Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2018 vybíráme:
•změna ve vykazování účtů časového rozlišení v rozvaze,
•ocenění majetku při změně kategorie účetní jednotky,
•změny v občanském zákoníku.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2018 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2018.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 544 stran
ISBN: 978-80-7552-989-3

Cena: 640 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. XI
Přehled zkratek - str. XII
DÍL 1 Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví
KAPITOLA 1 Účetní jednotky a účetní období - str. 1
1.1 Účetní jednotky - str. 1
1.2 Kategorizace účetních jednotek - str. 2
1.3 Účetní období - str. 3
KAPITOLA 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 5
2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví - str. 5
2.2 Rozsah vedení  - str. 6
2.3 Použití mezinárodních účetních standardů - str. 7
2.4 Zahajovací rozvaha - str. 7
KAPITOLA 3 Znovuzavedení jednoduchého účetnictví - str. 8
3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví - str. 8
3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví - str. 9
KAPITOLA 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 10
4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy - str. 10
4.2 Předpisy upravující účetnictví - str. 12
DÍL 2 Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
KAPITOLA 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 15
KAPITOLA 2 Systematika NOZ - str. 18
KAPITOLA 3 Změny a novinky NOZ - str. 19
3.1 Věc - str. 21
3.2 Správa cizího majetku - str. 24
3.3 Závazkové právo - str. 25
3.4 Přechod smluv na NOZ - str. 26
KAPITOLA 4 Novely NOZ - str. 27
KAPITOLA 5 Zákon o registru smluv - str. 29
DÍL 3 Dlouhodobý majetek
KAPITOLA 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 35
1.1 Vnitřní účetní směrnice - str. 36
1.2 Účtový rozvrh - str. 37
KAPITOLA 2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 38
2.1 Oceňování při pořízení  - str. 38
2.2 Odpisy - str. 42
2.3 Opravné položky - str. 43
2.4 Rezervy - str. 44
KAPITOLA 3 Účtování o dlouhodobém majetku  - str. 45
KAPITOLA 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 50
KAPITOLA 5 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 54
5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 54
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 59
KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 61
KAPITOLA 7 Dlouhodobý finanční majetek - str. 63
KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 66
KAPITOLA 9 Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 67
DÍL 4 Zásoby
KAPITOLA 1 Obecné principy zásob - str. 71
KAPITOLA 2 Oceňování zásob - str. 74
KAPITOLA 3 Opravné položky - str. 78
KAPITOLA 4 Materiál - str. 81
KAPITOLA 5 Zásoby vlastní činnosti - str. 86
KAPITOLA 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  - str. 89
KAPITOLA 7 Zboží - str. 90
KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 93
KAPITOLA 9 Inventarizace zásob - str. 95
DÍL 5 Peněžní prostředky v pokladně
KAPITOLA 1 Obecná pravidla  - str. 99
KAPITOLA 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 99
KAPITOLA 3 Ceniny - str. 102
DÍL 6 Účetní operace ve vztahu k bance
KAPITOLA 1 Obecná pravidla - str. 105
KAPITOLA 2 Účty peněžních prostředků - str. 105
KAPITOLA 3 Úvěry - str. 106
DÍL 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
KAPITOLA 1 Obecná pravidla - str. 111
KAPITOLA 2 Kursové rozdíly - str. 112
DÍL 8 Pohledávky
KAPITOLA 1 Obecné principy pohledávek - str. 115
KAPITOLA 2 Pohledávky z obchodního styku - str. 117
2.1 Pohledávky za odběrateli - str. 117
2.2 Poskytnuté provozní zálohy - str. 120
2.3 Pohledávky z titulu reklamací - str. 121
KAPITOLA 3 Pohledávky za společníky  - str. 122
3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace - str. 122
3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - str. 124
KAPITOLA 4 Ostatní pohledávky - str. 124
KAPITOLA 5 Rizikové a nedobytné pohledávky - str. 125
5.1 Metoda přímého odpisu - str. 125
5.2 Metoda odhadu - str. 126
5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR - str. 126
DÍL 9 Dluhy
KAPITOLA 1 Obecné principy dluhů - str. 129
KAPITOLA 2 Závazky z obchodního styku - str. 131
2.1 Závazky vůči dodavatelům  - str. 131
2.2 Přijaté zálohy a závdavky - str. 135
KAPITOLA 3 Závazky vůči zaměstnancům - str. 137
KAPITOLA 4 Závazky vůči státu - str. 140
KAPITOLA 5 Závazky ke společníkům - str. 141
5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace - str. 141
5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti - str.  143
KAPITOLA 6 Dlouhodobé závazky - str. 144
KAPITOLA 7 Ostatní závazky - str. 145
DÍL 10 Oceňování
KAPITOLA 1 Obecné principy oceňování  - str. 147
KAPITOLA 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 148
KAPITOLA 3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 150
3.1 Přecenění na reálnou hodnotu - str.  150
3.2 Ostatní alternativy - str. 150
KAPITOLA 4 Vedlejší pořizovací náklady - str.  151
KAPITOLA 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str.  153
KAPITOLA 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 154
