Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2015, 16. vydání

Obsahem této publikace je velmi široký okruh témat, majících souvislost s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů, ať už fyzických, či právnických osob, které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.
Čtenářsky velice oblíbená publikace
Publikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále se měnící, svědčí skutečnost, že jde již o 16. aktualizované vydání této publikace.
Jedinečné zpracování
Proti zvyklostem na knižním trhu není publikace nadbytečně „nabobtnalá“ úplným zněním zákona o daních z příjmů, které si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři namísto toho příslušné paragrafy zákona autoři komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i některými číselnými příklady. Celá publikace je totiž proložena několika desítkami situačních výpočtových příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.
Aktuálnost zpracování
Publikace samozřejmě reaguje i na změny od 1. 1. 2014 vyplývající z rekodifikace soukromého práva v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a dalších legislativních změn. Jde například o nové vymezení pojmu finanční leasing a nová pravidla odpisování, nové rozlišování pojmů „vlastník“ a „odpisovatel“, zkrácení doby odpisování až na 12 měsíců u vymezeného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2 a další změny. Publikace bude zohledňovat i veškeré další případné legislativní změny pro rok 2015 účinné ke dni autorské uzávěrky.

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák
vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2015, 344 stran

Cena: 379 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

I. Druhy hmotného a nehmotného majetku - str. 10

A. Hmotný majetek - str. 13

1. Samostatné hmotné movité věci - str. 13

2. Budovy, domy a jednotky - str. 20

3. Stavby - str. 22

4. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 24

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 25

6. Jiný majetek - str. 26

7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 29

8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 31

B. Nehmotný majetek - str. 32

1. Zřizovací výdaje - str. 37

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 37

3. Software - str. 38

4. Ocenitelná práva - str. 38

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 39

6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč - str. 39

7. Goodwill - str. 40

8. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 41

C. Změny limitů - str. 42

D. právo stavby - str. 43

II. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho evidence - str. 46

1. Daňová evidence - str. 46

2. Evidence v účetnictví - str. 52

III. Hmotný a nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 57

A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 57

B. Nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 60

IV. Vstupní cena - str. 62

1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně - str. 62

2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii - str. 68

3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva - str. 68

4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně - str. 68

5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem - str. 69

6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku, který není vymezen zákonem jako hmotný majetek - str. 70

7. Společné problém stanovení vstupní ceny - str. 70

8. Zvláštnost při pořizování nehmotného majetku - str. 80

V. Technické zhodnocení - str. 81

1. Definice technického zhodnocení - str. 81

2. Důsledky technického zhodnocení - str. 83

3. Závazné posouzení technického zhodnocení - str. 84

4. Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 85

VI. Zásady odpisování - str. 86

1. Roční odpis hmotného majetku - str. 86

2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku - str. 88

3. Žádný odpis - str. 90

4. Účetní odpis - str. 95

5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 95

6. Odpisování po provedení technického zhodnocení - str. 97

7. Odpisování při změně zákona - str. 99

VII. Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit - str. 102

1. Odpisovatel - str. 102

2. Nájemce - str. 103

3. Technická rekultivace - str. 109

4. Zajištění dluhu převodem práva - str. 109

5. Hmotný majetek na cizím pozemku - str. 110

VIII. Způsoby odpisování - str. 111

1. Pokračování v započatém odpisování - str. 113

2. Způsoby odpisování - str. 118

3. Mimořádné odpisy - str. 146

4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 151

5. Komponentní odpisování - str. 152

IX. Postup odpisování - str. 154

1. Stanovení vstupních informací - str. 154

2. Určení odpisové skupiny - str. 155

3. Volba způsobu odpisování - str. 164

4. Výpočet odpisů - str. 164

5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH a při zrušení registrace k DPH - str. 164

X. Likvidace majetku - str. 169

1. Zůstatková cena - str. 169

2. Ukončení odpisování - str. 169

3. Likvidace majetku a zůstatková cena - str. 173

4. Likvidace neodpisovaného majetku - str. 175

5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví - str. 177

XI. Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 178

1. Podmínky finančního leasingu - str. 178

2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing - str. 191

3. Ukončení finančního leasingu - str. 200

4. Nájemné při postoupení finančního leasingu - str. 201

XII. Péče o majetek - str. 203

1. Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 203

2. Inventarizace majetku - str. 206

XIII. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 209

XIV. Vybraná ustanovení - str. 212

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1.1.2015 - str. 212

2. Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. - str. 296

3. Pokyn GFŘ D-22 - str. 306

4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 318

5. Vyhláška č. 500/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 325

Příklady obsažené v publikaci - str. 399

 

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1164 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2017

ÚZ č. 1164 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2017

Sagit, a. s.

Zákon o daních z příjmů byl od srpnového vydání ÚZetka změněn 6 dalšími novelami (mj. prokazování původu majetku, EET, hazardní hry a další změny). Zařazen byl nový pokyn GFŘ D-30, který specifikuje podmínky ke stanovení daně z příjmů paušální částkou. Publikace dále obsahuje zákon o ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny aktuální změny k 1. 1. 2016. Publikace obsahuje celkem 11 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy najdete v ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

ÚZ č. 1173 - Vzorový účtový rozvrh 2017, Rozvaha a výsledovka 2017

Sagit, a. s.

Užitečná pomůcka pro sestavení takového účtového rozvrhu, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2017. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

ÚZ č. 1174 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016

Ing. Milan Lošťák, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2016. Vychází z aktuálního stavu legislativy Výklad reaguje na všechny ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s.r.o., 5. vydání

Ing. Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.