Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 58/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 11, ze dne 30. 11. 1999

58

Opatření,

kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

Referent: Blažena Petrlíková, tel.: 5704 2672
Č.j.: 283/83 691/1999 ze dne 22. listopadu 1999

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb. (dále jen zákon) stanoví

ČI. I

(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.

(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.

ČI. II.

(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve sbírce zákonů.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Ministr financí České republiky:

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Příloha

Opatření Ministerstva financí České republiky čj. 283/32 774/1996 ze dne 24. 6. 1996, ve znění opatření čj. 283/33 165/1997 ze dne 16. 5. 1997, čj. 283/83 620/1997 ze dne 2. 12. 1997 a čj. 283/81 623/1998 ze dne 30. 11. 1998 se mění a doplňuje takto:

1) Příloha čís. 1, ČI. II odst. 2 písni. d)

Konec odstavce pod písmenem d) se doplňuje větou v tomto znění:

"O základním stádu a tažných zvířatech se účtuje způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku."

2) Příloha čís. 1, Čl. II, odst. 6

Za slova poštovní známky se doplní slova: "dálniční nálepky,"

3) Příloha čís. 1, ČI. II, odst. 7

Doplňuje se písmeno d) ve znění: "d) obaly, pokud nejsou movitým hmotným investičním majetkem"

Odstavec začínající slovy "Zboží je všechno ...." se mění takto: První věta se zrušuje a nahrazuje se textem "Zbožím jsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje."

4) Příloha čís. 1, ČI. II

Za odstavcem (11) článku II se doplňuje odstavec (12) ve znění:

"(12) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."

5) Příloha čís. 1, ČI. II

Za předposlední odstavec článku II. se vkládá text ve znění: "Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Výdaje nepřevyšující uvedenou částku se účtují obdobně jako spotřeba materiálu v případě hmotného investičního majetku, jako výdaje na služby v případě nehmotného investičního majetku."

6) Příloha čís. 1, Čl. IV, odst. 2

Za text ve znění "Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:", za písmenem "d)" se doplňuje takto:

"Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, popřípadě nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností,"

7) Příloha čís. 1, Čl. IX

Celý odstavec začínající slovy "Devizové prostředky v deníku ..." se zrušuje, následující text bodů "a)" i "b)" se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:

"Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet cizí měny na měnu českou lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období, vymezené účetní jednotkou. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. Jejich použití pro příslušné účetní případy stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české.

Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení účetního dokladu, u odběratele den přijetí účetního dokladu. Při vzájemném zápočtu pohledávek v cizí měně nebo v různých cizích měnách se přepočet kursů provede ve smyslu předchozích ustanovení tohoto opatření, ke dni započtení.

Kursové rozdíly, které vznikají v průběhu účetního období ke dni uskutečnění účetního případu, se účtují v peněžním deníku u valut v pokladně nebo deviz na bankovním účtu jako příjem v případě kursových zisků nebo jako výdaj v případě kursových ztrát, pokud nejsou tyto kursové rozdíly součástí ceny pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku.

Při uzavírání peněžního deníku se devizové prostředky přepočtou platným kursem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni účetní závěrky. Kursový rozdíl se zaúčtuje v peněžním deníku obdobně jako kursové rozdíly zjištěné v průběhu účetního období.

V knize pohledávek a závazků, kde pohledávky a závazky v cizí měně jsou zachyceny v přepočtu na českou měnu ke dni jejich vzniku shora uvedeným způsobem, se při uzavírání účetních knih nepřeceňují.

Ustanovení o přepočtu cizích měn ke dni uzavření účetních knih v případě finančních investic platí obdobně."

8) Příloha čís. 1, ČI. XII, odst. 4

Pod text odstavce 4 se doplňuje text ve znění:

"Materiál předaný nebo převzatý účetní jednotkou ke zpracování nebo opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků."

9) Příloha čís. 1, ČI. XII, odst. 6

V první větě text za slovem "ceniny" se doplňuje takto:

.. pokud jsou pořizovány do zásoby a postupně spotřebovávány" ... .

Text za slovem "ceniny" ve větě druhé se doplňuje takto: .. "evidované obdobně jako zásoby" ...

10) Příloha čís. 1, Odvolávky k čl. XIV

V odvolávce číslo 5) vypustit celou poznámku v závorce počínající slovy "v roce 1996 ...

11) Příloha čís. 2, Čl. II, odst. 1

Za slovem "uvedené" se doplní slova: "v peněžním deníku,"

E-shop

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 2. vydání

JUDr. Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Německé účetní právo v české praxi

Německé účetní právo v české praxi

Michal Vaněk - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 2009 Zákon o modernizaci účetního práva (Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts), na základě kterého se změnila příslušná ustanovení německého Obchodního zákoníku (HGB) upravující účetní postupy a metody aplikované při přípravě ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.