Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Kreativní účetnictví a účetní podvody

Nejvyšší zásadou vedení účetnictví je věrný a pravdivý obraz („true and fair view“), označovaný též jako věrný obraz (věrné zobrazení). Publikace se snaží nalézt odpovědi na otázky: „Kde leží hranice mezi účetním podvodem a přijatelnou mírou kreativity zpracování účetních dat?“; „Jaké jsou symptomy úmyslného účetního podvodu a jaké kreativního účetnictví?“; „Lze identifikovat a řídit riziko účetních chyb a podvodů?“ Autorka v publikaci navrhuje náhled na stanovení hranic mezi kreativním účetnictvím v rámci zákonných předpisů a nelegálními účetními podvody, na které se vztahuje trestní zákoník. Dále prezentuje jeden z možných přístupů, jak identifikovat riziko použití metod kreativního účetnictví, jehož následkem je významná manipulace s účetními daty nad rámec věrného a poctivého obrazu účetnictví. Na základě výsledků navržených případových studií včetně otestovaných reálných dat účetních výkazů vybraných účetních jednotek a dále testování přístupu CFEBT zahrnujícího dlouhodobé teoretické a praktické studium aspektů kreativního účetnictví byl navržen „trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů“ z pohledu uživatele účetních výkazů. Trojúhelník rizika účetních chyb a podvodů má formu anti-fraud systému a může být použit ve zvolené šíři všemi uživateli účetních výkazů k testování, resp. řízení rizika manipulace účetních výkazů v čase nejméně pěti účetních období.
autor: Zita Drábková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 152 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
1 Úvod - str. 9
2 Účetnictví – hlavní zdroj informací pro všechny skupiny uživatelů - str. 12 2.1 Účetní výkazy jsou zrcadlem účetních jednotek - str. 12
2.2 Metodické zásady vedení účetnictví – nástroj zrcadlení - str. 13
3 Věrný a poctivý obraz účetnictví a jeho zkreslení - str. 19
3.1 Aspekty metod oceňování v účetnictví - str. 20 3.1.1 Vliv metody odpisování na vykazování věrného a poctivého obrazu podniku - str. 21 3.1.2 Vliv metod oceňování zásob na vykazování podniku - str. 23 3.2  Omezení vypovídací schopnosti finančních výkazů - str. 24 3.2.1 Rozvaha - str. 24 3.2.2  Výkaz zisků a ztrát - str. 25
3.2.3  Výkaz o peněžních tocích – cash flow - str. 25
4 Kreativní účetnictví – kreativita versus podvod - str. 27
4.1 Vymezení kreativního účetnictví - str. 27
4.2 Praktiky a techniky kreativního účetnictví - str. 29
4.2.1 Řízení zisků – „earnings management“ - str. 30 4.2.2 Agresivní účetnictví - str. 31 4.2.3 Techniky „vyhlazování“ účetnictví – „income smoothing“ - str. 31
4.2.4 Techniky prohloubení ztráty – „big bath“ - str. 31
4.2.5 Techniky „window dressing“ - str. 32
4.2.6 Techniky mimobilančního financování  - str. 32
4.3 Stupně manipulace účetního výkaznictví  - str. 33
5 Důvody využití kreativního účetnictví a podvodů - str. 37 5.1 Informační asymetrie mezi vlastníky a řízením společnosti  (corporate governance) - str. 37 5.2 Rozdílné motivace a cíle vlastníků, manažerů a dalších spolutvůrců - str. 38 5.3 Pohled na manipulaci s účetními výkazy – hra čísel  a co je za čísly - str. 41
6 Etika v kreativním účetnictví - str. 44 6.1 Názory autorů na etiku kreativního účetnictví - str. 44 6.2 Celosvětové účetní skandály - str. 48
7 Účetní podvody - str. 56
7.1 Vnitřní podvodná jednání - str. 57 7.2  Vnější podvodná jednání - str. 57 7.3 Podvodná jednání v kontextu trestního zákoníku – praktické aspekty  - str. 58 7.4 Podvodná jednání v kontextu legalizace výnosů z trestné činnosti („money laundering“) a financování terorismu - str. 60
7.5 Trojúhelník podvodu - str. 66 7.5.1 Rizikové faktory vyplývající z nesprávností způsobených zpronevěrou majetku  - str. 67 7.5.2 Rizikové faktory podvodného účetního výkaznictví - str. 70 7.6 Odpovědnost vedení a osob pověřených řízením za účetní podvod - str. 72 7.7 Posuzování rizikových faktorů zkreslení účetních výkazů - str. 73 7.7.1 Hlediska zkreslení účetních výkazů - str. 75 7.8 Vliv kreativního účetnictví a účetních podvodů na hodnocení  finančního zdraví –případová studie manipulace účetních výkazů - str. 76
8 Riziko účetního podvodu – identifikace a vyhodnocení z pohledu externího auditora - str. 84 8.1 Profesní skepticismus auditora - str. 84 8.2 Postupy auditora při odhalování rizik účetního podvodu - str. 85
8.2.1  Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti  vyplývající z podvodného účetního výkaznictví  - str. 86 8.2.2 Reakce auditora na zjištěné riziko významné nesprávnosti vyplývající ze zpronevěry - str. 89
9 Možnosti detekce a vyhodnocení rizika manipulace účetních výkazů –  účetních chyb a podvodů  - str. 93
9.1 Model CFEBT – hypotéza vztahu mezi vývojem výsledku hospodaření a změny peněžního toku - str. 93 9.2  Beneishovo M-skóre – motivace k manipulaci s účetními výkazy - str. 96 9.3  Jonesův model nediskreční akruálnosti – rozkolísanost akruálů - str. 97
9.4  Altmanovo Z-skóre – bankrotní model - str. 98
10 Testování kvality účetních výkazů – případové studie detekce  rizika účetních chyb a podvodů  - str. 99 10.1 Případová studie detekce rizika manipulace účetních výkazů pro pět účetních období pro variantu maximalizace a minimalizace ...................99 10.1.1 Zobrazení účetních transakcí pro variantu A (window dressing, podvodné výkaznictví) - str. 99 10.1.2 Zobrazení v účetnictví pro variantu C  (maximalizace věrného a poctivého obrazu účetnictví)  - str. 104
10.1.3 Komparace výsledků CFEBT a Beneishova modelu - str. 107 10.1.4 Jonesův model nediskreční akruálnosti - str. 112
10.1.5  Altmanův model Z-skóre - str. 113 10.2 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů modelem CFEBT při vstupu do likvidace v podmínkách českých  účetních předpisů a IFRS  - str. 115
10.2.1 CFEBT M-skóre - str. 116
10.2.2  Modifikované CFEBT M-skóre - str. 117 10.3 Případová studie: Analýza a vyhodnocení rizika účetních výkazů  CFEBT modelem jako součást interního kontrolního systému účetní jednotky – zisková účetní jednotka v podmínkách CAS a IFRS - str. 119
10.3.1 CFEBT M-skóre - str. 120
10.3.2 Modifikované CFEBT M-skóre - str. 121
10.3.3 Beneishův model M-skóre, rizikové identifikátory - str. 122 10.3.4  Jonesův model nediskreční akruálnosti - str. 123 10.4 Případová studie: Vyhodnocení rizika účetních výkazů v oblastech kreativního účetnictví - str. 125
11 Návrh modelu řízení rizika účetních chyb a podvodů – nástroj efektivity  vnitřního kontrolního systému - str. 128
12 Závěr  - str. 133
Metodika práce  - str. 135
Summary  - str. 137
Abstrakt  - str. 139
Abstract  - str. 140

Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.