Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou dané oblasti, která je ale dosti komplikovaná a málo přehledná, v některých případech i nejasná nebo nepříliš srozumitelná a ke všemu se ještě neustále mění.

V jednotlivých kapitolách knihy jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání podle aktuálně platné právní úpravy.

Kniha vychází z právního stavu k 1. 1. 2018.

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podle jednotlivých témat celkem 260 čtenářských dotazů včetně odpovědí na ně. V odpovědích jsou vždy uváděny odkazy na příslušná ustanovení souvisejících předpisů. Kniha obsahuje také seznam použitých právních předpisů s uvedením jejich úplných názvů.

Kniha v závěru obsahuje krátký test, ve kterém si čtenáři mohou vyzkoušet své znalosti v dané oblasti.

autor: Jiří Vychopeň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 248 stran
ISBN: 978-80-7598-004-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Seznam autorů - str. 3
Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 15
Úvod - str. 19
1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí  - str. 21
1 Umístění světelného reklamního zařízení na budově - str. 26
2 Umístění reklamního a informačního panelu před sídlem firmy - str. 26
2 Vlastnická práva k nemovitým věcem a evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí - str. 28
3 Vklad koupené nemovité věci do katastru nemovitostí - str. 31
4 Výpočet podlahové plochy bytu a vymezení společných částí domu v prohlášení vlastníka jednotky - str. 32
5 Rozšíření společného jmění manželů  - str. 32
6 Přefakturace telefonních poplatků na společenství vlastníků jednotek - str. 33
3 Nemovité věci v obchodním majetku podnikatelů - str. 34
7 Možnost podnikatele vložit do obchodního majetku pouze budovu bez pozemku - str. 37
8 Pozemky využívané zemědělským podnikatelem nezahrnuté do obchodního majetku - str. 37
9 Uvádění hodnoty pořízené nemovité věci plátcem v řádku 47 přiznání k DPH - str. 38
10 Zařazení rodinného domu do obchodního majetku - str. 38
11 Vklad budovy do obchodního majetku fyzické osoby - str. 39
12 Podnikání v budově nezahrnuté do obchodního majetku - str. 40
13 Uplatnění výdajů v procentní výši, pokud je pro podnikání používána nemovitá věc evidovaná u podnikatele jako součást obchodního majetku pro účely DPH  - str. 41
14 Výdaje spojené s opravou domu nezahrnutého do obchodního majetku podnikatele  - str. 42
15 Výdaje podnikatele na modernizaci části rodinného domu používaného k podnikání - str. 42
16 Používání nemovité věci ve společném jmění manželů pro podnikání manželky - str. 43
17 Odpočet daně na vstupu u nemovité věci vložené plátcem do majetku s. r. o. před její registrací k DPH - str. 43
18 Vrácení nemovité věci vložené do s. r. o. zpět do majetku vkladatelů - str. 44
19 Používání zemědělských pozemků k podnikání a k pronájmu - str. 45
20 Používání vlastní budovy fyzickou osobou zčásti k podnikání a zčásti k pronájmu - str. 46
21 Uplatňování některých výdajů při podnikání v rodinném domě nezahrnutém do obchodního majetku - str. 47
22 Přijatá náhrada škody na budově zahrnuté do obchodního majetku - str. 48
4 Nemovité věci v účetnictví a daňové evidenci podnikatelů - str. 49
23 Nákup budovy a pozemku do s. r. o. - str. 51
24 Zaúčtování koupeného pozemku pod bytovým domem - str. 52
25 Zařazení nové stavby do užívání již v průběhu zkušebního provozu  - str. 52
26 Přeložka vodovodu a kanalizace bezúplatně nabytá vlastníkem liniové stavby - str. 53
27 Byt v majetku s. r. o. využívaný pro přechodné ubytování jednatele - str. 54
28 Pořízení nemovité věci s převzetím závazku nesplaceného úvěru - str. 55
29 Účtování nepeněžního vkladu nemovitých věcí do a. s.  - str. 56
30 Účetní postup při pořízení budovy a její následné rekonstrukci - str. 57
31 Vybudování zpevněné plochy na pozemku nezahrnutém do obchodního majetku podnikatele - str. 58
32 Vysazení a oplocení vinice - str. 59
33 Uplatňování odpočtu DPH v částečné výši u nemovité věci vytvořené vlastní činností - str. 59
34 Úroky z úvěru na koupi nemovité věci v Holandsku ve výdajích podnikatele - str. 60
