Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 2/2016 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2016, číslo 1, ze dne 29. 1. 2016

2

Pokyn č. GFŘ-D-23

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Č.j.: 147958/15/7700-10124-011654

Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“)1. Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.

Čl. I

Finanční úřady a jejich územní pracoviště

1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2, nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.

2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách3 či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4. Tyto zkratky5 jsou uvedeny v tabulce v příloze k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6, resp. správního orgánu7 v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.

Čl. II

Základní pravidla pro umístění spisů

1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis – tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.

2. Spravujícím územním pracovištěm8 se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.

3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv. obvodů působnosti těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím územních obvodů či správních obvodů, resp. městských obvodů či katastrálních území9.

4. Územní pracoviště, která nejsou uvedena v příloze k tomuto pokynu, nejsou spravujícími územními pracovišti a neumísťují se na nich spisy. Tato územní pracoviště nemají stanoveny samostatné obvody působnosti.

5. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,

a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání11,
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo12,
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.

Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku IV.

6. V případě umístění spisů k dani z nabytí nemovitých věcí bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:

a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.

Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn spis daně z příjmů poplatníka13. Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.

7. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí14 platí, že spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:

a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).

8. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.

A. poplatník sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť – spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:

a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H – budova obytného domu
Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R – zdanitelná jednotka pro bydlení (byt)
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J – budova pro rodinnou rekreaci
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) statní poplatníci – spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.:
- má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.

Pozn.: Přehled určených územních pracovišť finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) 4) výše uvedeného výchozího algoritmu):

finanční úřad určené územní pracoviště
v sídle finančního úřadu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň – sever
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno – venkov
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj   Územní pracoviště Ostrava I
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

9. Výjimku z odst. 5 představuje umístění spisů, které se týkají odvodu z loterií a jiných podobných her. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.

10. Výjimku z odst. 5 představuje též umístění spisů, které se týkají

a) zajištění a vymáhání daní,
b) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů15,
d) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
e) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů16,
f) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem17,
g) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
h) finanční kontroly,
i) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
j) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.

V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.

11. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje18.

12. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu.

Čl. III

Zvláštní pravidla pro přesun spisů k 21. 5. 2016

1. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích uvedených v příloze k tomuto pokynu, zůstávají na těchto územních pracovištích umístěny i nadále19. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích, která nejsou uvedena v příloze k tomuto pokynu, se k 21. 5. 2016 přesunou na spravující územní pracoviště podle následujícího klíče:

územní pracoviště, na kterém byl umístěn
spis do 20. 5. 2016 a které není uvedeno
v příloze k tomuto pokynu
spravující územní pracoviště, na kterém
bude nově umístěn spis od 21. 5. 2016
Územní pracoviště v Dobříši Územní pracoviště v Příbrami
Územní pracoviště ve Voticích Územní pracoviště v Benešově
Územní pracoviště v Blatné Územní pracoviště ve Strakonicích
Územní pracoviště ve Vodňanech Územní pracoviště ve Strakonicích
Územní pracoviště v Horažďovicích Územní pracoviště v Sušici
Územní pracoviště v Horšovském Týně Územní pracoviště v Domažlicích
Územní pracoviště v Nepomuku Územní pracoviště v Blovicích
Územní pracoviště v Aši Územní pracoviště v Chebu
Územní pracoviště v Kraslicích Územní pracoviště v Sokolově
Územní pracoviště v Bílině Územní pracoviště v Teplicích
Územní pracoviště v Podbořanech Územní pracoviště v Žatci
Územní pracoviště v Železném Brodě Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Územní pracoviště v Nové Pace Územní pracoviště v Jičíně
Územní pracoviště v Přelouči Územní pracoviště v Pardubicích
Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou Územní pracoviště v Třebíči
Územní pracoviště v Pacově Územní pracoviště v Pelhřimově
Územní pracoviště v Telči Územní pracoviště v Jihlavě
Územní pracoviště v Konici Územní pracoviště v Prostějově
Územní pracoviště v Bohumíně Územní pracoviště v Karviné
Územní pracoviště v Českém Těšíně Územní pracoviště v Karviné
Územní pracoviště ve Fulneku Územní pracoviště v Novém Jičíně
Územní pracoviště v Orlové Územní pracoviště v Karviné
Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem Územní pracoviště v Holešově

2. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 21. 5. 2016 a současně nedošlo nejpozději k 21. 5. 2016 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně20, bude spis daňového subjektu k 21. 5. 2016 umístěn na spravujícím územním pracovišti podle přílohy k tomuto pokynu (v rámci stávajícího finančního úřadu).