KAPITOLA 7 Techniky ocenění úbytku zásob - str. 154
DÍL 11 Opravné položky
KAPITOLA 1 Opravné položky k majetku - str. 157
1.1 Obecná ustanovení opravných položek - str. 157
1.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 158
1.3 Opravné položky k různým typům majetku - str. 158
1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - str. 158
1.3.2 Opravné položky k zásobám - str. 160
1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 161
1.3.4 Opravné položky k pohledávkám - str. 162
KAPITOLA 2 Zákonné opravné položky - str. 164
DÍL 12 Časové rozlišení
KAPITOLA 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 169
KAPITOLA 2 Náklady příštích období - str. 172
KAPITOLA 3 Komplexní náklady příštích období - str.  176
KAPITOLA 4 Výdaje příštích období - str. 178
KAPITOLA 5 Výnosy příštích období - str. 180
KAPITOLA 6 Příjmy příštích období - str. 182
KAPITOLA 7 Dohadné položky aktivní  - str. 183
KAPITOLA 8 Dohadné položky pasivní - str. 186
8.1 Dohadné položky v cizí měně - str. 188
KAPITOLA 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 189
KAPITOLA 10 Interpretace NÚR I-29 – oprava účetních chyb a změna účetních odhadů - str. 192
DÍL 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
KAPITOLA 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 195
KAPITOLA 2 Akcie a podíly - str. 197
KAPITOLA 3 Dluhopisy - str. 202
KAPITOLA 4 Směnky - str. 206
KAPITOLA 5 Deriváty - str. 209
5.1 Pevné termínované operace - str. 210
5.1.1 Forwardy - str. 210
5.1.2 Swapy - str. 213
5.2 Opční kontrakty - str. 213
5.3 Zajišťovací účetnictví - str. 214
DÍL 14 Zúčtování se zaměstnanci
KAPITOLA 1 Mzdy - str.  219
1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance - str. 220
1.2 Odvody z mezd - str. 222
1.2.1 Odvody z mezd – daně  - str. 223
1.2.2 Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění  - str. 226
1.3 Výpočet a účtování mzdy - str. 227
1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele - str. 231
1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 232
1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) - str. 233
KAPITOLA 2 Pracovní cesty - str. 234
2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu - str. 234
2.1.1 Způsob dopravy - str. 236
2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty - str. 237
2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje - str. 238
2.1.4 Sazby stravného - str. 238
2.1.5 Ostatní ujednání - str. 240
2.2 Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty - str. 241
2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu - str. 242
DÍL 15 Daně a dotace
KAPITOLA 1 Daně - str. 247
1.1 Obecné principy daní  - str. 247
1.2 Daň z příjmů - str. 248
1.2.1 Daň z příjmů splatná - str. 248
1.2.2 Daň z příjmů odložená - str. 253
1.2.3 Ostatní přímé daně - str. 254
1.3 Daň z nemovitých věcí - str. 257
1.4 Daň silniční - str. 260
1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 262
1.6 Daň z hazardních her - str. 264
1.7 Daň z přidané hodnoty - str.  265
1.8 Spotřební daně - str.  281
1.9 Energetické daně - str. 282
KAPITOLA 2 Dotace - str. 283
DÍL 16 Leasing
KAPITOLA 1 Obecné principy leasingu - str. 285
KAPITOLA 2 Druhy leasingu a jejich srovnání - str.  285
2.1 Operativní leasing - str. 285
2.2 Finanční leasing - str. 286
2.3 Zpětný leasing - str.  288
2.4 Výhody a nevýhody fi nančního leasingu - str. 289
KAPITOLA 3 Leasingová smlouva - str.  290
3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti  - str. 290
3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy - str. 292
KAPITOLA 4 Daňová problematika leasingu  - str. 294
4.1 Leasing a daň z příjmů - str. 294
4.2 Leasing a DPH - str. 299
KAPITOLA 5 Účetní problematika leasingu - str. 300
DÍL 17 Základní kapitál, fondy
KAPITOLA 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 309
KAPITOLA 2 Právní formy podnikání - str. 311
2.1 Akciová společnost  - str. 311
2.2 Společnost s ručením omezeným - str. 312
2.3 Veřejná obchodní společnost - str. 312
2.4 Komanditní společnost - str. 313
2.5 Družstvo - str. 314
2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU - str. 314
KAPITOLA 3 Základní kapitál a jeho změny - str. 315
3.1 Úpis a splácení kapitálu - str. 315
3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 316
3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 322
KAPITOLA 4 Kapitálové fondy - str. 325
4.1 Ážio  - str. 325
4.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 326
4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  - str. 327
4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací  - str. 328
4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací  - str. 329
4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 329
KAPITOLA 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření  - str. 329
5.1 Fondy ze zisku - str. 330
5.2 Výsledky hospodaření minulých let  - str. 331
KAPITOLA 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  - str. 332
KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech - str. 335
DÍL 18 Rezervy
KAPITOLA 1 Obecné principy rezerv - str. 337
KAPITOLA 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 339