35 Zaúčtování přefakturace služeb a energií nájemci nemovité věci - str. 61
36 Příspěvek vlastníka pozemku na náklady investora spojené s vybudováním liniových staveb  - str. 61
5 Oceňování nemovitých věcí pro účetní a daňové účely - str. 63
37 Vstupní cena nemovité věci vložené do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 68
38 Vstupní cena budovy vložené do obchodního majetku fyzické osoby - str. 68
39 Vložení nemovité věci do obchodního majetku za symbolickou 1 Kč  - str. 69
40 Vstupní cena budovy pořízené podnikatelem ve vlastní režii - str. 69
41 Přestavba a vložení objektu stodoly do obchodního majetku podnikatele - str. 70
42 Ocenění budovy rekonstruované ve vlastní režii při vložení do obchodního majetku - str. 71
43 Vstupní cena budovy nabyté podnikatelem zděděním po otci - str. 71
44 Ocenění budovy pořízené s. r. o. ve vlastní režii - str. 72
45 Vstupní cena nemovité věci vložené do s. r. o. poplatníkem, který nemovitou věc pronajímal a neměl ji zahrnutou v obchodním majetku - str. 72
46 Ocenění nemovité věci vložené společníkem do základního kapitálu s. r. o.  - str. 73
47 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení nebytového prostoru včetně poměrné části pozemku za jednu celkovou kupní cenu - str. 74
48 Pořizovací cena nemovité věci koupené i s movitými věcmi - str. 74
49 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení stavby včetně pozemků a trvalých porostů za jednu celkovou cenu - str. 75
50 Ocenění jednotlivých nemovitých věcí při nabytí souboru nemovitých věcí ve veřejné dražbě - str. 76
51 Vstupní cena stavby baru s venkovní terasou a venkovním schodištěm - str. 77
52 Zaúčtování daně z nabytí nemovitých věcí zaplacené při koupi nemovitých věcí v roce 2017 - str. 77
53 Zaúčtování nákladů na znalecký posudek ke zjištění ceny pro účely daně z nabytí nemovitých věcí - str. 78
54 Doplnění další pamětní desky na budovu po uvedení budovy do užívání - str. 78
55 Úroky z úvěru před a po uvedení nově pořízené nemovité věci do užívání - str. 79
56 Uplatnění úroků z úvěru a poplatků za poskytnutí úvěru na stavbu výrobní haly v daňových nákladech podnikatele - str. 79
6 Účetní a daňové odpisování nemovitých věcí - str. 81
57 Podnikání v rodinném domě - str. 83
58 Odpisy budovy používané k podnikání jen zčásti - str. 84
59 Budova pro podnikání nabytá podnikatelem darováním od otce - str. 84
60 Odpisy částečně darované nemovité věci - str. 84
61 Zatřídění kovové montované haly do odpisové skupiny - str. 85
62 Budova kovové konstrukce používaná jako vrátnice a vážní domek - str. 85
63 Odpisování vrátnice postavené z mobilních kovových kontejnerů s oplocením - str. 86
64 Odpisování nově vybudovaného rybníku pro chov ryb - str. 86
65 Zařazení administrativní budovy do odpisové skupiny - str. 87
66 Odpisová skupina u elektropřípojky - str. 87
67 Odpisování parkoviště  - str. 88
68 Odpisování nemovité kulturní památky - str. 89
69 Odpisování památkově chráněné nemovité věci zahrnuté do obchodního majetku podnikatele - str. 89
70 Odpisování nemovité věci vložené do obchodní společnosti jinou společností - str. 90
71 Daňové odpisování dočasné stavby - str. 90
72 Pokračování v odpisování nemovité věci manželkou po ukončení podnikání manžela  - str. 91
73 Přerušení odpisování u rekonstruované budovy z důvodu dosažení daňové ztráty - str. 91
74 Odpisování pronajímaných nemovitých věcí po jejich vyřazení z obchodního majetku - str. 92
7 Výdaje (náklady) podnikatele na opravy nemovitých věcí a technické zhodnocení - str. 93
75 Nahrazení kovových oken v budově plastovými okny - str. 95
76 Výměna dveří v budově  - str. 95
77 Oprava nebo technické zhodnocení zpevněné plochy - str. 96
78 Výměna střešní krytiny a střešních oken včetně úpravy obložení oken a vymalování  - str. 97
79 Oprava kotle a vnitřních rozvodů vody a topení včetně provedení revize - str. 98
80 Vytváření rezervy na výměnu oken v budově - str. 98
81 Instalace odsávání ke strojům ve výrobní hale - str. 99
82 Přístavba skladu nářadí k truhlářské dílně - str. 99
83 Výstavba vlastní kotelny v bytovém domě - str. 100
