Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nejčastější chyby a omyly účetních 2017

Nejčastější chyby a omyly účetních 2017

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního.

Lenka Dvořáková je daňovou poradkyní a certifikovanou účetní, členkou Komory daňových poradců ČR, členkou Komory certifikovaných účetních, členkou Sekce účetnictví a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Vystudovala ekonomickou vysokou školu se zaměřením na účetnictví a finanční řízení podniku, dále absolvovala právní vzdělání pro daňové poradenství. V oblasti účetnictví se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář, kromě toho působí jako lektorka vzdělávacích kurzů a publikuje v řadě odborných periodik. Je přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR a Komory certifikovaných účetních, u obou organizací je také přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.

autor: Lenka Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 7. 2017, 198 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah - str. V
O autorce - str. IX
Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů . . . . . . .X
Úvod - str. XIII
ČÁST I Proč chyby vznikají a jak jim předcházet
1 Důvody vzniku chyb - str. 3
1.1 Personální předpoklady pro bezchybný výkon účetní profese - str. 3
1.2 Druhy chyb - str. 4
1.2.1 Neřešení problému - str. 4
1.2.2 Opomenutí zaúčtování  - str. 4
1.2.3 Vícenásobné zaúčtování - str. 5
1.2.4 Zápisy s chybným údajem - str. 5
1.2.5 Uvedení špatného data - str. 6
1.2.6 Zápisy do špatného období - str. 6
1.2.7 Chybné účtování  - str. 6
1.2.8 Daňové a účetní hledisko chyb - str. 7
1.2.9 Chyby a nesprávné údaje ve vykazování údajů v účetní závěrce - str. 7
2 Chyby úmyslné a neúmyslné - str. 13
2.1 Dopady nesprávného účetnictví - str. 14
3 Chyba, změna metody, špatný odhad  - str. 17
3.1 Chyba - str. 17
3.2 Změna metody  - str. 18
3.3 Účetní odhad - str. 19
3.3.1 Změna odhadu - str.  20
4 Odpovědnost účetních - str. 21
5 Kontrolní mechanismy - str. 23
5.1 Mimoúčetní evidence - str. 24
5.2 Kontrola účetnictví - str. 25
5.2.2 Kontrola rozvahových účtů - str. 25
5.3 Kontroly poměrové  - str. 27
5.4 Kontroly běhu lhůt  - str. 27
5.4 Kontroly limitních částek - str. 28
6 Metodika oprav - str.  29
6.1 Chyby aktuálního účetního období - str. 30
6.1.1 Možné druhy opravujících dokladů - str. 30
6.2 Chyby zjištěné před datem schválení účetní závěrky - str. 31
6.3 Chyby zjištěné po datu schválení účetní závěrky - str. 31
6.4 Oprava chyb minulých období nad hranicí významnosti - str. 32
6.4.1 Opravy chyb rozvahových účtů - str. 32
6.4.2 Opravy chyb výsledkových účtů  - str.  33
ČÁST II Nejčastější oblasti chyb
7 Technické zhodnocení a opravy - str.  39
7.1 Z účetního pohledu - str. 39
7.2 Z daňového pohledu - str. 39
7.3 Účelová manipulace s pojmy - str. 40
7.3.1 Nejčastější argumentace při snaze o manipulaci s pojmy - str.  41
7.4 Volba důkazních prostředků  - str.  43
7.5 Opravy a udržování versus technické zhodnocení  - str.  44
7.5.1 Rozlišení dle účetních předpisů - str. 44
7.5.2 Hodnotové limity u technického zhodnocení - str.  45
7.6 Technické zhodnocení není samostatnou věcí - str. 49
7.7 Technické zhodnocení u nájemce  - str.  50
7.7.1 Technické zhodnocení u podnájemce - str. 50
7.8 Technické zhodnocení jako součást vstupní ceny - str. 51
7.9 Technické zhodnocení nehmotného majetku u subjektů nevedoucích účetnictví - str. 51
7.10 Software – upgrade versus update - str. 52
7.11 Technické zhodnocení u neodpisovaného majetku - str. 53
7.12 Oprava a údržba - str. 53
7.12.1 Údržba - str. 55
7.12.2 Komplikované rozlišení opravy a technického zhodnocení . . . 55
7.12.3 Smíšené zásahy do majetku - str. 56
8 Účetní odpisy - str. 57
8.1 Funkce účetních odpisů - str.  60
8.2 Kdo o účetních odpisech účtuje - str. 62
8.3 Účtování o účetních odpisech - str. 62
8.3.1 Účet 551 - str.  63
8.4 Neodpisovaný majetek - str. 64
8.5 Odpisování majetku - str. 65
8.5.1 Odpisování časové - str.  65
8.5.2 Zrychlené (degresivní) odpisování - str. 66
8.5.3 Odpisování s vazbou na výkony  - str. 68
8.5.4 Odpisování se zbytkovou hodnotou majetku  - str. 68
8.5.5 Odpisování dlouhodobého majetku ve spoluvlastnictví  - str. 70
