Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 58/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 11, ze dne 30. 11. 1999

58

Opatření,

kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

Referent: Blažena Petrlíková, tel.: 5704 2672
Č.j.: 283/83 691/1999 ze dne 22. listopadu 1999

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb. (dále jen zákon) stanoví

ČI. I

(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací.

(2) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.

ČI. II.

(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve sbírce zákonů.

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Ministr financí České republiky:

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Příloha

Opatření Ministerstva financí České republiky čj. 283/32 774/1996 ze dne 24. 6. 1996, ve znění opatření čj. 283/33 165/1997 ze dne 16. 5. 1997, čj. 283/83 620/1997 ze dne 2. 12. 1997 a čj. 283/81 623/1998 ze dne 30. 11. 1998 se mění a doplňuje takto:

1) Příloha čís. 1, ČI. II odst. 2 písni. d)

Konec odstavce pod písmenem d) se doplňuje větou v tomto znění:

"O základním stádu a tažných zvířatech se účtuje způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku."

2) Příloha čís. 1, Čl. II, odst. 6

Za slova poštovní známky se doplní slova: "dálniční nálepky,"

3) Příloha čís. 1, ČI. II, odst. 7

Doplňuje se písmeno d) ve znění: "d) obaly, pokud nejsou movitým hmotným investičním majetkem"

Odstavec začínající slovy "Zboží je všechno ...." se mění takto: První věta se zrušuje a nahrazuje se textem "Zbožím jsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje."

4) Příloha čís. 1, ČI. II

Za odstavcem (11) článku II se doplňuje odstavec (12) ve znění:

"(12) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."

5) Příloha čís. 1, ČI. II

Za předposlední odstavec článku II. se vkládá text ve znění: "Ocenění jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, jehož hodnotové vymezení částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Výdaje nepřevyšující uvedenou částku se účtují obdobně jako spotřeba materiálu v případě hmotného investičního majetku, jako výdaje na služby v případě nehmotného investičního majetku."

6) Příloha čís. 1, Čl. IV, odst. 2

Za text ve znění "Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:", za písmenem "d)" se doplňuje takto:

"Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, popřípadě nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením nehmotného a hmotného investičního majetku vlastní činností,"

7) Příloha čís. 1, Čl. IX

Celý odstavec začínající slovy "Devizové prostředky v deníku ..." se zrušuje, následující text bodů "a)" i "b)" se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:

"Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální kursy devizy střed centrálních bank, případně aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet cizí měny na měnu českou lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období, vymezené účetní jednotkou. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. Jejich použití pro příslušné účetní případy stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české.

Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení účetního dokladu, u odběratele den přijetí účetního dokladu. Při vzájemném zápočtu pohledávek v cizí měně nebo v různých cizích měnách se přepočet kursů provede ve smyslu předchozích ustanovení tohoto opatření, ke dni započtení.

Kursové rozdíly, které vznikají v průběhu účetního období ke dni uskutečnění účetního případu, se účtují v peněžním deníku u valut v pokladně nebo deviz na bankovním účtu jako příjem v případě kursových zisků nebo jako výdaj v případě kursových ztrát, pokud nejsou tyto kursové rozdíly součástí ceny pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku.

Při uzavírání peněžního deníku se devizové prostředky přepočtou platným kursem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni účetní závěrky. Kursový rozdíl se zaúčtuje v peněžním deníku obdobně jako kursové rozdíly zjištěné v průběhu účetního období.

V knize pohledávek a závazků, kde pohledávky a závazky v cizí měně jsou zachyceny v přepočtu na českou měnu ke dni jejich vzniku shora uvedeným způsobem, se při uzavírání účetních knih nepřeceňují.

Ustanovení o přepočtu cizích měn ke dni uzavření účetních knih v případě finančních investic platí obdobně."

8) Příloha čís. 1, ČI. XII, odst. 4

Pod text odstavce 4 se doplňuje text ve znění:

"Materiál předaný nebo převzatý účetní jednotkou ke zpracování nebo opravám se eviduje v knize pohledávek a závazků."

9) Příloha čís. 1, ČI. XII, odst. 6

V první větě text za slovem "ceniny" se doplňuje takto:

.. pokud jsou pořizovány do zásoby a postupně spotřebovávány" ... .

Text za slovem "ceniny" ve větě druhé se doplňuje takto: .. "evidované obdobně jako zásoby" ...

10) Příloha čís. 1, Odvolávky k čl. XIV

V odvolávce číslo 5) vypustit celou poznámku v závorce počínající slovy "v roce 1996 ...

11) Příloha čís. 2, Čl. II, odst. 1

Za slovem "uvedené" se doplní slova: "v peněžním deníku,"

E-shop

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Trestněprávní odpovědnost ve sportu

Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308

Eva Kabelková - C. H. Beck

Nový občanský zákoník věnuje právní úpravě věcných břemen více prostoru než dosavadní právní úprava. Nová ustanovení přinášejí rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena, zavádějí je do českého ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2018

Rozpočtová skladba v roce 2018

Ing. Jiří Paroubek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 24. ledna 2018. Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby Novela jako ...

Cena: 417 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.