Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních profesí jako pomoci či nějaké jiné role při řešení složitých životních situací reálných lidí, které jsou často emočně vypjaté a jde v nich o hodně. Mohou tak snadno svádět ke snaze dosáhnout svého cíle za každou cenu. Nejčastěji se profesně etické problémy týkají otázek mlčenlivosti, střetu zájmů, odměňování právníků či obecně regulace jednotlivých právních profesí. Tam to ale nekončí.

Profesní etika se ptá i na roli, kterou jako právníci máme ve společnosti, a na odpovědnost, která se s touto rolí pojí. Odpovědi na tyto otázky hledají právníci takřka po celém světě. Podané odpovědi však silně ovlivňuje, v jaké zemi se zrovna právník nachází, zda jde o zemi angloamerického nebo kontinentálního systému práva, jak je tam rozvinutá demokracie a právní stát. V České republice narážíme v tomto ohledu na zásadní deficit, protože mnohé z otázek, které tato kniha do hloubky analyzuje, zde zatím nebyly zásadněji diskutovány. Naším cílem proto je vyvolat ve čtenářích co možná nejvíce profesně etických otázek, na které poté společně můžeme hledat odpovědi.

Celá kniha je postavená na komparativním přístupu, proto zaručuje, že čtenáře v přemýšlení o profesní etice právníků vytáhne z českých reálií a obohatí je o přístupy mnoha zemí z různých kontinentů. Bude díky tomu cennou pomůckou při řešení běžných etických dilemat každodenní právní praxe. Může však také napomoci při rozhodování příslušných orgánů o etických proviněních právníků. V neposlední řadě knihu ocení studenti, kteří na jedné z českých právnických fakult budou navštěvovat výuku profesní etiky.

Spoluautory anglické verze všech kapitol jsou James E. Moliterno a Paul D. Paton. Překlad všech kapitol z angličtiny provedl Martin Kopa. Doplnění pasáží relevantních z pohledu České republiky provedli Martin Kopa, Maxim Tomoszek a Vítězslav Dohnal.

autor: James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 12. 2017, 212 stran
ISBN: 978-80-7552-838-4

