Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 9/2015 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2015, číslo 4, ze dne 25. 5. 2015

9

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Č.j.: MF-10329/2015/3701-1,2
ze dne 1. dubna 2015
Referent: Ing. T. Havelková
e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 363/2014 Sb.) a od 1. 1. 2016 (vyhláška č. 364/2014 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 462/2014 Sb.).

Obsah:

1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

2) Atribut „Nástroj“ (NNN)

3) Atribut „Prostorová jednotka“ (Z)

4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

Ad 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku je nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, a to v členění podle nástroje (NNN) a prostorové jednotky (Z). Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) proto obsahuje část XI. „Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek“ a část XII. „Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek.“

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

I. příjmy ze zahraničních zdrojů – zejména z rozpočtu EU, z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů zveřejněném na inter-netových stránkách Ministerstva financí1) (dále jen „číselník nástrojů“), která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související příjmy, kterými jsou příjmy poskytnuté jinými subjekty z tuzemských zdrojů – přijaté povinné krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. příjmy určené na krytí té části způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována tuzemskými zdroji.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. sledují bez ohledu na to:

a) odkud byly přijaty2)

b) o jaké prostředky se jedná3)

c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje příjemcem či jako refundace po realizaci výdaje z vlastních zdrojů příjemce.

Příjmy, které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

I. výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů – zejména z rozpočtu EU, z EHP/ Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související výdaje, kterými jsou výdaje financované z tuzemských zdrojů – povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. ta část způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována z tuzemských zdrojů.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu) financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

Ad 2) Atribut Nástroj (NNN)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz číselník nástrojů).

K identifikaci nástroje (NNN) se použije číselník trojmístných nástrojů pro územní samosprávné celky.

Ad 3) Atribut Prostorová jednotka (Z)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých prostorových jednotek (Z) (viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Prostorové jednotky (Z) v částech XI. a XII.

Kód   Zkratka
1 Prostředky z tuzemských zdrojů – povinné financování
způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných
příjmy ze zahraničních zdrojů
CZ
5 Prostředky ze zahraničních zdrojů ZHR

Příjmy

Kódem Z = 1 (CZ) se označí přijaté povinné tuzemské krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí příjmy ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem Z = 1 (CZ) se označí část způsobilých výdajů povinně financovaná z tuzemských zdrojů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Ad 4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

V části XI. a XII. finančního výkazu nejsou sledovány:

I. příjmy a související výdaje z tuzemských zdrojů, které nejsou povinným krytím způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů. Jedná se zejména o nezpůsobilé výdaje v projektech EU/FM.

II. prostředky na projekty EU v režimu přezávaz-kování. Pokud se zjistí, že prostředky na část projektu nebo celý projekt již spadají do přezá-vazkování, nebo se jím mají bezprostředně stát, nebo přešly z režimu přezávazkování do financování v rámci alokace operačního programu, řídicí orgán (resp. zprostředkující subjekt) bude mít za povinnost bez zbytečného odkladu informovat všechny konečné příjemce, kterým ukládá vyhláška předkládat výkazy během rozpočtového roku, jak a od jakého okamžiku mají změnit způsob vykazování (účtování) následného financování realizovaného projektu.

K úpravě účetní věty v části zdrojů dojde v momentě zjištění přezávazkování. To znamená, že se nebudou zpětně upravovat všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku, ale tato úprava bude provedena v následujícím účetním, finančním výkaze. Úpravy lze provádět pouze v rozpočtově a účetně neuzavřeném roce. Výkazy z předchozích let nelze upravovat.

Pro finanční vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. u víceletého projektu, u kterého v průběhu jeho financování došlo ke zjištění jeho přezávazkování a ke změně zdrojů financování jeho výdajů, platí, že finanční vypořádání proběhne podle pravidel pro projekty financované výhradně z národních zdrojů, tj. podle § 2 odst. 1) písmene a. Finanční vypořádání tedy proběhne vždy po ukončení příslušného kalendářního roku počínaje rokem zjištění, že jsou výdaje daného projektu přezávazkované a nikoliv po jejich ukončení jako v případě projektů EU. Obdobně se postupuje i v případě, kdy je celý projekt, na který byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, od počátku v přezávazkování.

V části XI. finančního výkazu také nejsou sledovány s kódem prostorové jednotky Z=1 vlastní prostředky (zdroje) realizátora projektu, neboť užití na tuzemské krytí způsobilých výdajů je pouze jedním z možných užití těchto prostředků (užití těchto prostředků však na straně výdajů v části XII. s prostorovou jednotkou Z=1 zaznamenáno bude).

ředitel odboru státního rozpočtu
Ing. Karel Tyll, v. r.

__________

1) http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku
soubor IISSP_CSUIS_Nastroje_01_01_2015.xlsx nebo jeho aktualizace
2) Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska. Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska/Švýcarska budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu (resp. OSS) nebo od Národního fondu.
3) Např. jako příjmy z rozpočtu EU, tj. „evropské“ mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou (resp. OSS) poskytnutého předfinancování.

E-shop

Kompetenční zákon. Komentář

Kompetenční zákon. Komentář

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je vůbec prvním uceleným komentářem zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tzv. kompetenčního zákona. Po téměř 50 letech od přijetí tohoto zákona a po mnohých nepříliš koncepčních zásazích působí kompetenční zákon ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.