Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 56/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 11, ze dne 30. 11. 1999

56

Opatření,

kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

Referent: J. Svobodová, tel.: 5704 2671
Č.j.: 283/78 179/1999 ze dne 22. listopadu 1999

Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 56311991 Sb., o účetnictví, stanoví:

Čl. I

(1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.

(2) Úprava postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vyplývá z přílohy k tomuto opatření.

(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.

Čl. II

Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Ministr financí České republiky:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.

Příloha

Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydaná FMF č. j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992 ve znění změn a doplňků
č. j. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3. 1993
č. j. 283/69 817/1993 ze dne 27. 12. 1993
č. j. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3. 1994
č. j. 283/73 246/1994 ze dne 28. 12. 1994
č. j. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7. 1995
č. j. 283/71 706/1995 ze dne 29. 12. 1995
č. j. 283/3 770/1996 ze dne 24. 1. 1996
č. j. 283/51 437/1996 ze dne 11. 10. 1996
č. j. 283/71 761/1996 ze dne 11. 1 1. 1996
č. j. 283/74 734/1997 ze dne 2. 12. 1997
č. j. 283/50 989/1998 ze dne 20. 8. 1998
č. j. 283/81 620/1998 ze dne 30. 11. 1998
č. j. 283/93 486/1998 ze dne 7. 1. 1999 se mění a doplňuje takto:

V postupech účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a velké obce

Úvodní ustanovení

Čl. III písm. d)

V písm. d) se vypouští text "vkladech (podílech) do základního jmění,".

Čl. VII bod (1)

V bodu (1) se za slova "postoupení pohledávky" vkládá text "vklad pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy,".

Na konec bodu ( 1 ) za slovo "dokumentující" se vkládá text "(např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů)".

Čl. VIII bod (4)

V bodu (4) se vypouští text "dokladové". Čl. XIII bod (1)

Text bodu (1) se zrušuje a nahrazuje novým textem "(1) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo německé marce, případně k EURu. Pro přepočet nakoupených valut a deviz je možno použít kurs, za který byl obchod uskutečněn."

Čl. XIII bod (2)

V bodu (2) se v druhém odstavci vypouští text "při splněni ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c), a d) zákona o účetnictví".

Čl. XV bod (4)

Text bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se novým textem:

"(4) U příspěvkových organizaci se u dlužných cenných papírů naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 652 - Výnosy z finančních investic, popř. 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku. V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papíry.

Úrokovým výnosem se rozumí

a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti,
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově získaných cenných papírů."

Čl. XVIII

V čl. XVIII se v prvním odstavci druhá věta zrušuje a nahrazuje se novým textem "Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká."

Čl. XX

Doplňuje se nový článek

"Čl. XX

Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace

(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, z rozpočtu obce nebo ze státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví.

(2) Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného."

Účtová třída 0 - Investiční majetek

Čl. I bod (3)

Text bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se novým textem "(3) Nehmotným investičním majetkem jsou v čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000; Kč, pokud se tímto opatřením nestanoví jinak. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřováni nebo osvojování nehmotných výsledků."

Čl. I bod (4)

Text bodu (4) se zrušuje a nahrazuje se novým textem "(4) Drobným nehmotným investičním majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky uvedené v čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v bodu (3)."

Čl. I bod (9) písm. a)

V písm a) se za slovo "koupeném" vkládá text "movitém investičním".

Čl. II bod (1)

Bod (1) se doplňuje textem "Nehmotným nebo hmotným investičním majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /čl. I bod (10) písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob."

Čl. III bod (5)

První věta bodu (5) se zrušuje a nahrazuje se tímto textem "(5) Oceněni jednotlivého hmotného investičního majetku a jednotlivého nehmotného investičního majetku se zvyšuje o technické zhodnoceni, jehož vymezeni částkou stanoví § 33 zákona o daních z příjmů. Náklady nepřevyšující uvedenou částku se účtují jako

a) ostatní provozní náklady v případě hmotného investičního majetku,
b) ostatní služby v případě nehmotného investičního majetku." Čl. VI bod (1)

V druhé větě bodu (1) se slova "movitých předmětů" nahrazují slovy "věcí materiální povahy".

Čl. VI bod (4)

Čl. VI se doplňuje bodem "(4) Pro technické zhodnocení nehmotného investičního majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanoveni o technickém zhodnocení hmotného investičního majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku."

Čl. VII bod (1) písm. d)

V písm. d) se za slova "vlastnických práv" vkládá slovo "například".

Čl. VII bod (1)

Na konci písm. e) se zrušuje "tečka" a nahrazuje se "čárkou".

Bod ( 1 ) se doplňuje písm. "t) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednavateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení hmotných investic."

Čl. VII bod (2) písm. t)

V písm. f) se v závorce mezi první a druhou větu vkládá věta "Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení." Znaménko závorky na začátku a na konci textu se zrušuje.

Čl. VIII bod (4)

Text bodu (4) se zrušuje.

Čl. IX bod (2)

V bodu (2) se v první větě za slovem "lesa" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje.

Odkazy pod čarou

V odkazu 4) se zrušuje text "FSÚ 1976, ve znění změn a doplňků."

Text odkazu 6) se zrušuje a nahrazuje se novým textem "6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů."

Účtová třída 1 - Zásoby

Čl. I bod (2)

V úvodní větě bodu (2) se za slovo "obaly" vkládá text " , pokud nejsou hmotným investičním majetkem,".

Čl. I bod (7)

V bodu (7) se zrušuje text první věty a nahrazuje se textem "Zbožím jsou movité věci koupené za účelem prodeje."

Čl. II bod (4)

V čl. II se doplňuje nový bod "(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů."

Čl. IV bod (2)

V poslední větě bodu (2) se slovo "syntetického" nahrazuje slovem "analytického".

Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty

Čl. VI bod (2)

V druhé větě bodu (2) se slovo "talon" ruší a nahrazuje se slovem "kupon".

Čl. VII bod (3)

V první větě bodu (3) se za slova "poštovní známky" doplňuje text "dálniční nálepky,".

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Čl. I bod (2)

V bodu (2) se text první odrážky zrušuje a nahrazuje se novým textem

"- rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů), pokud souvisejí s jejich hlavní rozpočtovou činností, podle svého charakteru na vrub nebo ve prospěch

a) účtu nákladů v případě závazků,
b) účtu vyúčtování rozpočtových příjmů v případě pohledávek,
c) účtu pořízení investic v případě investičních závazků uhrazených před uvedením investice do používání,"

Čl. V bod (8)

V bodu (8) se v závorce první věty zrušuje text "911,".

Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací

Čl. I bod (3)

Text bodu (3) se zrušuje a nahrazuje se novým textem "(3) V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 Dař: z příjmů. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska se účtují v netto částce.

Čl. I bod (5)

Bod (5) se přečísluje na bod (6)

V čl. I se doplní nový bod "(5) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů."

E-shop

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Prakticky zaměřená publikace z nové ediční řady Právo prakticky, která vyčerpávajícím způsobem přibližuje čtenáři proces uzavírání smlouvy od předsmluvní fáze do okamžiku jejího podpisu. Publikace: •přináší výklad jednotlivých smluvních doložek, •poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.