Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2019 vybíráme:
•nová interpretace Národní účetní rady zabývající se časovým rozlišením a cizí měnou,
•stanovisko Finanční správy ČR k otázce, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí ocenění nabývané nemovité věci,
•doporučení při obchodování s kryptoměnami.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, občanský zákoník a jeho dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2019.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 3. 2019, 548 stran
ISBN: 978-80-7598-271-1

Cena: 640 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XI
Přehled zkratek - str. XII
DÍL 1  Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví
KAPITOLA 1 Účetní jednotky a účetní období - str. 1
1.1 Účetní jednotky - str. 1
1.2 Kategorizace účetních jednotek - str. 2
1.3 Účetní období - str. 3
KAPITOLA 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 5
2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví - str. 5
2.2 Rozsah vedení účetnictví - str. 6
2.3 Použití mezinárodních účetních standardů - str. 7
2.4 Zahajovací rozvaha - str. 7
KAPITOLA 3 Znovuzavedení jednoduchého účetnictví - str. 8
3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví - str. 8
3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví - str. 9
KAPITOLA 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 10
4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy - str. 10
4.2 Předpisy upravující účetnictví - str. 12
DÍL 2  Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
KAPITOLA 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 15
KAPITOLA 2  Systematika NOZ - str. 18
KAPITOLA 3 Změny a novinky NOZ - str. 19
3.1 Věc - str. 21
3.2 Správa cizího majetku - str. 24
3.3 Závazkové právo - str. 25
3.4 Přechod smluv na NOZ - str. 26
KAPITOLA 4 Novely NOZ - str. 27
KAPITOLA 5 Zákon o registru smluv - str. 29
DÍL 3 Dlouhodobý majetek
KAPITOLA 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 35
1.1 Vnitřní účetní směrnice - str. 36
1.2 Účtový rozvrh - str. 37
KAPITOLA 2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 38
2.1 Oceňování při pořízení - str. 38
2.2 Odpisy - str. 42
2.3 Opravné položky - str. 43
2.4 Rezervy - str. 44
KAPITOLA 3 Účtování o dlouhodobém majetku - str. 45
KAPITOLA 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 50
KAPITOLA 5 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 54
5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 54
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 59
KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 61
KAPITOLA 7 Dlouhodobý finanční majetek - str. 63
KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 66
KAPITOLA 9 Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 67
DÍL 4 Zásoby
KAPITOLA 1 Obecné principy zásob - str. 71
KAPITOLA 2 Oceňování zásob - str. 74
KAPITOLA 3 Opravné položky - str. 78
KAPITOLA 4 Materiál - str. 81
KAPITOLA 5 Zásoby vlastní činnosti - str. 86
KAPITOLA 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 89
KAPITOLA 7 Zboží - str. 90
KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 93
KAPITOLA 9 Inventarizace zásob - str. 95
DÍL 5 Peněžní prostředky v pokladně
KAPITOLA 1 Obecná pravidla - str. 99
KAPITOLA 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 99
KAPITOLA 3 Ceniny - str. 102
DÍL 6 Účetní operace ve vztahu k bance
KAPITOLA 1 Obecná pravidla - str. 105
KAPITOLA 2 Účty peněžních prostředků - str. 105
KAPITOLA 3 Úvěry - str. 106
DÍL 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
KAPITOLA 1 Obecná pravidla - str. 111
KAPITOLA 2 Kursové rozdíly - str. 112
DÍL 8 Pohledávky
KAPITOLA 1 Obecné principy pohledávek - str. 115
KAPITOLA 2 Pohledávky z obchodního styku - str. 117
2.1 Pohledávky za odběrateli - str. 117
2.2 Poskytnuté provozní zálohy - str. 120
2.3 Pohledávky z titulu reklamací - str. 121
KAPITOLA 3 Pohledávky za společníky - str. 122
3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace - str. 122
3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - str. 124
KAPITOLA 4 Ostatní pohledávky - str. 124
KAPITOLA 5 Rizikové a nedobytné pohledávky - str. 125
5.1 Metoda přímého odpisu - str. 125
5.2 Metoda odhadu - str. 126
5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR - str. 126
DÍL 9 Dluhy
KAPITOLA 1 Obecné principy dluhů - str. 129
KAPITOLA 2 Závazky z obchodního styku - str. 131
2.1 Závazky vůči dodavatelům - str. 131
2.2 Přijaté zálohy a závdavky - str. 135
KAPITOLA 3 Závazky vůči zaměstnancům - str. 137
KAPITOLA 4 Závazky vůči státu - str. 140
KAPITOLA 5 Závazky ke společníkům - str. 141
5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace - str. 141
5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti - str. 143
