Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Informace o uplatňování DPH pro kraje a obce II

Aktualizační dodatek č. 17 k publikaci "Nový zákon o DPH - praktický průvodce".

Vážení čtenáři,
následující informaci Ministerstva financí zařazujeme k textu publikace za komentář k § 5 odst. 4 na straně 29.

Stanovisko Ministerstva financí

"Informace o uplatňování DPH pro kraje a obce II

Na základě nejčastějších dotazů, které se týkají vymezení výkonu působností v oblasti veřejné správy a činností uskutečňovaných v rámci ekonomických činností územně samosprávným celkem (dále jen obce) se Informace pro kraje a obce, která je zveřejněna na internetových stránkách www.mfcr.cz, doplňuje a po provedení dalšího rozboru se v tomto materiálu upřesňují některé zveřejněné informace.

1. Výkony veřejné správy

Podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se obec, která provádí výkony působností v oblasti veřejné správy, nepovažuje za osobu povinnou k dani, a to i případě, kdy za tyto výkony přijímá úplatu. Úplatou za takové výkony je úhrada, kterou obec přijímá ve formě správních poplatků, místních poplatků nebo ve formě poplatků za výkony, které je povinna podle zvláštních předpisů vykonávat.

Jestliže výkonem působností v oblasti veřejné správy obec naruší hospodářskou soutěž, stane se z činnosti, kterou hospodářskou soutěž narušila, osobou povinnou k dani, a to po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného příslušným orgánem, kterým je v současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Příklady:

* vybírání poplatků za zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se stavebním odpadem,

* provozování sběrných míst, kde občan bez úhrady může uložit vyjmenovaný odpad, organizování a zajišťování třídění odpadů a provozování třídících zvonů (např. i v případech, kdy obec získává od autorizované společnosti EKO-KOM a.s. peněžní částku, která pokrývá náklady na třídění odpadu)

* pronájem nebo propůjčení místa k uložení ostatků", tedy hřbitovní poplatky, s výjimkou provozování služeb pohřebnictví, prodeje pohřebních předmětů, hrobek, apod.

* vydávání a bezúplatné poskytování informačních materiálů, časopisů, pohlednic, brožur apod., s výjimkou poskytnutí místa, které je věnováno reklamě za úhradu

* vymezení zón placeného stání v rámci organizování dopravy na území obce, poplatky za užívání veřejné komunikace

* výkony související se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku - zřízení obecní policie jako orgánu obce a vybírání pokut za přestupky. Pokud však policie např. nařídí odtažení vozidla na vyhrazené místo a řidič platí za poskytnutou službu jiné osobě, kterou je odtahová služba, nejedná se o výkon veřejné správy, ale o úhradu za poskytnutou službu. O poskytování služby se jedná také v případě, kdy obecní policie v rámci zajištění bezpečnosti, na základě smluvního vztahu s občanem, zajišťuje ochranu jeho majetku

* provozování útulku pro zatoulaná zvířata, odchytové stanice, zajištění požární ochrany, zajištění obecní zeleně, veřejného osvětlení.

2. Ekonomická činnost

Ekonomickou činností jsou činnosti osvobozené od daně i činnosti zdanitelné. Do obratu veřejnoprávních subjektů se zahrnují pouze výnosy za zdanitelná plnění.

Ekonomickou činností obce je např. soustavné využívání majetku za účelem získání příjmů.

Osvobozenými plněními jsou například:

* pronájem staveb, bytů a nebytových prostor a pozemků podle § 56 ZDPH,

* poskytování služeb sociální péče podle § 59 ZDPH (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, apod.), která zahrnuje i poskytování služeb oprávněným osobám, které jsou umístěny mimo tato zařízení,

* poskytování služeb a dodání zboží podle § 61 písm. b) ZDPH, které je určeno k ochraně dětí a mládeže (dětské domovy, domovy mládeže),

* poskytování služeb podle § 61 písm. d) ZDPH, které jsou poskytovány ve sportovním zařízení, bazénu, zimní hale, tenisových kurtech apod. a poskytování služeb a dodání zboží podle § 61 písm. e) ZDPH v kulturním zařízení, divadle, kině, knihovně apod.,

* případně poskytnutí služeb nebo dodání zboží podle § 61 písm. f) ZDPH při pořádání jednorázových akcí např. bazar obnošených věcí, akce ke dni dětí, ke dni matek, ukončení školy apod.

