Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 4. vydání

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od třetího vydání přijaty. Zejména pak reaguje na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která vstoupila v účinnost 1. 7. 2017.

Komentář seznamuje čtenáře s aktuálním výkladem jednotlivých ustanovení a rozšiřuje obzory čtenářů o zkušenosti z praxe insolvenčních soudů, jelikož je opět rozšířeno a doplněno o rychle se vyvíjející insolvenční judikaturu.

Komentář je nepostradatelnou komplexní pomůckou pro insolvenční správce a další pracovníky v oblasti insolvence, pro advokáty a soudce působící v oblasti obchodního práva, pro podnikové právníky i pro ty, kteří se dostali v oblasti insolvence do postavení věřitele nebo dlužníka, případně do postavení osoby dlužníkovi blízké.

Čtvrté vydání komentáře je psáno z rozmanitých pohledů na insolvenci - kolektiv autorů tvoří insolvenční soudci, insolvenční správci, zvláštní insolvenční správci, státní zástupce i advokáti.

autor: Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, Strnad, Zrůst, Žižlavský vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 2. 2018, 1802 stran
ISBN: 978-80-7552-932-9

Cena: 2 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam použitých zkratek - str.  IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XIV
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXV
Předmluva - str. XXVI
ZÁKON O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON)
§ 1–243 ČÁST PRVNÍ Obecná část - str. 1
§ 1–8 HLAVA I Základní ustanovení - str. 1
§ 9–70 HLAVA II Procesní subjekty - str. 48
§ 9–13 Díl 1 Procesní subjekty - str. 48
§ 14–20 Díl 2 Účastníci řízení - str. 60
§ 21–45 Díl 3 Insolvenční správce a další správci - str. 77
§ 46–68 Díl 4 Věřitelské orgány - str. 174
§ 69–70 Díl 5 Další procesní subjekty - str.  253
§ 71–96 HLAVA III Ustanovení o insolvenčním řízení - str. 258
§ 97–164 HLAVA IV Projednání úpadku a rozhodnutí o něm - str.  338
§ 97–102 Díl 1 Zahájení insolvenčního řízení - str. 338
§ 103–108 Díl 2 Insolvenční návrh - str. 372
§ 109–114 Díl 3 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení - str.  408
§ 115–127 Díl 4 Moratorium - str. 438
§ 128–147 Díl 5 Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm - str. 463
§ 148–157 Díl 6 Stanovení způsobu řešení úpadku - str. 610
§ 158 Díl 7 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku - str. 644
§ 159–164 Díl 8 Incidenční spory - str. 649
§ 165–204 HLAVA V Věřitelé a uplatňování pohledávek - str.  667
§ 165–172 Díl 1 Postavení věřitelů a jejich pohledávek - str. 667
§ 173–202 Díl 2 Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání - str. 713
§ 203–204 Díl 3 Jiné způsoby uplatňování pohledávek - str. 845
§ 205–230 HLAVA VI Majetková podstata - str. 860
§ 231–243 HLAVA VII Neplatnost a neúčinnost právních úkonů - str. 922
§ 231–234 Díl 1 Neplatnost právních úkonů - str.  922
§ 235–243 Díl 2 Neúčinnost právních úkonů - str. 932
§ 244–418 ČÁST DRUHÁ Způsoby řešení úpadku - str. 959
§ 244–315 HLAVA I Konkurs - str. 959
§ 244–262 Díl 1 Prohlášení konkursu a jeho účinky - str. 959
§ 263–267 Díl 2 Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení - str. 998
§ 268–276 Díl 3 Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů - str. 1015
§ 277–282 Díl 4 Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu - str. 1030
§ 283–295 Díl 5 Zpeněžení majetkové podstaty - str. 1040
§ 296–301 Díl 6 Nakládání s výtěžkem zpeněžení - str. 1088
§ 302–315 Díl 7 Konečná zpráva a rozvrh - str. 1105
§ 316–364 HLAVA II Reorganizace - str. 1162
§ 316 Díl 1 Přípustnost reorganizace - str.  1162
§ 317–324 Díl 2 Návrh na povolení reorganizace - str. 1176
§ 325–333 Díl 3 Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace - str. 1203
§ 334–337 Díl 4 Věřitelé při reorganizaci - str. 1234
§ 338–351 Díl 5 Reorganizační plán - str. 1248
§ 352–361 Díl 6 Provádění reorganizačního plánu - str. 1303
§ 362–364 Díl 7 Skončení reorganizace - str. 1325
§ 365–366 HLAVA III Zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona - str. 1341
§ 367–388 HLAVA IV Úpadek finančních institucí - str. 1348
§ 367–378 Díl 1 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob - str. 1348
§ 367 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1348
§ 368–376 Oddíl 2 Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení
a úpadek pobočky zahraniční banky - str.  1354
§ 377–378 Oddíl 3 Úpadek zahraniční banky a zahraničního
obchodníka s cennými papíry - str. 1388
§ 379–388 Díl 2 Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky - str. 1391
§ 379 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1391
§ 380–386 Oddíl 2 Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení - str. 1394
§ 387–388 Oddíl 3 Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky - str. 1413
§ 389–418 HLAVA V Oddlužení - str. 1416
§ 418a–418l ČÁST TŘETÍ Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1567
§ 418a–418h HLAVA I Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1567
§ 418i–418l HLAVA II Dohled - str. 1606
§ 419–434 ČÁST ČTVRTÁ Společná ustanovení - str. 1623
§ 419–425 HLAVA I Insolvenční rejstřík - str. 1623
§ 426–430a HLAVA II Vztah ke státům Evropské unie - str. 1642
§ 430b HLAVA III Formulář - str. 1658
§ 431–434 HLAVA IV Závěrečná ustanovení - str. 1660
Příloha 1
Vybrané části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - str. 1667
Příloha 2
Prováděcí předpisy
- str. 1733
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona - str. 1734
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1740
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1747
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str. 1751
Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně - str. 1753
Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) - str. 1755
Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1767
Seznam použité literatury - str. 1788
Věcný rejstřík - str. 1789
Slovo o autorech - str. 1799

Další nabídka k tématu

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.