Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Vymáhání pohledávek

Meritum - Vymáhání pohledávek

Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek“ došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na straně druhé. Tento stav se týká jak podnikatelských subjektů, tak fyzických osob – nepodnikatelů. Důvody jsou jednak objektivní – zejména dopad ekonomické krize, tak subjektivní – dopad dřívějšího vlastního nezodpovědného a neuváženého jednání.
S tím je spojena i řada nových situací, které v mnoha případech velmi citelně zasahují do života dotčených osob (např. insolvence podnikatelských subjektů, „osobní bankrot“ fyzických osob ­ nepodnikatelů).
Publikace by měla sloužit jako návod, který čtenářům pomůže zorientovat se v možnostech, jimiž lze vzniku problematické pohledávky předcházet, a pokud již ke vzniku pohledávky dojde, pak by měla pomoci ke způsobu jejího řešení, a to jak v situaci, kdy je čtenář věřitelem pohledávky, tak i v situaci, kdy je jejím dlužníkem.
autor: Kolektiv autorů vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2011, 896 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

Část I. Pohledávka

Díl I. Pohledávka a její příslušenství

1. Pohledávka - pojem - str. 3

2. Příslušenství pohledávky - str. 13

Díl II. Zajištění závazků

1. Zajištění závazků obecně - str. 37

2. Vznik zajištění závazků - str. 39

3. Zajištění závazků podle občanského zákoníku - str. 40

4. Zajištění závazků podle obchodního zákoníku - str. 62

Díl III. Promlčení a prekluze pohledávky

1. Institut promlčení - str. 78

2. Institut prekluze - str. 94

3. Vztah promlčení a prekluze - str. 96

Díl IV. Zánik pohledávky a závazku

1. Splnění dluhu (soluce) - str. 101

2. Dohoda věřitele s dlužníkem - str. 105

3. prominutí dluhu a vzdání se práva - str. 106

4. Nemožnost plnění - str. 107

5. Výpověď - str. 108

6. Odstoupení od smlouvy - str. 110

7. Odstupné - str. 113

8. Narovnání - str. 113

9. Splynutí - str. 114

10. Započtení - str. 115

11. Uplynutí doby - str. 118

12. Neuplatnění práva - prekluze - str. 118

13. Smrt věřitele nebo dlužníka - str. 119

14. Prodlení u fixní smlouvy - str. 119

Díl V. Prevence problematické pohledávky

1. Problematická pohledávka - str. 125

2. Předcházení vzniku problematické pohledávky - str. 126

Díl VI. Řešení problematické pohledávky

1. Obecná charakteristika - str. 142

2. Vymáhání pohledávky věřitelem - str. 143

3. Vymáhání inkasní kanceláří - str. 151

4. Postoupení (prodej) pohledávky - str. 159

5. Faktoring - str. 176

6. Forfaiting - str. 181

7. Kapitalizace pohledávky - str. 182

8. Uplatnění pohledávky při změnách v obchodní společnosti - str. 183

9. Notářský (exekutorský) zápis s doložkou vykonatelnosti - str. 193

10. Uspokojení pohledávky z prostředků získaných ve veřejné dražbě - str. 196

11. Systém SOLVIT jako nástroj mimosoudního vymáhání pohledávek vzniklých na vnitřním trhu Evropského společenství - str. 204

