Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí

 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
 

Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

Od 1. 1. 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů finančních úřadů vzniklých od 1. 1. 2013 se liší od čísel účtů původních finančních úřadů (existujících v r. 2012). Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.

Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:

  • celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí.

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby je poplatníci obdrželi nejpozději do 25. 5. 2013.

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1. zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.

 


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
 

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, uveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů. Na žádost správce daně uveřejní veřejnou vyhlášku též obecní úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.

V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy vydané finančními úřady zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. 4. do 27. 5. 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu vydaného tímto finančním úřadem pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

 


Splatnost daně z nemovitostí
 

Vyměřená daň z nemovitostí je splatná:

  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 8. a do 30. 11. zdaňovacího období,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 11. zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. 5. zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.
 

Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí:
 

 Finanční úřad pro hlavní město Prahu  7755-77628031/0710
 Finanční úřad pro Středočeský kraj  7755-77628111/0710
 Finanční úřad pro Jihočeský kraj  7755-77627231/0710
 Finanční úřad pro Plzeňský kraj  7755-77627311/0710
 Finanční úřad pro Karlovarský kraj  7755-77629341/0710
 Finanční úřad pro Ústecký kraj  7755-77621411/0710
 Finanční úřad pro Liberecký kraj  7755-77628461/0710
 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj  7755-77626511/0710
 Finanční úřad pro Pardubický kraj  7755-77622561/0710
 Finanční úřad pro Kraj Vysočina  7755-67626681/0710
 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  7755-77628621/0710
 Finanční úřad pro Olomoucký kraj  7755-47623811/0710
 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  7755-77621761/0710
 Finanční úřad pro Zlínský kraj  7755-47620661/0710

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměryDědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického práva. Autorka ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018 Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018

Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018 Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.