Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2017

Meritum - Daň z příjmů 2017

Meritum Daň z příjmů 2017 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové a nedaňové výdaje,
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů, s konkrétními příklady vyplnění formulářů.

Z hlavních změn pro rok 2017 vybíráme:

- možnost volby u podnikajících fyzických osob při uplatnění procentních výdajů, zda použijí vyšší strop výdajů, nebo si uplatní slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti,

- podpora spoření na stáří (zvýšení příspěvků zaměstnavatele a částek snižujících základ daně),

- významné změny v odpisování majetku (odpis technického zhodnocení podnájemcem, odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu a další).

autor: RNDr. Ivan Brychta,, Ing. Jiří Vychopeň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2017, 552 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. VI
Zkratky - str. VII
ČÁST I Daň z příjmů fyzických osob
DÍL 1 Obecné principy daně z příjmů fyzických osob
KAPITOLA 1  Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy
- str. 2
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 2
1.2  Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob  - str. 3
1.3  Osvobození od daně z příjmů fyzických osob  - str. 4
1.4  Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob  - str. 5
1.5 Některé další pojmy  - str. 6
KAPITOLA 2  Příjmy od daně z příjmů fyzických osob osvobozené  - str. 7
2.1  Osvobození úplatných příjmů - str. 7
2.1.1 Osvobození nemovitých věcí  - str. 7
2.1.2 Osvobození movitého majetku  - str. 9
2.1.3 Osvobození u příjmů z úplatného převodu cenných  papírů a obchodních podílů  - str. 9
2.1.4 Vybrané ostatní osvobozené úplatné příjmy  - str. 11
2.2  Osvobození bezúplatných příjmů  - str. 14
2.2.1 Osvobození bezúplatných příjmů z dědění  - str. 14 2
.2.2 Osvobození bezúplatných příjmů z darování  - str. 15
2.2.3 Osvobození bezúplatných příjmů v podobě  majetkového prospěchu  - str. 16
KAPITOLA 3  Povinnosti vůči správci daně  - str. 17
3.1  Místní příslušnost fyzických osob  - str. 17
3.2  Registrace k dani z příjmů fyzických osob  - str. 18
3.3  Kdy a co podat - str. 19
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 20
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení  - str. 21
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele  - str. 22
3.7 Dodatečné daňové přiznání  - str. 22
3.8  Placení daně z příjmů fyzických osob  - str. 23
KAPITOLA 4  Jak se daň vypočítá  - str. 26
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osoby  - str. 26
4.2 Daňové sazby - str. 29
4.3 Zvláštní sazba daně  - str. 30
KAPITOLA 5  Kontrola ze strany správce daně - str. 31
5.1  Kontrola, lhůty pro doměření  - str. 31
5.2  Vybrané sankce ze strany správce daně  - str. 34
DÍL 2 Daň z příjmů OSVČ
KAPITOLA 1  Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ  - str. 36
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ  - str. 36
1.2  Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ  - str. 37
KAPITOLA 2  Vedení účetnictví  - str. 38
2.1  Koho se vedení účetnictví týká  - str. 38 2
.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet  - str. 41
KAPITOLA 3  Daňová evidence  - str. 41
3.1  Koho se daňová evidence týká  - str. 41
3.2  Základní principy  - str. 42
3.3  Problematika přechodu na daňovou evidenci  - str. 43
KAPITOLA 4  Daň stanovená paušální částkou  - str. 44
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 44
4.2  Procesní postup  - str. 45
4.3 Výhody a nevýhody  - str. 46
KAPITOLA 5  Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů  - str. 46
5.1  Koho se týkají daňové výdaje stanovené  procentem z příjmů  - str. 46
5.2  Způsob stanovení procentních výdajů  - str. 48
KAPITOLA 6  Společnost (bez právní osobnosti)  - str. 49
6.1  Smluvní vztah  - str. 49
6.2  Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 50
6.3 Co a jak lze rozdělit  - str. 51
KAPITOLA 7  Spolupracující osoby  - str. 52
7.1  Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje  - str. 52
7.2  Co lze rozdělit, limit rozdělení  - str. 53
7.3  Oznamovací povinnost  - str. 54
7.4  Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení  pojistného, zálohy)  - str. 54
KAPITOLA 8  Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ  - str. 55
8.1  Postup u společníka veřejné obchodní společnosti  - str. 55
8.2  Postup u komplementáře komanditní společnosti  - str. 56
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů  - str. 56
KAPITOLA 9  Ukončení samostatné činnosti  - str. 57
DÍL 3 Daň z příjmů zaměstnanců
KAPITOLA 1  Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců 
- str. 59
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti   - str. 59
1.2  Nepeněžní příjmy  - str. 60
1.3 Princip zdanění  - str. 61
1.4 Pojistné z mezd  - str. 63
KAPITOLA 2  Kdo daň platí  - str. 65
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel  - str. 65
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 65
KAPITOLA 3  Co není předmětem daně, paušální náhrady  - str. 66
