Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou dané oblasti, která je ale dosti komplikovaná a málo přehledná, v některých případech i nejasná nebo nepříliš srozumitelná a ke všemu se ještě neustále mění.

V jednotlivých kapitolách knihy jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání podle aktuálně platné právní úpravy.

Kniha vychází z právního stavu k 1. 1. 2018.

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podle jednotlivých témat celkem 260 čtenářských dotazů včetně odpovědí na ně. V odpovědích jsou vždy uváděny odkazy na příslušná ustanovení souvisejících předpisů. Kniha obsahuje také seznam použitých právních předpisů s uvedením jejich úplných názvů.

Kniha v závěru obsahuje krátký test, ve kterém si čtenáři mohou vyzkoušet své znalosti v dané oblasti.

autor: Jiří Vychopeň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 248 stran
ISBN: 978-80-7598-004-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Seznam autorů - str. 3
Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 15
Úvod - str. 19
1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí  - str. 21
1 Umístění světelného reklamního zařízení na budově - str. 26
2 Umístění reklamního a informačního panelu před sídlem firmy - str. 26
2 Vlastnická práva k nemovitým věcem a evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí - str. 28
3 Vklad koupené nemovité věci do katastru nemovitostí - str. 31
4 Výpočet podlahové plochy bytu a vymezení společných částí domu v prohlášení vlastníka jednotky - str. 32
5 Rozšíření společného jmění manželů  - str. 32
6 Přefakturace telefonních poplatků na společenství vlastníků jednotek - str. 33
3 Nemovité věci v obchodním majetku podnikatelů - str. 34
7 Možnost podnikatele vložit do obchodního majetku pouze budovu bez pozemku - str. 37
8 Pozemky využívané zemědělským podnikatelem nezahrnuté do obchodního majetku - str. 37
9 Uvádění hodnoty pořízené nemovité věci plátcem v řádku 47 přiznání k DPH - str. 38
10 Zařazení rodinného domu do obchodního majetku - str. 38
11 Vklad budovy do obchodního majetku fyzické osoby - str. 39
12 Podnikání v budově nezahrnuté do obchodního majetku - str. 40
13 Uplatnění výdajů v procentní výši, pokud je pro podnikání používána nemovitá věc evidovaná u podnikatele jako součást obchodního majetku pro účely DPH  - str. 41
14 Výdaje spojené s opravou domu nezahrnutého do obchodního majetku podnikatele  - str. 42
15 Výdaje podnikatele na modernizaci části rodinného domu používaného k podnikání - str. 42
16 Používání nemovité věci ve společném jmění manželů pro podnikání manželky - str. 43
17 Odpočet daně na vstupu u nemovité věci vložené plátcem do majetku s. r. o. před její registrací k DPH - str. 43
18 Vrácení nemovité věci vložené do s. r. o. zpět do majetku vkladatelů - str. 44
19 Používání zemědělských pozemků k podnikání a k pronájmu - str. 45
20 Používání vlastní budovy fyzickou osobou zčásti k podnikání a zčásti k pronájmu - str. 46
21 Uplatňování některých výdajů při podnikání v rodinném domě nezahrnutém do obchodního majetku - str. 47
22 Přijatá náhrada škody na budově zahrnuté do obchodního majetku - str. 48
4 Nemovité věci v účetnictví a daňové evidenci podnikatelů - str. 49
23 Nákup budovy a pozemku do s. r. o. - str. 51
24 Zaúčtování koupeného pozemku pod bytovým domem - str. 52
25 Zařazení nové stavby do užívání již v průběhu zkušebního provozu  - str. 52
26 Přeložka vodovodu a kanalizace bezúplatně nabytá vlastníkem liniové stavby - str. 53
27 Byt v majetku s. r. o. využívaný pro přechodné ubytování jednatele - str. 54
28 Pořízení nemovité věci s převzetím závazku nesplaceného úvěru - str. 55
29 Účtování nepeněžního vkladu nemovitých věcí do a. s.  - str. 56
30 Účetní postup při pořízení budovy a její následné rekonstrukci - str. 57
31 Vybudování zpevněné plochy na pozemku nezahrnutém do obchodního majetku podnikatele - str. 58
32 Vysazení a oplocení vinice - str. 59
33 Uplatňování odpočtu DPH v částečné výši u nemovité věci vytvořené vlastní činností - str. 59
34 Úroky z úvěru na koupi nemovité věci v Holandsku ve výdajích podnikatele - str. 60
