Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; „Jaké jsou symptomy úmyslného účetního podvodu a jaké kreativního účetnictví?“; „Lze identifikovat a řídit riziko účetních chyb a podvodů?“ Autorka v publikaci navrhuje náhled na stanovení hranic mezi kreativním účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody, na které se vztahuje trestní zákoník. Dále prezentuje jeden z možných přístupů, jak identifikovat riziko použití metod kreativního účetnictví, jehož následkem je významná manipulace s účetními daty nad rámec věrného a poctivého obrazu účetnictví. Na základě výsledků navržených případových studií včetně otestovaných reálných dat účetních výkazů vybraných účetních jednotek a dále testování přístupu CFEBT zahrnujícího dlouhodobé teoretické a praktické studium aspektů kreativního účetnictví byl navržen „trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů“ z pohledu uživatele účetních výkazů. Trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů má formu anti-fraud systému a může být použit ve zvolené šíři všemi uživateli účetních výkazů k testování, resp. řízení rizika manipulace účetních výkazů v čase nejméně pěti účetních období.
autor: Zita Drábková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 152 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
1 Úvod - str. 9
2 Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů - str. 12 2.1 Účetní výkazy jsou zrcadlem účetních jednotek - str. 12
2.2 Metodické zásady vedení účetnictví – nástroj zrcadlení - str. 13
3 Věrný a poctivý obraz účetnictví a jeho zkreslení - str. 19
3.1 Aspekty metod oceňování v účetnictví - str. 20 3.1.1 Vliv metody odpisování na vykazování věrného a poctivého obrazu podniku - str. 21 3.1.2 Vliv metod oceňování zásob na vykazování podniku - str. 23 3.2  Omezení vypovídací schopnosti finančních výkazů - str. 24 3.2.1 Rozvaha - str. 24 3.2.2  Výkaz zisků a ztrát - str. 25
3.2.3  Výkaz o peněžních tocích – cash flow - str. 25
4 Kreativní účetnictví – kreativita versus podvod - str. 27
4.1 Vymezení kreativního účetnictví - str. 27
4.2 Praktiky a techniky kreativního účetnictví - str. 29
4.2.1 Řízení zisků – „earnings management“ - str. 30 4.2.2 Agresivní účetnictví - str. 31 4.2.3 Techniky „vyhlazování“ účetnictví – „income smoothing“ - str. 31
4.2.4 Techniky prohloubení ztráty – „big bath“ - str. 31
4.2.5 Techniky „window dressing“ - str. 32
4.2.6 Techniky mimobilančního financování  - str. 32
4.3 Stupně manipulace účetního výkaznictví  - str. 33
5 Důvody využití kreativního účetnictví a podvodů - str. 37 5.1 Informační asymetrie mezi vlastníky a řízením společnosti  (corporate governance) - str. 37 5.2 Rozdílné motivace a cíle vlastníků, manažerů a dalších spolutvůrců - str. 38 5.3 Pohled na manipulaci s účetními výkazy – hra čísel  a co je za čísly - str. 41
6 Etika v kreativním účetnictví - str. 44 6.1 Názory autorů na etiku kreativního účetnictví - str. 44 6.2 Celosvětové účetní skandály - str. 48
7 Účetní podvody - str. 56
7.1 Vnitřní podvodná jednání - str. 57 7.2  Vnější podvodná jednání - str. 57 7.3 Podvodná jednání v kontextu trestního zákoníku – praktické aspekty  - str. 58 7.4 Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti („money laundering“) a financování terorismu - str. 60
7.5 Trojúhelník podvodu - str. 66 7.5.1 Rizikové faktory vyplývající z nesprávností způsobených zpronevěrou majetku  - str. 67 7.5.2 Rizikové faktory podvodného účetního výkaznictví - str. 70 7.6 Odpovědnost vedení a osob pověřených řízením za účetní podvod - str. 72 7.7 Posuzování rizikových faktorů zkreslení účetních výkazů - str. 73 7.7.1 Hlediska zkreslení účetních výkazů - str. 75 7.8 Vliv kreativního účetnictví a účetních podvodů na hodnocení  finančního zdraví –případová studie manipulace účetních výkazů - str. 76
8 Riziko účetního podvodu – identifikace a vyhodnocení z pohledu externího auditora - str. 84 8.1 Profesní skepticismus auditora - str. 84 8.2 Postupy auditora při odhalování rizik účetního podvodu - str. 85
8.2.1  Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti  vyplývající z podvodného účetního výkaznictví  - str. 86 8.2.2 Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti vyplývající ze zpronevěry - str. 89
9 Možnosti detekce a vyhodnocení rizika manipulace účetních výkazů –  účetních chyb a podvodů  - str. 93
9.1 Model CFEBT – hypotéza vztahu mezi vývojem výsledku hospodaření a změny peněžního toku - str. 93 9.2  Beneishovo M-skóre – motivace k manipulaci s účetními výkazy - str. 96 9.3  Jonesův model nediskreční akruálnosti – rozkolísanost akruálů - str. 97
9.4  Altmanovo Z-skóre – bankrotní model - str. 98
10 Testování kvality účetních výkazů – případové studie detekce  rizika účetních chyb a podvodů  - str. 99 10.1 Případová studie detekce rizika manipulace účetních výkazů pro pět účetních období pro variantu maximalizace a minimalizace ...................99 10.1.1 Zobrazení účetních transakcí pro variantu A (window dressing, podvodné výkaznictví) - str. 99 10.1.2 Zobrazení v účetnictví pro variantu C  (maximalizace věrného a poctivého obrazu účetnictví)  - str. 104
10.1.3 Komparace výsledků CFEBT a Beneishova modelu - str. 107 10.1.4 Jonesův model nediskreční akruálnosti - str. 112
10.1.5  Altmanův model Z-skóre - str. 113 10.2 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů modelem CFEBT při vstupu do likvidace v podmínkách českých  účetních předpisů a IFRS  - str. 115
10.2.1 CFEBT M-skóre - str. 116
10.2.2  Modifikované CFEBT M-skóre - str. 117 10.3 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů  CFEBT modelem jako součást interního kontrolního systému účetní jednotky – zisková účetní jednotka v podmínkách CAS a IFRS - str. 119
10.3.1 CFEBT M-skóre - str. 120
10.3.2 Modifikované CFEBT M-skóre - str. 121
10.3.3 Beneishův model M-skóre, rizikové identifikátory - str. 122 10.3.4  Jonesův model nediskreční akruálnosti - str. 123 10.4 Případová studie: Vyhodnocení rizika účetních výkazů v oblastech kreativního účetnictví - str. 125
11 Návrh modelu řízení rizika účetních chyb a podvodů – nástroj efektivity  vnitřního kontrolního systému - str. 128
12 Závěr  - str. 133
Metodika práce  - str. 135
Summary  - str. 137
Abstrakt  - str. 139
Abstract  - str. 140

Další nabídka k tématu

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 2. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2018 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.