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně  - str. 66
3.2 Náhrady cestovních výdajů  - str. 66
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení  - str. 68
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů  - str. 69
3.5 Náhrady za vlastní nářadí  - str. 69
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 69
3.7 Paušalizace náhrad  - str. 70
KAPITOLA 4  Osvobození od daně  - str. 71
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance  - str. 71
4.2 Vzdělávání zaměstnanců  - str. 71
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů  - str. 72
4.4  Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad  - str. 72
4.5 Zápůjčky zaměstnancům  - str. 74
4.6  Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění  - str. 74
4.7  Přechodné ubytování  - str. 76
4.8  Ostatní osvobozená plnění  - str. 76
KAPITOLA 5  Srážková daň  - str. 77
5.1  Koho se srážková daň týká  - str. 77
5.2  Princip stanovení srážkové daně  - str. 77
5.3  Výhody a nevýhody, roční zúčtování  - str. 78
KAPITOLA 6  Vybírání daně srážením záloh  - str. 79
6.1 Výpočet měsíčních záloh  - str. 79
6.2  Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani  - str. 81
6.3  Povinnost odvodu záloh  - str. 81
KAPITOLA 7  Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění  - str. 82
7.1 Koho se týká  - str. 82
7.2 Co podepsat a doložit  - str. 83
7.3  Způsob provedení ročního zúčtování  - str. 83
KAPITOLA 8  Povinnosti zaměstnavatele  - str. 84
8.1  Základní povinnosti zaměstnavatele  - str. 84
8.2 Roční vyúčtování  - str. 85
8.3  Další povinnosti plátce - str. 86
KAPITOLA 9  Kontrola  - str. 87
9.1  Způsob prokazování nezdanitelných částek,  slev a zvýhodnění  - str. 87
9.2  Prokázání nezdanitelných částí základu daně  - str. 88
9.3  Prokázání slev na dani  - str. 89
9.4  Prokázání daňového zvýhodnění  - str. 90
9.5  Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně  vyplaceném daňovém bonusu  - str. 91
KAPITOLA 10  Postup ve vybraných případech  - str. 93
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody  - str. 93
10.2  Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců  - str. 94
DÍL 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
KAPITOLA 1  Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku
  - str. 95
1.1  Vymezení příjmů z kapitálového majetku  - str. 95
1.2  Příjem ze spoření na penzi  - str. 96
1.3  Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění  - str. 96
KAPITOLA 2  Zdanění příjmů z kapitálového majetku  - str. 97
2.1  Princip zdanění  - str. 97
2.2  Zdanění v dílčím základu daně  - str. 97
2.3  Zdanění zvláštní sazbou daně  - str. 98
2.4 Zdanění v případě manželů  - str. 98
DÍL 5 Daň z příjmů z nájmu
KAPITOLA 1  Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu
.... 99
1.1  Vymezení příjmů z nájmu  - str. 99
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví  - str. 100
1.3  Nepeněžní příjmy v případě nájmu  - str. 101
1.4  Příjem z pachtu obchodního závodu  - str. 103
KAPITOLA 2  Zdanění příjmů z nájmu  - str. 104
2.1  Základ daně u příjmů z nájmu  - str. 104
2.2 Vykazování příjmů a výdajů  - str. 104
2.2.1  Uplatňování skutečných výdajů bez vedení  účetnictví  - str. 105
2.2.2 Vedení účetnictví  - str. 105
2.2.3 Výdaje procentem z příjmů  - str. 106
DÍL 6 Daň z ostatních příjmů
KAPITOLA 1  Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů
...108
1.1 Příležitostné příjmy  - str. 108
1.2 Převod věcí  - str. 109
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci   - str. 110
1.4 Zděděná práva  - str. 111
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy  - str. 111
1.6  Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl  - str. 112
1.7  Příjem z rozpuštění rezervního fondu  - str. 113
1.8  Výhry a ceny  - str. 113
1.9 Ukončení účasti na společnosti  - str. 115
1.10 Převod jmění nebo vypořádání  - str. 115
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 116
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné  - str. 116
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části  základu daně  - str. 117
KAPITOLA 2  Zdanění ostatních příjmů  - str. 118
2.1 Základ daně u ostatních příjmů  - str. 118
2.2  Zdanění ostatních příjmů u manželů  - str. 119
2.3 Zdanění zvláštní sazbou  - str. 119
2.4 Osvobození ostatních příjmů  - str. 120
ČÁST II Daň z příjmů právnických osob
KAPITOLA 1  Vymezení právnických osob
  - str. 121
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku  - str. 121
1.2 Obchodní korporace  - str. 123
KAPITOLA 2  Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 124
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob  - str. 124
2.2 Veřejně prospěšný poplatník - str. 126
2.3 Základní investiční fond  - str. 127
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů  právnických osob  - str. 128
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů  právnických osob  - str. 129
KAPITOLA 3  Předmět daně z příjmů právnických osob  - str. 130
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 130
