Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 17/2016 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2016, číslo 6, ze dne 19. 5. 2016

17

Sdělení

k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

Č.j.: MF-16470/2016/28
PID: MFCR6XGUFC
Referent: Ing. František Linhart, tel: 257 044 354
JUDr. Jan Huleš, tel.: 257 044 190

Po novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., (dále jen „zákon“) a novele vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2015 Sb., (dále jen „vyhláška“), jakož i v důsledku nepřijetí novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, navrhované sněmovním tiskem č. 414/0, se projevily určité nejasnosti ve způsobu aplikace zákona a vyhlášky u účetních jednotek, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami. Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek vydává ministerstvo financí následující sdělení.

I. Pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité

1. Pro ocenění investic uvedených v obsahovém vymezení položky „C.I. Pozemky a stavby“ nepoužijí účetní jednotky § 27 odst. 1 až 3 vyhlášky.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1.2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:

a) podle § 29 odst. 5 vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.I. Pozemky a stavby“.

Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.

4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 a § 28 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 25 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 vyhlášky.

II. Majetkové účasti

1. U všech cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 jednorázově zúčtuje proti rozvahové položce „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“.

4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 26 odst. 4 a 5 vyhlášky.

III. Cenné papíry (dluhopisy) držené do splatnosti

1. U všech cenných papírů (dluhopisů) držených do splatnosti, které jsou investicemi, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky a v rozvaze neuvedou položku „C. 111.2. a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů“.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1.2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:

a) oceňovací rozdíl se postupně, v závislosti na době splatnosti investice, odúčtuje do nákladů nebo výnosů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, a dojde-li k prodeji uvedených investic, postupem podle § 29 odst. 6 věta druhá vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.NI.2. c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti“.

Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.

4. U cenných papírů držených do splatnosti je ocenění cenných papírů od okamžiku vypořádání nákupu (nebo od okamžiku uskutečnění obchodu) do okamžiku jejich splatnosti, příp. do okamžiku vypořádání prodeje, zvyšováno (snižováno) o nabíhající úrokové výnosy (náklady), dále jen „naběhlá hodnota“. Dojde-li k jejich prodeji, je rozdíl mezi naběhlou hodnotou neupravenou o opravné položky a prodejní cenou zaúčtován do výnosů nebo nákladů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů.

IV. Vyrovnávací rezerva

1. Vyrovnávací rezerva se v účetnictví pojišťoven a zajišťoven s účinností od 1. 1. 2016 netvoří.

2. Zůstatek vyrovnávací rezervy vykázaný k 31. 12. 2015 v položce pasiv „C.5. Vyrovnávací rezerva“ účetní jednotka po 1. 1. 2016 odúčtuje do výnosů jako zrušení této rezervy pro nepotřebnost.

3. V případě technických rezerv účetní jednotky postupují v souladu s § 27 zákona. Zákon o pojišťovnictví se pro účely účetnictví nepoužije.

V. K diskontování v případě Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí v neživotním pojištění

1. Účetní jednotky postupují podle zákona a vyhlášky, které jsou pozdější transpozicí směrnice 91/674/EHS. Tyto předpisy upravují pouze povinné metody výpočtu technických rezerv. Tento postup nepředstavuje změnu metody. To znamená, že v roce 2016 účetní jednotky postupují stejným způsobem, jako v roce 2015.

2. Pokud jde o explicitní diskontování v případě uvedené technické rezervy, účetní jednotky mohou nadále postupovat podle čl. 60 odst. 1 písm. g) druhý a následující pododstavce směrnice 91/674/EHS.

VI. Upozornění na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.

Tímto sdělením upozorňuje ministerstvo financí na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.. Čl. I bod 92. má správně znít (s vyznačením opravy):

„92. V příloze č. 1 se položky C.7. a až C.9. pasiv zrušují.“.

28 Regulace a metodika účetnictví
JUDr. David Bauer, v. r. ředitel odboru

E-shop

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1154 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zásadně novelizovaného zákona o pojišťovnictví (330 změn a doplnění od září 2016) a jeho 3 nové prováděcí vyhlášky. Změnami byl dotčen také zákon o pojišťovacích ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.