Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.

Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetku

Publikace kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace.

Komentář zákona, stanoviska, výklady, názorné příklady

Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku a některými výpočtovými příklady.Celá publikace je proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.

Aktuálnost znění zákona s ohledem na legislativní změny

Publikace vychází z aktuálního znění zákona a zohledňuje veškeré legislativní změny účinné ke dni autorské uzávěrky.

autor: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2019, 352 stran
ISBN: 978-80-7554-219-9

Cena: 389 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
I. Druhy hmotného a nehmotného majetku - str. 11
A. Hmotný majetek - str. 14
1. Samostatné hmotné movité věci - str. 14
1.1 Zabudované samostatné hmotné movité věci - str. 17
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 21
2. Budovy, domy a jednotky - str. 22
3. Stavby - str. 24
3.1 Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 25
4. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 26
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 26
6. Jiný majetek - str. 27
6.1 Technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku - str. 27
6.2 Výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť - str. 29
6.3 Technické rekultivace- str. 29
6.4 Výdaje související s finančním leasingem - str. 29
6.5 Právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví - str. 31
7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 33
8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 34
B. Nehmotný majetek - str. 36
1. Zřizovací výdaje - str. 40
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 41
3. Software - str. 41
4. Ocenitelná práva - str. 42
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 43
6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč - str. 43
7. Goodwill - str. 43
8. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 45
C. Změny limitů - str. 45
II. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho evidence - str. 48
1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví - str. 48
1.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 48
1.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 49
1.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 49
1.4 Získání majetku bezúplatně - str. 50
1.5 Pořízení majetku formou finančního leasingu - str. 51
2. Evidence v účetnictví - str. 53
2.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 53
2.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 53
2.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 54
2.4 Získání majetku bezúplatně - str. 54
2.5 Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 56
III. Hmotný a nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 58
A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 58
B. Nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 61
IV. Vstupní cena - str. 63
1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně - str. 63
2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii - str. 69
3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva - str. 69
4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně - str. 70
5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem - str. 70
6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku, který není vymezen zákonem jako hmotný majetek - str. 71
7. Vstupní cena při přemístění majetku ze zahraničí – přepočtená zahraniční cena - str. 71
8. Vstupní cena převzatá od původního majitele - str. 72
9. Společné problémy stanovení vstupní ceny - str. 72
9.1 Technické zhodnocení v prvním roce odpisování - str. 72
9.2 Vstupní cena a daně - str. 73
9.2.1 DPH - str. 73
9.2.2 Ostatní daně - str. 74
9.3 Změny vstupní ceny - str. 74
9.4 Zahrnutí části úroků do vstupní ceny - str. 76
9.5 Vstupní cena u majetku pořízeného s dotací - str. 77
9.6 Náklady nezahrnované do vstupní ceny - str. 78
9.7 Vstupní cena a technické zhodnocení - str. 78
9.8 Vstupní cena u majetku ve spoluvlastnictví - str. 80
9.9 Vstupní cena a vyvolaná investice - str. 80
9.10 Vstupní cena při pokračování v odpisování vloženého majetku - str. 81
9.11 Vstupní cena po provedení technického zhodnocení nájemcem u odpisovatele při ukončení nájmu - str. 82
10. Zvláštnost při pořizování nehmotného majetku - str. 82
V. Technické zhodnocení - str. 83
1. Definice technického zhodnocení - str. 83
2. Důsledky technického zhodnocení - str. 85
3. Závazné posouzení technického zhodnocení - str. 86
4. Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 87
VI. Zásady odpisování - str. 88
1. Roční odpis hmotného majetku - str. 88
2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku - str. 90
2.1 Majetek evidovaný ke konci zdaňovacího období - str. 90
2.2 Majetek evidovaný na začátku zdaňovacího období - str. 90
3. Žádný odpis - str. 92
4. Účetní odpis - str. 97
5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 97
6. Odpisování po provedení technického zhodnocení - str. 100