KAPITOLA 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 340
3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str.  342
3.2 Bankovní rezervy - str. 346
3.3 Rezervy v pojišťovnictví  - str. 346
3.4 Rezerva na pěstební činnost  - str. 347
3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR - str. 347
3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 - str. 348
KAPITOLA 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 349
4.1 Rezerva na rizika a ztráty - str. 349
4.2 Rezerva na daň z příjmů - str. 350
4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky  - str. 351
4.4 Rezerva na restrukturalizaci - str. 352
4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví  - str. 353
KAPITOLA 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 353
DÍL 19 Odložená daňová povinnost
KAPITOLA 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 355
KAPITOLA 2 Výpočet odložené daně - str. 355
KAPITOLA 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů  - str. 364
DÍL 20 Účetní odpisy
KAPITOLA 1 Účetní odpisy majetku - str.  369
1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů - str. 369
1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty - str. 369
1.3 Průběh odpisování - str. 377
1.4 Účtování odpisů - str. 384
KAPITOLA 2 Odpisy pohledávek - str. 385
DÍL 21 Tržby
KAPITOLA 1 Obecné principy tržeb - str.  389
KAPITOLA 2 Tržby za vlastní výrobky - str. 391
KAPITOLA 3 Tržby z prodeje služeb - str. 392
KAPITOLA 4 Tržby za zboží - str. 394
4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou - str. 394
4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU - str. 396
4.3 Reklamace zboží - str. 397
4.4 Skonta a bonusy - str. 400
4.5 Ostatní druhy tržeb - str. 404
DÍL 22 Náklady
KAPITOLA 1 Obecné principy nákladů - str. 409
KAPITOLA 2 Náklady v účetnictví - str. 410
2.1 Zachycení nákladů ve výkazech - str. 410
2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh - str. 411
2.3 Základní postupy při účtování nákladů - str. 412
KAPITOLA 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 413
KAPITOLA 4 Náklady v provozní oblasti - str. 418
4.1 Účtové skupiny provozních nákladů - str.  418
4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 421
4.3 Manka a škody - str.  423
4.4 Další příklady účtování nákladů - str.  426
KAPITOLA 5 Náklady ve fi nanční oblasti - str. 429
KAPITOLA 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů - str. 432
6.1 Daňové a nedaňové náklady - str.  432
6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň - str. 432
KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování nákladů - str. 434
DÍL 23 Výnosy
KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů - str. 439
KAPITOLA 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 444
KAPITOLA 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 446
KAPITOLA 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str.  456
KAPITOLA 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 465
DÍL 24 Účetní závěrka
KAPITOLA 1 Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 467
KAPITOLA 2 Účetní závěrka - str. 468
2.1 Řádná účetní závěrka  - str. 468
2.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 468
2.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 469
2.4 Povinný obsah účetní závěrky - str.  469
KAPITOLA 3 Inventarizace - str. 470
3.1 Druhy inventur - str. 470
3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce - str. 471
3.2.1 Stálá aktiva - str. 471
3.2.2 Zásoby - str.  473
3.2.3 Pohledávky - str. 473
3.2.4 Finanční majetek - str. 474
3.2.5 Dluhy, úvěry  - str.  474
3.2.6 Rezervy - str. 475
3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva - str. 475
3.2.8 Náklady a výnosy - str. 475
KAPITOLA 4 Uzavření účetních knih - str. 476
KAPITOLA 5 Výkazy, příloha a přehledy - str. 477
5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - str. 477
5.2 Příloha v účetní závěrce - str. 477
5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-fl ow) - str. 478
5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 480
5.5 Výroční zpráva - str. 481
KAPITOLA 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str.  491
6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS - str. 491
6.1.1 Nehmotný majetek - str. 491
6.1.2 Hmotný majetek - str. 492
6.1.3 Zásoby - str.  493
6.1.4 Finanční nástroje - str. 493
6.1.5 Rezervy - str. 493
KAPITOLA 7 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 494
7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem - str. 494
7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek - str. 495
7.3 Zpráva auditora  - str. 498
KAPITOLA 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 501
8.1 Horizontální a vertikální analýza - str. 502
8.2 Poměrové ukazatele - str. 503
8.2.1 Ukazatele rentability - str. 503
8.2.2 Ukazatele likvidity - str.  504
8.2.3 Ukazatele aktivity - str. 504
8.2.4 Ukazatele zadluženosti - str. 505
8.2.5 Využití českých účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy - str. 506
8.3 Ekonomická přidaná hodnota - str. 507
Příloha – Typový účtový rozvrh - str. 511
Věcný rejstřík - str. 519

Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.