Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 21/1999 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 1999, číslo 1/2, ze dne 29. 1. 1999

21

Pokyny

ke zpracování podkladů k finančnímu vypořádání za rok 1998

Referent: Ing. Růžičková, tel. 5704 2239
Čj. 123/83 014/1998

1. Okresní úřady, Magistrát hl.m. Prahy a magistráty měst Brna. Ostravy a Plzně

(dále jen "okresní úřady")

a) Vypracují přehled o finančním vypořádání státního rozpočtu s okresními úřady, obcemi a organizacemi v jejich působnosti na příloze č. 1a. Upozorňujeme, že příloha č. 1a a doplňující příloha č. 1b se vypracuje pouze za okresní úřad. (Ministerstvo financí ČR bude při převzetí přílohy č. 1a porovnávat údaje o výsledku hospodaření za rok 1998 s údaji sestavy ARIS č. 240 Fin RO 2-12 M za závěr roku upravené podle přílohy lb.)

b) Kontrolují a odsouhlasí jednotlivé tituly dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání uvedené Ministerstvem financí na přílohách č.2a - 2h a doplní do nich požadované údaje o čerpání účelových prostředků, o vratkách v průběhu roku 1998 a o vratkách v rámci finančního vypořádání za rok 1998. Okresní úřady vyplní pouze ty přílohy, které se jich týkají.

c) Při vyplněni přílohy č. 2a - 2d do sloupce "Vyčerpáno" uvedou bud' stejnou nebo menší částku, než jaká je uvedena ve sloupci "Poskytnuto". Překročeni účelových prostředků uvedou okresní úřady v komentáři. Ministerstvo financí zaujme k jednotlivým.překročeným titulům jednotné stanovisko pro všechny okresní úřady. Do sloupce "K vrácení při finančním vypořádání" se vyúčtuje rozdíl sloupce "Poskytnuto", sloupce "Vyčerpáno k 31. 12. 98", případně sloupce "Vráceno během roku 98". Sloupec "K využití v roce 1999" je určen pouze pro dotační titul povodňové škody.

d) Provedou na příloze č. 2e vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 7 k zákonu č. 348/97 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na dopravní obslužnost a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.

e) Na příloze č. 2f provedou vyúčtování účelových dotací poskytnutých v rámci vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu za okres podle přílohy č. 6 k zákonu č. 348/97 Sb., a to jmenovitě účelové dotace na ústavy sociální péče, na domovy důchodců, na sociální dávky, na školství a na vybraná zdravotnická zařízení. Skutečné čerpání je nutno vykazovat v Kč.

f) Na příloze 2g provedou pouze okresní úřady, kterých se tato tabulka týká, vyúčtování účelových dotací podle zákona č. 315/96 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1997.

g) Prostředky poskytnuté okresním úřadům z kapitoly VPS jako posílení účelové dotace na dávky sociální péče realizované spisy pod čj. 373/53 376/98, čj. 373/75 016/98, čj. 373/74 805/98, čj. 373/88 644/98, čj. 373/88 645/98 a čj. 373/91288/98 budou uvedeny a vyúčtovány na příloze č. 2h s rozdělením na vlastní okresní úřad a na obce.

h) Okresní úřady doplní další údaje na přílohách č. 3 - 10.

i) Předloží komentář k přílohám č. 2a-2h a přílohám č. 3-10 ke sdělení důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů. Komentář zejména slouží ke zdůvodnění požadavků na využití prostředků nevyčerpaných v roce 1998 a ke zdůvodněni případného převedení těchto prostředků do roku 1999.

j) Vyúčtováni je nutno předložit jen na přílohách č. 1a, 2a-2h opatřených razítkem Ministerstva financí ČR. Vyúčtování na jiných formulářích nebude přijato.

2. Zásady finančního vypořádání se státním rozpočtem

a) Finanční vypořádání se týká výhradně finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 1998 a není příležitostí k řešení problémů hospodaření okresních úřadů v následujícím roce.

b) Podkladem pro finanční vypořádání územních orgánu je účet 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (Opatření MF ČR čj. 283/74 734/97 ze dne 2. 12. 1997, Finanční zpravodaj č.12/1997).