Cena: 395 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva ke druhému americkému vydání - str. XIII
Poděkování - str. XV
Předmluva k prvnímu českému vydání - str. XVII
Předmluva JUDr. Josefa Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu ČR - str. XIX
Předmluva advokátní kanceláře Havel & Partners - str. XXI
Použité rozsudky - str. XXIII
1 Role právníka  - str. 1
A Role právníka - str. 1
B Role právníka v zemích kontinentálního systému práva a v zemích common law - str. 2
1 Spojené státy - str. 3
2 Japonsko - str. 5
3 Evropská unie - str. 7
4 Rusko - str. 8
5 Česká republika  - str. 9
2 Regulace právníků - str. 11
A Přijetí do praxe (vstup do komory) - str. 11
1 Tradiční cesty k přijetí do praxe v domovském státě právníka - str. 12
2 Přijetí do praxe v jiném než domovském státě - str. 15
3 Všeobecná dohoda o obchodu a službách (GATS) - str. 19
B Vlastnictví poskytovatelů právních služeb  - str. 22
C Stavovská disciplína - str. 23
1 Spojené státy  - str. 23
2 Evropská unie - str. 24
3 Japonsko - str. 25
4 Česká republika - str. 25
D Dostupnost náhrady škody za profesní pochybení a další kontrolní mechanismy mimo dohled komory - str. 26
1 Spojené státy - str. 26
2 Evropská unie  - str. 27
3 Japonsko - str. 27
4 Česká republika - str. 27
E Povinnosti zmocněnce - str. 28
1 Spojené státy  - str. 28
2 Evropská unie - str. 29
3 Česká republika - str. 30
F Výběr práva - str. 31
1 Spojené státy - str. 31
2 Evropská unie - str. 31
3 Japonsko - str. 32
4 Česká republika - str. 32
3 Definování a utváření vztahu mezi právníkem a klientem - str. 35
A Vstup do vztahu mezi klientem a advokátem a jeho ukončení - str. 35
1 Základní koncepty a povinnosti - str. 35
2 Nezávislost právníka a multidisciplinární praxe (MDP) - str. 38
3 Spojené státy - str. 40
4 Evropská unie - str. 43
5 Česká republika - str. 45
B Substituce právníka - str. 46
C Problém přeshraniční praxe – sdružování právníků v zahraniční jurisdikci - str. 47
4 Odměňování právníků - str. 53
A Regulace odměn  - str. 53
1 Podmíněné odměny - str. 53
2 Tarify - str. 58
3 Přechod odměn - str. 60
4 Volba práva ohledně odměn - str. 61
5 Česká republika - str. 62
B Zastupování nemajetných klientů a klientů s nízkými příjmy - str. 64
1 Zajištění právních služeb vládou - str. 64
2 Právní služby pro bono - str. 65
3 Právo na právní pomoc v civilních věcech - str. 66
4 Česká republika - str. 68
5 Mlčenlivost  - str. 71
A Povinnost mlčenlivosti a vztah důvěrnosti – obecné principy a srovnání - str. 72
1 Spojené království - str. 74
2 Kontinentální země  - str. 75
3 Japonsko - str. 77
4 Čína - str. 78
5 Výjimky z mlčenlivosti - str. 79
6 Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrnosti vztahu advokáta a klienta v České republice - str. 81
6 Neslučitelné vztahy - str. 89
A Loajalita vůči klientovi; neslučitelné vztahy právníků - str. 89
B Nezávislost - str. 90
C Standardy - str. 91
1 Standardy v USA - str. 91
2 Evropské standardy - str. 94
3 Japonské standardy - str. 95
4 Australské a novozélandské standardy - str. 96
5 Česká republika - str. 97
D Něco více k přičítanému vyloučení  - str. 98
7 Zvláštní otázky zastupování právnických osob - str. 103
A Vztah důvěrnosti mezi právníkem a klientem - str. 103
1 In-house právník - str. 103
2 Rozsah ochrany důvěrnosti - str. 105
3 Problém mezinárodní ochrany důvěrnosti vztahu právníka a klienta - str. 105
B Korporátní whistle-blowing - str. 109
C Zákon o zahraničním korupčním jednání v112
8 Povinnosti vůči soudu a jiným - str. 119
A Povinnosti vůči soudu - str. 119
1 Chování s ohledem na soudní řízení  - str. 119
2 Nepříznivý právní názor - str. 120
3 Falešné důkazy a křivá výpověď klienta - str. 122
4 Vyvozování nepravdivých závěrů - str. 125
5 Veřejnost řízení - str. 126
B Povinnosti vůči jiným - str. 129
1 Zastoupené osoby – pravidlo „žádného kontaktu“ - str. 129
2 Nezastoupené osoby – svědci - str. 131
3 Povinnosti vůči jiným advokátům – profesionalismus a slušnost - str. 137
4 Povinnosti vůči jiným – zákaz diskriminacev138
9 Reklama a nabídka služebv143
A Spojené státy - str. 144
B Japonsko - str. 147
C Litva - str. 148
D Finsko - str. 149
E Česká republika - str. 149
F Evropská unie obecně - str. 150
10 Chování soudce - str. 155
A Úvod a nestrannost - str. 155
B Nezávislost - str. 156
C Korupce soudců  - str. 161
D Obecné soudcovské standardy - str. 162
1 Evropské soudcovské standardy - str. 162
2 Standardy chování soudce v Japonsku a Pacifické Asii - str. 171
3 Americké standardy - str. 175
E Závěr  - str. 178
Rejstřík  - str. 181

Další nabídka k tématu

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1213 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích ...

Cena: 113 KčKOUPIT

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

David Kosař, Tereza Papoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Vůbec poprvé jsou zde empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Odpovědnost advokáta za škodu

Odpovědnost advokáta za škodu

Luboš Tichý - C. H. Beck

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědností za škodu. Přestože se advokáti stali nedílnou součástí právního systému ČR a jejich vliv na právní zájmy klientů (i třetích osob) je obrovský, není odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.