35 Zaúčtování přefakturace služeb a energií nájemci nemovité věci - str. 61
36 Příspěvek vlastníka pozemku na náklady investora spojené s vybudováním liniových staveb  - str. 61
5 Oceňování nemovitých věcí pro účetní a daňové účely - str. 63
37 Vstupní cena nemovité věci vložené do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 68
38 Vstupní cena budovy vložené do obchodního majetku fyzické osoby - str. 68
39 Vložení nemovité věci do obchodního majetku za symbolickou 1 Kč  - str. 69
40 Vstupní cena budovy pořízené podnikatelem ve vlastní režii - str. 69
41 Přestavba a vložení objektu stodoly do obchodního majetku podnikatele - str. 70
42 Ocenění budovy rekonstruované ve vlastní režii při vložení do obchodního majetku - str. 71
43 Vstupní cena budovy nabyté podnikatelem zděděním po otci - str. 71
44 Ocenění budovy pořízené s. r. o. ve vlastní režii - str. 72
45 Vstupní cena nemovité věci vložené do s. r. o. poplatníkem, který nemovitou věc pronajímal a neměl ji zahrnutou v obchodním majetku - str. 72
46 Ocenění nemovité věci vložené společníkem do základního kapitálu s. r. o.  - str. 73
47 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení nebytového prostoru včetně poměrné části pozemku za jednu celkovou kupní cenu - str. 74
48 Pořizovací cena nemovité věci koupené i s movitými věcmi - str. 74
49 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení stavby včetně pozemků a trvalých porostů za jednu celkovou cenu - str. 75
50 Ocenění jednotlivých nemovitých věcí při nabytí souboru nemovitých věcí ve veřejné dražbě - str. 76
51 Vstupní cena stavby baru s venkovní terasou a venkovním schodištěm - str. 77
52 Zaúčtování daně z nabytí nemovitých věcí zaplacené při koupi nemovitých věcí v roce 2017 - str. 77
53 Zaúčtování nákladů na znalecký posudek ke zjištění ceny pro účely daně z nabytí nemovitých věcí - str. 78
54 Doplnění další pamětní desky na budovu po uvedení budovy do užívání - str. 78
55 Úroky z úvěru před a po uvedení nově pořízené nemovité věci do užívání - str. 79
56 Uplatnění úroků z úvěru a poplatků za poskytnutí úvěru na stavbu výrobní haly v daňových nákladech podnikatele - str. 79
6 Účetní a daňové odpisování nemovitých věcí - str. 81
57 Podnikání v rodinném domě - str. 83
58 Odpisy budovy používané k podnikání jen zčásti - str. 84
59 Budova pro podnikání nabytá podnikatelem darováním od otce - str. 84
60 Odpisy částečně darované nemovité věci - str. 84
61 Zatřídění kovové montované haly do odpisové skupiny - str. 85
62 Budova kovové konstrukce používaná jako vrátnice a vážní domek - str. 85
63 Odpisování vrátnice postavené z mobilních kovových kontejnerů s oplocením - str. 86
64 Odpisování nově vybudovaného rybníku pro chov ryb - str. 86
65 Zařazení administrativní budovy do odpisové skupiny - str. 87
66 Odpisová skupina u elektropřípojky - str. 87
67 Odpisování parkoviště  - str. 88
68 Odpisování nemovité kulturní památky - str. 89
69 Odpisování památkově chráněné nemovité věci zahrnuté do obchodního majetku podnikatele - str. 89
70 Odpisování nemovité věci vložené do obchodní společnosti jinou společností - str. 90
71 Daňové odpisování dočasné stavby - str. 90
72 Pokračování v odpisování nemovité věci manželkou po ukončení podnikání manžela  - str. 91
73 Přerušení odpisování u rekonstruované budovy z důvodu dosažení daňové ztráty - str. 91
74 Odpisování pronajímaných nemovitých věcí po jejich vyřazení z obchodního majetku - str. 92
7 Výdaje (náklady) podnikatele na opravy nemovitých věcí a technické zhodnocení - str. 93
75 Nahrazení kovových oken v budově plastovými okny - str. 95
76 Výměna dveří v budově  - str. 95
77 Oprava nebo technické zhodnocení zpevněné plochy - str. 96
78 Výměna střešní krytiny a střešních oken včetně úpravy obložení oken a vymalování  - str. 97
79 Oprava kotle a vnitřních rozvodů vody a topení včetně provedení revize - str. 98
80 Vytváření rezervy na výměnu oken v budově - str. 98
81 Instalace odsávání ke strojům ve výrobní hale - str. 99
82 Přístavba skladu nářadí k truhlářské dílně - str. 99
83 Výstavba vlastní kotelny v bytovém domě - str. 100
84 Demontáž vrat výrobní haly - str. 100
85 Stavební úpravy na najaté nemovité věci - str. 101
