v roce 2005 jenom z Rakouska zařízení za 300 000 Kč bez daně, tak podle dosavadního doslovného znění zákona by toto pořízení zboží z jiného státu EU nebylo u ní předmětem daně.

Aby tomu tak nebylo, novela zákona doplnila ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) o výše uvedený text.

 


5. Na str. 20 publikace je změna v § 4 odst. 1 písm. h) takto:

h) daní na výstupu daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté platby, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou,

Komentář:

Zákonodárci opomenuli v předchozím znění zákona uvést, že daní na výstupu je i daň při dovozu zboží.

 


6. Na str. 21 publikace je změna v § 4 odst. 1 písm. r) takto:

r) správcem daně je příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 a 4,

Komentář:

Jedná se o upřesnění v návaznosti na novelu ZDP účinnou již od 1. 1. 2005, kdy se ve vymezených případech stává při dovozu zboží správcem daně finanční úřad, a nikoliv celní úřad.

 


7. Na str. 27 publikace zní § 4 odst. 3 písm. f) takto:

f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4) nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a),


4)
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Oproti předchozí nepříliš dostatečné definici osobního automobilu, jde tentokrát o patřičnou definici odpovídající významu § 75 odst. 2, podle kterého (až na stanovené výjimky) nemá plátce při pořízení osobního automobilu nárok na odpočet daně.

 


8. Na str. 27 publikace je změna v § 4 odst. 4 takto:

(4) Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně s výjimkou přepočtu cizí měny na českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží podle § 38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů.

Komentář:

Přímo v zákoně je nyní stanovena povinnost použít ve výše uvedených případech při dovozu zboží při přepočtu cizí měny na českou měnu kurz stanovený podle celních předpisů.

 


9. Na str. 28 publikace je změna v § 5 odst. 2 větě první, kde se na konci zrušují slova ", a to vykonávané za účelem získání příjmů". Tento odstavec zní po úpravě takto:

(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.

Komentář:

Vypuštěním výše uvedených slov je zdůrazněno, že je například jedno, jestli nezávislý spisovatel píše své knihy z jiného důvodu, než za účelem získání příjmů. Pokud píše soustavně, tak půjde o ekonomickou činnost bez ohledu na účel, pro který to dělá.

 


10. Na str. 64 publikace zní § 13 odst. 3 písm. b) takto:

b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

Komentář:

Změna je v rozšíření tohoto ustanovení i na smlouvy obdobného typu, jako je komisionářská smlouva, a v upřesnění dodání zboží na základě těchto smluv mezi účastníky těchto transakcí.

 


11. Na str. 71 publikace je změna v § 13 odst. 10 písm. d) takto:

d) přeúčtování tepla,chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce za teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu11a) nebo vede daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést účetnictví,


11a) § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Výše uvedená možnost přeúčtovat teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu aniž by plátce při tomto přeúčtování byl povinen uplatnit DPH na výstupu je zákonným způsobem rozšířena i pro poplatníky, kteří nemají povinnost vést účetnictví a vedou daňovou evidenci, pokud splní v tomto ustanovení stanovené podmínky.

 


12. Na str. 74 publikace zní § 14 odst. 2 písm. b) takto:

b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě nebo komitentovi.

Komentář:

Změna je v rozšíření tohoto ustanovení i na smlouvy obdobného typu, jako je komisionářská smlouva, a v upřesnění poskytnutí služby na základě těchto smluv mezi účastníky těchto transakcí.

 


13. Na str. 77 publikace je změna v § 14 odst. 5 písm. b) takto:

b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštních právních předpisů o nápravě majetkových křivd,11)


11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Bude-li poskytnuta služba jako náhrada nebo vypořádání podle výše uvedených právních předpisů, tak se DPH na výstupu uplatňovat nebude, protože takové poskytnutí služby se nepovažuje za poskytnutí služby a není tudíž předmětem daně podle § 2 odst. 1 písm. b).

 


14. Na str. 77 publikace je změna v § 14 odst. 5 písm. e) takto:

e) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu11a) nebo vede daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést účetnictví.


11a) § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář:

Výše uvedená možnost přeúčtovat služby, aniž by plátce při tomto přeúčtování byl povinen uplatnit DPH na výstupu, je zákonným způsobem rozšířena i pro poplatníky, kteří nemají povinnost vést účetnictví a vedou daňovou evidenci, pokud splní v tomto ustanovení stanovené podmínky.

 


15. Na str. 79 publikace je změna v § 16 odst. 1 takto:

(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy anebo dodání elektřiny osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou nebo zasílání zboží podle § 18. Pořizovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu.

Komentář:

Jde o logické doplnění toho, co se nepovažuje za pořízení zboží z jiného státu EU, protože místo plnění u dodání plynu a elektřiny má svá specifika uvedená v § 7a.

 


16. Na str. 80 publikace je změna v § 16 odst. 4, kde se za slovy "§ 35" zrušuje slovo "zboží". Odstavec po úpravě zní takto:

(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se také považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a není plátcem podle § 94 odst. 11, za účelem následného dodání zboží v tuzemsku tomuto plátci. Plátce je povinen na základě daňového dokladu podle § 35 vystaveného osobou registrovanou k dani v jiném členském státě daň přiznat a zaplatit podle § 108.

Komentář:

Z výše uvedeného plyne, že slovo "zboží" bylo v textu odstavce 4 dosud zařazeno omylem, zřejmě chybou již při psaní návrhu textu zákona.

 


17. Na str. 85 publikace zní § 20 odst. 2 takto:

(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboží přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma.

Komentář:

Oproti předchozímu znění odstavce je změna v podstatě v jeho doplnění (respektive upřesnění) o druhou větu.

To znamená, že například dodání zboží do Německa přímo ze svobodného skladu umístěného na území ČR se nepovažuje za vrácení zboží do tuzemska, a tím za dovoz zboží podle první věty výše uvedeného odstavce.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.