Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Informace o uplatňování DPH u organizačních složek státu (ministerstva, soudy, státní zastupitelství a další)

Aktualizační dodatek č. 18 k publikaci "Nový zákon o DPH - praktický průvodce".

Vážení čtenáři,
následující informaci Ministerstva financí zařazujeme k textu publikace za komentář k § 5 odst. 4 na straně 29.

Stanovisko Ministerstva financí

"Informace o uplatňování DPH u organizačních složek státu

1. Vymezení osoby povinné k dani

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) je osobou povinnou k dani právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost, kterou se rozumí dodání zboží, poskytnutí služeb i dalších činností podle zvláštních předpisů.

Stát a jeho organizační složky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích nejsou pro účely ZDPH osobami povinnými k dani, pokud uskutečňují pouze výkon působnosti veřejné správy, a to i v případě, kdy tyto výkony uskutečňují za úplatu, kterou přijímají ve formě správních, či jiných poplatků za úkony, které jsou ze zákona povinny provádět.

Pokud organizační složka vedle výkonu činnosti ve veřejné správě uskutečňuje činnosti, které jsou ve smyslu ZDPH považovány za ekonomickou činnost, zejména činnosti uvedené v příloze č. 3 ZDPH, je z titulu uskutečňování takových činností osobou povinnou k dani. Osobou povinnou k dani se může stát i v případě, že činností vykonávanou v rámci výkonu veřejné správy naruší hospodářskou soutěž, a to od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného příslušným orgánem, kterým je v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Právní úprava DPH tedy nerozlišuje hlavní a hospodářskou činnost, ale posuzuje, zda organizační složka provádí výkon působnosti ve veřejné správě nebo uskutečňuje ekonomickou činnost.

2. Vymezení obratu

Organizační složka státu, která je účetní jednotkou, je povinna pro účely ZDPH sledovat výnosy za uskutečňovaná zdanitelná plnění a pokud obrat za zdanitelná plnění přesáhne za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč., je povinna se registrovat k DPH.

Do obratu pro registraci se nezahrnují příjmy ve formě správních a jiných poplatků za výkon veřejné správy, dále dotace a prostředky poskytované ze státního rozpočtu, státních fondů, grantů, rozpočtů cizích států nebo grantů Evropského společenství.

V souladu s definicí obratu veřejnoprávního subjektu uvedenou v § 6 odst. 2 ZDPH se do obratu dále nezahrnují příjmy za plnění osvobozená od daně, jako např. pronájem staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně podle § 56 DPH. Do obratu se nezahrnují rovněž výnosy z převodu pozemků, který je plněním osvobozeným od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků § 56 odst. 3 ZDPH a dále výnosy za činnosti, které jsou podle § 61 ZDPH osvobozené od daně.

3. Ekonomické činnosti

Zdanitelným plněním je např. pronájem movitého majetku, poskytnutí ubytovací služby v ubytovnách nebo rekreačním středisku, stravovací služby v závodní jídelně, prodej zboží v rámci doplňkových služeb a jiné. Za dodání zboží se u organizační složky nepovažuje prodej majetku, který používala k výkonu veřejné správy a neuplatnila si při jeho pořízení nárok na odpočet daně.

Výnosy za zdanitelná plnění se započítávají do obratu.

4. Nárok na odpočet daně

Pokud se organizační složka stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 74 ZDPH u obchodního majetku, který má v daňové evidenci ke dni zaregistrování, pokud jej pořídila za 12 kalendářních měsíců předcházejících dni registrace a používá jej k uskutečnění zdanitelných plnění. U pořizovaného majetku, který použije k výkonu veřejné správy nárok na odpočet nemá.

Pro informaci dále uvádíme postup při poskytování stravovací služby organizační složkou, který je nejčastějším dotazem. Pokud organizační složka poskytuje vlastními zaměstnanci ve vlastní závodní jídelně stravovací službu, bez ohledu na to, zda ji poskytuje pouze pro zaměstnance nebo i důchodce či jiné osoby, jedná se o uskutečnění zdanitelného plnění, u kterého je plátce povinen uplatnit 19% sazbu daně. Základem daně je cena, kterou hradí strávník. Příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem z FKSP nebo obdobného fondu se do základu daně nezahrnuje. Plátce strávníkům daňový doklad nevystavuje, pouze v případě, kdy by stravovací služby byly poskytovány osobě povinné k dani, nebo právnické osobě, která není založena za účelem podnikání a tyto by o něj požádaly. Výnosy závodní jídelny jsou výnosy za poskytovanou stravovací službu, včetně výnosů z poskytovaných doplňkových služeb touto jídelnou, kterými je např. výdej zeleninových salátů, prodej ovoce a zeleniny.

U přijatých plnění, která plátce použije k uskutečnění svých zdanitelných plnění, si může uplatnit nárok na odpočet daně."

Novinky

Kyberkriminalita

KyberkriminalitaV předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzyPublikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Najdete zde ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.