Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Ke změnám v DPH od 1. 1. 2012

 

Autor: Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce ev. č. 601

 

Dne 6. 12. 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena velice důležitá tzv. sazbová novela zákona o DPH (č. 370/2011 Sb. - dále „novela“), která s účinností od 1. 1. 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 % na 14 % a přináší od 1. 1. 2012 i řadu dalších změn.

Novela obsahuje také sjednocení sazeb na 17,5 % s účinností od 1. 1. 2013, avšak tato úprava bude nejspíše do konce roku 2012 změněna. Může dojít ke změně účinnosti a především ke změně sjednocené sazby daně – např. by mohlo dojít ke sjednocení daňové sazby na 19 % s účinností od 1. 7. 2012 apod. (v této věci zatím nebylo nic rozhodnuto, vláda by příslušnou změnu iniciovala až po 1. 1. 2012).

Novelu navrhla vláda v souvislosti s důchodovou reformou jako způsob řešení financování jejího náběhu. Novelu zamítl Senát, Poslanecká sněmovna ji pak definitivně schválila 6. 11. 2011 spolu s balíkem dalších „reformních“ návrhů – opozice zkomplikovala přijetí novely svým obstrukčním jednáním a schválení novely prohlašovala za neústavní, a proto nelze vyloučit, že v této věci podá ústavní stížnost.

Od 6. 12. 2012 (od vyhlášení novely ve Sbírce zákonů) platí tyto sazby daně:

 • účinnost do 31. 12. 2011
  snížená sazba 10 %
  základní sazba 20 %
 • účinnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
  snížená sazba 14 %
  základní sazba 20 %
 • účinnost od 1. 1. 2013*)
  sazba 17,5 %
  *) v průběhu roku 2012 pravděpodobně dojde k novelizaci a od 1. 1. 2013 se pravděpodobně nebude uplatňovat jednotná sazba daně 17,5 %

Novela byla vládou navržena pouze jako novela sazbová:

 • zvýšení základní sazby DPH k 1. 1. 2012 z 10 % na 14 %,
 • zavedení jediné sazby DPH k 1. 1. 2013 ve výši 17,5 % (tedy jakoby zvýšení snížené sazby z 14 % na 17,5 % a snížení základní sazby z 20 % na 17,5 %),
 • přechodná ustanovení řešící změnu sazeb (především otázku plnění poskytnutých po nabytí účinnosti novely, pokud na ně byla před účinností novely přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň – např. bude-li v roce 2011 přijata na plnění ve snížené sazbě s cenou bez daně 100 přijata záloha 88 a z této zálohy bude přiznána DPH ve výši 8, bude při poskytnutí tohoto plnění v roce 2012 k datu uskutečnění přiznána DPH v sazbě 14 % jen z rozdílu mezi sjednanou cenou 100 a přijatou zálohou 80, tedy ze základu daně 20),
 • legislativnětechnická opatření reagující na to, že novela s účinností od 1. 1. 2013 zavádí pouze jednu jedinou sazbu daně a zákon o DPH na mnoha místech počítá s existencí základní nebo snížené sazby daně.

Formou pozměňovacího návrhu byly nad rámec původního návrhu přijaty některé změny, které měly být schvalovány jako samostatná novela od 1. 1. 2012, kterou Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení 13. 5. 2011 a jejíž další projednávání bylo zatím odloženo (např. tak k 1. 1. 2012 nedošlo k harmonizaci zákona o DPH s předpisy EU, konkrétně s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2011, kterým se od 1. 7. 2011 provádí směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému DPH).

 

Formou pozměňovacího návrhu (tedy bez řádného projednání a odůvodnění) byly do původně sazbové novely zákona o DPH od 1. 1. 2012 začleněny ještě např. tyto změny:

