Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Informace o uplatňování DPH u organizačních složek státu (ministerstva, soudy, státní zastupitelství a další)

Aktualizační dodatek č. 18 k publikaci "Nový zákon o DPH - praktický průvodce".

Vážení čtenáři,
následující informaci Ministerstva financí zařazujeme k textu publikace za komentář k § 5 odst. 4 na straně 29.

Stanovisko Ministerstva financí

"Informace o uplatňování DPH u organizačních složek státu

1. Vymezení osoby povinné k dani

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) je osobou povinnou k dani právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost, kterou se rozumí dodání zboží, poskytnutí služeb i dalších činností podle zvláštních předpisů.

Stát a jeho organizační složky podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích nejsou pro účely ZDPH osobami povinnými k dani, pokud uskutečňují pouze výkon působnosti veřejné správy, a to i v případě, kdy tyto výkony uskutečňují za úplatu, kterou přijímají ve formě správních, či jiných poplatků za úkony, které jsou ze zákona povinny provádět.

Pokud organizační složka vedle výkonu činnosti ve veřejné správě uskutečňuje činnosti, které jsou ve smyslu ZDPH považovány za ekonomickou činnost, zejména činnosti uvedené v příloze č. 3 ZDPH, je z titulu uskutečňování takových činností osobou povinnou k dani. Osobou povinnou k dani se může stát i v případě, že činností vykonávanou v rámci výkonu veřejné správy naruší hospodářskou soutěž, a to od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného příslušným orgánem, kterým je v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Právní úprava DPH tedy nerozlišuje hlavní a hospodářskou činnost, ale posuzuje, zda organizační složka provádí výkon působnosti ve veřejné správě nebo uskutečňuje ekonomickou činnost.

2. Vymezení obratu

Organizační složka státu, která je účetní jednotkou, je povinna pro účely ZDPH sledovat výnosy za uskutečňovaná zdanitelná plnění a pokud obrat za zdanitelná plnění přesáhne za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč., je povinna se registrovat k DPH.

Do obratu pro registraci se nezahrnují příjmy ve formě správních a jiných poplatků za výkon veřejné správy, dále dotace a prostředky poskytované ze státního rozpočtu, státních fondů, grantů, rozpočtů cizích států nebo grantů Evropského společenství.

V souladu s definicí obratu veřejnoprávního subjektu uvedenou v § 6 odst. 2 ZDPH se do obratu dále nezahrnují příjmy za plnění osvobozená od daně, jako např. pronájem staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně podle § 56 DPH. Do obratu se nezahrnují rovněž výnosy z převodu pozemků, který je plněním osvobozeným od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků § 56 odst. 3 ZDPH a dále výnosy za činnosti, které jsou podle § 61 ZDPH osvobozené od daně.

3. Ekonomické činnosti

Zdanitelným plněním je např. pronájem movitého majetku, poskytnutí ubytovací služby v ubytovnách nebo rekreačním středisku, stravovací služby v závodní jídelně, prodej zboží v rámci doplňkových služeb a jiné. Za dodání zboží se u organizační složky nepovažuje prodej majetku, který používala k výkonu veřejné správy a neuplatnila si při jeho pořízení nárok na odpočet daně.

Výnosy za zdanitelná plnění se započítávají do obratu.

4. Nárok na odpočet daně

Pokud se organizační složka stane plátcem, je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 74 ZDPH u obchodního majetku, který má v daňové evidenci ke dni zaregistrování, pokud jej pořídila za 12 kalendářních měsíců předcházejících dni registrace a používá jej k uskutečnění zdanitelných plnění. U pořizovaného majetku, který použije k výkonu veřejné správy nárok na odpočet nemá.

Pro informaci dále uvádíme postup při poskytování stravovací služby organizační složkou, který je nejčastějším dotazem. Pokud organizační složka poskytuje vlastními zaměstnanci ve vlastní závodní jídelně stravovací službu, bez ohledu na to, zda ji poskytuje pouze pro zaměstnance nebo i důchodce či jiné osoby, jedná se o uskutečnění zdanitelného plnění, u kterého je plátce povinen uplatnit 19% sazbu daně. Základem daně je cena, kterou hradí strávník. Příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem z FKSP nebo obdobného fondu se do základu daně nezahrnuje. Plátce strávníkům daňový doklad nevystavuje, pouze v případě, kdy by stravovací služby byly poskytovány osobě povinné k dani, nebo právnické osobě, která není založena za účelem podnikání a tyto by o něj požádaly. Výnosy závodní jídelny jsou výnosy za poskytovanou stravovací službu, včetně výnosů z poskytovaných doplňkových služeb touto jídelnou, kterými je např. výdej zeleninových salátů, prodej ovoce a zeleniny.

U přijatých plnění, která plátce použije k uskutečnění svých zdanitelných plnění, si může uplatnit nárok na odpočet daně."

Novinky

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto mezeru vyplnit a podat praktický ...

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - EnergetikaPublikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydáníNabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví – výklad a řešené příklady 2017Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která pro nestátní neziskové organizace tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.