Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 62/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 12, ze dne 20. 12. 1999

62

Opatření,

kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

Referent: Ing. Muk, tel.: 5704 2496
Č.j.: 283/78 181/1999 ze dne 26. listopadu 1999

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.

(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vyplývá z přílohy k tomuto opatření.

(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. II

Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Příloha

Účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti vydaná MF ČR čj. 283171 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995 ve znění pozdějších změn a doplňků
č.j. 283/71 760/1996 ze dne 15.11.1996
č.j. 283/83 621/1997 ze dne 2.12.1997
č.j. 283/50 991/1998 ze dne 20.8.1998
č.j. 283/81 624/1998 ze dne 30.11.1998
č.j. 283/93 487/1998 ze dne 7.1.1999

se mění a doplňuje takto:

POSTUPY ÚČTOVÁNÍ

Úvodní ustanovení

1. Čl. I odst. 4

Ve druhé větě se zrušuje slovo "do".

2. Čl. I odst. 8

Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se takto:

"(8) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí poskytnutí peněžních prostředků na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo z rozpočtu státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."

3. Čl. III písm. d)

Zrušují se slova "vkladech (podílech) do základního jmění".

4. Čl. VII odst. 1

V první větě se za slova "postoupení pohledávky" vkládají slova "vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy,".

Na konec první věty se doplní závorka s textem "(např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů)". Druhá věta se zrušuje.

5. Čl. VIII odst. 4

Zrušuje se slovo "dokladové".

6. Čl. XIII odst. 1

Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se takto:

"(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální katry centrálních bank, případně aktuální kurty na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, resp. EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurz, za který byl, obchod uskutečněn."

7. Čl. XIII odst. 2

Ve druhé větě se zrušuje text "při splnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona o účetnictví".

8. Čl. XV odst. 4

V první větě se slova "alikvotní výnosový úrok" mění na "alikvotní úrokový výnos".

Druhá věta se mění takto:

"V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů."

Za druhou větou se doplňuje následující text: "Úrokovým výnosem se rozumí

a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti,
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů."

9. Čl. XIX odst. 2

Ve třetí větě se slovo "účtě" nahrazuje slovem "účtu".

10. Čl. XX

Druhá věta se mění takto:

"Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká."

Účtová třída 0 - Investiční majetek

1. Čl. I odst. 3

Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem:

"(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků."

2. Čl. I odst. 4

Text odstavce se zrušuje a nahrazuje se textem:

"(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky v Čl. VILI, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3."

3. Čl. I odst. 9 písm. a)

Za slovo "koupeném" se vkládají slova "movitém investičním".

4. Čl. II odst. 1

Na konci odstavce se doplňuje věta:

"Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnoceni drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I odst. 10 písm. c)), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob."

5. Čl. II odst. 2

V první i druhé větě se slovo "používání" nahrazuje slovem "užívání".

6. Čl. II

Doplňuje se odstavec 7 v tomto znění:

"(7) Při pořízení hmotného investičního majetku smlouvou směnnou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. bud' pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány."

7. Čl. III odst. 5

První část odstavce se mění takto:

"(5) Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako

a) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
b) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku."

8. Čl. VI odst. 1

Ve druhé větě se slova "movitých předmětů" nahrazují slovy "věcí materiální povahy".

9. Čl. VI

Doplňuje se odstavec 4 v tomto znění:

"(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanoveni o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku."

10. Čl. VII odst. 1 písm. d)

Za slova "vlastnických práv" se vkládá slovo "například".

11. Čl. VII odst. 1

Za textem písmena e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g) v tomto znění:

"f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání,

g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic."

12. Čl. VII odst. 2 písm. f)

Mezi druhou a třetí větu se vkládá věta v tomto znění: "Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení."

13. Čl. VIII odst. 2 písm. b)

Slovo "vytvořeno" se nahrazuje slovem "vytvořen".

14. Čl. VIII odst. 4

Zrušuje se.

15. Čl. IX odst. 2

V první větě za slovem "lesa" se čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.

16. ČI. X odst. 4 písm. b)

Za slovy "ve prospěch účtu" se zrušují slova "účtové skupiny".

17. Poznámky za účtovou třídou 0

Text za poznámkou 5 se mění takto:

"Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Účtová třída 1 - Zásoby

1. Čl. I odst. 2

V úvodní větě se za slovo "obaly" vkládá tento text: " , pokud nejsou investičním majetkem,".

2. Čl. I odst. 7

První věta se nahrazuje větou v tomto znění:

"Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje."

3. Čl. II

Doplňuje se odstavec 4 v tomto zněni:

"(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů."

4. Čl. IV odst. 2

V poslední větě slovo "syntetického" se nahrazuje slovem "analytického".

Účtová třída 2 - Finanční účty

1. ČI. III odst. 2

V první větě se za slova "poštovní známky" doplňují slova "dálniční nálepky".

2. Čl. III odst. 7

V předposlední větě odstavce se vypouští slovo "jako".

3. Čl. III odst. 8

Ve druhé větě se slovo "talon" nahrazuje slovem "kupon".

Účtová třída 6 - Výnosy

1. ČI. I

Doplňuje se nový odstavec 4 v tomto znění:

"(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtuji na příslušný účet ostatních výnosů."

Původní odstavce 4, 5 a 6 se přečíslují na S, 6 a 7.

2. Čl. II odst. 1

V textu odstavce se číslo "261" nahrazuje číslem "211".

Účtová třída 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty

Čl. VIII odst. 2

Řádek " - poskytnuté zástavy" se doplňuje textem "pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI odst. 2 účtové třídy 0,".

E-shop

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.