Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


20

Sdělení

o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1998

Referent: Ing. Pomyje, tel. 5704 4285
Č`.j.: 391/5 831/1999

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, provedenou zákonem č. 333/1998 Sb., v části nabývající účinnosti již za zdaňovací období roku 1998, a k odstranění některých nepřesností daňového přiznání k daru z příjmů právnických osob, se upřesňuje znění některých údajů dále uvedených tiskopisů:

V Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1998
(25 5404 MFin 5404 - vzor č. 8)

1) Legenda ř. 60 II. oddílu nově zní:

Zaměstnavatelem sražené, avšak v termínu podle § 23 odst. 3 zákona nezaplacené částky pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, k jejichž placení jsou povinni zaměstnanci

2) Legenda ř. 280 II. oddílu nově zní:

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 zákona (příp. upravená podle § 35 zákona)

3) Legenda ř. 320 II. oddílu nově zní:

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5) (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

4) Legenda ř. 351 II. oddílu nově zní:

Částka sražené daně ze ř. 350, uplatňovaná pro účely stanovení poslední známé daňové povinnosti podle § 38a odst. 1 zákona (nejvýše do částky uvedené na ř. 340)

5) Legenda ř. 352 II. oddílu nově zní:

Částka sražené daně ze ř. 350, jíž nelze uplatnit pro účely stanovení poslední známé daňové povinnosti podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 350 - 351 )

V Pokynech pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1998
(25 5404/1 MFin 5404/1- vzor č. 8)

1) Na str. 4 v dílčí pokyn k ř. 40 II. oddílu nově zní:

K ř. 40   

Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50.

Do úhrnné částky na tomto řádku se uvede též částka neuznávaná v daném zdaňovacím období podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona za výdaj (náklad) k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti souvisejících s příjmy podle § 20b a § 36 odst. 2 písm. a) bod 6 a 7 zákona. Na tomto řádku se uvede též hodnota veškerých darů poskytnutých ve zdaňovacím období, jejíž případný odečet se uvede na ř. 260.

Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.

2) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 120 II. oddílu nově zní:

K ř. 120   

Na tomto řádku uvedou poplatníci se sídlem na území České republiky, s výjimkou penzijních fondů, a stálé provozovny úhrn příjmů, z nichž daň je vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2, kromě úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6 písm. a) zákona. Penzijní fondy zde uvedou úhrn veškerých příjmů, z nichž daň je vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2 zákona.

3) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 130 II. oddílu nově zní:

K ř. 130   

Zde se uvede úhrn příjmů, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4 zákona, zaúčtovaných ve prospěch výnosů.

4) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 140 II. oddílu nově zní:

K ř. 140   

Uvede se souhrnná částka příjmů a částek nezahrnovaných do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, uvedených na ř. 120 a 130. Na zvláštní příloze se uvede rozčlenění souhrnné částky na tomto řádku podle zbývajících položek § 23 odst. 4 zákona, t.j. písm. c) až f) s tím, že u písm. e) se provede rozčlenění podle bodu 1 a 2. Částku podle § 23 odst. 4 písm. d) může uplatnit též právní nástupce poplatníka.

5) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 160 II. oddílu nově zní:

K ř. 160   

Na tomto řádku se v návaznosti na ustanovení § 24 zákona uvede úhrn rozdílů, o které částky daňových výdajů převyšují účetní náklady, např. při prodeji hmotného a nehmotného majetku rozdíl, o který daňová zůstatková cena (§ 29 zákona) převyšuje účetní zůstatkovou cenu, nebo částka uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona, vykázaná ve sl. 6 na řádku týkajícím se tohoto zdaňovacím období v tabulce D přílohy č. 1 II. oddílu, popřípadě pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud byly zaplaceny po zákonném termínu ve zdaňovacím období, za něž je podáváno daňové přiznání (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona). Částky podle § 24 odst. 2 písm. f) a r) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka. Na zvláštní příloze se pak uvede rozdělení této souhrnné částky podle účtových skupin účtové třídy - náklady.

