Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Nová směrnice o dokladech pro DPH - zjednodušení života plátcům?

 

Na jednání Rady ECOFIN dne 16. března t. r. se ministři financí dohodli na textu nové směrnice upravující fakturaci v oblasti daně z přidané hodnoty. Ustanovení směrnice jsou členské státy povinny transponovat s účinností od 1. ledna 2013. Legislativní návrh předložený Evropskou komisí provázela značná očekávání, vždyť jeho proklamovaným výsledkem v souvislosti s odstraněním překážek kladených elektronické fakturaci mělo být, dle odhadů Komise, snížení administrativních nákladů ve výši 18 miliard EUR. Záměr jistě bohulibý, realita plynoucí z textu odsouhlaseného (jednomyslně, což je procesní požadavek v daňových záležitostech) Radou EU však nejspíše bude poněkud odlišná. 

Návrh novely směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH (dále jen "Směrnice") předložený Evropskou komisí si kladl za cíl především dva hlavní aspekty, a to:

 1. odstranění rozdílných požadavků pro elektronické a papírové faktury, a tím pádem již zmiňované odstranění překážek pro e-fakturaci a
 2. odstranění výjimek členských států v oblasti fakturace, a tím sjednocení podmínek v rámci celé Unie.

Návrh novely odsouhlasený Radou obsahuje řadu podstatných změn oproti stávajícímu textu, a to nejen v pravidlech pro fakturaci. Na ty nejzásadnější se nyní zaměříme. Tyto změny je velmi zajímavé posuzovat v kontextu výše zmíněných hlavních cílů předkládaného návrhu.

 

 • Zrovnoprávnění elektronických a papírových faktur

Toto je beze sporu klíčový prvek celého návrhu a důvod, proč jej Komise vůbec předložila. Původní návrh předložený Komisí vycházel ze zásady, že faktury mohou být vystaveny buď v papírové, nebo elektronické podobě, a aby mezi nimi bylo zajištěno rovné zacházení, odstraňoval veškeré stávající formální podmínky pro vystavování e-faktur.

Projednávání návrhu v Radě však jeho význam značně posunulo a novelizovaná Směrnice nově předepisuje v případě všech faktur (elektronických i papírových) povinnost zajištění věrohodnosti jejich původu, neporušenosti obsahu a jejich čitelnosti, a to "prostřednictvím kontrolních mechanismů podnikových procesů, které vytvářejí spolehlivou auditní stopu mezi fakturou a dodáním zboží nebo poskytnutím služby". E-faktury jsou sice pro účely Směrnice definovány jako veškeré "faktury obsahující požadované údaje, které jsou vystaveny a přijaty v jakémkoliv elektronickém formátu". Směrnice ale nikterak nespecifikuje, co jsou ony "kontrolní mechanismy podnikových procesů, vytvářející spolehlivou auditní stopu", pojem jinde ve Směrnici nepoužívaný. V případě e-faktur přímo z textu Směrnice vyplývá, že tento požadavek vždy zajistí zaručený elektronický podpis či elektronická výměna dat EDI, tzn. způsoby upravené již nyní ve Směrnici i v § 26 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen "ZDPH"). Další možné způsoby u e-faktur či způsoby jeho zajištění u papírových faktur již budou ponechány na členských státech. V případě papírových faktur se jedná navíc o nový požadavek, který dosud Směrnice nepředepisovala.

Ve výsledku nelze říci, že by nebylo dosaženo rovného postavení papírových a elektronických faktur. Namísto zjednodušení pravidel pro e-faktury bylo dosaženo opačného efektu, tj. ponechání současných pravidel pro e-faktury a stanovením nových, navíc ne zrovna jasných, pravidel pro faktury papírové. Rizikem výsledného řešení může být rozdílná implementace nových pravidel v různých členských státech, která přinese nové komplikace podnikům obchodujícím v rámci unijního trhu. Absurditu celého postupu pak ještě podtrhuje tisková zpráva shrnující výsledky jednání Rady ECOFIN, která opět zmiňuje onu 18 miliardovou částku úspor odhadovanou přijetím tohoto návrhu.  

 

 • Určení rozhodných pravidel pro fakturaci

Novým prvkem ve Směrnici bude ustanovení, které stanoví vždy konkrétní členský stát, podle jehož pravidel by měly být faktury vystavovány. Pravidlo bude důležité hlavně při přeshraničních transakcích, kdy by mělo být jasné, jaké náležitosti musí faktura obsahovat, respektive podle jakého právního řádu se faktura bude vystavovat. Rozhodný právní řád se bude řídit primárně podle státu místa plnění. Směrnice však stanoví dvě výjimky, kdy budou faktury vystavovány podle pravidel státu dodavatele, a to v případě:

 1. plnění do jiných členských států, u nichž daň odvádí příjemce plnění, tzv. reverse charge (s výjimkou případů, kdy fakturu vystavuje příjemce - self billing) a
 2. plnění uskutečněného subjektem z některého státu EU s místem plnění ve třetích zemí, tedy mimo EU.

Tuto změnu lze jednoznačně přivítat, protože vyjasňuje dosud nezodpovězenou otázku určení pravidel pro vystavování faktur. Například tuzemský ZDPH nyní předepisuje celou škálu daňových dokladů, a to bez ohledu na skutečnost, zda plátce zdanitelná plnění uskutečňuje či přijímá. V případě pořízení zboží z jiného členského státu či přijímaných služeb, z nichž vznikne plátci povinnost přiznat a zaplatit daň, tak již nebude plátce muset na fakturách doplňovat další údaje požadované nyní ZDPH, protože faktura bude dostačující v té podobě, v jaké ji vystaví dodavatel. Obdobně i v případě některých uskutečněných plnění, jako při dodání zboží s montáží či poskytnutí služeb do jiného členského státu, kdy je tuzemský plátce povinen odvádět v tomto státě daň, již nebude muset vystavovat faktury s náležitostmi podle ZDPH.