Konečné zůstatky účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a účtu 218 - Zúčtování výdaje okresních úřadů a obcí za rok 1998 se převedou jako účetní případ roku 1998 na účet 933.

Pokud bude mít účet 933 pasivní zůstatek (přebytek), převede se tento zůstatek ve prospěch účtu FRR příslušné obce nebo okresního úřadu neprodleně po skončení roku, nejpozději tak, aby se odpovídající zápisy promítly do výkazu o plnění rozpočtu k 31. 3. 1999 (účtovací předpis MD 933/D 917 za současného převodu peněžních prostředků MD 236/D 231 ).

Pokud bude mít účet 933 aktivní zůstatek (schodek), může se tento zůstatek vypořádat na vrub FRR (účtovací předpis MD 917/D 933 za současného převodu peněžních prostředků MD 231 /D 236.

Pokud obce FRR nemají, zůstávají finanční prostředky z přebytku hospodaření na účtu 231 a na souvztažném účtu 933. Pokud by byl výsledek hospodaření ztrátový (schodek), zůstává schodek hospodaření zaúčtován jako aktivní zůstatek na účtu 933. Schodek hospodaření je zpravidla finančně kryt úvěrem nebo přijatou finanční výpomocí mezi rozpočty.

Ministerstvo financí ČR vyžaduje předložení výsledku hospodaření pouze za okresní úřady.

c) Výsledky finančního vypořádání okresních úřadů se státním rozpočtem za rok 1998 ovlivňující stav fondu rezerv a rozvoje se proúčtují tak, aby se staly součástí výkazů o plnění rozpočtu k 30. 6. 1999.

d) Zaúčtovaný souhrn dotací uvolněných v rámci finančních vztahů pro rok 1998 podle schváleného zákona č. 348/97 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 (přílohy č. 6 a 7) je nutno odsouhlasit s odd. 121 Ing. J. Strnadovou, tel. (02) 5704 3217, a to nejpozději do 1. února 1999.

e) Okresní úřady vyplní na příloze č. 4 základní údaje o výdajích na dopravní obslužnost jako podklad pro vypracování státního závěrečného účtu republiky.

f) Pro zpracování údajů týkajících se čerpání dotací v rámci souhrnného finančního vztahu z titulu rozdílné metodiky finančního vypořádání některých dotací, jsou nově do metodiky zařazeny přílohy č. 5a, 5b, 5c, 5d, které budou při finančním vypořádání předloženy a projednány v odd. 121.

Okresní úřady provedou na příloze č. 5a vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 7 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č.5a1) a 5a2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121/83 003/1998.

Na příloze č. Sb. se provede vyúčtování účelových dotací na domovy důchodců a na ústavy sociální péče, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 6 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5b1) a 5b2), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení ve smyslu postupu uvedeného v "Doplňující informaci k metodice financování místních rozpočtů na rok 1998" pod čj. 121/83 003/1998.

Přílohy č. 5a1), 5a2), 5b1) a 5b2) jsou doplňující informací o vybraných ukazatelích pro výpočet dotace podle průměrného počtu obyvatel, určených k finančnímu vypořádání účelových dotaci na domovy důchodců a ústavy sociální péče poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů a obcí.

Okresní úřady vyplní přiložené tabulky samostatně za každé zařízení. V textu pod tabulkami je uveden postup při vyplňování bud' podle bodu A) nebo podle bodu B). Údaj "kapacita zařízení do náběhu" v bodě B) znamená, že bude vyplněna kapacita a navazující data za období od 1. 1. do data změny kapacity do provozu a údaj "kapacita zařízení po náběhu" znamená, že bude uvedena kapacita a navazující data za období od data změny do konce roku 1998.

Přílohou k těmto tabulkám budou roční výkazy za jednotlivá zařízeni sociální péče za rok 1998 (výkaz Soc (MPSV) V1-01). Případné odchylky a specifika je třeba uvést podrobně v komentáři.