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně  prospěšných poplatníků  - str. 133
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků  - str. 134 KAPITOLA 4  Osvobození od daně z příjmů právnických osob  - str. 135
4.1 Osvobození od daně  - str. 135
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů  - str. 142
KAPITOLA 5  Zdaňovací období  - str. 144
5.1 Vymezení zdaňovacího období  - str. 144
KAPITOLA 6  Výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 147
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob  - str. 147
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob  - str. 148
6.3 Samostatný základ daně  - str. 150
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 151
KAPITOLA 7  Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení  - str. 152
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci  - str. 152
7.2 Výměna podílů  - str. 153
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací  - str. 154
KAPITOLA 8  Přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str. 157
8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  za zdaňovací období  - str. 157
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  za období, za které se podává daňové přiznání  - str. 158
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani  z příjmů právnických osob  - str. 159
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti  - str. 159
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů  právnických osob  - str. 159
KAPITOLA 9  Placení daně z příjmů právnických osob  - str. 160
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob  - str. 160
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob  - str. 160
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob  - str. 161
ČÁST III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
DÍL 1 Daňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1  Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky
  - str. 164
1.1 Pojistné sociální, zdravotní z mezd  - str. 164
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u fyzických osob  - str. 165
1.3 Pojistné ostatní  - str. 168
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu  občanů se zdravotním postižením  - str. 169
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona  - str. 170
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  či karanténě  - str. 173
KAPITOLA 2  Rezervy a opravné položky  - str. 174
2.1 Obecné vymezení nákladu, zásady tvorby  - str. 174
2.2 Rezervy  - str. 175
2.3 Opravné položky k pohledávkám  - str. 179
KAPITOLA 3  Výdaje ve spojitosti s pohledávkami  - str. 183
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti  s pohledávkami  - str. 183
3.2 Odpis pohledávky  - str. 183
3.3 Postoupení pohledávky  - str. 185
3.4 Smluvní pokuty a penále  - str. 187
KAPITOLA 4  Výdaje na pracovní cesty  - str. 188
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců  - str. 188
4.1.1  Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů  - str. 188
4.1.2  Stravné v tuzemsku  - str. 189
4.1.3  Stravné v zahraničí  - str. 191
4.1.4  Jízdní náhrady  - str. 195
4.1.5 Ostatní náhrady cestovních výdajů  - str. 197
4.1.6 Speciální případy náhrad cestovních výdajů  - str. 199
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech  - str. 200
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem  - str. 201
KAPITOLA 5  Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců  - str. 204
5.1 Závodní stravování  - str. 204
5.1.1 Obecné principy pro poskytování závodního  stravování  - str. 204
5.1.2 Neorganizované stravování  - str. 205
5.1.3 Vlastní stravovací zařízení  - str. 206
5.1.4 Stravování zajišťované prostřednictvím  jiného subjektu  - str. 207
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky  - str. 208
KAPITOLA 6  Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů)  - str. 211
6.1  Příspěvky právnickým osobám  - str. 211
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky  - str. 213
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky  - str. 213
6.4 Výdaje na slevové karty  - str. 214
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu  - str. 214
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů  - str. 215
6.7 Škody a manka  - str. 215
6.8 Likvidace nepotřebných zásob  - str. 216
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady)  - str. 216
KAPITOLA 7  Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně  - str. 218
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů)  - str. 218
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů   - str. 219
DÍL 2 Nedaňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1  Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů)
  - str. 222
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů)  - str. 222
1.2 Výdaje při uplatňování nákladů procentem z příjmů  - str. 223
1.3 Limitované výdaje (náklady)  - str. 223
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti  s pořizováním majetku  - str. 224
KAPITOLA 2  Úroky a jiné finanční náklady  - str. 226
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci  - str. 226