Část III. Uplatnění a vymáhání pohledávky

Díl I. Vymáhání pohledávky v klasickém civilním řízení

1. Žaloba - hlavní prostředek pro vymáhání pohledávek - str. 211

Díl II. Vymáhání pohledávky ve zkráceném civilním řízení

1. Platební rozkaz - str. 221

2. Elektronický platební rozkaz - str. 229

3. Evropský platební rozkaz - str. 230

4. Směnečný a šekový platební rozkaz - str. 231

Díl III. Vymáhání pohledávek v trestním řízení

1. Adhezní řízení jako součást trestního řízení - str. 274

2. Poškozený v trestním řízení - str. 275

3. Zajištění nároku poškozeného v trestním řízení - str. 276

4. Zmocněnec poškozeného v trestním řízení - str. 278

5. Rozhodnutí o nároku na náhradu škody v trestním řízení - str. 279

Díl IV. Vymáhání pohledávky v rozhodčím řízení

1. Rozhodčí řízení jako alternativní způsob vymáhání pohledávek - str. 289

2. Výhody rozhodčího řízení - str. 300

3. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - str. 304

4. Řešení pohledávek - str. 310

5. Průběh rozhodčího řízení - str. 318

6. Skončení řízení - str. 321

7. Rozhodčí řízení on-line - str. 328

8. Rozhodčí řízení o doménové spory .eu - str. 331

9. Spolupráce se zahraničím - str. 332

Díl V. Uplatnění pohledávky v rámci likvidace

1. Likvidace - str. 349

2. Likvidátor - str. 350

3. Uplatnění pohledávky u likvidátora - str. 352

Díl VI. Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

1. Insolvenční řízení - str. 359

2. Úpadek - str. 361

3. Insolvenční návrh - str. 362

4. Moratorium - str. 364

5. Rozhodnutí o insolvenčním návrhu a způsobu řešení úpadku - str. 365

6. Incidenční spory - str. 366

7. Věřitele a pohledávky věřitelů - str. 367

8. Věřitelské orgány - str. 369

9. Insolvenční správce a majetková podstata - str. 370

10. Uplatňování pohledávek věřiteli při konkurzu - str. 372

11. Věřitelé a jejich úloha při reorganizaci - str. 377

12. Věřitelé a jejich úloha při oddlužení (osobním bankrotu dlužníka) - str. 379

Díl VII. Uplatnění pohledávky v konkursním řízení a vyrovnacím řízení

1. Uplatnění pohledávky v konkursním řízení - str. 385

2. Uplatnění pohledávky ve vyrovnacím řízení - str. 400

Díl VIII. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle občanského soudního řádu

1. Obecná charakteristika - výklad pojmů - str. 422

2. Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí - str. 423

3. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí a jeho provedení - str. 423

4. Exekuční titul - str. 425

5. Způsoby provedení výkonu rozhodnutí - str. 429

6. Odklad výkonu rozhodnutí - str. 432

7. Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 433

8. Náklady výkonu rozhodnutí - str. 735

Díl IX. Exekuce prováděná soudním exekutorem

1. Právní úprava exekucí - str. 439

2. Exekutor a exekutorský úřad - str. 442

3. Exekuční řízení - str. 448

4. Způsoby provedení exekuce - str. 466

5. Další činnost exekutora - str. 476

6. Náklady exekuce - str. 479

7. Odměna exekutora - str. 480

Část III. Pohledávka v konkrétních právních vztazích

Díl I. Pohledávky vzniklé z občanskoprávních vztahů

1. Vymezení pojmu pohledávka - str. 484

2. Vznik pohledávek - str. 484

3. Strany závazků - str. 485

4. Obsah pohledávky - str. 485

5. Předmět pohledávky - str. 486

6. Zajištění pohledávky - str. 486

7. Jednotlivé způsoby zajištění závazku podle občanského zákoníku - str. 487

8. Změna závazků - str. 495

9. Postoupení pohledávky - str. 496

10. Zánik závazků - str. 497

11. Pohledávky z právních úkonů - smluv obsažených v občanském zákoníku - str. 502

12. Kupní a směnná smlouva - str. 502

13. Darovací smlouva - str. 505

14. Smlouva o dílo - str. 506

15. Smlouva o půjčce - str. 508

16. Nájemní smlouva - str. 509

17. Pohledávka z nájmu bytu - str. 510

18. Pohledávky vzniklé ze spotřebitelských smluv - str. 517

19. Promlčení pohledávek - str. 523

20. Promlčení podle druhu pohledávky - str. 524

21. Promlčení pohledávek z náhrady škody a bezdůvodného obohacení - str. 525

22. Promlčení u pohledávek přiznaných pravomocným rozhodnutím a pohledávek uznaných - str. 526

23. Běh promlčecí doby - str. 526

24. Pohledávky z odpovědnosti za škodu a z bezdůvodného obohacení a jejich vymáhání - str. 527

25. Prevence - str. 528

26. Odpovědnost za škodu - str. 528

27. Společná odpovědnost - str. 529

28. Způsob a rozsah náhrady - str. 529

29. Bezdůvodné obohacení - str. 533

Díl II. Pohledávky vzniklé z rodinněprávních vztahů

1. Obecná charakteristika - str. 545

2. Druhy vyživovacích povinností - str. 546

3. Pohledávky, které vznikly plněním vyživovací povinnosti za jiného - str. 553

4. Obecná hlediska při určování výživného a jeho rozsahu - str. 554

5. Vymáhání výživného - výkon rozhodnutí - str. 556

Díl III. Pohledávky vzniklé z pracovněprávních vztahů

1. Obecná charakteristika - str. 562

2. Pohledávky z neplatného skončení pracovního poměru - str. 563

3. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru - str. 565

4. Pohledávky z náhrady škody (§ 248 a násl. zák. práce) - str. 568

5. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 574

6. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 574

Díl IV. Pohledávky v daňovém řízení - Obecná ustanovení

1. Předmět daňového řádu (§ 1-3 DŘ) - str. 585

2. Základní zásady správy daní (§ 5-9 DŘ) - str. 587

3. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní (§ 5 odst. 3 DŘ, § 10-31 DŘ) - str. 591