 • podle § 73 odst. 5 lze chybějící náležitostí daňového dokladu prokázat i jiným způsobem, podle úpravy účinné do 31. 12. 2011 však toto neplatí pro údaje rozhodné pro výpočet daně nebo pro daňové identifikační číslo. Od 1. 1. 2012 lze jiným způsobem prokázat jakoukoli vadu daňového dokladu (např. překlep v DIČ),
 • drobně se zjednodušuje vystavování opravných  daňových dokladů při opravě základu daně např. z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních skont apod. (§ 45). Např. již nebude u „souhrnných opravných daňových dokladů“ vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. S touto změnou souvisí také zavedení možnosti (nikoli tedy povinnosti) použít pro přepočet na českou měnu u všech plnění uváděných na konkrétním opravném daňovém dokladu kurz ČNB platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy (§ 42 odst. 4),
 • rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby daňového dokladu o případ [§ 73 odst. 1 písm. e)], kdy plátce současně přiznává daň na výstupu podle § 13 odst. 4 písm. b) (při uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do užívání, jedná-li se o majetek, u kterého je nárok na odpočet DPH na vstupu pouze v částečné výši – např. uvedení do užívání budovy, která byla vytvořena vlastní činností a bude částečně pronajímána i neplátcům daně),
 • definice dlouhodobého majetku v § 4 odst. 3 písm. d) se rozšiřuje o technické zhodnocení. Dopadem této změny je, že uplatnění odpočtu DPH na vstupu z pořízeného technického zhodnocení bude za období od 1. 1. 2012 vykazováno na řádku 47 daňového přiznání, obdobně jako se na tomto řádku vykazovalo za období leden až březen 2011 a jako se před rokem 2011 vykazovalo na řádku 48),
 • lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí se prodlužuje z 5 na 10 let (§ 78 odst. 3). Odpočet DPH u technického zhodnocení nemovitostí má od 1. 1. 2012 stejně dlouhou lhůtu pro úpravu jako odpočet DPH u nemovitostí, pro technické zhodnocení uvedené do užívání do 31. 12. 2011 zůstává lhůta pro úpravu odpočtu DPH 5 let),
 • pravidla pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku podle § 78 a násl. doznávají dílčích změn (např. je při výpočtu poměrného koeficientu pamatováno na případy, kdy je majetek pořízen v jednom kalendářním roce, ale daňový doklad je obdržen až v roce následujícím a až v následujícím roce lze uplatnit odpočet daně na vstupu; dále se např. zavádí samostatné podrobného ustanovení § 78d pro jednorázovou úpravu z důvodu prodeje apod., která se bude nově týkat i případů úpravy odpočtu v prvém roce po uplatnění odpočtu),
 • upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob podle § 77  při jejich použití k jiným účelům, tedy v situacích, kdy při uplatnění odpočtu není příslušný majetek plátcem dosud vůbec použit (např. se předpokládá, že bude použit k plněním s plným nárokem na odpočet) a následně je použit k jiným účelům (např. k plněním bez nároku na odpočet); dále se konkretizuje, co se rozumí použitím k jiným účelům (není jím pouhá změna poměrných nebo vypořádacích koeficientů),
 • s odůvodněním zabránění řetězových nebo karuselových podvodů se obecná úprava vykonatelnosti zajišťovacího příkazu podle § 167 daňového řádu (v případě hrozby nebezpečí z prodlení je vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu) doplňuje v § 103 zákona o DPH úpravou speciální, která v případě hrozby nebezpečí z prodlení zavádí účinnost a vykonatelnost zajišťovacího příkazu jeho vydáním,
 • institut ručení odběratele za daň z tuzemského zdanitelného plnění, která nebyla řádně odvedena, se rozšiřuje o případy, kdy byla úhrada za příslušné plnění poukázána na zahraniční bankovní účet (plátce A uhradí plátci B za jím poskytnuté zemské zdanitelné plnění na zahraniční účet, plátce B neodvede DPH z tohoto plnění správci daně a plátce A se stane ručitelem),
 • novela v přechodných ustanoveních reaguje na rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti o stavební a montážní práce od 1. 1. 2012 - byl přijat pozměňovací návrh, který řeší poskytnutí zálohy v roce 2011, ze které vzniká povinnost přiznat daň v roce 2011 dodavateli, a poskytnutí stavební nebo montážní práce v roce 2012. V tomto případě se režim přenesení daňové povinnosti použije pouze na rozdíl, ze kterého nebyla daň přiznána.

Součástí novely není jen změna zákona o DPH (a přechodná ustanovení), ale i změna dalších předpisů:

 • zákona o daních z příjmů (ZDP),
 • zákona o rozpočtových pravidlech,
 • zákona o rozpočtovém určení daní,
 • zákona o územních finančních orgánech.

Změna ZDP má kompenzovat dopady zvýšení snížené sazby daně na rodiny s dětmi, a proto počínaje obdobím roku 2012 zvyšuje daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč měsíčně (z 11 604 Kč ročně na 13 404 Kč ročně) a maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52 200 Kč na 60 300 Kč (maximální výše měsíčního daňového bonusu z 4 350 Kč na 5 025 Kč). Jiné změny novela zákona o DPH do ZDP nepřináší.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech by měla zabezpečit, aby předpokládaný zvýšený výběr DPH se projevil na důchodovém účtu, jehož přebytky se převádějí na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních aktivech.

Změna zákona o rozpočtovém určení daní snižuje obcím a krajům procentuální podíl na výběru DPH – v případě naplnění předpokladu zvýšeného výběru DPH by však měl podíl na výběru DPH v absolutní částce zůstat zachován v současné podobě.

Změna zákona o územních finančních orgánech přináší zřízení specializovaného finančního úřadu pro vybrané subjekty (např. pro podnikající právnické osoby s obratem vyšším než 2 mld. Kč).

 

Závěrem upozorňuji, že k 1. 1. 2012 nabývá účinnosti také ustanovení § 92e, které do zákona o DPH přinesla novela z jara roku 2011 (č. 47/2011 Sb.), od roku 2012 se tedy režim přenesení daňové povinnosti vztahuje i na stavební a montážní práce.

Dne 8. 12. 2011 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů novelizace zákona o DPH obsažená v zákoně č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě – tento zákon přináší do zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2012 především nové znění § 58 upravujícího zdravotní služby a dodání zdravotnického zboží jako zdanitelná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

S aktuálními změnami daňové legislativy pro rok 2012 se můžete seznámit na mých přednáškách věnovaných změnám pro rok 2012 i změnám s pozdější účinností (např. zavedení jednoho inkasního místa, důchodová reforma, rekodifikace soukromého práva; tyto změny by se měly uskutečnit od roku 2014) – bližší informace.

 

         Ing. Pavel Běhounek
         daňový poradce ev. č. 601

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018.  ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.