Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


20

Sdělení

o upřesnění tiskopisů daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1998

Referent: Ing. Pomyje, tel. 5704 4285
Č`.j.: 391/5 831/1999

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, provedenou zákonem č. 333/1998 Sb., v části nabývající účinnosti již za zdaňovací období roku 1998, a k odstranění některých nepřesností daňového přiznání k daru z příjmů právnických osob, se upřesňuje znění některých údajů dále uvedených tiskopisů:

V Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1998
(25 5404 MFin 5404 - vzor č. 8)

1) Legenda ř. 60 II. oddílu nově zní:

Zaměstnavatelem sražené, avšak v termínu podle § 23 odst. 3 zákona nezaplacené částky pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, k jejichž placení jsou povinni zaměstnanci

2) Legenda ř. 280 II. oddílu nově zní:

Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 zákona (příp. upravená podle § 35 zákona)

3) Legenda ř. 320 II. oddílu nově zní:

Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5) (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

4) Legenda ř. 351 II. oddílu nově zní:

Částka sražené daně ze ř. 350, uplatňovaná pro účely stanovení poslední známé daňové povinnosti podle § 38a odst. 1 zákona (nejvýše do částky uvedené na ř. 340)

5) Legenda ř. 352 II. oddílu nově zní:

Částka sražené daně ze ř. 350, jíž nelze uplatnit pro účely stanovení poslední známé daňové povinnosti podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 350 - 351 )

V Pokynech pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 1998
(25 5404/1 MFin 5404/1- vzor č. 8)

1) Na str. 4 v dílčí pokyn k ř. 40 II. oddílu nově zní:

K ř. 40   

Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50.

Do úhrnné částky na tomto řádku se uvede též částka neuznávaná v daném zdaňovacím období podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona za výdaj (náklad) k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a dále úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti souvisejících s příjmy podle § 20b a § 36 odst. 2 písm. a) bod 6 a 7 zákona. Na tomto řádku se uvede též hodnota veškerých darů poskytnutých ve zdaňovacím období, jejíž případný odečet se uvede na ř. 260.

Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.

2) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 120 II. oddílu nově zní:

K ř. 120   

Na tomto řádku uvedou poplatníci se sídlem na území České republiky, s výjimkou penzijních fondů, a stálé provozovny úhrn příjmů, z nichž daň je vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2, kromě úrokových příjmů vymezených v § 36 odst. 6 písm. a) zákona. Penzijní fondy zde uvedou úhrn veškerých příjmů, z nichž daň je vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2 zákona.

3) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 130 II. oddílu nově zní:

K ř. 130   

Zde se uvede úhrn příjmů, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4 zákona, zaúčtovaných ve prospěch výnosů.

4) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 140 II. oddílu nově zní:

K ř. 140   

Uvede se souhrnná částka příjmů a částek nezahrnovaných do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, uvedených na ř. 120 a 130. Na zvláštní příloze se uvede rozčlenění souhrnné částky na tomto řádku podle zbývajících položek § 23 odst. 4 zákona, t.j. písm. c) až f) s tím, že u písm. e) se provede rozčlenění podle bodu 1 a 2. Částku podle § 23 odst. 4 písm. d) může uplatnit též právní nástupce poplatníka.

5) Na str. 4 dílčí pokyn k ř. 160 II. oddílu nově zní:

K ř. 160   

Na tomto řádku se v návaznosti na ustanovení § 24 zákona uvede úhrn rozdílů, o které částky daňových výdajů převyšují účetní náklady, např. při prodeji hmotného a nehmotného majetku rozdíl, o který daňová zůstatková cena (§ 29 zákona) převyšuje účetní zůstatkovou cenu, nebo částka uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona, vykázaná ve sl. 6 na řádku týkajícím se tohoto zdaňovacím období v tabulce D přílohy č. 1 II. oddílu, popřípadě pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud byly zaplaceny po zákonném termínu ve zdaňovacím období, za něž je podáváno daňové přiznání (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona). Částky podle § 24 odst. 2 písm. f) a r) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka. Na zvláštní příloze se pak uvede rozdělení této souhrnné částky podle účtových skupin účtové třídy - náklady.