(Potřebné další informace podá Ing. Jaroslava Pavlíková, tel. 02 5704 2638.)

g) Okresní úřady provedou na příloze č. 5c vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů podle přílohy č. 7 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, jako sumář za všechna zařízení okresního úřadu tohoto typu. Podkladem pro vyplnění této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č.5c1 ), které budou zpracovány za jednotlivá zařízení.

Na příloze č. 5d se provede vyúčtování účelových dotací na vybraná zdravotnická zařízení a na školství, poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnu podle přílohy č. 6 k zákonu č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998, jako sumář za všechna zařízení obcí tohoto okresu. Podkladem pro vyplnění_této přílohy budou tabulky uvedené v přílohách č. 5d1) a 5d2).

(Potřebné další informace podá p. Karel Svoboda, tel. 02 5704 2470.)

h) Podrobné údaje o použití prostředků poskytnutých na odstranění povodňových škod předloží okresní úřady na samostatných přílohách č. 6a-6e, č. 7 a č. 8. Na příloze č. 6a-6d "Přehled o čerpání investičních a neinvestičních dotací na odstraňování povodňových škod" budou souhrnně za okres celkem zúčtovány dotace podle jednotlivých čísel jednacích a podle účelových znaků. Zúčtování dotace poskytnuté na řešení povodňových škod v roce 1997 v oblasti bydlení dle NV 190/1997 Sb. provede okresní úřad na příloze č. 6e. Tabulku je nutno vyplnit ve všech předepsaných sloupcích, tj. v členění na nenávratné příspěvky dle § 1 odst. 1 písm. C) nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženými povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů. Požadované údaje se uvedou v souhrnu jednou položkou (na jedné řádce) za celý rok a musejí být v souladu s vydanými pravomocnými správními rozhodnutími okresního úřadu. Na příloze č. 7 "Přehled dotací poskytnutých na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a 1998 podle jednotlivých příjemců" budou zúčtovány dotace za jednotlivé obce a vlastní okresní úřad, podle čísel jednacích s rozlišením na účelové znaky. Ve sloupci "obsah spisu" je třeba uvést název konkrétní akce. Každá obec provede součet za obec celkem a okresní úřad provede následně sumarizaci za všechny obce v okrese a za vlastní okresní úřad. Tyto údaje slouží jako podklad ke zprávě Státního závěrečného účtu ČR pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČSR.

Podle zákona č. 164/98 musí vláda České republiky o použití prostředků na řešení následků povodní v letech 1997 a 1998, včetně skutečně vynaložených nákladů na konkrétní akce, informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky nejméně jedenkrát ročně, poprvé v roce 1999. Na základě tohoto zákona požaduje Ministerstvo financí ČR informace o dalších údajích, které okresní úřady a obce zpracují na příloze č. 8.

Jednotlivé obce předloží samostatnou tabulku a podle jednotlivých dotačních titulů vyplní předepsané ukazatele za každou akci. Tento postup se týká následujících dotačních titulů:

-

dotace do školství

-

dotace na místní komunikace

-

dotace na státní majetek

- dotace na sesuvy svahů

-

dotace na zařízení obcí pro regulaci vodních toků, k výrobě a rozvodu tepla, vody a plynu

-

dotace na zdravotní zařízení obcí

-

dotace na sociální zařízení obcí.

K tabulkám č. 6-8 jsou připojeny doplňující údaje které obsahují přehled vydaných rozhodnutí MF ČR o poskytnutí mimořádných dotací ze státního rozpočtu na řešení škod způsobených povodněmi v roce 1997 a 1998. Přehled slouží jako pracovní podklad pro vyplnění příloh č. 6 a 8. (Potřebné další informace k povodňovým škodám podá Ing. Věra Dědkové, tel. 02 5704 2478)

i) Nevyčerpané účelové prostředky určené na financováni protidrogové politiky v roce 1998 musejí být vráceny do státního rozpočtu a nebudou tedy, jako tomu bylo v minulých letech, ponechány k témuž účelu užití i pro rok 1999.

j) Zřizovatelé zdravotnických zařízení potvrdí oprávněnost hospodářského výsledku za rok 1998 v průběhu roku 1999.