6) Na str. 6 dílčí pokyn k ř. 320 II. nově zní:

K ř. 320   

Uvede se daň zaplacená v zahraničí, kterou lze podle smluv o zamezení dvojího zdanění nebo podle tuzemského zákona odečíst od daně, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310. Při výpočtu výše daně zaplacené v zahraničí, kterou lze ve zdaňovacím období započíst, se postupuje podle tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu.

7) Na str. 6 dílčí pokyn k ř. 331 II. oddílu nově zní:

K ř. 331   

Na tomto řádku se uvede úhrn příjmů před zdaněním (základů daně), které vstupují do samostatného základu daně podle § 20b zákona. Specifikace jednotlivých příjmů, vč. příjmů z vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo z jim obdobných plnění, s přiřazením na ně navazujících nabývacích cen podílů na obchodní společnosti nebo družstvu, se uvede na zvláštní příloze. Částka na tomto řádku nesmí nabývat záporných hodnot.

8) Dílčí pokyn k ř. 334 II. oddílu nově zní:

K ř. 334   

Zde se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Specifikace jednotlivých zaplacených daní s přiřazením ke konkrétním zdaněným příjmům bude součástí zvláštní přílohy k ř. 331. K zápočtu lze uplatnit pouze takovou částku daně, která byla v zahraničí u jednotlivých konkrétních příjmů vybrána v souladu s právními předpisy státu, v němž byl zdroj příjmu, nejvýše však do částky tuzemské daně z příjmů připadající na daný příjem, a pokud se jedná o příjem ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nejvýše částku daně, která může být v tomto státě vybrána v souladu s uzavřenou smlouvou. Částky daně zaplacené v zahraničí musí být doloženy úředním překladem potvrzeni zahraničního daňového úřadu v českém (slovenském) jazyce, o výši příjmů v zahraničí a o zaplacení daně.

9) Dílčí pokyn k ř. 350 II. oddílu nově zní:

K ř. 350   

Na tomto řádku, a to i tehdy, že ř. 340 bude uvedena nula, se uvede sražená daň z příjmů, která splňuje podmínky pro započtení na celkovou daňovou povinnost podle § 36 odst. 6 zákona. Částka na tomto řádku musí být doložena seznamem potvrzení podle § 38d odst. 7 zákona, členěným podle jednotlivých plátců. Seznam musí obsahovat údaje 0 obchodním jméně, identifikačním čísle a sídle plátce, o částkách sražené daně převzatých z jednotlivých potvrzení a souhrnnou výši sražených daní za všechny plátce.

10) Dílčí pokyn ke IV. oddílu - dodatečné daňové přiznání, nově zní:

Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné daňové přiznání. Částky daňové ztráty na ř. 4 a 5 se uvádějí v absolutních hodnotách, t.j. bez znaménka minus (-).

K ř. 1   

Uvede se poslední známá částka daně vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 4 vykázána poslední známá daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 2   

Na tomto řádku se uvede částka daně ze ř. 340 II. oddílu, investiční společnost spravující podílové fondy ze ř. 2 III. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 5 vykázána daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 3   

Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 6, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 1 se znaménkem minus (-)) nebo naopak, z poslední známé daňové ztráty do částky daně (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 2 se znaménkem plus (+)).

K ř. 4   

Uvede se poslední známá daňová ztráta vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 1 vykázána poslední známá částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 5   

Na tomto řádku se uvede daňová ztráta ze ř. 220 1I. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 2 vykázána částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 6   

Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 3, přechází-li poslední známá daňová ztráta do částky daně (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 4 se znaménkem minus (-)) nebo naopak, z poslední známé částky daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 5 se znaménkem plus (+)).

11) Dílčí pokyn k ř. 6 tabulky H. Zápočet daně zaplacené v zahraničí, nově zní:

K ř. 6   

Částka z tohoto řádku se přenese na ř. 320 II. oddílu, nejvýše však do výše částky uvedené na ř. 310 II. oddílu.

Ředitel odboru 39:
JUDr. Miroslav Vácha, v.r.

E-shop

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017. 17. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

17. aktualizované vydání Obsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.