Příkladem zdanitelného plnění je např. převod stavebního pozemku, kterým se pro účely zákona rozumí nezastavěný pozemek, na který bylo vydáno stavební povolení, pronájem movitého majetku, krátkodobý pronájem stavby, kterým se rozumí nájem včetně vnitřního vybavení, případně dodání elektrické energie, vody, tepla, plynu nejdéle na 48 hodin nepřetržitě, poskytnutí věcného břemene za úhradu, poskytnutí výpůjčky nemovitosti, těžba dřeva.

Jestliže obec provádí shromažďování, odvoz a ukládání odpadu, který je zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu na základě smlouvy o poskytnutí služby s původci, kterými jsou právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, jedná se o poskytnutí služby za sjednanou cenu.

3. Vedení evidence a nárok na odpočet daně

Podle § 100 ZDPH je plátce povinen vést evidenci pro účely správného stanovení daně. Podle odst. 2 tohoto ustanovení je plátce také povinen vést evidenci uskutečněných plnění, která jsou osvobozená od daně a plnění uskutečněných , která nejsou předmětem daně. Výkon veřejné správy není podle zákona o DPH ekonomickou činností a není předmětem daně, avšak vzhledem k tomu, že podle § 72 odst. 5 ZDPH má plátce nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití přijatých zdanitelných plnění pro ekonomickou činnost (po vyloučení přijatých plnění pro výkon veřejné správy), je povinen správci daně doložit údaje, které použil k výpočtu této poměrné výše, a obec pokud se stane plátcem musí nějakým způsobem vedení evidence o veřejné správě správci daně doložit.

Pokud pro obec na základě smluvního vztahu zajišťuje poskytování služeb jiná osoba, jedná se ze strany této osoby o ekonomickou činnost.

Např. jestliže obec pro shromažďování, odvoz a uložení odpadu nebo pro zajištění dalších činností, které je povinna zajišťovat, uzavře smlouvu s jinou právnickou osobou, která jí bude fakturovat, nejedná se o výkon veřejné správy, ale o poskytnutí služby touto osobou.

Upozornění

Podle § 96 odst. 1 ZDPH se obce stávají osobami identifikovanými k dani, které jsou povinny přiznat a zaplatit daň, ze zboží pořizovaného z jiného členského státu, pokud jeho hodnota přesáhne uvedenou částku a podle odst. 2 uvedeného ustanovení se stávají osobami identifikovanými v případě, kdy pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem spotřební daně. Podrobnosti k registraci jsou uvedeny na internetových stránkách ministerstva financí v Informaci o registraci právnické osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

4. Další informace

Pro provozovatele skládky, který v rámci své činnosti provádí shromažďování, odvoz a uložení odpadu na skládku, kterou provozuje, není výnosem za uskutečněné plnění poplatek, který je povinen odvést obci, v jejímž katastrálním území je skládka nebo Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který získává obec, která má na svém katastrálním území skládku, není příjmem za poskytnutou službu a nevstupuje obci do obratu pro registraci.

Pokud několik obcí uzavře svazek, který je samostatnou právnickou osobou podle zákona o obcích, není povinností členů svazku (jednotlivých obcí) se samostatně registrovat jako plátce, protože ekonomickou činnost uskutečňuje svazek obcí jako samostatná právnická osoba.

Prodej majetku, který obec užívala k výkonu veřejné správy, u kterého nebyl uplatněn odpočet daně, není předmětem daně.

Pokud obec v souvislosti s pronájmem nemovitosti požaduje na základě smluvních vztahů od nájemníka pouze úhradu výdajů za něho zaplacených a účtuje o této skutečnosti odpovídajícím způsobem, potom tuto peněžní částku podle § 36 odst. 5 zákona o DPH nezahrnuje do základu daně, a nesmí si uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých služeb a energií. Vybraná částka nevstupuje do obratu pro registraci."

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydáníNa českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení ...

Cena: 559 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.