4. Zástupce v daňovém řízení (§ 25-30 DŘ) - str. 595

5. Řízení a další postupy při správě daní (§ 70-90 DŘ) - str. 599

6. Protokol, spis a daňová informační schránka (§ 60-69 DŘ) - str. 607

7. Daňová kontrola (§ 85-90 DŘ) - str. 611

8. Zahájení řízení (§ 91 DŘ) - str. 613

9. Dokazování (§ 92-96 DŘ) - str. 613

10. Rozhodnutí (§ 101-105 DŘ) - str. 614

11. Zastavení řízení (§ 106 DŘ) - str. 618

12. Náklady řízení (§ 107 DŘ) - str. 618

Díl V. Registrační (§ 125-133 DŘ) a daňové řízení (§ 134 DŘ)

1. Registrační povinnost (§ 125-131 DŘ) - str. 620

2. Závazné posouzení (§ 132-133 DŘ) - str. 621

3. Daňové řízení (§ 134 DŘ) - str. 621

Díl VI. Nalézací řízení

1. Vyměřovací řízení (§ 135-140 DŘ) - str. 623

2. Doměřovací řízení (§ 141-144 DŘ) - str. 626

3. Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení (§ 145 DŘ) - str. 629

4. Zaokrouhlování (§ 146 DŘ) - str. 629

5. Lhůta pro stanovení daně (§ 148 DŘ) - str. 629

Díl VII. Opravné a dozorčí prostředky

1. Odvolání (§ 109-116 DŘ) - str. 631

2. Obnova řízení (§ 117-120 DŘ) - str. 632

3. Přezkumné řízení (§ 121-123 DŘ) - str. 633

Díl VIII. Placení daní

1. Evidence daní (§ 149-151 DŘ) - str. 635

2. Pořadí úhrady daně (§ 152 DŘ) - str. 638

3. Nedoplatek (§ 153 DŘ) - str. 640

4. Přeplatek (§ 154-158 DŘ) - str. 640

5. Posečkání (§ 156-157 DŘ) - str. 644

6. Odpis nedoplatku pro nedobytnost (§ 158 DŘ) - str. 650

7. Námitka (§ 159 DŘ) - str. 651

8. Lhůta pro placení daně (§ 160 DŘ) - str. 651

9. Způsob placení daně a den platby (§ 163-166 DŘ) - str. 653

10. Zajištění daní (§ 167-174 DŘ) - str. 657

11. Vymáhání daní (§ 175-232 DŘ) - str. 688

Díl IX. Správa daně vybírané srážkou

1. Daň vybíraná srážkou (§ 233-236 DŘ) - str. 791

2. Stížnost na postup plátce daně (§ 237 DŘ) - str. 792

Díl X. Právní nástupnictví

1. Ukončení činnosti (§ 238 DŘ) - str. 793

2. Přechod daňové povinnosti (§ 239-241 DŘ) - str. 794

Díl XI. Následky porušení povinností při správě daní

1. Porušení povinnosti mlčenlivosti (§ 246 DŘ) - str. 796

2. Pořádková pokuta (§ 247-249 DŘ) - str. 796

3. Pokuta za opožděné tvrzení daně (§ 250 DŘ) - str. 797

4. Penále (§ 251 DŘ) - str. 798

5. Úrok z prodlení (§ 252 DŘ) - str. 798

6. Úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 DŘ) - str. 799

7. Prominutí daně (§ 259-260 DŘ) - str. 800

8. Stížnost (§ 261 DŘ) - str. 801

Část IV. Pohledávka podle práva Evropské unie

1. Exkurz - str. 805

2. Pohledávky a jejich vymáhání podle režimu nařízení č. 44/2011 - str. 808

3. Evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky (nařízení č. 805/2004) - str. 823

4. Evropský platební rozkaz - str. 829

 

 

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Manuál k daňovému řádu, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, která oceňuje zejména její praktické pojetí, srozumitelnost a provázanost komentářů k daňovému řádu na ...

Cena: 681 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou

prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. M. Svatoš - Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník byl do Poslanecké sněmovny předložen s podrobnou důvodovou zprávou. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem občanským zákoníkem; vysvětluje a zdůvodňuje přístupy k filosofii zákoníku jako celku, přístupy a řešení jednotlivých konkrétních institutů a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Směnka v soudním řízení

Směnka v soudním řízení

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou hojně využívanými cennými papíry a z toho vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují poměrně významná specifika a jsou pro jejich účastníky, ať už na straně žalující či žalované, plné potenciálních nástrah, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...

Cena: 999 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.