84 Demontáž vrat výrobní haly - str. 100
85 Stavební úpravy na najaté nemovité věci - str. 101
86 Výměna oken a opravy omítek prováděné v souvislosti se změnou účelu užívání nemovité věci  - str. 101
87 Zhotovení fasády na budově provozovny po zřízení půdního bytu - str. 102
88 Náklady spojené s připojením najaté budovy ke zdroji vysokého napětí - str. 103
89 Výdaje za znalecký posudek pro ocenění nemovité věci, kterou se ručí za úvěr na financování technického zhodnocení - str. 104
90 Zahájení užívání u dosud nezkolaudovaného technického zhodnocení - str. 104
91 Rozšíření budovy začleněním dalších objektů v rámci technického zhodnocení - str. 105
92 Odpočet DPH u technického zhodnocení a oprav na nemovité věci - str. 105
8 Používání cizích nemovitých věcí při podnikání - str. 107
93 Provozovna v najaté nemovité věci  - str. 110
94 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společníkem (jednatelem) a s. r. o.  - str. 110
95 Nájemné za pozemek ve výdajích podnikatele - str. 111
96 Bezplatné užívání nemovité věci ve vlastnictví společníka (jednatele) pro podnikání s. r. o.  - str. 111
97 Prominutí dluhu s. r. o. na nájemném za budovu najatou od jediného společníka - str. 112
98 Výměna oken v kanceláři podnikatele umístěné v rodinném domě jeho otce - str. 113
99 Opravy a úpravy najaté nemovité věci provedené nájemcem  - str. 113
100 Stavební úpravy a opravy na najaté nemovité věci hrazené nájemcem nad rámec nájemného - str. 114
101 Stavební úpravy provedené nájemcem na najaté budově jako protiplnění za neplacení nájemného - str. 116
102 Úprava stěny najaté budovy provedená nájemcem za účelem umístění reklamy - str. 117
103 Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem na najaté budově - str. 118
104 Kauce zaplacená pronajímateli nemovité věci ve výdajích nájemce - str. 119
105 Účtování o technickém zhodnocení, které bylo provedeno nájemcem na najaté nemovité věci, při ukončení nájmu - str. 119
106 Uplatnění zůstatkové ceny technického zhodnocení u nájemce při vypořádání technického zhodnocení po ukončení nájmu - str. 120
107 DPH u náhrady za odstranění stavby na cizím pozemku - str. 121
9 Zdaňování příjmů podnikatele z nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 122
108 Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci podle § 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů - str. 124
109 Zdaňování příjmů z podnájmu nemovité věci - str. 125
110 Pronájem části rodinného domu zahrnutého do obchodního majetku podnikatele - str. 126
111 Pronájem budovy restaurace v podílovém spoluvlastnictví - str. 126
112 Nájem budovy a poskytování ubytování v této budově - str. 127
113 Podnájem sídla s. r. o. v najatém bytě společníka - str. 128
114 Odpisování nemovité věci pronajímané po jejím vyřazení z obchodního majetku poplatníka  - str. 128
115 Nájem nemovité věci mezi manželi - str. 129
116 Nájem nemovité věci českou právnickou osobou v jiném státě EU - str. 130
117 Přefakturace vodného nájemci - str. 130
118 Účtování nájmu placeného technickým zhodnocením nájemce - str. 131
119 Nepeněžní příjem pronajímatele při ukončení nájmu - str. 132
120 Prominutí nájemného jako kompenzace za přestěhování do jiných prostor - str. 132
10 Zdaňování příjmů podnikatele z prodeje nemovitých věcí - str. 134
121 Prodej budovy podnikatelem vedoucím daňovou evidenci - str. 136
122 Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci jinému podnikateli po vyřazení z obchodního majetku - str. 137
123 Úplatný nebo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci z otce na syna - str. 137
124 Prodej budovy zahrnuté v obchodním majetku podnikatele, který část budovy používal ke svému bydlení - str. 139
125 Prodej nemovité věci manželkou po úmrtí podnikatele, který měl nemovitou věc zahrnutou v obchodním majetku a zčásti ji k podnikání používala i manželka - str. 139
126 Prodej nemovité věci podnikatelem uplatňujícím výdaje v procentní výši - str. 139
127 Prodej nemovité věci po ukončení podnikání - str. 140
128 Prodej nemovité věci pořízené podnikatelem na úvěr - str. 141