86 Výměna oken a opravy omítek prováděné v souvislosti se změnou účelu užívání nemovité věci  - str. 101
87 Zhotovení fasády na budově provozovny po zřízení půdního bytu - str. 102
88 Náklady spojené s připojením najaté budovy ke zdroji vysokého napětí - str. 103
89 Výdaje za znalecký posudek pro ocenění nemovité věci, kterou se ručí za úvěr na financování technického zhodnocení - str. 104
90 Zahájení užívání u dosud nezkolaudovaného technického zhodnocení - str. 104
91 Rozšíření budovy začleněním dalších objektů v rámci technického zhodnocení - str. 105
92 Odpočet DPH u technického zhodnocení a oprav na nemovité věci - str. 105
8 Používání cizích nemovitých věcí při podnikání - str. 107
93 Provozovna v najaté nemovité věci  - str. 110
94 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společníkem (jednatelem) a s. r. o.  - str. 110
95 Nájemné za pozemek ve výdajích podnikatele - str. 111
96 Bezplatné užívání nemovité věci ve vlastnictví společníka (jednatele) pro podnikání s. r. o.  - str. 111
97 Prominutí dluhu s. r. o. na nájemném za budovu najatou od jediného společníka - str. 112
98 Výměna oken v kanceláři podnikatele umístěné v rodinném domě jeho otce - str. 113
99 Opravy a úpravy najaté nemovité věci provedené nájemcem  - str. 113
100 Stavební úpravy a opravy na najaté nemovité věci hrazené nájemcem nad rámec nájemného - str. 114
101 Stavební úpravy provedené nájemcem na najaté budově jako protiplnění za neplacení nájemného - str. 116
102 Úprava stěny najaté budovy provedená nájemcem za účelem umístění reklamy - str. 117
103 Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem na najaté budově - str. 118
104 Kauce zaplacená pronajímateli nemovité věci ve výdajích nájemce - str. 119
105 Účtování o technickém zhodnocení, které bylo provedeno nájemcem na najaté nemovité věci, při ukončení nájmu - str. 119
106 Uplatnění zůstatkové ceny technického zhodnocení u nájemce při vypořádání technického zhodnocení po ukončení nájmu - str. 120
107 DPH u náhrady za odstranění stavby na cizím pozemku - str. 121
9 Zdaňování příjmů podnikatele z nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 122
108 Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci podle § 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů - str. 124
109 Zdaňování příjmů z podnájmu nemovité věci - str. 125
110 Pronájem části rodinného domu zahrnutého do obchodního majetku podnikatele - str. 126
111 Pronájem budovy restaurace v podílovém spoluvlastnictví - str. 126
112 Nájem budovy a poskytování ubytování v této budově - str. 127
113 Podnájem sídla s. r. o. v najatém bytě společníka - str. 128
114 Odpisování nemovité věci pronajímané po jejím vyřazení z obchodního majetku poplatníka  - str. 128
115 Nájem nemovité věci mezi manželi - str. 129
116 Nájem nemovité věci českou právnickou osobou v jiném státě EU - str. 130
117 Přefakturace vodného nájemci - str. 130
118 Účtování nájmu placeného technickým zhodnocením nájemce - str. 131
119 Nepeněžní příjem pronajímatele při ukončení nájmu - str. 132
120 Prominutí nájemného jako kompenzace za přestěhování do jiných prostor - str. 132
10 Zdaňování příjmů podnikatele z prodeje nemovitých věcí - str. 134
121 Prodej budovy podnikatelem vedoucím daňovou evidenci - str. 136
122 Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci jinému podnikateli po vyřazení z obchodního majetku - str. 137
123 Úplatný nebo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci z otce na syna - str. 137
124 Prodej budovy zahrnuté v obchodním majetku podnikatele, který část budovy používal ke svému bydlení - str. 139
125 Prodej nemovité věci manželkou po úmrtí podnikatele, který měl nemovitou věc zahrnutou v obchodním majetku a zčásti ji k podnikání používala i manželka - str. 139
126 Prodej nemovité věci podnikatelem uplatňujícím výdaje v procentní výši - str. 139
127 Prodej nemovité věci po ukončení podnikání - str. 140
128 Prodej nemovité věci pořízené podnikatelem na úvěr - str. 141
129 Prodej nemovité věci nabyté podnikatelem v dražbě - str. 141
130 Prodej budovy pronajímané po vyřazení z obchodního majetku podnikatele - str. 142
