Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 35/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 3, ze dne 31. 3. 1999

35

Číselník

účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům území úrovně

Referent: Ing. R. Kotrba, tel.: 5704 2495
fax: 5704 3213
E-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz
Č. j.: 124/20 233/1999

Aktuální Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům území úrovně ke dni 15. března 1999. Dosud provedené změny jsou vyznačeny tučnou kurzívou, příp. přeškrtnutým textem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

13101     

Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

13501

Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů soc. péče - program č. 313040

Ministerstvo vnitra

14062

Účelové dotace na pořízení datových sítí okresních úřadů

14502

Pořízení a technická obnova v působnosti HZS okresů - program č. 314610

Ministerstvo životního prostředí

15065

Účelové dotace zoologickým a botanickým zahradám

15091

Program péče o krajinu

15092

Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

15093

Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků

15503

Revitalizace říčních systémů - program č. 315050

15504

Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060

Ministerstvo pro místní rozvoj

17020

Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi - program č. 317180

17021

Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně

17022

Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami

17024

Program poskytováni státních půjček na opravy bytového fondu

17032

Program obnovy venkova - projekty

17037

Obnova venkova - program č. 317710

17043

Účelové investiční dotace na Komplexní bytovou výstavbu

17044

Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie

17058

Účelové dotace na realizaci opatření k ozdravění ovzduší v Severočeském kraji, Severomoravském kraji, okrese Sokolov a v hl.m. Praze

17075

Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obci - program č. 317420

17040

Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22059

Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření

22094

Investiční dotace na úsporná energetická opatření

22506

Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č. 322050

Ministerstvo dopravy a spojů

27034

Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí

27045

Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150

Ministerstvo zemědělství

29001

Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona

29002

Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona

29003

Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona

29004

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona

29005

Úhrada nákladů na zpracováni osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona

29006

Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona

29007

Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona

29008

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7 lesního zákona

29009

Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona

29010

Vodní hospodářství

29011

Agrokomplex

29012

Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění

29013

Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel

29014

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel

29015

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel

29016

Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, podle písm. E pravidel

29017

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel

29018

Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel

29095

Příspěvek na hrazeni bystřin, podle písm. F pravidel

29096

Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel

29507

Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č.  329030

29508

Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č. 329040

29509

Výstavba a technická obnova zemědělství

29510

Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe - program č.  329180

26516

Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst 2 lesního zákona

29517

Meliorace a hrazeni bystřin v lesích podle § 35 odst 1 a 3 lesního zákona (investice)

29518

Investiční příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa podle písm. E pravidel

29519

Investiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel

29520

Investiční příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel

29521

Investiční příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel

29522

Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe - program č. 329190

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33085

Dotace pro OA a školu Turnov

Ministerstvo kultury

34052

Účelové dotace na Program záchrany architektonického dědictví

34053

Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven

34054

Účelové dotace na Program regenerace městských památkových rezervací

34055

Účelové dotace podle zákona o státní památkové péči

34056

Účelové investiční dotace na instalaci ZZ v památkově chráněných objektech

34057

Účelové dotace na Program regenerace vesnických památkových rezervací a zón

34070

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

34090

Program restaurování movitých kulturních památek

34515

Účelové investiční dotace v oblasti kultury

34108

Podpora regionálních divadel

34109

Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých těles

Ministerstvo zdravotnictví

35047

Program péče o zdravotně postižené občany

35048

Humanitární činnost ve zdravotnictví

35049

Národní program zdraví

35050

Program prevence HIV/AIDS

35051

Střediska vědecko-lékařských informací

35060

Účelové dotace agenturám zajišťujícím domácí péči

35063

Protidrogový program

Státní fond životního prostředí

90102

Ochrana vod

90103

Ochrana ovzduší

90104

Ochrana přírody

90105

Nakládání s odpady

90106

Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie

Všeobecná pokladní správa

98019

Dotace OkÚ na sesuvy zemní hmoty - program č. 398883

98023

Účelová dotace na školy a školská zařízení zřizovaných obcemi - program č. 398886

98026

Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů

98027

Účelové dotace na místní komunikace - program č. 398881

98028

Účelové dotace na řešení mimořádných událostí

98029

Účelové dotace na finanční pomoc podle NV č. 190/1997 Sb. - program č. 398885

98030

Účelové dotace na odstraňování škod po SA

98031

Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP

98033

Účelová dotace na výkup domků z rynholeckého škvárobetonu

98035

Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č.  709/1993 - program č. 398340

98036

Účelová dotace na dopravní obslužnost

98041

Účelové dotace na reprodukci majetku státu v právu hospodařeni OkÚ

98042

Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví

98046

Účelová neinvestiční dotace obci Slabce, okres Rakovník

98061

Účelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat

98063

Účelové dotace na protidrogovou politiku

98064

Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality

..067*

Účelové dotace na výzkum a vývoj

98068

Účelové dotace na vybraná zdravotnická zařízení

98069

Účelové investiční dotace okresním úřadům a obcím

98071

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky

98072

Účelové dotace na sociální dávky

98074

Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích

98076

Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF ČR č.98/1992 Sb.

98077

Účelové neinvestiční dotace pro HZS okresů

98078

Účelové dotace na provoz základních a mateřských škol

98081

Dotace na sociál, a zdrav. zařízení obcí - povodňové škody - program č. 398887

98082

Dotace na rozvody tepla, plynu, vody - povodňové škody na majetku obcí - program č. 398882

98083

Dotace na řešení povodňových škod na majetku státu - program č. 398888

98084

Dotace na dopracování územních plánů

98086

Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro výrobní družstva invalidů

98087

Dotace sociálního charakteru pro výrobní družstva invalidů

98088

Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro ostatní subjekty

98089

Dotace sociálního charakteru pro ostatní subjekty

98097

Dotace na povodňové škody na majetku obcí

98098

Dotace na povodňové škody civilní ochrany

98099

Náhrada restituovaných. objektů nemocnic, poliklinik a léčebných zařízení

98107

Příspěvek pro okresní úřady na činnost státní správy

98511

Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obci - program č, 398110

98512

Výstavba a technická obnova školských zařízeni v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210

98513

Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320

98514

Výstavba a technická obnova staveb MHD - program č. 398430


Legenda:

1 )

Struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.

2)

Tento číselník se bude v průběhu upravovat podle aktuální potřeby.

3)

* Tento účelový znak je univerzálním pro poskytování dotací na výzkum a vývoj. Příslušný správce kapitoly doplní místo teček číselný kód spravované kapitoly.

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.