KAPITOLA 6 Dlouhodobé závazky - str. 144
KAPITOLA 7 Ostatní závazky - str. 145
DÍL 10 Oceňování
KAPITOLA 1 Obecné principy oceňování - str. 147
KAPITOLA 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 148
KAPITOLA 3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 150
3.1 Přecenění na reálnou hodnotu - str. 150
3.2 Ostatní alternativy - str. 150
KAPITOLA 4 Vedlejší pořizovací náklady - str. 151
KAPITOLA 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 153
KAPITOLA 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 154
KAPITOLA 7 Techniky ocenění úbytku zásob - str. 154
DÍL 11 Opravné položky
KAPITOLA 1 Opravné položky k majetku - str. 157
1.1 Obecná ustanovení opravných položek - str. 157
1.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 158
1.3 Opravné položky k různým typům majetku - str. 158
KAPITOLA 2 Zákonné opravné položky - str. 164
DÍL 12 Časové rozlišení
KAPITOLA 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 169
KAPITOLA 2 Náklady příštích období - str. 172
KAPITOLA 3 Komplexní náklady příštích období  - str. 176
KAPITOLA 4 Výdaje příštích období  - str.  178
KAPITOLA 5 Výnosy příštích období - str. 180
KAPITOLA 6 Příjmy příštích období - str. 182
KAPITOLA 7 Dohadné položky aktivní   - str.  183
KAPITOLA 8 Dohadné položky pasivní - str. 186
8.1 Dohadné položky v cizí měně - str. 188
KAPITOLA 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 189
KAPITOLA 10 Interpretace NÚR I-29 – oprava účetních chyb a změna účetních odhadů - str. 192
KAPITOLA 11 Časové rozlišení a cizí měna - str. 194
DÍL 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
KAPITOLA 1  Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 197
KAPITOLA 2  Akcie a podíly - str. 199
KAPITOLA 3  Dluhopisy - str. 204
KAPITOLA 4  Směnky - str. 208
KAPITOLA 5  Deriváty - str.  211
5.1 Pevné termínované operace - str. 212
5.2 Opční kontrakty - str. 215
5.3 Zajišťovací účetnictví - str. 216
DÍL 14 Zúčtování se zaměstnanci
KAPITOLA 1 Mzdy - str. 221
1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance - str. 222
1.2 Odvody z mezd - str. 224 
1.3 Výpočet a účtování mzdy - str.  230
1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele - str. 234
1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 235
1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) - str. 236
KAPITOLA 2 Pracovní cesty - str.  237
2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu - str. 237 
2.2 Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty - str. 244
2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu - str. 245
DÍL 15 Daně a dotace
KAPITOLA 1 Daně - str. 249
1.1 Obecné principy daní - str. 249
1.2 Daň z příjmů - str. 250 
1.3 Daň z nemovitých věcí - str. 259
1.4 Daň silniční - str. 262
1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí  - str.  264
1.6  Daň z hazardních her  - str. 266
1.7 Daň z přidané hodnoty - str. 267
1.8 Spotřební daně - str. 283
1.9 Energetické daně - str. 285
KAPITOLA 2 Dotace - str. 287
DÍL 16 Leasing
KAPITOLA 1 Obecné principy leasingu - str. 289
KAPITOLA 2 Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 289
2.1 Operativní leasing - str. 289
2.2 Finanční leasing - str. 290
2.3 Zpětný leasing - str. 292
2.4 Výhody a nevýhody fi nančního leasingu  - str.  293
KAPITOLA 3 Leasingová smlouva - str. 294
3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti - str. 294
3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy - str. 296
KAPITOLA 4 Daňová problematika leasingu - str. 298
4.1 Leasing a daň z příjmů - str. 298
4.2 Leasing a DPH - str. 303
KAPITOLA 5  Účetní problematika leasingu - str. 304
DÍL 17 Základní kapitál, fondy
KAPITOLA 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 313
KAPITOLA 2 Právní formy podnikání - str. 314
2.1 Akciová společnost - str.  315
2.2 Společnost s ručením omezeným - str. 315
2.3 Veřejná obchodní společnost - str. 316
2.4 Komanditní společnost - str. 317
2.5 Družstvo - str. 317
2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU - str. 318
KAPITOLA 3 Základní kapitál a jeho změny - str. 318
3.1 Úpis a splácení kapitálu  - str. 319
3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 320
3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 325
KAPITOLA 4 Kapitálové fondy - str. 328
4.1 Ážio - str.  328
4.2 Ostatní kapitálové fondy - str.  330
4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 330
4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 332
4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 332
4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 333
KAPITOLA 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 333
5.1 Fondy ze zisku - str. 334
5.2 Výsledky hospodaření minulých  - str. 334