Odvrácenou stranu takto jasně stanoveného rozhodného právního řádu pro subjekty, kterým vznikne povinnost vystavovat faktury podle pravidel jiných členských států, bude představovat zjišťování a dodržování veškerých národních požadavků kladených na fakturaci. Význam a dopady tohoto ustanovení porostou, čím více se budou náležitosti a podmínky pro fakturaci mezi jednotlivými členskými státy lišit.

 

 • Povinnost vystavovat faktury

Novelizovaná Směrnice nijak zásadně nemění situace, kdy jsou subjekty povinny faktury vystavovat. Na rozdíl od původního textu navrženého Komisí nezavádí povinnost vystavovat faktury u osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně. Navržená pravidla sice dávají členským státům možnost, aby i u těchto osvobozených plnění faktury požadovaly, můžeme doufat, že se v tuzemsku nebudou takovéto požadavky zavádět. 

 

 • Náležitosti faktur

Namísto odkazů na národní předpisy zavádí novela Směrnice přímo text, který bude nutné na fakturách uvádět. Tím zvýší srozumitelnost faktur při přeshraničních transakcích, kdy fakturu použije subjekt v jiném členském státě, než ze kterého je její vystavovatel. Je jen škoda, že se v Radě nedokázaly státy dohodnout na jednotném jazykovém znění pro všechny faktury, protože požadované pojmy jsou vždy v národním jazyce každého státu. A tak na fakturách vystavovaných podle českého práva bude např. v případě uplatnění mechanismu reverse charge (pojmu v "DPH slovníku" běžně používaném) vystavovatel uvádět "přenesení daňové povinnosti". I když toto není nepřekonatelná překážka, každý si může domyslet srozumitelnost těchto pojmů u faktur např. v řečtině či finštině.

 

 • Povinnost mít k dispozici fakturu pro uplatnění nároku na odpočet daně

Pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu u přijatých plnění v rámci mechanismu reverse charge nemusí mít příjemce fakturu, protože povinnost vystavení faktury má dodavatel. Proto v případě nesplnění jeho povinnosti nelze upřít příjemci nárok na odpočet daně, kterou odvedl. V případě pořízení zboží z jiného členského státu návrh sice požadavek faktury pro uplatnění odpočtu stanoví, zároveň však umožňuje státům přiznat odpočet daně i pokud tato podmínka splněna nebude.

 

 • Cash accounting

Novela Směrnice umožňuje všem členským státům využít zjednodušený režim hotovostního účetnictví, tzv. cash accounting. Tento režim již v současnosti některé státy používají. Jeho princip spočívá ve zlepšení podnikového cash flow, kdy subjektům vzniká povinnost odvést daň až k okamžiku, kdy obdrží platbu od svých zákazníků. Obdobně i nárok na odpočet daně mohou subjekty v režimu hotovostního účetnictví uplatnit až v okamžiku, kdy samy zaplatí svým dodavatelům. Podle režimu mohou postupovat pouze menší podniky, jejichž maximální roční obrat by však mohl podle Směrnice být až 2 milióny EUR.

Upozorňujeme však, že zavedení tohoto režimu není pro členské státy povinné a je tedy otázka, zda bude v tuzemsku umožněn. 

 

 • Další změny v novele Směrnice

Vedle výše popsaných hlavních změn, přináší Směrnice i řadu dalších legislativních změn. V oblasti fakturace jde např. o zavedení jednotné lhůty pro vystavení faktur u některých plnění mezi členskými státy nebo o změnu ustanovení pro souhrnné či zjednodušené faktury. Tyto změny Směrnice by však neměly mít podstatné dopady na stávající ustanovení ZDPH. Změny se dotýkají i okamžiku uskutečnění zdanitelných plnění a okamžiku vzniku daňové povinnosti při dodání zboží do a pořízení z jiného členského státu. V případě pořízení zboží z jiného členského státu i nadále zůstane zachována povinnost odvést daň již k okamžiku vystavení faktury dodavatelem, což může být pro pořizovatele např. v případech, kdy je faktura posílána společně se zbožím, obtížně zjistitelné.  

O způsobu naplnění cíle zrovnoprávnění elektronických a papírových faktur jsme se již zmínili. Co se týká hlavního cíle návrhu, tj. odstranění řady výjimek či možností daných členským státům, můžeme konstatovat, že návrh i nadále ponechává státům značnou flexibilitu. Novela Směrnice sama o sobě obsahuje některé užitečné prvky, na druhou stranu přináší i řadu problematických ustanovení či nesplněných očekávání. Navíc je nutné si uvědomit, že tato Směrnice upravuje faktury pouze pro účely DPH, nikoliv již pro potřeby daní z příjmů či účetnictví. Proto více než samotná dohoda o novele Směrnice na úrovni ministrů v EU bude pro všechny subjekty - plátce DPH zásadní způsob, jakým bude Směrnice transponována v novele ZDPH. Nezbývá než věřit, že ČR využije jejích ustanovení v rozumné míře, tak aby pokud možno přispěla k naplnění jejího smyslu, tj. k podpoře elektronické fakturace a snižování administrativní zátěže pro podniky.  

 

Autor: Richard Knobloch, BDO Tax s.r.o.

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířatRozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.