129 Prodej nemovité věci nabyté podnikatelem v dražbě - str. 141
130 Prodej budovy pronajímané po vyřazení z obchodního majetku podnikatele - str. 142
131 Prodej nemovité věci po uplynutí 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku - str. 142
132 Prodej budovy na splátky - str. 143
133 Prodej nemovité věci podnikatelem, který nemovitou věc užíval pro podnikání, ale nezahrnul ji do obchodního majetku - str. 143
134 Prodej budovy v majetku s. r. o.  - str. 144
135 Prodej pozemku v majetku s. r. o. dceři společníka - str. 144
136 Prodej nemovité věci vložené do základního kapitálu s. r. o. - str. 145
137 Prodej budovy s pozemkem za jednu celkovou cenu - str. 146
138 Provize za zprostředkování prodeje pozemku v nákladech podnikatele - str. 147
139 Směna pozemků mezi podnikateli - str. 147
140 Prodej nemovité věci českou s. r. o. na Slovensku - str. 148
11 Účetní a daňový postup při vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele - str. 149
141 Vyřazení prodávané části budovy z majetku s. r. o.  - str. 151
142 Vyřazení nemovité věci z důvodu zpětného vrácení pro vady - str. 151
143 Vyřazení budovy z obchodního majetku na konci roku nebo na počátku příštího roku - str. 152
144 Vyřazení budovy z obchodního majetku v důsledku živelní pohromy - str. 153
145 Vyřazení budovy z obchodního majetku v důsledku její likvidace provedené v souvislosti s pořízením nové budovy - str. 153
146 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku do osobního užívání v souvislosti s pořízením jiné nemovité věci - str. 154
147 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele do osobního užívání - str. 154
148 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele a následné darování nebo prodej nemovité věci synovi  - str. 155
149 Vyřazení budovy z obchodního majetku podnikatele a následné vložení této budovy do základního kapitálu s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
150 Vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele
při ukončení  - str. 156
151 Náklady spojené s likvidací stavebního díla - str. 157
152 Uplatňování výdajů na opravy a údržbu budovy po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 158
153 Bezúplatný převod stavby postavené s. r. o. na základě práva stavby na pozemku společníka do majetku společníka - str. 158
154 Úprava odpočtu DPH u budovy vyřazované z obchodního majetku při zrušení registrace plátce v souvislosti s ukončením podnikání - str. 159
155 Převod nemovité věci na společníka při likvidaci s. r. o. - str. 160
156 Převod nemovitých věcí z majetku v. o. s. do majetku společníků - str. 161
12 DPH u služeb vztahujících se k nemovitým věcem - str. 162
157 Práce na nemovitých věcech v ČR prováděné slovenskou firmou s českým DIČ - str. 163
158 Přijetí služby stavebního dozoru od neplátce DPH - str. 163
159 Stavební práce na nemovité věci v Německu - str. 164
160 Práce na nemovité věci v Německu pro českého plátce - str. 165
161 Ostraha nemovité věci v Rumunsku pro českého plátce - str. 166
162 Montáž klimatizace na nemovité věci v Německu - str. 166
163 Stavební práce a montáž kuchyňské linky na nemovitých věcech v jiných členských státech pro českého plátce - str. 167
164 Lešenářské práce na stavbách v Rakousku - str. 167
165 Práce bagrem pro slovenského majitele nemovité věci umístěné v České republice - str. 168
166 Zpracování studie proveditelnosti úpravy vodního toku na Slovensku - str. 168
167 Zprostředkování opravy elektroniky na nemovité věci na Slovensku pro českého podnikatele - str. 169
168 Subdodávka stavebních prací na nemovité věci na Slovensku - str. 170
169 Architektonické služby poskytované českým plátcem osobám z jiných členských států - str. 170
170 Montážní práce na nemovité věci v Rusku - str. 171
171 Úklidové práce na čínské ambasádě umístěné v České republice - str. 172
172 Přijatá faktura za nájem výstavní plochy v Číně - str. 172
173 Uvádění služby na nemovité věci poskytnuté českému plátci slovenským neplátcem v kontrolním hlášení - str. 173
174 Sazba DPH u ubytovací služby poskytované v najaté nemovité věci - str. 173
