Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017.

Komentář seznamuje čtenáře s aktuálním výkladem jednotlivých ustanovení a rozšiřuje obzory čtenářů o zkušenosti z praxe insolvenčních soudů, jelikož je opět rozšířeno a doplněno o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu.

Komentář je nepostradatelnou komplexní pomůckou pro insolvenční správce a další pracovníky v oblasti insolvence, pro advokáty a soudce působící v oblasti obchodního práva, pro podnikové právníky i pro ty, kteří se dostali v oblasti insolvence do postavení věřitele nebo dlužníka, případně do postavení osoby dlužníkovi blízké.

Čtvrté vydání komentáře je psáno z rozmanitých pohledů na insolvenci - kolektiv autorů tvoří insolvenční soudci, insolvenční správci, zvláštní insolvenční správci, státní zástupce i advokáti.

autor: Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 2. 2018, 1802 stran
ISBN: 978-80-7552-932-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Seznam použitých zkratek - str.  IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XIV
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXV
Předmluva - str. XXVI
ZÁKON O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON)
§ 1–243 ČÁST PRVNÍ Obecná část - str. 1
§ 1–8 HLAVA I Základní ustanovení - str. 1
§ 9–70 HLAVA II Procesní subjekty - str. 48
§ 9–13 Díl 1 Procesní subjekty - str. 48
§ 14–20 Díl 2 Účastníci řízení - str. 60
§ 21–45 Díl 3 Insolvenční správce a další správci - str. 77
§ 46–68 Díl 4 Věřitelské orgány - str. 174
§ 69–70 Díl 5 Další procesní subjekty - str.  253
§ 71–96 HLAVA III Ustanovení o insolvenčním řízení - str. 258
§ 97–164 HLAVA IV Projednání úpadku a rozhodnutí o něm - str.  338
§ 97–102 Díl 1 Zahájení insolvenčního řízení - str. 338
§ 103–108 Díl 2 Insolvenční návrh - str. 372
§ 109–114 Díl 3 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení - str.  408
§ 115–127 Díl 4 Moratorium - str. 438
§ 128–147 Díl 5 Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm - str. 463
§ 148–157 Díl 6 Stanovení způsobu řešení úpadku - str. 610
§ 158 Díl 7 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku - str. 644
§ 159–164 Díl 8 Incidenční spory - str. 649
§ 165–204 HLAVA V Věřitelé a uplatňování pohledávek - str.  667
§ 165–172 Díl 1 Postavení věřitelů a jejich pohledávek - str. 667
§ 173–202 Díl 2 Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání - str. 713
§ 203–204 Díl 3 Jiné způsoby uplatňování pohledávek - str. 845
§ 205–230 HLAVA VI Majetková podstata - str. 860
§ 231–243 HLAVA VII Neplatnost a neúčinnost právních úkonů - str. 922
§ 231–234 Díl 1 Neplatnost právních úkonů - str.  922
§ 235–243 Díl 2 Neúčinnost právních úkonů - str. 932
§ 244–418 ČÁST DRUHÁ Způsoby řešení úpadku - str. 959
§ 244–315 HLAVA I Konkurs - str. 959
§ 244–262 Díl 1 Prohlášení konkursu a jeho účinky - str. 959
§ 263–267 Díl 2 Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení - str. 998
§ 268–276 Díl 3 Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů - str. 1015
§ 277–282 Díl 4 Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu - str. 1030
§ 283–295 Díl 5 Zpeněžení majetkové podstaty - str. 1040
§ 296–301 Díl 6 Nakládání s výtěžkem zpeněžení - str. 1088
§ 302–315 Díl 7 Konečná zpráva a rozvrh - str. 1105
§ 316–364 HLAVA II Reorganizace - str. 1162
§ 316 Díl 1 Přípustnost reorganizace - str.  1162
§ 317–324 Díl 2 Návrh na povolení reorganizace - str. 1176
§ 325–333 Díl 3 Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace - str. 1203
§ 334–337 Díl 4 Věřitelé při reorganizaci - str. 1234
§ 338–351 Díl 5 Reorganizační plán - str. 1248
§ 352–361 Díl 6 Provádění reorganizačního plánu - str. 1303
§ 362–364 Díl 7 Skončení reorganizace - str. 1325
§ 365–366 HLAVA III Zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona - str. 1341
§ 367–388 HLAVA IV Úpadek finančních institucí - str. 1348
§ 367–378 Díl 1 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob - str. 1348
§ 367 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1348
§ 368–376 Oddíl 2 Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení
a úpadek pobočky zahraniční banky - str.  1354
§ 377–378 Oddíl 3 Úpadek zahraniční banky a zahraničního
obchodníka s cennými papíry - str. 1388
§ 379–388 Díl 2 Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky - str. 1391
§ 379 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1391
§ 380–386 Oddíl 2 Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení - str. 1394
§ 387–388 Oddíl 3 Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky - str. 1413
§ 389–418 HLAVA V Oddlužení - str. 1416
§ 418a–418l ČÁST TŘETÍ Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1567
§ 418a–418h HLAVA I Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1567
§ 418i–418l HLAVA II Dohled - str. 1606
§ 419–434 ČÁST ČTVRTÁ Společná ustanovení - str. 1623
§ 419–425 HLAVA I Insolvenční rejstřík - str. 1623
§ 426–430a HLAVA II Vztah ke státům Evropské unie - str. 1642
§ 430b HLAVA III Formulář - str. 1658
§ 431–434 HLAVA IV Závěrečná ustanovení - str. 1660
Příloha 1
Vybrané části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 1667
Příloha 2
Prováděcí předpisy
- str. 1733
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona - str. 1734
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1740
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1747
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str. 1751
Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně - str. 1753
Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) - str. 1755
Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1767
Seznam použité literatury - str. 1788
Věcný rejstřík - str. 1789
Slovo o autorech - str. 1799

Další nabídka k tématu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.