2.2 Úroky z odložených částek daní  - str. 228
2.3 Ostatní případy  - str. 229
KAPITOLA 3  Vlastní kapitál a daně  - str. 230
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem  - str. 230
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka  - str. 230
KAPITOLA 4  Sankce  - str. 231
KAPITOLA 5  Další vybrané nedaňové výdaje (náklady)  - str. 232
5.1 Reprezentace a dary  - str. 232
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek  - str. 233
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill - str. 234
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů  - str. 235
DÍL 3 Položky upravující základ daně
KAPITOLA 1  Úprava základu daně
  - str. 236 
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně  - str. 236  - str. 
1.2 Položky, o které se základ daně sníží  - str. 237
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit  - str. 239
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou  - str. 241
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 242
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob  - str. 246
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech  - str. 248
KAPITOLA 2  Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary)  - str. 248
2.1 Obecně ke snížení základu daně  - str. 248
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů  a jim podobných produktů  - str. 249
2.3 Spoření na penzi  - str. 250
2.4 Soukromé životní pojištění  - str. 251
2.5 Příspěvek odborovému svazu  - str. 252
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání  - str. 252
KAPITOLA 3  Odčitatelné položky  - str. 253
3.1 Obecné možnosti odpočtu  - str. 253
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje  - str. 254
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání  - str. 255
KAPITOLA 4  Bezúplatná plnění (dary)  - str. 257
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty  bezúplatných plnění (darů)  - str. 257
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění  - str. 258
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné  obchodní společnosti a komanditní společnosti  - str. 259
KAPITOLA 5  Odpočet ztráty z předchozích období  - str. 260
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit   - str. 260
5.2 Daňová ztráta  - str. 260
5.3 Uplatnění ztráty u fyzické osoby  - str. 262
5.4 Uplatnění ztráty u právnické osoby  - str. 262
KAPITOLA 6  Aplikace snížení základu daně  - str. 264
DÍL 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
KAPITOLA 1  Slevy na dani
  - str. 265
1.1 Přehled slev na dani z příjmů  - str. 265
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením  - str. 265
1.2.1 Možnosti slevy na zaměstnance se zdravotním  postižením  - str. 265
1.2.2 Případy, kdy období spadá do jednoho  kalendářního roku  - str. 266
1.2.3 Případy, kdy období spadá do více  kalendářních roků  - str. 268
1.2.4 Výpočet ve speciálních případech, výjimky  - str. 268
KAPITOLA 2  Investiční pobídky  - str. 269
2.1 Podmínky pro získání slevy  - str. 269
2.2 Výše slevy pro nového investora  - str. 270
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt  - str. 271
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy  - str. 272
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy  - str. 273
KAPITOLA 3  Osobní slevy na dani u fyzické osoby  - str. 274
3.1 Sleva na dani na poplatníka  - str. 274
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta  - str. 274
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu  - str. 275
3.4 Sleva za umístění dítěte  - str. 276
3.5 Sleva za evidenci tržeb  - str. 277
KAPITOLA 4  Daňové zvýhodnění (daňový bonus)  - str. 278
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění  - str. 278
4.2 Způsob aplikace  - str. 280
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance  - str. 281
KAPITOLA 5  Daň zaplacená v zahraničí  - str. 283
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí  - str. 283
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění  - str. 284
5.2.1  Metody zápočtu  - str. 285
5.2.2  Metody vynětí  - str. 285
5.2.3  Speciální případy  - str. 286
KAPITOLA 6  Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku  - str. 287
ČÁST IV Majetek a zásoby
DÍL 1 Hmotný majetek
KAPITOLA 1  Obsahové vymezení hmotného majetku
- str. 289
1.1 Samostatné hmotné movité věci  - str. 290
1.2 Soubory hmotných movitých věcí  - str. 293
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky  - str. 294
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů  - str. 296 1
.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny  - str. 297
1.6 Jiný majetek  - str. 298
KAPITOLA 2  Odpisování hmotného majetku  - str. 301
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku  - str. 301
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním  odpisovatelem  - str. 306
2.3 Vstupní cena hmotného majetku  - str. 308
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin  - str. 314
KAPITOLA 3  Způsoby odpisování hmotného majetku  - str. 316
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku  - str. 316