KAPITOLA 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  - str. 336
KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech  - str. 338
DÍL 18 Rezervy
KAPITOLA 1 Obecné principy rezerv - str. 341
KAPITOLA 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 343
KAPITOLA 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 344
3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 346
3.2 Bankovní rezervy - str. 350
3.3 Rezervy v pojišťovnictví - str.  350
3.4  Rezerva na pěstební činnost - str. 351
3.5  Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR - str. 351
3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 - str.  352
KAPITOLA 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 353
4.1 Rezerva na rizika a ztráty - str. 353
4.2 Rezerva na daň z příjmů - str. 354
4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky - str. 355
4.4 Rezerva na restrukturalizaci - str. 356
4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví - str. 357
KAPITOLA 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 357
DÍL 19 Odložená daňová povinnost
KAPITOLA 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 359
KAPITOLA 2 Výpočet odložené daně - str. 359
KAPITOLA 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů . 368
DÍL 20 Účetní odpisy
KAPITOLA 1 Účetní odpisy majetku - str.  373
1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů - str. 373
1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty - str. 373
1.3 Průběh odpisování - str. 381
1.4 Účtování odpisů - str. 388
KAPITOLA 2 Odpisy pohledávek - str. 389
DÍL 21 Tržby
KAPITOLA 1 Obecné principy tržeb - str. 393
KAPITOLA 2 Tržby za vlastní výrobky - str. 395
KAPITOLA 3 Tržby z prodeje služeb - str. 396
KAPITOLA 4 Tržby za zboží - str. 398
4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou - str. 398
4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU - str.  400
4.3 Reklamace zboží - str.  401
4.4 Skonta a bonusy  - str.  404
4.5 Ostatní druhy tržeb - str. 408
DÍL 22 Náklady
KAPITOLA 1 Obecné principy nákladů - str. 413
KAPITOLA 2 Náklady v účetnictví - str. 414
2.1 Zachycení nákladů ve výkazech - str.  414
2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh - str. 415
2.3 Základní postupy při účtování nákladů - str. 416
KAPITOLA 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 417
KAPITOLA 4 Náklady v provozní oblasti  - str. 422
4.1 Účtové skupiny provozních nákladů - str. 422
4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 425
4.3 Manka a škody - str.  427
4.4 Další příklady účtování nákladů  - str. 430
KAPITOLA 5 Náklady ve finanční oblasti - str. 433
KAPITOLA 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů  - str. 436
6.1 Daňové a nedaňové náklady - str.  436
6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň - str. 436
KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování nákladů - str. 438
DÍL 23 Výnosy
KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů - str. 443
KAPITOLA 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 448
KAPITOLA 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 450
KAPITOLA 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str.  460
KAPITOLA 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 469
DÍL 24 Účetní závěrka
KAPITOLA 1 Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 471
KAPITOLA 2 Účetní závěrka - str. 472
2.1 Řádná účetní závěrka - str.  472
2.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 472
2.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 473
2.4 Povinný obsah účetní závěrky - str. 473
KAPITOLA 3 Inventarizace - str. 474
3.1 Druhy inventur  - str. 474
3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce - str. 475
KAPITOLA 4 Uzavření účetních knih - str. 480
KAPITOLA 5 Výkazy, příloha a přehledy - str.  481
5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - str. 481
5.2 Příloha v účetní závěrce - str. 481
5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-fl ow)  - str. 482
5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 484
5.5 Výroční zpráva - str. 485
KAPITOLA 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str. 495
6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS - str. 495
KAPITOLA 7 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 498
7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem - str. 498
7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek  - str. 499
7.3 Zpráva auditora - str. 502
KAPITOLA 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 505
8.1 Horizontální a vertikální analýza - str.  506
8.2 Poměrové ukazatele - str.  507
8.3 Ekonomická přidaná hodnota - str.  511
Příloha – Typový účtový rozvrh - str. 515
Věcný rejstřík - str. 523

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.