131 Prodej nemovité věci po uplynutí 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku - str. 142
132 Prodej budovy na splátky - str. 143
133 Prodej nemovité věci podnikatelem, který nemovitou věc užíval pro podnikání, ale nezahrnul ji do obchodního majetku - str. 143
134 Prodej budovy v majetku s. r. o.  - str. 144
135 Prodej pozemku v majetku s. r. o. dceři společníka - str. 144
136 Prodej nemovité věci vložené do základního kapitálu s. r. o. - str. 145
137 Prodej budovy s pozemkem za jednu celkovou cenu - str. 146
138 Provize za zprostředkování prodeje pozemku v nákladech podnikatele - str. 147
139 Směna pozemků mezi podnikateli - str. 147
140 Prodej nemovité věci českou s. r. o. na Slovensku - str. 148
11 Účetní a daňový postup při vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele - str. 149
141 Vyřazení prodávané části budovy z majetku s. r. o.  - str. 151
142 Vyřazení nemovité věci z důvodu zpětného vrácení pro vady - str. 151
143 Vyřazení budovy z obchodního majetku na konci roku nebo na počátku příštího roku - str. 152
144 Vyřazení budovy z obchodního majetku v důsledku živelní pohromy - str. 153
145 Vyřazení budovy z obchodního majetku v důsledku její likvidace provedené v souvislosti s pořízením nové budovy - str. 153
146 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku do osobního užívání v souvislosti s pořízením jiné nemovité věci - str. 154
147 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele do osobního užívání - str. 154
148 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele a následné darování nebo prodej nemovité věci synovi  - str. 155
149 Vyřazení budovy z obchodního majetku podnikatele a následné vložení této budovy do základního kapitálu s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
150 Vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele
při ukončení  - str. 156
151 Náklady spojené s likvidací stavebního díla - str. 157
152 Uplatňování výdajů na opravy a údržbu budovy po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 158
153 Bezúplatný převod stavby postavené s. r. o. na základě práva stavby na pozemku společníka do majetku společníka - str. 158
154 Úprava odpočtu DPH u budovy vyřazované z obchodního majetku při zrušení registrace plátce v souvislosti s ukončením podnikání - str. 159
155 Převod nemovité věci na společníka při likvidaci s. r. o. - str. 160
156 Převod nemovitých věcí z majetku v. o. s. do majetku společníků - str. 161
12 DPH u služeb vztahujících se k nemovitým věcem - str. 162
157 Práce na nemovitých věcech v ČR prováděné slovenskou firmou s českým DIČ - str. 163
158 Přijetí služby stavebního dozoru od neplátce DPH - str. 163
159 Stavební práce na nemovité věci v Německu - str. 164
160 Práce na nemovité věci v Německu pro českého plátce - str. 165
161 Ostraha nemovité věci v Rumunsku pro českého plátce - str. 166
162 Montáž klimatizace na nemovité věci v Německu - str. 166
163 Stavební práce a montáž kuchyňské linky na nemovitých věcech v jiných členských státech pro českého plátce - str. 167
164 Lešenářské práce na stavbách v Rakousku - str. 167
165 Práce bagrem pro slovenského majitele nemovité věci umístěné v České republice - str. 168
166 Zpracování studie proveditelnosti úpravy vodního toku na Slovensku - str. 168
167 Zprostředkování opravy elektroniky na nemovité věci na Slovensku pro českého podnikatele - str. 169
168 Subdodávka stavebních prací na nemovité věci na Slovensku - str. 170
169 Architektonické služby poskytované českým plátcem osobám z jiných členských států - str. 170
170 Montážní práce na nemovité věci v Rusku - str. 171
171 Úklidové práce na čínské ambasádě umístěné v České republice - str. 172
172 Přijatá faktura za nájem výstavní plochy v Číně - str. 172
173 Uvádění služby na nemovité věci poskytnuté českému plátci slovenským neplátcem v kontrolním hlášení - str. 173
174 Sazba DPH u ubytovací služby poskytované v najaté nemovité věci - str. 173
13 DPH u stavebních a montážních prací na nemovitých věcech - str. 174
175 Stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti - str. 176
176 Režim přenesení daňové povinnosti při drobných opravách nemovité věci - str. 177