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku  - str. 320
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku  - str. 323
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku  - str. 326
KAPITOLA 4  Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného  - str. 328
4.1 Obecné principy technického zhodnocení  - str. 328
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem  - str. 332
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem  nebo uživatelem  - str. 335
4.4 Specifi cké případy technického zhodnocení  - str. 339
KAPITOLA 5  Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech  - str. 341
KAPITOLA 6  Vyřazení hmotného majetku odpisovaného  - str. 343
6.1 Prodej hmotného majetku  - str. 344
6.2 Likvidace hmotného majetku   - str. 345
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody  - str. 347
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku  - str. 349
KAPITOLA 7  Hmotný majetek neodpisovaný  - str. 352
KAPITOLA 8  Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného  - str. 358
KAPITOLA 9  Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného  - str. 358
KAPITOLA 10  Opravy a údržba hmotného majetku   - str. 361
10.1 Obecné principy oprav a údržby  - str. 361
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem  - str. 364
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku  - str. 365
DÍL 2 Nehmotný majetek
KAPITOLA 1  Obsahové vymezení nehmotného majetku  - str. 367
KAPITOLA 2  Odpisování nehmotného majetku  - str. 372
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného  do 31. 12. 2000  - str. 372
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného  od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003  - str. 372
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného  od 1. 1. 2004  - str. 373
KAPITOLA 3  Technické zhodnocení nehmotného majetku  - str. 375
KAPITOLA 4  Vyřazení nehmotného majetku  - str. 379
DÍL 3 Finanční majetek
KAPITOLA 1  Vymezení finančního majetku
  - str. 380
KAPITOLA 2  Akcie  - str. 382
2.1 Obecné principy  - str. 382
2.2 Nabytí akcií, ocenění  - str. 382
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie  - str. 384
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta)  a související daňový režim  - str. 385
KAPITOLA 3  Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech  - str. 387
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů)  - str. 387
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění  - str. 388
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu  - str. 390
3.4 Pozbytí podílu  - str. 390
KAPITOLA 4  Deriváty  - str. 391
KAPITOLA 5  Směnky  - str. 396
5.1 Obecné principy směnek  - str. 396
5.2 Nabytí směnky  - str. 397
5.3 Pozbytí směnky  - str. 398
KAPITOLA 6  Obchodní závod  - str. 398
6.1 Obecné principy   - str. 398
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího  - str. 399
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího  - str. 402
DÍL 4 Drobný majetek, zásoby
KAPITOLA 1  Drobný hmotný majetek
  - str. 405
KAPITOLA 2  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  - str. 407
KAPITOLA 3  Zásoby  - str. 409
3.1 Obecné principy zásob  - str. 409
3.2 Materiál  - str. 412
3.3 Zboží  - str. 414
3.4 Nedokončená výroba  - str. 416
DÍL 5 Užívání majetku jiného vlastníka
KAPITOLA 1  Nájem a pacht majetku
  - str. 417
KAPITOLA 2  Finanční leasing  - str. 421
KAPITOLA 3  Bezplatné užívání cizího majetku  - str. 426
PŘÍLOHA 1 Formuláře týkající se daně z příjmů  - str. 429
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob  ze závislé činnosti - str. 429
1.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  a o sražených zálohách na daň  - str. 435
1.3 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů  fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 438
1.4 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob  ze závislé činnosti - str. 442
1.5 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní  sazby daně z příjmů fyzických osob  - str. 458
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 465
1.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance  - str. 478
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací  období 2016  - str. 481
1.9 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací  období 2016 – veřejně prospěšný poplatník  - str. 498
1.10 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků  pro uplatnění daňového zvýhodnění  - str. 508
1.11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  zdaněných srážkovou daní  - str. 511
PŘÍLOHA 2  Sazby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2017  - str. 513
PŘÍLOHA 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2017  - str. 514
PŘÍLOHA 4 Třídění hmotného majetku do odpisových skupin  - str. 518
Věcný rejstřík  - str. 526

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2018

Meritum - Daň z příjmů 2018

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z příjmů 2018 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.