6) Na str. 6 dílčí pokyn k ř. 320 II. nově zní:

K ř. 320   

Uvede se daň zaplacená v zahraničí, kterou lze podle smluv o zamezení dvojího zdanění nebo podle tuzemského zákona odečíst od daně, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310. Při výpočtu výše daně zaplacené v zahraničí, kterou lze ve zdaňovacím období započíst, se postupuje podle tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu.

7) Na str. 6 dílčí pokyn k ř. 331 II. oddílu nově zní:

K ř. 331   

Na tomto řádku se uvede úhrn příjmů před zdaněním (základů daně), které vstupují do samostatného základu daně podle § 20b zákona. Specifikace jednotlivých příjmů, vč. příjmů z vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo z jim obdobných plnění, s přiřazením na ně navazujících nabývacích cen podílů na obchodní společnosti nebo družstvu, se uvede na zvláštní příloze. Částka na tomto řádku nesmí nabývat záporných hodnot.

8) Dílčí pokyn k ř. 334 II. oddílu nově zní:

K ř. 334   

Zde se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Specifikace jednotlivých zaplacených daní s přiřazením ke konkrétním zdaněným příjmům bude součástí zvláštní přílohy k ř. 331. K zápočtu lze uplatnit pouze takovou částku daně, která byla v zahraničí u jednotlivých konkrétních příjmů vybrána v souladu s právními předpisy státu, v němž byl zdroj příjmu, nejvýše však do částky tuzemské daně z příjmů připadající na daný příjem, a pokud se jedná o příjem ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nejvýše částku daně, která může být v tomto státě vybrána v souladu s uzavřenou smlouvou. Částky daně zaplacené v zahraničí musí být doloženy úředním překladem potvrzeni zahraničního daňového úřadu v českém (slovenském) jazyce, o výši příjmů v zahraničí a o zaplacení daně.

9) Dílčí pokyn k ř. 350 II. oddílu nově zní:

K ř. 350   

Na tomto řádku, a to i tehdy, že ř. 340 bude uvedena nula, se uvede sražená daň z příjmů, která splňuje podmínky pro započtení na celkovou daňovou povinnost podle § 36 odst. 6 zákona. Částka na tomto řádku musí být doložena seznamem potvrzení podle § 38d odst. 7 zákona, členěným podle jednotlivých plátců. Seznam musí obsahovat údaje 0 obchodním jméně, identifikačním čísle a sídle plátce, o částkách sražené daně převzatých z jednotlivých potvrzení a souhrnnou výši sražených daní za všechny plátce.

10) Dílčí pokyn ke IV. oddílu - dodatečné daňové přiznání, nově zní:

Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné daňové přiznání. Částky daňové ztráty na ř. 4 a 5 se uvádějí v absolutních hodnotách, t.j. bez znaménka minus (-).

K ř. 1   

Uvede se poslední známá částka daně vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 4 vykázána poslední známá daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 2   

Na tomto řádku se uvede částka daně ze ř. 340 II. oddílu, investiční společnost spravující podílové fondy ze ř. 2 III. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 5 vykázána daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 3   

Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 6, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 1 se znaménkem minus (-)) nebo naopak, z poslední známé daňové ztráty do částky daně (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 2 se znaménkem plus (+)).

K ř. 4   

Uvede se poslední známá daňová ztráta vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 1 vykázána poslední známá částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 5   

Na tomto řádku se uvede daňová ztráta ze ř. 220 1I. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 2 vykázána částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.

K ř. 6   

Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 3, přechází-li poslední známá daňová ztráta do částky daně (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 4 se znaménkem minus (-)) nebo naopak, z poslední známé částky daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 6 uvede částka ze ř. 5 se znaménkem plus (+)).

11) Dílčí pokyn k ř. 6 tabulky H. Zápočet daně zaplacené v zahraničí, nově zní:

K ř. 6   

Částka z tohoto řádku se přenese na ř. 320 II. oddílu, nejvýše však do výše částky uvedené na ř. 310 II. oddílu.

Ředitel odboru 39:
JUDr. Miroslav Vácha, v.r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

Zákon směnečný a šekový - Komentář, 2. vydání

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu směnečnému a šekovému je praktickou příručkou, kterou využije odborná veřejnost i studenti. Na rozdíl od jiných komentářů tohoto zákona je tato kniha více zaměřena na názory uvedené v odborné literatuře, autor též podstatně intenzivněji pracuje s judikaturou. ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.