Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2017 vybíráme:
•Změny ve výroční zprávě (zveřejňování nefinančních informací)
•Povinnost zveřejňování smluv v registru smluv
•Změny v dani z nabytí nemovitých věcí
MERITUM Účetnictví podnikatelů 2017 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2017.
autor: Brychta, Bulla, Krupová, Kuchařová, Pilařová, Pšenková, Strouhal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2017, 528 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Díl 1 Úvod do účetnictví - účetní jednotky a principy vedení účetnictví
1. Účetní jednotky a účetní období - str. 1
2. Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 4
3. Znovuzavedení jednoduchého účetnictví - str. 7
4. Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 9
Díl 2 Nový občanský zákoník - hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
1. Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 13
2. Systematika NOZ - str. 15
3. Změny a novinky NOZ - str. 17
4. Připravovaná novela NOZ - str. 24
5. Zákon o registru smluv - str. 26
Díl 3 Dlouhodobý majetek
1. Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 31
2. Oceňování dlouhodobého majetku - str. 34
3. Účtování o dlouhodobém majetku - str. 41
4. Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 46
5. Dlouhodobý hmotný majetek - str. 50
6. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 57
7. Dlouhodobý finanční majetek - str. 59
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 62
9. Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 63
Díl 4 Zásoby
1. Obecné principy zásob - str. 67
2. Oceňování zásob - str. 69
3. Opravné položky - str. 74
4. Materiál - str. 76
5. Zásoby vlastní činnosti - str. 82
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 85
7. Zboží - str. 86
8. Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 89
9. Inventarizace zásob - str. 91
Díl 5 Peněžní prostředky v pokladně
1. Obecná pravidla - str. 95
2. Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 95
3. Ceniny - str. 98
Díl 6 Účetní operace ve vztahu k bance
1. Obecná pravidla - str. 101
2. Účty peněžních prostředků - str. 101
3. Úvěry - str. 102
Díl 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
1. Obecná pravidla - str. 107
2. Kursové rozdíly - str. 108
Díl 8 Pohledávky
1. Obecné principy pohledávek - str. 111
2. Pohledávky z obchodního styku - str. 113
3. Pohledávky za společníky - str. 118
4. Ostatní pohledávky - str. 120
5. Rizikové a neodbytné pohledávky - str. 121
Díl 9 Dluhy
1. Obecné principy dluhů - str. 125
2. Závazky z obchodního styku - str. 127
3. Závazky vůči zaměstnancům - str. 133
4. Závazky vůči státu - str. 136
5. Závazky ke společníkům - str. 137
6. Dlouhodobé závazky - str. 140
7. Ostatní závazky - str. 140
Díl 10 Oceňování
1. Obecné principy oceňování - str. 143
2. Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 144
3. Oceňování k rozvahovému dni - str. 146
4. Vedlejší pořizovací náklady - str. 147
5. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 149
6. Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 150
7. Techniky ocenění úbytku zásob - str. 150
Díl 11 Opravné položky
1. Opravné položky k majetku - str. 153
2. Zákonné opravné položky - str. 160
Díl 12 Časové rozlišení
1. Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 165
2. Náklady příštích období - str. 168
3. Komplexní náklady příštích období - str. 171
4. Výdaje příštích období - str. 174
5. Výnosy příštích období - str. 176
6. Příjmy příštích období - str. 177
7. Dohadné položky aktivní - str. 178
8. Dohadné položky pasivní - str. 180
9. Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 184
10. Interpretace NÚR I-29 - oprava účetních chyb a změna účetních odhadů - str. 187
Díl 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
1. Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 189
2. Akcie a podíly - str. 191
3. Dluhopisy - str. 196
4. Směnky - str. 200
5. Deriváty - str. 203
Díl 14 Zúčtování se zaměstnanci
1. Mzdy - str. 215
2. Pracovní cesty - str. 229
Díl 15 Daně a dotace
1. Daně - str. 241
2. Dotace - str. 275
Díl 16 Leasing
1. Obecné principy leasingu - str. 277
2. Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 277
3. Leasingová smlouva - str. 281
4. Daňová problematika leasingu - str. 285
5. Účetní problematika leasingu - str. 291
Díl 17 Základní kapitál, fondy
1. Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 299
2. Právní formy podnikání - str. 301
3. Základní kapitál a jeho změny - str. 305
4. Kapitálové fondy - str. 315
5. Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 319
6. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 322
7. Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech - str. 325
Díl 18 Rezervy
1. Obecné principy rezerv - str. 327
2. Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 329
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 330
4. Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 338
5. Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 342
Díl 19 Odložená daňová povinnost
1. Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 345
2. Výpočet odložené daně - str. 345
3. Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů - str. 354
Díl 20 Účetní odpisy
1. Účetní odpisy majetku - str. 359
2. Odpisy pohledávek - str. 374
Díl 21 Tržby
1. Obecné principy tržeb - str. 379
2. Tržby za vlastní výrobky - str. 381
3. Tržby z prodeje služeb - str. 382
4. Tržby za zboží - str. 384
Díl 22 Náklady
1. Obecné principy nákladů - str. 399
2. Náklady v účetnictví - str. 400
3. Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 403
4. Náklady v provozní oblasti - str. 407
5. Náklady ve finanční oblasti - str. 418
6. Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů - str. 420
7. Časté chyby při účtování nákladů - str. 423
Díl 23 Výnosy
1. Obecné principy výnosů - str. 427
2. Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 431
3. Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy - str. 433
4. Účtová skupina 66 - Finanční výnosy - str. 443
5. Účtová skupina 69 - Převodové účty - str. 451
Díl 24 Účetní závěrka
1. Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 453
2. Účetní závěrka - str. 454
3. Inventarizace - str. 456
4. Uzavření účetních knih - str. 462
5. Výkazy, příloha a přehledy - str. 462
6. Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str. 474
7. Ověření účetní závěrky auditorem - str. 478
8. Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 485

Další nabídka k tématu

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.