177 Ostraha a úklid rozestavěných staveb - str. 177
178 Odklízení sněhu a ledu ze střech a okapů - str. 178
179 Režim přenesení daňové povinnosti u správce nemovité věci - str. 178
180 Uvádění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v daňovém přiznání - str. 178
181 Uplatňování DPH u zálohy na stavební práce - str. 179
182 DPH u výstavby rodinného domu, ve kterém bude část prostor využívána pro podnikání - str. 179
183 DPH u výstavby polyfunkčního domu a u rekonstrukce rodinného domu - str. 181
184 DPH při opravě budovy nemocnice - str. 182
185 DPH u stavebních prací na rodinném domě, ve kterém je provozována restaurace - str. 182
186 DPH u různých montážních prací na rodinných domech - str. 183
187 DPH u stavebních prací na stavbě, která je v katastru nemovitostí vedena jako bytový dům - str. 183
188 DPH u stavebních a montážních prací na stavbě vedené v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení - str. 184
189 DPH u oprav a stavebních prací v bytě v majetku s. r. o., který je pronajímán - str. 184
190 DPH u výstavby samostatné garáže - str. 185
191 DPH u zemních a výkopových prací a u terénních úprav - str. 185
192 DPH u zhotovení střešní zahrady na rodinném domě - str. 186
193 DPH u servisních prací na bazénu - str. 186
194 DPH u stavebních prací při výstavbě, opravách a úpravách plotu - str. 186
14 DPH při dodání nemovitých věcí - str. 188
195 Uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji pozemku - str. 189
196 Prodej nezastavěného pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost - str. 190
197 Prodej pozemku, na kterém je více než 5 let umístěna stavba - str. 190
198 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při prodeji stavby koupené do majetku s. r. o.  - str. 191
199 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od daně při dodání stavby po provedení podstatné změny  - str. 191
200 DPH při prodeji pozemků určených k zastavění stavbami pro sociální bydlení - str. 192
201 Prodej pozemků a staveb z majetku s. r. o. jiné s. r. o.  - str. 192
202 Prodej stavby včetně přípojek  - str. 193
203 Prodej budovy dílny pořízené do majetku s. r. o. od fyzické osoby, neplátce DPH - str. 194
204 Prodej rodinného domu z majetku s. r. o. fyzické osobě - str. 194
205 DPH při prodeji nedokončené stavby rodinného domu - str. 194
206 DPH při prodeji bytových a nebytových prostor a parkovacích stání - str. 195
207 Prodej bytů v bytovém domě v majetku v. o. s.  - str. 197
208 Prodej budovy z majetku a. s. fyzické osobě, která zdaňuje příjmy
z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů a je plátcem DPH . . . . . . . .197
209 Prodej stavby postavené na pozemku ve Francii ve vlastnictví české s. r. o. - str. 199
210 Prodej nemovité věci vlastněné českým plátcem na Slovensku - str. 200
211 Prodej bytů v bytovém domě v majetku s. r. o., která není registrována k DPH - str. 201
212 Úprava uplatněného odpočtu DPH při darování nemovité věci po vyřazení z obchodního majetku plátce jeho synovi - str. 201
213 Základ daně z přidané hodnoty při směně bytové jednotky a pozemku - str. 201
214 Výstavba haly vlastní činností plátce - str. 202
15 DPH při nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 203
215 Nájem služebního bytu v sídle plátce jeho zaměstnancům - str. 204
216 Nájem bytových a nebytových prostor včetně nábytku neplátcům DPH - str. 204
217 Nájem nebytových prostor včetně vybavení neplátci DPH k provozování zubní ordinace - str. 205
218 DPH u nájmu nemovitých věcí, kdy příjmy z nájmů jsou zdaňovány podle § 7 i podle § 9 zákona o daních z příjmů - str. 206
219 DPH při pokračování nájmu nemovité věci po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 206
220 Nájem nemovitých věcí ve společném jmění manželů, kdy oba jsou plátci DPH - str. 207
221 Sazba DPH u nájmu nebytových prostor k bydlení - str. 207
222 Nájem bytů v rekonstruovaném bytovém domě neplátcům - str. 208
223 Nájem nemovité věci poskytovaný plátcem neplátci - str. 208
224 Úprava odpočtu daně u nemovité věci pronajímané plátcům i neplátcůmv209
225 Podnájem najaté nemovité věci studentům - str. 210
226 Nájem místa k parkování vozidla - str. 211
