Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2017

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2017 vybíráme:
•Změny ve výroční zprávě (zveřejňování nefinančních informací)
•Povinnost zveřejňování smluv v registru smluv
•Změny v dani z nabytí nemovitých věcí
MERITUM Účetnictví podnikatelů 2017 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2017.
autor: Brychta, Bulla, Krupová, Kuchařová, Pilařová, Pšenková, Strouhal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2017, 528 stran

Cena: 640 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Díl 1 Úvod do účetnictví - účetní jednotky a principy vedení účetnictví
1. Účetní jednotky a účetní období - str. 1
2. Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 4
3. Znovuzavedení jednoduchého účetnictví - str. 7
4. Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 9
Díl 2 Nový občanský zákoník - hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
1. Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 13
2. Systematika NOZ - str. 15
3. Změny a novinky NOZ - str. 17
4. Připravovaná novela NOZ - str. 24
5. Zákon o registru smluv - str. 26
Díl 3 Dlouhodobý majetek
1. Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 31
2. Oceňování dlouhodobého majetku - str. 34
3. Účtování o dlouhodobém majetku - str. 41
4. Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 46
5. Dlouhodobý hmotný majetek - str. 50
6. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 57
7. Dlouhodobý finanční majetek - str. 59
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 62
9. Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 63
Díl 4 Zásoby
1. Obecné principy zásob - str. 67
2. Oceňování zásob - str. 69
3. Opravné položky - str. 74
4. Materiál - str. 76
5. Zásoby vlastní činnosti - str. 82
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 85
7. Zboží - str. 86
8. Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 89
9. Inventarizace zásob - str. 91
Díl 5 Peněžní prostředky v pokladně
1. Obecná pravidla - str. 95
2. Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 95
3. Ceniny - str. 98
Díl 6 Účetní operace ve vztahu k bance
1. Obecná pravidla - str. 101
2. Účty peněžních prostředků - str. 101
3. Úvěry - str. 102
Díl 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
1. Obecná pravidla - str. 107
2. Kursové rozdíly - str. 108
Díl 8 Pohledávky
1. Obecné principy pohledávek - str. 111
2. Pohledávky z obchodního styku - str. 113
3. Pohledávky za společníky - str. 118
4. Ostatní pohledávky - str. 120
5. Rizikové a neodbytné pohledávky - str. 121
Díl 9 Dluhy
1. Obecné principy dluhů - str. 125
2. Závazky z obchodního styku - str. 127
3. Závazky vůči zaměstnancům - str. 133
4. Závazky vůči státu - str. 136
5. Závazky ke společníkům - str. 137
6. Dlouhodobé závazky - str. 140
7. Ostatní závazky - str. 140
Díl 10 Oceňování
1. Obecné principy oceňování - str. 143
2. Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 144
3. Oceňování k rozvahovému dni - str. 146
4. Vedlejší pořizovací náklady - str. 147
5. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 149
6. Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 150
7. Techniky ocenění úbytku zásob - str. 150
Díl 11 Opravné položky
1. Opravné položky k majetku - str. 153
2. Zákonné opravné položky - str. 160
Díl 12 Časové rozlišení
1. Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 165
2. Náklady příštích období - str. 168
3. Komplexní náklady příštích období - str. 171
4. Výdaje příštích období - str. 174
5. Výnosy příštích období - str. 176
6. Příjmy příštích období - str. 177
7. Dohadné položky aktivní - str. 178
8. Dohadné položky pasivní - str. 180
9. Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 184
10. Interpretace NÚR I-29 - oprava účetních chyb a změna účetních odhadů - str. 187
Díl 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
1. Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 189
2. Akcie a podíly - str. 191
3. Dluhopisy - str. 196
4. Směnky - str. 200
5. Deriváty - str. 203
Díl 14 Zúčtování se zaměstnanci
1. Mzdy - str. 215
2. Pracovní cesty - str. 229
Díl 15 Daně a dotace
1. Daně - str. 241
2. Dotace - str. 275
Díl 16 Leasing
1. Obecné principy leasingu - str. 277
2. Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 277
3. Leasingová smlouva - str. 281
4. Daňová problematika leasingu - str. 285
5. Účetní problematika leasingu - str. 291
Díl 17 Základní kapitál, fondy
1. Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 299
2. Právní formy podnikání - str. 301
3. Základní kapitál a jeho změny - str. 305
4. Kapitálové fondy - str. 315
5. Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 319
6. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 322
7. Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech - str. 325
Díl 18 Rezervy
1. Obecné principy rezerv - str. 327
2. Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 329
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 330
4. Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 338
5. Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 342
Díl 19 Odložená daňová povinnost
1. Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 345
2. Výpočet odložené daně - str. 345
3. Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů - str. 354
Díl 20 Účetní odpisy
1. Účetní odpisy majetku - str. 359
2. Odpisy pohledávek - str. 374
Díl 21 Tržby
1. Obecné principy tržeb - str. 379
2. Tržby za vlastní výrobky - str. 381
3. Tržby z prodeje služeb - str. 382
4. Tržby za zboží - str. 384
Díl 22 Náklady
1. Obecné principy nákladů - str. 399
2. Náklady v účetnictví - str. 400
3. Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 403
4. Náklady v provozní oblasti - str. 407
5. Náklady ve finanční oblasti - str. 418
6. Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů - str. 420
7. Časté chyby při účtování nákladů - str. 423
Díl 23 Výnosy
1. Obecné principy výnosů - str. 427
2. Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 431
3. Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy - str. 433
4. Účtová skupina 66 - Finanční výnosy - str. 443
5. Účtová skupina 69 - Převodové účty - str. 451
Díl 24 Účetní závěrka
1. Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 453
2. Účetní závěrka - str. 454
3. Inventarizace - str. 456
4. Uzavření účetních knih - str. 462
5. Výkazy, příloha a přehledy - str. 462
6. Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str. 474
7. Ověření účetní závěrky auditorem - str. 478
8. Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 485

Další nabídka k tématu

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Zita Drábková - Wolters Kluwer, a. s.

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2017 + CD, 13. vydání

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinnost sledovat legislativní aktuální změny Vzhledem ke značným změnám zákonů je publikace upravena podle legislativy platné pro rok 2017. Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Zpracování publikace Každá směrnice doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2017

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Bc. Petr Kameník, Mgr. Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2017. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. vydání

Ing. Milena Otavová, Ph.D., doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D., Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha sestává ze dvou částí. První, stěžejní je daňová část, která se zaměřuje na oblast DPH a na daň z příjmů se zaměřením na specifika v cestovním ruchu. Dále je problematika soustředěna na oblast cestovních náhrad a problematiku daňové evidence. Druhá, účetní část se zabývá ...

Cena: 374 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach - Anag, spol. s r. o.

Již 15. vydání tradiční publikace bylo aktualizováno v souvislosti s novelami účetních a daňových předpisů platnými od 1. 1. 2017, především novelou zákona o účetnictví provedenou zákonem č. 221/2015 Sb. a novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. provedenou vyhláškou č. 250/2015 ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 400 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2017

Meritum - Mzdy 2017

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

14. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2017. Novinky pro rok 2017, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Zatřiďování majetku a služeb

Zatřiďování majetku a služeb

Ing. Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Tápete někdy, kam zatřídit konkrétní typ majetku pro daňové i účetní odpisování? Někdy se velmi špatně jednotlivé majetky rozlišují. Vychází však pomůcka právě pro vás. Všechny potřebné informace naleznete v jedné tabulce.

Cena: 269 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.