Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

K novele zákona o územních finančních orgánech

 

Dne 12. října 2005 schválil Parlament ČR novelu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech (dále "zákon o ÚFO"). Tato novela nabude účinnosti dnem 1. ledna 2006, v některých částech však již od 11. listopadu 2005.

Novela zákona o územních finančních orgánech přináší především následující změny:

1. Změna územní působnosti FÚ

2. Převod výkonu tzv. dělené správy na celní orgány

3. Zavedení oprávnění finančních úřadů vykonávat kontrolu označení provozovny podle živnostenského zákona

4. Některé změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

5. Některé změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

1. Změna územní působnosti FÚ

V zájmu větší míry sjednocení fungování orgánů veřejné správy v území a v zájmu zjednodušení přístupu občanů a jiných subjektů k těmto orgánům, obsahuje novela zákona o ÚFO nové vymezení územní působnosti finančních úřadů, kterým by mělo dojít k jejímu sladění se správními obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkové obce).

S účinností novely zákona o ÚFO proto již nadále nebude územní působnost finančních úřadů vymezena výčtem jednotlivých obcí, jako tomu bylo dosud, ale pouze odkazem na zvláštní předpisy, upravující správní obvody trojkových obcí.

Vzhledem k tomu, že malá část ze současných 222 finančních úřadů nesídlí v trojkové obci, ale pouze v obci s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkové obce), bude v těchto případech od 1. 1. 2006 používán k vymezení jejich územní působnosti též odkaz na zvláštní předpisy, upravující správní obvody dvojkových obcí.

Správní obvody trojkových i dvojkových obcí jsou vymezeny v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a v navazující vyhlášce č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

V důsledku sladění územní působnosti finančních úřadů se správními obvody trojkových, resp. dvojkových obcí, dojde v řadě případů k přesunu jednotlivých obcí z působnosti stávajícího finančního úřadu do působnosti finančního úřadu nového. Celkem se jedná o 565 obcí. Definitivní sladění územní působnosti finančních úřadů se správními obvody trojkových obcí nastane až s účinností od 1. ledna 2007, kdy bude 23 finančních úřadů sídlících ve dvojkových obcí transformováno na pracoviště příslušných finančních úřadů v obcích trojkových.

Tato pracoviště budou mít postavení integrální součásti mateřského finančního úřadu a navenek tedy nebudou jednat samostatně. Na základě nového § 7a zákona o ÚFO vydá Ministerstvo financí vyhlášku, kterou stanoví název, sídlo a rozsah činností, které každé z pracovišť musí zabezpečovat. Lze předpokládat, že se bude jednat o základní agendu ve vztahu k daňovým poplatníkům. V souvislosti s transformací vybraných finančních úřadů na pracoviště, dojde formálně k přechodu dalších 288 obcí do působnosti nového finančního úřadu, jehož součástí se dané pracoviště stane.

Kromě toho dojde k zachycení dílčích změn v území, které nastaly v období od poslední úpravy zákonného vymezení územní působnosti ÚFO. To platí především pro obce, jichž se dotýká zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů.

 

2. Převod výkonu tzv. dělené správy na celní orgány

Tzv. dělenou správou se v zásadě rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy než ÚFO a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky.

Výkon dělené správy dosud spadal do kompetence ÚFO. S účinností novely zákona o ÚFO dojde k převodu této kompetence na orgány Celní správy České republiky.

Tato změna je součástí širší koncepce rozšíření kompetencí orgánů Celní správy ČR, se kterou by mělo být mimo jiné spojeno snížení zatížení daňové správy a související posílení výkonu jejích základních kompetencí.

Pro ukladatele pokut převod výkonu dělené správy znamená změnu věcné příslušnosti, změnu účtů, které uvádějí v rozhodnutích o uložení pokut nebo rozhodnutích o poplatcích.

Převod výkonu dělené správy na celní orgány znamená mimo jiné novelizaci více než 50 speciálních zákonů, které dosud výkonem této agendy výslovně pověřovaly ÚFO.

V rámci Celní správy ČR bude výkon dělené správy v kompetenci místně příslušných celních úřadů.

 

3. Zavedení oprávnění finančních úřadů vykonávat kontrolu označení provozovny podle živnostenského zákona

Na základě nového § 1 odst. 1 písm. i) zákona o ÚFO ve spojení s novým § 60e živnostenského zákona budou finanční úřady s účinností od 11. listopadu 2005 oprávněny při správě daní kontrolovat označení provozoven podle § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona a ukládat v této souvislosti pokuty a povinnost odstranit nedostatky. Jedná se o zavedení sdílené kompetence s živnostenským úřadem, jehož cílem by mělo být posílení transparentnosti živnostenského podnikání a podpoření boje s šedou ekonomikou.

§ 17 odst. 7 živnostenského zákona:

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

§ 17 odst. 8 živnostenského zákona:

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

 

4. Některé změny zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

V § 11 odst. 3 se rozšiřuje možnost zastupování více osob při daňovém řízení. Předmětné rozšíření reaguje na nově vznikající smluvní vztahy (tzv. outsourcing), které vznikají zejména v bankovním sektoru v rámci kontroly banky nad jinými bankami a finančními institucemi, při které je zajišťována část jejich provozu (§ 1 odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách). Pokud tento provoz souvisí s účetnictvím a dalšími činnostmi nezbytnými pro daňové řízení, je racionální umožnit takové bance zastupování všech institucí, kde tuto kontrolu vykonává.

V § 24 odst. 6 se umožňuje dohled archivní služby i nad daňovými spisy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Úprava provedená v § 34 a 36 zpřesňuje text zákona tak, aby bylo zřejmé, že správce daně může vyžadovat nejrůznější údaje jak klasickým způsobem, tak i s využitím nejnovějších technologií, avšak jen tehdy, pokud jsou nezbytné pro správu daní a může je získávat v kterémkoliv jejím stádiu.

Změny zákona o správě daní a poplatků nabývají účinnosti dnem 11. listopadu 2005.

 

5. Některé změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jsou s účinností od 11. listopadu 2005 stanoveny v položce 1 bodu 3 dva nové předměty správních poplatků: za správní řízení prováděné Ministerstvem financí za vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny ve výši 20 000 Kč a za udělení autorizace servisnímu středisku ve výši 10 000 Kč.

Poplatkové řízení zahájí Ministerstvo financí zasláním Výzvy k zaplacení správního poplatku poté, co provede řízení podle zákona o registračních pokladnách a bude zřejmé, že osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny nebo udělení autorizace servisnímu středisku bude k návrhu výrobce nebo dovozce, fyzické nebo právnické osobě vydáno.

Bylo-li řízení ve věci vydání osvědčení o certifikaci typu pokladny a o autorizaci servisního střediska podle zákona o registračních pokladnách zahájeno přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o správních poplatcích, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, tj. poplatek se nevybere.

Povinnost zaplatit správní poplatek za poplatný úkon vznikne až za řízení zahájené v době účinnosti novely zákona o správních poplatcích (pozn.: tj. dnem 11. listopadu 2005).

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Novinky

GDPR v kostce /M59/

GDPR v kostce /M59/Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydání

Příspěvkové organizace 2018-2019, 4. vydáníPublikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2018. Čtenáři se ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Komentovaná judikatura k s. r. o.Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí. Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Meze základních práv v České republice

Meze základních práv v České republiceÚstava garantuje základní práva a možnost se jich dovolat před nezávislými soudy. Kdo ale vlastně určí, co to které základní právo znamená? Ústavní soud ČR prosazuje už přes dvě desetiletí doktrínu, podle které máme široce chápaná základní ...

Cena: 410 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.