k) Při vyúčtování prostředků poskytnutých v roce 1998 na financování radonového programu se postupuje v souladu s ustanovením článku 10 Směrnice Ministerstva financí ČR o financování radonového programu čj. 122/67 321/93. To znamená, že jako vratky do státního rozpočtu budou zařazeny pouze finanční prostředky, na které nejsou uzavřeny dohody s občany, případně s dalšími subjekty nebo které nebyly převedeny do FRR ve smyslu výše uvedeného ustanovení Směrnice MF ČR (příloha č. 3).

l) Na příloze č. 9 zpracují okresní úřady ve spolupráci s obcemi přehled o čerpání účelových prostředků určených na úhradu výdajů spojených s konáním parlamentních a senátních voleb.

m) Při finančním vypořádání za rok 1998 odvedou okresní úřady příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu, včetně příjmů z prozatímní správy, které tyto úřady realizovaly v roce 1998, po odečtení souvisejících výdajů podle pokynu MF ČR vydaného dne 31. ledna 1997 čj. 124/85 664/96. Okresní úřady provedou odvod celkem za vlastní úřad, za všechny své organizace, případně i za obce v okrese, které vykáží příjmy z realizace státního majetku určené k odvodu. V komentáři uvedou okresní úřady specifikaci podle jednotlivých subjektů. Termín pro odvod finančních prostředků je stanoven na 12. března 1999. Příjmy z prodeje a pronájmu majetku státu budou odvedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529-001/0710 současně s avízem na odbor 12. O použití těchto prostředků rozhodne ministr financí. Pro případ jejich vrácení do územních rozpočtů je nutné v komentáři uvést konkrétní užití těchto vrácených prostředků, v průběhu roku nebude možné provádět dodatečné změny účelu u těchto dotací.

Výnosy z prodeje a pronájmu majetku po Sovětské armádě se odvádějí na samostatný účet státního rozpočtu č. 772-15 521-001/0710 současně s avízem na odbor 12.

n) Pokud mají ještě okresní úřady ve FRR vázaný zůstatek zrušeného fondu odměn, případně mzdové prostředky vázané za neobsazená pracovní místa v letech 1995 a 1996, doporučuje se použít tyto prostředky přednostně na úpravy tarifních mezd podle nařízení vlády č. 248/1998 Sb., s účinností od 1. 1. 1999, jak pro zaměstnance Okú, tak pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací, u nichž plní okresní úřad funkci zřizovatele.

o) Podle Nařízení vlády ČR č. 349/97 Sb. nemusejí okresní úřady a jimi zřizované rozpočtové organizace vázat mzdové prostředky za neobsazená pracovní (funkční) místa v roce 1998. To platí i pro příspěvkové organizace, kterým okresní úřady jako zřizovatelé vymezují limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro příslušný kalendářní rok.

p) V souvislosti s podklady k státnímu závěrečnému účtu za rok 1998 požaduje Ministerstvo financí ČR předložení následujících údajů:

  • výsledky provedeného auditu hospodaření obcí za rok 1997 (§20 zákona č. 367/90 Sb. o obcích), zejména počet obcí, které požádaly okresní úřad o provedení auditu, počet obcí, které požádaly nezávislého auditora, případně počet obcí, které neprovedly audit, nejčastěji zjištěné nedostatky a způsob jejich odstranění, organizační zajištění auditu; údaje o výsledcích provedeného auditu u obcí za rok 1998 žádáme předložit do 31. května 1999

  • objemy splátek komunálních obligací v roce 1998

  • dobrovolné svazky obcí - počet DSO, počet obcí v DSO, za jakým účelem byl DSO zřízen, zda byl zřízen dočasně ap.

