Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 27/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 2, ze dne 26. 2. 1999

27

Opatření

kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
(Fin RO 2 - 04 U, část VII.)

Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Čj.: 111/12 907/1999

Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993:

Tímto opatřením se doplňuje Opatření MF č. 72/1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazu (Finanční zpravodaj č. 11/1997), ve znění dalších dodatků:

I.

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 6. listopadu 1998 č. 729 k novému návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 bod IV/d, se v příloze č. 1 oddíl A. části III. mění písmena c) a d):

"c) rozpis schváleného rozpočtu na rok 1999 v sumářích výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U) do 31. března 1999; údaje sumářů výkazů jsou předkládány Ministerstvu financí podle

přílohy č. 2 s tím, že položka "OBDOBÍ" bude obsahovat hodnotu "02",

d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu výkazu zisků a ztrát do 31. března 1999 - na magnetických disketách v MS Excel 7.0; Ministerstvo obrany předává tyto údaje za jednotlivé organizace i souhrn organizací stejného typu a souhrn celkem Ministerstvu financí v písemné podobě."

IL

( 1 ) V příloze č. 6 se mění bod I.

"9. V části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené přílohou č. 4 k zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu na rok 1999, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat rozpočtovou skladbou platnou od roku 1999.

Jednotlivé ukazatele nejsou shodné pro všechny ústřední orgány, proto se vyplní podle následujícího přehledu:

Řádky:

Vyplňují kapitoly:

r. 7010

313

r. 7020

301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375

r. 7021

333

r. 7030

301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375

r. 7031 až 7033    

333

r.7040 a 7041

301, 304, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 374, 375

r. 7050

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 361, 372, 374, 375, 381

r. 7060

301, 302, 303, 358, 381

r.7070

306

r. 7080 až 7100

307

r. 7110

315

r. 7120

327

r. 7130 až 7160

329

r. 7170 až 7200

333

r. 7210 až 7330

334

r. 7340

313, 334, 335

r.7350

334

r. 7360 a 7370

335

r. 7380 až 7420

336

r. 7430 a 7440

345

r. 7450 a7480

346

r.7490

375

(2) Do výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U) se v části VII. doplňuje text

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách
Výsledek
od počátku roku
text r 71 72 73
Pojistné na důchodové pojištění 7010      
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj 7020      
z toho: vysoké školy 7021      
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj 7030      
z toho: vysoké školy 7031      
regionální školství 7032      
ostatní přímo řízené org. a společné úkoly MŠMT 7033      
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7040      
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě 7041      
Běžné výdaje související s výdaji účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku 7050      
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) 7060      
Vrcholné státní návštěvy 7070      
Vojenské výdaje 7080      
Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 159 7090      
Výdaje na civilní ochranu 7100      
Program péče o krajinu 7110      
Splátka jistiny úvěru ČD 7120      
Přímé dotace agrokomplexu
z toho: dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců 1)
7131      
podpůrné programy 2) 7132      
majetková újma 3) 7133      
Podpora lesnímu hospodářství 7140      
v tom: přímé dotace lesnímu hospodářství 7141      
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření 7150      
Program pro stanovení zátopových území 7160      
Transfery vysokým školám bez výzkumu a vývoje **) 7170      
Regionální školství - výdaje celkem bez výzkumu a vývoje 7180      
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výzkumu a vývoje 7190      
Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a vývoje 7200      
Výdaje na církev,
z toho: prostředky na platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci
7210      
Podpora regionálních divadel 7220      
Program záchrany architekt. dědictví 7230      
Církevní kulturní památky 7240      
Havarijní - střešní fond 7250      
Program restaurování movitých kulturních památek 7260      
Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou (EZS, EPS, ISO) 7270      
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 7280      
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 7290      
Archeologický výzkum 7300      
Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin 7310      
Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven 7320      
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů 7330      
Programy v rámci EU 7340      
Kulturní aktivity 7350      
Zdravotnické programy celkem 7360      
z toho: Národní program zdraví 7370      
Platy státních zástupců 7380      
Ost.sociál. dávky: z toho odchodné 7390      
Výdaje ostatních organizací justiční části 7400      
Výdaje vězeňství 7410      
Odměny odsouzených 7420      
Výdaje na činnost IVVM 7430      
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 7440      
Výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí 7450      
Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat 7460      
Výdaje na údržbu bonitovaných půdně ekologických jednotek 7470      
Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí 7480      
Výdaje na radonový program 7490      

1) podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb.

2) podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství

3) podle § 5 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. (dosud finančně zabezpečeno v podpůrném programu 8 - nákazový fond)

**) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;

III.

(1) Ruší se část I. a III. v Opatření č. 16/1998 (Finanční zpravodaj 1/2/1998) a Dodatek č. 73/1998 (Finanční zpravodaj č. 10/1998).

(2) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

(3) Opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 1999.

1. náměstek ministra financí:
JUDr. Ing. Miloslav Fiedler, v. r.

E-shop

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Furek, Rothanzl, Jirovec - C. H. Beck

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.