Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických osob, které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.
Čtenářsky velice oblíbená publikace
Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále se měnící, svědčí skutečnost, že jde již o 16. aktualizované vydání této publikace.
Jedinečné zpracování
Proti zvyklostem na knižním trhu není publikace nadbytečně „nabobtnalá“ úplným zněním zákona o daních z příjmů, které si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři namísto toho příslušné paragrafy zákona autoři komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i některými číselnými příklady. Celá publikace je totiž proložena několika desítkami situačních výpočtových příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.
Aktuálnost zpracování
Publikace samozřejmě reaguje i na změny od 1. 1. 2014 vyplývající z rekodifikace soukromého práva v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a dalších legislativních změn. Jde například o nové vymezení pojmu finanční leasing a nová pravidla odpisování, nové rozlišování pojmů „vlastník“ a „odpisovatel“, zkrácení doby odpisování až na 12 měsíců u vymezeného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2 a další změny. Publikace bude zohledňovat i veškeré další případné legislativní změny pro rok 2015 účinné ke dni autorské uzávěrky.
autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2015, 344 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

I. Druhy hmotného a nehmotného majetku - str. 10

A. Hmotný majetek - str. 13

1. Samostatné hmotné movité věci - str. 13

2. Budovy, domy a jednotky - str. 20

3. Stavby - str. 22

4. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 24

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 25

6. Jiný majetek - str. 26

7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 29

8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 31

B. Nehmotný majetek - str. 32

1. Zřizovací výdaje - str. 37

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 37

3. Software - str. 38

4. Ocenitelná práva - str. 38

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 39

6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč - str. 39

7. Goodwill - str. 40

8. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 41

C. Změny limitů - str. 42

D. právo stavby - str. 43

II. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho evidence - str. 46

1. Daňová evidence - str. 46

2. Evidence v účetnictví - str. 52

III. Hmotný a nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 57

A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 57

B. Nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 60

IV. Vstupní cena - str. 62

1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně - str. 62

2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii - str. 68

3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva - str. 68

4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně - str. 68

5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem - str. 69

6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku, který není vymezen zákonem jako hmotný majetek - str. 70

7. Společné problém stanovení vstupní ceny - str. 70

8. Zvláštnost při pořizování nehmotného majetku - str. 80

V. Technické zhodnocení - str. 81

1. Definice technického zhodnocení - str. 81

2. Důsledky technického zhodnocení - str. 83

3. Závazné posouzení technického zhodnocení - str. 84

4. Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 85

VI. Zásady odpisování - str. 86

1. Roční odpis hmotného majetku - str. 86

2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku - str. 88

3. Žádný odpis - str. 90

4. Účetní odpis - str. 95

5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 95

6. Odpisování po provedení technického zhodnocení - str. 97

7. Odpisování při změně zákona - str. 99

VII. Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit - str. 102

1. Odpisovatel - str. 102

2. Nájemce - str. 103

3. Technická rekultivace - str. 109

4. Zajištění dluhu převodem práva - str. 109

5. Hmotný majetek na cizím pozemku - str. 110

VIII. Způsoby odpisování - str. 111

1. Pokračování v započatém odpisování - str. 113

2. Způsoby odpisování - str. 118

3. Mimořádné odpisy - str. 146

4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 151

5. Komponentní odpisování - str. 152

IX. Postup odpisování - str. 154

1. Stanovení vstupních informací - str. 154

2. Určení odpisové skupiny - str. 155

3. Volba způsobu odpisování - str. 164

4. Výpočet odpisů - str. 164

5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH a při zrušení registrace k DPH - str. 164

X. Likvidace majetku - str. 169

1. Zůstatková cena - str. 169

2. Ukončení odpisování - str. 169

3. Likvidace majetku a zůstatková cena - str. 173

4. Likvidace neodpisovaného majetku - str. 175

5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví - str. 177

XI. Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 178

1. Podmínky finančního leasingu - str. 178

2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing - str. 191

3. Ukončení finančního leasingu - str. 200

4. Nájemné při postoupení finančního leasingu - str. 201

XII. Péče o majetek - str. 203

1. Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 203

2. Inventarizace majetku - str. 206

XIII. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 209

XIV. Vybraná ustanovení - str. 212

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1.1.2015 - str. 212

2. Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. - str. 296

3. Pokyn GFŘ D-22 - str. 306

4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 318

5. Vyhláška č. 500/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 325

Příklady obsažené v publikaci - str. 399

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2018 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2018

Daňové a nedaňové náklady 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2018

Zcela legální daňové triky 2018

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.