  • zůstatek dotace k 31. 12. 1998 (tzv. pohřebné) v ekologicky postižených oblastech severních Čech a okresu Sokolov podle usnesení vlády č.  315/92

  • stav FRR okresního úřadu k 31.12. 1998

  • stav zadluženosti vlastního okresního úřadu (účel, výše zadlužení, termín splatnosti)

  • na příloze č. 10 uvést úvěry, které obce přijaly v roce 1997 a 1998, a to odděleně úvěry domácí a ze zahraničí (celková úvěrová zadluženost nebude proti minulým letům vyžadována).

q) Veškeré návratné finanční výpomoci, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu a jejichž splatnost je při finančním vypořádáni za rok 1998, budou splatné spolu s odvody ostatních dotací podle bodu s), pokud v příslušném rozhodnutí Ministerstva financí nebyl stanoven jiný termín.

r) Okresní úřady a obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů s těmito resorty v termínech a postupech jimi stanovených.

s) Nevyčerpané účelové prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu za rok 1998 obce převedou do 15. března 1999 na FRR okresního úřadu. Po odsouhlasení výsledků finančního vypořádání územních orgánů se státním rozpočtem za rok 1998, které jsou součástí Státního závěrečného účtu ČR za rok 1998, budou tyto prostředky na základě vypořádacího dopisu odboru 12 MF ČR převedeny na vypořádací účet státního rozpočtu č. 772-14529-001/0710. Okresní úřad splní své odvodové povinnosti bezprostředně v návaznosti na odsouhlasené výsledky vypořádání s Ministerstvem financí ČR.

V případě potvrzení převedení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci FV 1998 do roku 1999, budou tyto finanční prostředky v souladu s vypořádacím dopisem MF ČR zapojeny do finančního hospodaření okresních úřadů, eventuálně obcí v roce 1999, jehož se tato účetní operace týká.

t) Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání.

Vysvětlivky k vyplnění přílohy č.1a

Příloha č. 1 a Přehled o výsledku finančního vypořádání za rok 1998 se vyplňuje pouze za okresní a magistrátní úřady.

Zdroje

1. Výsledek hospodaření - u salda příjmů a výdajů vykázaného ve výkazu Fin RO 2-12 M je třeba provést dopočet některých položek, aby výsledkem byl celkový výsledek hospodaření vykázaný k 1. 1. 1999 na účtu 933. Pro výpočet výsledku hospodaření slouží příloha č. 1b) "Doplňující údaje pro výpočet výsledku hospodaření okresního úřadu".

2. Účetní stav účelových fondů - uvede se účetní stav zůstatků fondů k 31. 12. 1998 (stav účtu 917).

3. Aktivní vypořádání příspěvkových organizací - uvede se aktivní vypořádání příspěvkových organizací, jejichž zřizovateli jsou okresní úřady. Toto vypořádání se provádí podle odst.2 § 34 Vyhlášky MF ČR č. 205/91. Zde se vykazují závazky těchto organizací.

4. Vratky od obcí (nevyplňují magistrátní úřady za městské části)

4a) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z kapitoly VPS s povinností okresního úřadu vrátit do státního rozpočtu nevyužitou část dotací při finančním vypořádání,

4b) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z rozpočtů ústředních orgánů státní správy s povinností vrátit nevyužitou část dotací při finančním vypořádání jednotlivým kapitolám státního rozpočtu,

4c) - jedná se o vyúčtování účelových prostředků poskytnutých během roku obcím z rozpočtu okresního úřadu s povinností vrátit nevyužitou část dotací při finančním vypořádání okresnímu úřadu.

5. Jiné zdroje - patří sem prostředky, které nebyly z různých důvodů včas převedeny do příjmů rozpočtu v roce 1998. Na tomto řádku se též provede vyúčtování zálohy do FKSP, pokud nedošlo k zúčtování v roce 1998. Promítne se zde i odvod z příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu od organizací RO, PO zřizovaných okresními úřady. Tyto zdroje budou jmenovitě uvedeny na rubu Přílohy č. 1a.

6. Úhrn zdrojů - na tomto řádku se nesčítají údaje uvedené na řádku lb), neboť schodek nepatří mezi zdroje, ale mezi potřeby [řádek 6 = řádek 1 a) + řádek 2 až 5 ]

Potřeby

7. Úhrada schodků - na této řádce se musí rozlišit způsob úhrady schodků vykázaných na řádce lb). Pokud na jejich krytí stačí zdroje finančního vypořádání, uvedou se na řádku 7a). Do řádku 7b) se uvede ta část schodků, které jsou vykázány na řádku 1b) a na něž nejsou k dispozici žádné jiné zdroje než prostředky rozpočtu v následujícím roce. Tyto prostředky by se měly promítnout na řádce 14.

8. Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných okresními úřady - provádí se podle odst. 2 § 34 Vyhlášky MF R č. 205/91. Jde o vykázání pohledávek těchto organizací.

9. Vratky do státního rozpočtu

9a) - patří sem vratky účelových prostředků poskytnutých z kapitoly VPS do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jestliže při jejich poskytnutí byla uložena povinnost vyúčtovat jejich použití nejpozději do 31. 12. 1998. Zahrnuje také účelové prostředky ponechané k využití v roce 1998 při finančním vypořádání za rok 1997, 1996, 1995 a vyúčtování účelových dotací poskytnutých podle zákona č. 348197 Sb. (souhrnný dotační vztah), č. 315196 Sb. (domy s pečovatelskou službou). Číselně navazuje na Přílohy č. 2a) - 2g). Převod prostředků z obcí na okresní úřad se projeví na řádku 4a. Odvod se provádí k tíži příslušného fondu rezerv a rozvoje.

9b) - patří sem vratky účelových prostředků poskytnutých ústředními orgány státní správy do územních rozpočtů, jestliže při jejich poskytnutí byla uložena povinnost vyúčtovat jejich použití nejpozději do 31. 12. 1998.

10. Příjmy z realizace majetku - na tomto řádku se promítne odvod příjmů z prodeje a pronájmu majetku státu, včetně příjmů z prozatímní správy, které okresní úřady a jejich podřízené organizace realizovaly v roce 1998 a budou odvedeny k 12. březnu 1999.

11. Ostatní potřeby - potřeby se mohou zvýšit o případy, kdy se při finančním vypořádání vracejí prostředky převzaté z mimorozpočtových zdrojů do příjmů rozpočtu 1998, které by zkreslily účetní vykázané přebytky zpět na odpovídající účty. Nepatří sem potřeby vztahující se k hospodařeni v roce 1999. Údaje na tomto řádku je třeba rozvést jednotlivě na rubu této přílohy (např. nesprávně vyplacené sociální dávky v minulých letech, vymožené výživné, pokud nebylo za měsíc prosinec odvedeno do státního rozpočtu a bylo převedeno do FRR).

12. Úhrn potřeb - tento řádek zahrnuje údaje řádku 7a), řádku 8 až 11. Řádek 7b) se do úhrnu potřeb neuvádí, je obsažen na řádku 14.

13. Stav zdrojů po finančním vypořádání - na řádku 13 se uvádí jen úhrn kladných rozdílů řádku 6 a řádku 12, tj. v případě, že celkové zdroje vykázané na řádku 6 jsou u okresních úřadů větší než celkové potřeby vykázané na řádku 12. Tento údaj vyjadřuje zdroje okresního úřadu, které má k dispozici z výsledku svého hospodaření za uplynulý rok na svých peněžních účtech po provedeném finančním vypořádání.

14. Úhrada schodku k tíži příštího roku - tento řádek podává informaci o tom, v jaké výší je zatěžován rozpočet okresních úřadů na rok 1999, jestliže schodek nemůže být uhrazen ze zdrojů na řádku 6.

15. Ostatní závazky - na tomto řádku se evidenčně vykazují závazky z přijatých přechodných výpomocí, které se nevracejí při finančním vypořádání za rok 1998, neboť jsou splatné v pozdějším období.

15a) vůči státnímu rozpočtu - rozvést, o jaké závazky se jedná, např. návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu z kapitoly VPS, návratná finanční výpomoc od ostatních orgánů státní správy

15b) vůči okresnímu úřadu - např. návratné finanční výpomoci poskytnuté obcím ze ZBÚ nebo FRR okresního úřadu, sociální půjčky, návratná finanční výpomoc podřízeným organizacím.

E-shop

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.