13 DPH u stavebních a montážních prací na nemovitých věcech - str. 174
175 Stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti - str. 176
176 Režim přenesení daňové povinnosti při drobných opravách nemovité věci - str. 177
177 Ostraha a úklid rozestavěných staveb - str. 177
178 Odklízení sněhu a ledu ze střech a okapů - str. 178
179 Režim přenesení daňové povinnosti u správce nemovité věci - str. 178
180 Uvádění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v daňovém přiznání - str. 178
181 Uplatňování DPH u zálohy na stavební práce - str. 179
182 DPH u výstavby rodinného domu, ve kterém bude část prostor využívána pro podnikání - str. 179
183 DPH u výstavby polyfunkčního domu a u rekonstrukce rodinného domu - str. 181
184 DPH při opravě budovy nemocnice - str. 182
185 DPH u stavebních prací na rodinném domě, ve kterém je provozována restaurace - str. 182
186 DPH u různých montážních prací na rodinných domech - str. 183
187 DPH u stavebních prací na stavbě, která je v katastru nemovitostí vedena jako bytový dům - str. 183
188 DPH u stavebních a montážních prací na stavbě vedené v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení - str. 184
189 DPH u oprav a stavebních prací v bytě v majetku s. r. o., který je pronajímán - str. 184
190 DPH u výstavby samostatné garáže - str. 185
191 DPH u zemních a výkopových prací a u terénních úprav - str. 185
192 DPH u zhotovení střešní zahrady na rodinném domě - str. 186
193 DPH u servisních prací na bazénu - str. 186
194 DPH u stavebních prací při výstavbě, opravách a úpravách plotu - str. 186
14 DPH při dodání nemovitých věcí - str. 188
195 Uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji pozemku - str. 189
196 Prodej nezastavěného pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost - str. 190
197 Prodej pozemku, na kterém je více než 5 let umístěna stavba - str. 190
198 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při prodeji stavby koupené do majetku s. r. o.  - str. 191
199 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od daně při dodání stavby po provedení podstatné změny  - str. 191
200 DPH při prodeji pozemků určených k zastavění stavbami pro sociální bydlení - str. 192
201 Prodej pozemků a staveb z majetku s. r. o. jiné s. r. o.  - str. 192
202 Prodej stavby včetně přípojek  - str. 193
203 Prodej budovy dílny pořízené do majetku s. r. o. od fyzické osoby, neplátce DPH - str. 194
204 Prodej rodinného domu z majetku s. r. o. fyzické osobě - str. 194
205 DPH při prodeji nedokončené stavby rodinného domu - str. 194
206 DPH při prodeji bytových a nebytových prostor a parkovacích stání - str. 195
207 Prodej bytů v bytovém domě v majetku v. o. s.  - str. 197
208 Prodej budovy z majetku a. s. fyzické osobě, která zdaňuje příjmy
z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů a je plátcem DPH . . . . . . . .197
209 Prodej stavby postavené na pozemku ve Francii ve vlastnictví české s. r. o. - str. 199
210 Prodej nemovité věci vlastněné českým plátcem na Slovensku - str. 200
211 Prodej bytů v bytovém domě v majetku s. r. o., která není registrována k DPH - str. 201
212 Úprava uplatněného odpočtu DPH při darování nemovité věci po vyřazení z obchodního majetku plátce jeho synovi - str. 201
213 Základ daně z přidané hodnoty při směně bytové jednotky a pozemku - str. 201
214 Výstavba haly vlastní činností plátce - str. 202
15 DPH při nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 203
215 Nájem služebního bytu v sídle plátce jeho zaměstnancům - str. 204
216 Nájem bytových a nebytových prostor včetně nábytku neplátcům DPH - str. 204
217 Nájem nebytových prostor včetně vybavení neplátci DPH k provozování zubní ordinace - str. 205
218 DPH u nájmu nemovitých věcí, kdy příjmy z nájmů jsou zdaňovány podle § 7 i podle § 9 zákona o daních z příjmů - str. 206
219 DPH při pokračování nájmu nemovité věci po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 206
220 Nájem nemovitých věcí ve společném jmění manželů, kdy oba jsou plátci DPH - str. 207
221 Sazba DPH u nájmu nebytových prostor k bydlení - str. 207