Např.: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Středočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Dobříši, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dobříši. Ke dni 5. 4. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Písku, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Dobříši, však do 21. 5. 2016 nevydal rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy neurčil datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo do 21. 5. 2016 vydáno, ale rozhodné datum spadá do období po 21. 5. 2016. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístěn od 21. 5. 2016 na Územním pracovišti v Příbrami Finančního úřadu pro Středočeský kraj. (Pozn.: Následně po přeregistraci bude při určení územního pracoviště postupováno podle článku II. odst. 5., tj. po rozhodném datu v druhé polovině roku 2016 bude spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.)

Příklad týkající se opačné situace: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Písku, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Písku. Ke dni 5. 4. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Dobříše, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Písku vydá dne 20. 4. 2015 rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), dle kterého k 21. 7. 2015 má být místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj, přičemž spis má být dle tohoto rozhodnutí umístěn na Územním pracovišti v Dobříši. Jelikož od účinnosti tohoto pokynu žádné spisy na Územním pracovišti v Dobříši nebudou umístěny (budou umístěny na Územním pracovišti v Příbrami), bude k 21. 7. 2015 spis přesunut z Územního pracoviště v Písku přímo na Územní pracoviště v Příbrami Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Pozn.: Skutečnost, že ve vydaném rozhodnutí o přeregistraci je uvedeno územní pracoviště, na kterém nebudou od účinnosti tohoto pokynu umístěny žádné spisy, není důvodem ke změně rozhodnutí o přeregistraci. Umístění spisu po přeregistraci je v takovém případě modifikováno přímo tímto pokynem.

Jiný příklad: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Středočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Dobříši, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dobříši. Ke dni 5. 5. 2016 změní daňový subjekt sídlo do Poděbrad. Podle pokynu č. GFŘ-D-13 správce daně sdělí daňovému subjektu datum, kdy bude jeho spis přesunut na spravující Územní pracoviště v Poděbradech – toto datum je 21. 7. 2016. To znamená, že do 20. 5. 2016 bude spis daňového subjektu umístěn na Územním pracovišti v Dobříši, od 21. 5. 2016 na Územním pracovišti v Příbrami a od 21. 7. 2016 na Územním pracovišti v Poděbradech.

Pozn.: V takovýchto situacích doporučujeme finančnímu úřadu z hlediska zásady hospodárnosti přesun spisu k 21. 5. 2016 přímo z Územního pracoviště v Dobříši na Územní pracoviště v Poděbradech.

Čl. IV

Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti

1. Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní21. Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.

2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201322, a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spis přesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.

3. Pokud je spis daňového subjektu ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěn na územním pracovišti, které není uvedeno v příloze k tomuto pokynu, přesune se spis na spravující územní pracoviště v souladu s tabulkou v článku III odst. 1.

Např.: Dne 5. 5. 2016 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu pro Středočeský kraj na Finanční úřad pro Jihočeský kraj. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že spis bude nově umístěn na Územním pracovišti ve Vodňanech. Rozhodnutí nabude právní moci dne 10. 5. 2016. Od 21. 5. 201623 bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti ve Strakonicích.

Pozn.: V případě rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti vydaných v průběhu května 2016 doporučujeme Odvolacímu finančnímu ředitelství do odůvodnění těchto rozhodnutí uvádět již spravující územní pracoviště podle přílohy k tomuto pokynu.

4. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu24, se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

Čl. V

Příloha

Součástí tohoto pokynu je příloha - Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.

Čl. VI

Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-12, č. j. 40753/12-3411-011654.

Čl. VII

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 21. 5. 2016.

generální ředitel
Ing. Martin Janeček, v. r.

Přílohy:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2016/financni-zpravodaj-cislo-12016-23818

____________________

1 Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2 V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993  Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č.  456/2011 Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3 § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4 § 19 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5 Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
6 § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7 § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8 Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č.  456/2011 Sb.
9 Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
10 § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11 § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
12 § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
13 Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
14 Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
15 Podle § 6a odst. 6 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
16 Např. § 115, §134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
17 § 58 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
18 § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
19 Samozřejmě, pokud následně (v budoucnu) nebudou přesunuty např. podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
20 § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
21 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
22 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
23 Dané datum musí vycházet z data uvedeného v rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
24 § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Sagit, a. s.

Díky přehlednému uspořádání informací získáte okamžitý měsíční přehled o změnách předpisů ve všech oblastech významných pro podnikání (daně, mzdy, účetnictví, živnostenské podnikání, sociální a zdravotní pojištění, obchodní právo, pracovní právo atd.). Zpravodaj přináší každý měsíc ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

Násilí na pracovišti - charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti

JUDr. Jakub Chromý - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je agrese, ...

Cena: 373 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.