227 Pronájem nemovité věci v České republice slovenskému podnikateli, kdy pronajímatel i nájemce nejsou registrováni k DPH - str. 211
228 Nájem nebytových prostor slovenským podnikatelům na Slovensku - str. 211
229 Poskytování nájmu nemovité věci českým plátcem v Rakousku - str. 212
230 Odpočet daně u energií a služeb zčásti přeúčtovávaných nájemcům - str. 212
231 Kauce přijatá od nájemce nemovité věci  - str. 213
16 Nemovité věci jako zboží pořizované za účelem prodeje - str. 214
232 Nákup a prodej nemovitých věcí jako živnost - str. 214
233 Nákup pozemku za účelem prodeje, jeho následné oplocení a prodej pozemku i s oplocením - str. 215
234 Nákup a prodej nemovitých věcí v účetnictví realitní firmy - str. 216
235 Uplatňování DPH při nákupu a prodeji nemovitých věcí v realitní kanceláři - str. 217
236 DPH při nákupu a prodeji rodinného domu realitní firmou - str. 218
237 Rezervační poplatek při zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 218
238 Provize realitní kanceláře za zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 219
239 DPH u provize realitní kanceláře za zprostředkování koupě nemovité věci v Chorvatsku pro českého občana - str. 220
240 Započítání prodeje nemovitých věcí osvobozeného od DPH do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně u realitní kanceláře - str. 221
17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání  - str. 222
241 Daň z nemovitých věcí u budov s jedním nadzemním podlažím - str. 224
242 Daň ze samostatných nebytových prostor užívaných v rodinném domě k podnikání - str. 225
243 Daň z nemovitých věcí u pronajímané bytové jednotky používané nájemcem k podnikání - str. 225
244 Daň z nemovitých věcí u nádrže užívané k podnikání - str. 226
245 Daň z nemovitých věcí u stavební části kioskové trafostanice - str. 227
246 Daň z nemovitých věcí u dřevěné stavby restaurace s nezastřešenou terasou - str. 227
247 Daň z nemovitých věcí u části vlečky - str. 228
248 Daň z nemovitých věcí u nově postavené budovy zkolaudované v průběhu kalendářního roku  - str. 228
249 Přiznání a placení daně z nemovitých věcí v případě více spoluvlastníků nemovité věci - str. 230
250 Přiznání a placení daně z nemovitých věcí v případě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci darem od rodičů - str. 231
251 Daň z nemovitých věcí u pozemku zděděného na základě dodatečného dědického řízení - str. 232
252 Daň z nemovitých věcí zaplacená podnikatelem za nemovitou věc najatou od jiné osoby - str. 233
253 Uplatnění dodatečně zaplacené daně z nemovitostí v nákladech podnikatele - str. 233
18 Daň z nabytí nemovitých věcí ve výdajích (nákladech) podnikatele  - str. 234
254 Daň z nabytí nemovitých věcí při převodu jednotek v bytovém domě ve vlastnictví s. r. o. na společníky - str. 236
255 Bezúplatný převod stavby, kterou s. r. o. postavila na pozemku společníka na základě práva stavby, tomuto společníkovi - str. 237
256 Daň z nabytí nemovitých věcí při vydražení pozemků do majetku a. s.  - str. 238
257 Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí pozemků, na kterých je umístěna stavba - str. 239
258 Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí pozemku se stavbou neevidovanou v katastru nemovitostí - str. 240
259 Lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovité věci a k zaplacení daně prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny pozemku - str. 241
260 Zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí a úhrada za znalecký posudek pro stanovení základu daně ve výdajích podnikatele - str. 241
19 Znalostní test – nemovité věci v podnikání v roce 2018 - str. 242

Další nabídka k tématu

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2019

Abeceda mzdové účetní 2019

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 29. vydání. Publikace Abeceda mzdové účetní je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2019

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019 a sestavováním účetní závěrky za rok 2018 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2019 ve všech právních a daňových ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.