222 Nájem bytů v rekonstruovaném bytovém domě neplátcům - str. 208
223 Nájem nemovité věci poskytovaný plátcem neplátci - str. 208
224 Úprava odpočtu daně u nemovité věci pronajímané plátcům i neplátcůmv209
225 Podnájem najaté nemovité věci studentům - str. 210
226 Nájem místa k parkování vozidla - str. 211
227 Pronájem nemovité věci v České republice slovenskému podnikateli, kdy pronajímatel i nájemce nejsou registrováni k DPH - str. 211
228 Nájem nebytových prostor slovenským podnikatelům na Slovensku - str. 211
229 Poskytování nájmu nemovité věci českým plátcem v Rakousku - str. 212
230 Odpočet daně u energií a služeb zčásti přeúčtovávaných nájemcům - str. 212
231 Kauce přijatá od nájemce nemovité věci  - str. 213
16 Nemovité věci jako zboží pořizované za účelem prodeje - str. 214
232 Nákup a prodej nemovitých věcí jako živnost - str. 214
233 Nákup pozemku za účelem prodeje, jeho následné oplocení a prodej pozemku i s oplocením - str. 215
234 Nákup a prodej nemovitých věcí v účetnictví realitní firmy - str. 216
235 Uplatňování DPH při nákupu a prodeji nemovitých věcí v realitní kanceláři - str. 217
236 DPH při nákupu a prodeji rodinného domu realitní firmou - str. 218
237 Rezervační poplatek při zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 218
238 Provize realitní kanceláře za zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 219
239 DPH u provize realitní kanceláře za zprostředkování koupě nemovité věci v Chorvatsku pro českého občana - str. 220
240 Započítání prodeje nemovitých věcí osvobozeného od DPH do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně u realitní kanceláře - str. 221
17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání  - str. 222
241 Daň z nemovitých věcí u budov s jedním nadzemním podlažím - str. 224
242 Daň ze samostatných nebytových prostor užívaných v rodinném domě k podnikání - str. 225
243 Daň z nemovitých věcí u pronajímané bytové jednotky používané nájemcem k podnikání - str. 225
244 Daň z nemovitých věcí u nádrže užívané k podnikání - str. 226
245 Daň z nemovitých věcí u stavební části kioskové trafostanice - str. 227
246 Daň z nemovitých věcí u dřevěné stavby restaurace s nezastřešenou terasou - str. 227
247 Daň z nemovitých věcí u části vlečky - str. 228
248 Daň z nemovitých věcí u nově postavené budovy zkolaudované v průběhu kalendářního roku  - str. 228
249 Přiznání a placení daně z nemovitých věcí v případě více spoluvlastníků nemovité věci - str. 230
250 Přiznání a placení daně z nemovitých věcí v případě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci darem od rodičů - str. 231
251 Daň z nemovitých věcí u pozemku zděděného na základě dodatečného dědického řízení - str. 232
252 Daň z nemovitých věcí zaplacená podnikatelem za nemovitou věc najatou od jiné osoby - str. 233
253 Uplatnění dodatečně zaplacené daně z nemovitostí v nákladech podnikatele - str. 233
18 Daň z nabytí nemovitých věcí ve výdajích (nákladech) podnikatele  - str. 234
254 Daň z nabytí nemovitých věcí při převodu jednotek v bytovém domě ve vlastnictví s. r. o. na společníky - str. 236
255 Bezúplatný převod stavby, kterou s. r. o. postavila na pozemku společníka na základě práva stavby, tomuto společníkovi - str. 237
256 Daň z nabytí nemovitých věcí při vydražení pozemků do majetku a. s.  - str. 238
257 Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí pozemků, na kterých je umístěna stavba - str. 239
258 Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí pozemku se stavbou neevidovanou v katastru nemovitostí - str. 240
259 Lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovité věci a k zaplacení daně prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny pozemku - str. 241
260 Zaplacená daň z nabytí nemovitých věcí a úhrada za znalecký posudek pro stanovení základu daně ve výdajích podnikatele - str. 241
19 Znalostní test – nemovité věci v podnikání v roce 2018 - str. 242

Další nabídka k tématu

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2019

Meritum - Mzdy 2019

Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2019. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.