Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jsou také vysvětleny obecné principy činnosti správních orgánů a správního řízení, subjekty správního řízení, jejich úkony, správní řízení, rozhodování, přezkoumávání správních rozhodnutí, exekuce i veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Dále jsou v knize popsána řízení zvláštní. Konkrétně se jedná o zvláštní správní řízení dle stavebního zákona, dle vodního zákona, živnostenského, přestupkového zákona a zákona o vyvlastnění. Publikace si neklade za cíl popsat a vysvětlit veškeré typy zvláštních správních řízení, ale pouze ta, která lze považovat za jedna z velmi specifických zvláštních správních řízení s výraznějšími procesními odchylkami od obecného správního řádu.

autor: Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2017, 676 stran

Cena: 995 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Část I Správní řád
Hlava I Kodex činnosti veřejné správy
Díl I Přijetí, obsah a struktura správního řádu - str. 3
Díl II Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení správního řádu - str. 12
Hlava II Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost
Díl I Rozsah působnosti správního řádu - str. 15
Díl II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 22
Díl III K jednotlivým základním zásadám činnosti správních orgánů a jejich vztahům - str. 36
Díl IV Ochrana před nečinností - str. 66
Část II Správní řízení
Hlava I Správní řízení a zásady správního řízení
Díl I Správní řízení - str. 81
Díl II Zásady správního řízení - str. 87
Hlava II Subjekty správního řízení
Díl I Správní orgány - str. 99
Díl II Účastníci řízení - str. 116
Díl III Dotčené orgány - str. 128
Hlava III Úkony subjektů správního řízení
Díl I Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 133
Díl II Úkony účastníků, jejich práva a povinnosti - str. 152
Díl III Lhůty a počítání času - str. 165
Díl IV Stížnosti - str. 175
Hlava IV Postup před zahájením řízení
Hlava V Správní řízení v prvním stupni
Díl I Zahájení správního řízení - str. 189
Díl II Ústní jednání - str. 196
Díl III Podklady pro rozhodnutí a dokazování - str. 199
Díl IV Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 209
Díl V Přerušení a zastavení řízení - str. 217
Díl VI Náklady řízení - str. 221
Díl VII Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 224
Hlava VI Správní rozhodnutí
Díl I Pojem správního rozhodnutí - str. 235
Díl II Základní formy správního rozhodnutí - str. 246
Díl III Některé další způsoby rozhodnutí ve věci - str. 267
Díl IV Náležitosti správního rozhodnutí - str. 272
Díl V Vady správního rozhodnutí - str. 288
Díl VI Lhůty pro vydání a oznámení správního rozhodnutí - str. 294
Díl VII Vlastnosti správního rozhodnutí - str. 302
Hlava VII Přezkoumání správních rozhodnutí
Díl I Přezkoumání rozhodnutí správními orgány - str. 309
Díl II Soudní přezkoumání aktů veřejné správy - str. 334
Hlava VIII Správní exekuce
Díl I Obecně o správní exekuci a jejích východiscích - str. 355
Díl II Správní exekuce na peněžitá plnění - str. 365
Díl III Správní exekuce na nepeněžitá plnění - str. 372
Část III Vyjádření, osvědčení a sdělení
Díl I Poje, procedura a přezkum vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 387
Část IV Veřejnoprávní smlouvy
Díl I Pojem a druhy veřejnoprávních smluv - str. 401
Díl II Uzavírání, přezkoumávání, změny a zánik veřejnoprávních smluv - str. 417
Část V Opatření obecné povahy
Díl I Pojem a přezkoumání opatření obecné povahy - str. 431
Část VI Správní řízení v režimu zvláštních zákonů
Hlava I Správní řízení v režimu přestupkového zákona
Díl I Řízení o přestupcích - str. 449
Hlava II Řízení dle stavebního zákona
Díl I Postupy a instituty dle stavebního zákona - str. 469
Díl II Územní řízení - str. 486
Díl III Povolování realizace staveb - str. 501
Díl IV Odstraňování staveb - str. 508
Díl V Užívání staveb - str. 516
Hlava III Vyvlastňování řízení
Hlava IV Vodoprávní řízení
Díl I Obecně o vodoprávním řízení - str. 535
Díl II Subjekty vodoprávního řízení - str. 541
Díl III Zahájení vodoprávního řízení - str. 547
Díl IV Lhůty a doručování dle vodního zákona - str. 549
Díl V Řízení o povolení staveb vodních děl - str. 551
Díl VI Řízení o povolení k nakládání s vodami - str. 554
Díl VII Další činnosti vodoprávního úřadu - str. 556
Hlava V Správní řízení v režimu živnostenského zákona - str. 561
Přílohy - str. 588

Další nabídka k tématu

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1147 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1147 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního. Klíčové jsou změny v oblasti přestupků, kde od července 2017 začne platit zcela nová právní úprava obsažená v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých ...

Cena: 85 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vystětlivkami

Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vystětlivkami

Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního. Jedná se jak o vzory podání adresovaných správním orgánům, případně správnímu soudu, tak o vzory rozhodnutí správních ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.