8.5.6 Komponentní odpisování  - str. 70
9 Operace ve vlastním kapitálu - str. 73
9.1 Základní kapitál - str. 73
9.1.1 Minimální výše vkladu 1 Kč - str. 73
9.1.2 Korporace vzniklé před 1. 1. 2014 - str. 75
9.1.3 Vklady do základního kapitálu - str. 75
9.2 Ážio - str.  76
9.2.1 Použití ážia - str. 77
9.3 Ostatní kapitálové fondy - str. 77
9.3.1 Příplatky mimo základní kapitál u akciové společnosti - str. 78
9.3.2 Příplatky mimo základní kapitál povinné a dobrovolné - str. 78
9.3.3 Daňové konsekvence příplatků mimo základní kapitál  - str. 78
9.4 Fondy ze zisku  - str. 80
9.5 Jiný výsledek hospodaření - str. 81
9.5.1 Opravy chyb minulých období - str. 82
10 Problémy s cizí měnou - str. 85
10.1 Použití správného kursu - str. 85
10.2 Cizí měna v účetnictví - str.  86
10.2.1 Druhy kursů pro přepočet měny - str.  87
10.2.2 Účtování kursových rozdílů - str. 90
10.2.3 Den uskutečnění účetního případu - str. 91
10.2.4 Opravné položky a rezervy k pohledávkám, majetku a závazkům v cizí  - str. 92
10.2.5 Dohadné položky v cizí měně - str. 93
10.3 Cizí měna a DPH - str.  95
10.3.1 Dovoz - str. 96
10.3.2 Opravné daňové doklady - str. 96
10.3.3  Vznik povinnosti přiznat daň, vznik daňové povinnosti - str. 96
10.4 Příklady správného nakládání s doklady v cizí měně v účetnictví i z hlediska DPH - str. 98
10.4.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 98
10.4.2 Tuzemská fakturace v cizí měně - str. 101
10.5 Cizí měna v pracovněprávním vztahu - str. 102
10.5.1 Cizí měna a cestovní náhrady - str. 102
11 Opravné položky - str. 105
11.1 Opravné položky k dlouhodobému majetku - str. 108
11.2 Opravné položky k zásobám - str. 110
11.3 Opravné položky k pohledávkám  - str. 110
11.3.1 Daňové konsekvence  - str. 113
11.3.2 Opravné položky tvořené dle zvláštního právního předpisu - str. 114
11.4 Evidence a inventarizace opravných položek - str. 120
12 Časové rozlišení - str. 123
12.1 Význam a charakteristika časového rozlišení  - str. 123
12.1.1 Nevýznamné částky, pravidelně se opakující výdaje - str. 124
12.2 Druhy a typy časového rozlišení - str. 125
12.3 Kdy se časové rozlišení nepoužije - str. 127
12.4 Náklady a výnosy příštích období - str. 128
12.4.1 Komplexní náklady příštích období - str. 129
12.5 Výdaje a příjmy příštích období - str. 129
12.6 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 130
12.7 Inventura, inventarizace - str. 131
12.8 Analytické členění časového rozlišení - str. 132
13 Rezervy - str. 133
13.1 Členění, druhy, kategorie - str. 134
13.2 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 135
13.3 Účetní rezervy  - str. 144
13.3.1 Rezervy na důchody a obdobné závazky - str. 144
13.3.2 Rezervy na daň z příjmů - str. 145
13.3.3 Rezerva na rizika a ztráty - str. 146
13.3.4 Ostatní účetní rezervy - str. 146
13.4 Inventarizace rezerv - str. 147
14 Slevy, skonta a bonusy - str. 149
14.1 Pojmové určení - str. 150
14.1.1 Definice ceny - str. 150
14.1.2 Sleva v obecném pojetí  - str. 150
14.1.3 Množstevní sleva, bonus  - str. 151
14.1.4 Kupon - str. 152
14.1.5 Skonto - str.  152
14.1.6 Reklamace - str. 153
14.2 Účtování skont, bonusů a slev - str. 154
14.2.1 Účtování u dodavatele - str. 156
14.2.2 Účtování u odběratele - str. 157
14.2.3 Dodržení akruálního principu - str. 158
14.3 Skonta, bonusy a slevy v daních  - str. 159
14.3.1 Daň z přidané hodnoty - str.  159
14.3.2 Daň z příjmů - str. 161
15 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - str. 165
15.1 Dotace na dlouhodobý majetek - str. 165
15.1.1 Dotace na dlouhodobý majetek v účetnictví - str. 165
15.1.2  Dotace na dlouhodobý majetek v zákoně o daních z příjmů - str. 170
15.1.3 Dotace v cizí měně - str. 171
15.1.4 Náklady spojené se získáním dotace - str. 173
15.2 Vrácení dotace - str. 174
16 Odměny společníka a jednatele - str. 179
16.1 Odměny jednatele  - str. 179
16.1.1 Cestovní náhrady jednatele - str. 180
16.1.2 Jednatel bez odměny - str. 181
16.1.3 Souběh funkcí - str. 182
16.1.4 Nerezident jednatelem - str. 182
16.2 Odměny společníka - str. 183
16.2.1 Fakturace společníka za práce pro společnost  - str. 184
Seznam použité literatury - str. 189
Věcný rejstřík - str. 191

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.