6.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 100
6.1.1 Rovnoměrně odpisovaný majetek - str. 100
6.1.2 Zrychleně odpisovaný majetek - str. 100
6.1.3 Výjimky z výše uvedeného postupu odpisování technického zhodnocení hmotného majetku - str. 101
6.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 101
6.2.1 Technické zhodnocení nehmotného majetku u poplatníků s daňovou evidencí - str. 101
6.2.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku u poplatníků s účetnictvím - str. 101
7. Odpisování při změně zákona - str. 102
7.1 Změna odpisové skupiny - str. 102
7.2 Prodloužení doby odpisování - str. 102
7.3 Jiná změna zákona - str. 103
7.3.1 Zavedení samostatného způsobu odpisování technologií pro výrobu elektřiny ze slunečního záření - str. 103
VII. Nositelé odpisů – kdo může odpis uplatnit - str. 104
1. Odpisovatel - str. 104
2. Nájemce - str. 105
2.1 Pacht obchodního závodu - str. 105
2.2 Technické zhodnocení pronajatého majetku a výdaje související s leasingem (§ 26 odst. 3 písm. a) a písm. c) zákona) - str. 106
3. Technická rekultivace - str. 112
4. Zajištění dluhu převodem práva - str. 112
5. Hmotný majetek na cizím pozemku - str. 112
6. Nepeněžité vklady - str. 112
6.1 Nabytí hmotného a nehmotného majetku vkladem - str. 112
6.2 Nabytí hmotného a nehmotného majetku přemístěním - str. 113
VIII. Způsoby odpisování - str. 114
1. Pokračování v započatém odpisování - str. 116
2. Způsoby odpisování - str. 121
2.1 Rovnoměrné odpisování (§ 31 zákona) - str. 121
2.2 Zrychlené odpisování (§ 32 zákona) - str. 129
2.2.1 Zrychlené odpisování majetku bez technického zhodnocení - str. 131
2.2.2 Zrychlené odpisování majetku s provedeným technickým zhodnocením - str. 133
2.3 Časové odpisování - str. 136
2.3.1 Pronajímaný hmotný movitý majetek u finančního leasingu - str. 136
2.3.2 Majetek včetně staveb s omezenou dobou trvání - str. 138
2.3.3 Technické zhodnocení nemovité kulturní památky - str. 139
2.3.4 Matrice, zápustky, formy, modely a šablony - str. 139
2.3.5 Právo užívání nehmotného majetku na dobu určitou - str. 140
2.3.6 Společná pravidla pro časové odpisování - str. 140
2.4 Odpis dospělých zvířat a jejich skupin - str. 142
2.5 Odpis nehmotného majetku - str. 143
2.5.1 Účetní odpis goodwillu - str. 146
2.5.2 Nehmotný majetek v daňové evidenci - str. 146
2.6 Účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 147
2.7 Časové odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku - str. 147
2.7.1 Technické zhodnocení v průběhu odpisování - str. 147
2.7.2 Technické zhodnocení odepsaného nehmotného majetku- str. 148
2.7.3 Technické zhodnocení odepsaného nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou při prodloužení doby užívání - str. 148
3. Mimořádné odpisy - str. 149
3.1 Technické zhodnocení u majetku, u něhož jsou uplatněny mimořádné odpisy - str. 153
4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 154
4.1 Odpisy technického zhodnocení majetku k výrobě solární energie - str. 154
5. Komponentní odpisování - str. 154
IX. Postup odpisování - str. 157
1. Stanovení vstupních informací - str. 157
2. Určení odpisové skupiny - str. 158
3. Volba způsobu odpisování - str. 167
4. Výpočet odpisů - str. 168
5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH a při zrušení registrace k DPH - str. 168
5.1 Odpisy při nové registraci k DPH - str. 168
5.2 Odpisy při zrušení registrace k DPH - str. 171
X. Likvidace majetku - str. 174
1. Zůstatková cena - str. 174
2. Ukončení odpisování - str. 174
3. Likvidace majetku a zůstatková cena - str. 177
4. Likvidace neodpisovaného majetku - str. 180
5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví - str. 181
XI. Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 183
1. Podmínky finančního leasingu - str. 183
1.1 Podmínky finančního leasingu do 31. 12. 2007 - str. 183
1.2 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2008 - str. 184
1.3 Podmínky finančního leasingu od 1. 4. 2009 - str. 188
1.4 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2011 - str. 189
1.5 Podmínky finančního leasingu od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 (pomoc při řešení hospodářské krize) - str. 191
1.6 Finanční leasing hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 192
1.7 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2015 - str. 194
2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing - str. 197
3. Ukončení finančního leasingu - str. 205
4. Nájemné při postoupení finančního leasingu - str. 206
XII. Péče o majetek - str. 208
1. Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 208
2. Inventarizace majetku - str. 211
XIII. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 214
XIV. Vybraná ustanovení - str. 218
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1. 4. 2019 - str. 218
Pokyn GFŘ D–22 - str. 315
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 328
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - str. 335
Příklady obsažené v publikaci - str. 348

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.