Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 9/2015 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2015, číslo 4, ze dne 25. 5. 2015

9

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Č.j.: MF-10329/2015/3701-1,2
ze dne 1. dubna 2015
Referent: Ing. T. Havelková
e-mail: tereza.havelkova@mfcr.cz

Ministerstvo financí aktualizuje metodický pokyn publikovaný ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů, týkající se naplňování částí XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M. Aktualizovaný metodický pokyn se použije pro údaje rokem 2015 počínaje, v návaznosti na vyhlášku č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 363/2014 Sb.) a od 1. 1. 2016 (vyhláška č. 364/2014 Sb.) a v návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění účinném od 1. 1. 2015 (vyhláška č. 462/2014 Sb.).

Obsah:

1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

2) Atribut „Nástroj“ (NNN)

3) Atribut „Prostorová jednotka“ (Z)

4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

Ad 1) Části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku je nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, a to v členění podle nástroje (NNN) a prostorové jednotky (Z). Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) proto obsahuje část XI. „Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek“ a část XII. „Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek.“

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

I. příjmy ze zahraničních zdrojů – zejména z rozpočtu EU, z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů zveřejněném na inter-netových stránkách Ministerstva financí1) (dále jen „číselník nástrojů“), která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související příjmy, kterými jsou příjmy poskytnuté jinými subjekty z tuzemských zdrojů – přijaté povinné krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. příjmy určené na krytí té části způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována tuzemskými zdroji.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. sledují bez ohledu na to:

a) odkud byly přijaty2)

b) o jaké prostředky se jedná3)

c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje příjemcem či jako refundace po realizaci výdaje z vlastních zdrojů příjemce.

Příjmy, které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

I. výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů – zejména z rozpočtu EU, z EHP/ Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů a z NATO, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která je nebo má být spolufinancována ze zahraničních zdrojů,

II. související výdaje, kterými jsou výdaje financované z tuzemských zdrojů – povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, tj. ta část způsobilých výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v číselníku nástrojů, která povinně je nebo má být financována z tuzemských zdrojů.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu) financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

Ad 2) Atribut Nástroj (NNN)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz číselník nástrojů).

K identifikaci nástroje (NNN) se použije číselník trojmístných nástrojů pro územní samosprávné celky.

Ad 3) Atribut Prostorová jednotka (Z)

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých prostorových jednotek (Z) (viz Tabulka 1).

Tabulka 1: Prostorové jednotky (Z) v částech XI. a XII.

Kód   Zkratka
1 Prostředky z tuzemských zdrojů – povinné financování
způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných
příjmy ze zahraničních zdrojů
CZ
5 Prostředky ze zahraničních zdrojů ZHR

Příjmy

Kódem Z = 1 (CZ) se označí přijaté povinné tuzemské krytí způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí příjmy ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem Z = 1 (CZ) se označí část způsobilých výdajů povinně financovaná z tuzemských zdrojů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů; kódem Z = 5 (ZHR) se označí výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů. To vše v souladu s částí ad 1).

Ad 4) Prostředky na EU/FM programy, které část XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M nevykazuje

V části XI. a XII. finančního výkazu nejsou sledovány:

I. příjmy a související výdaje z tuzemských zdrojů, které nejsou povinným krytím způsobilých výdajů v rámci nástrojů spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů. Jedná se zejména o nezpůsobilé výdaje v projektech EU/FM.

II. prostředky na projekty EU v režimu přezávaz-kování. Pokud se zjistí, že prostředky na část projektu nebo celý projekt již spadají do přezá-vazkování, nebo se jím mají bezprostředně stát, nebo přešly z režimu přezávazkování do financování v rámci alokace operačního programu, řídicí orgán (resp. zprostředkující subjekt) bude mít za povinnost bez zbytečného odkladu informovat všechny konečné příjemce, kterým ukládá vyhláška předkládat výkazy během rozpočtového roku, jak a od jakého okamžiku mají změnit způsob vykazování (účtování) následného financování realizovaného projektu.

K úpravě účetní věty v části zdrojů dojde v momentě zjištění přezávazkování. To znamená, že se nebudou zpětně upravovat všechny výkazy od začátku účetního a rozpočtového roku, ale tato úprava bude provedena v následujícím účetním, finančním výkaze. Úpravy lze provádět pouze v rozpočtově a účetně neuzavřeném roce. Výkazy z předchozích let nelze upravovat.

Pro finanční vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. u víceletého projektu, u kterého v průběhu jeho financování došlo ke zjištění jeho přezávazkování a ke změně zdrojů financování jeho výdajů, platí, že finanční vypořádání proběhne podle pravidel pro projekty financované výhradně z národních zdrojů, tj. podle § 2 odst. 1) písmene a. Finanční vypořádání tedy proběhne vždy po ukončení příslušného kalendářního roku počínaje rokem zjištění, že jsou výdaje daného projektu přezávazkované a nikoliv po jejich ukončení jako v případě projektů EU. Obdobně se postupuje i v případě, kdy je celý projekt, na který byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, od počátku v přezávazkování.

V části XI. finančního výkazu také nejsou sledovány s kódem prostorové jednotky Z=1 vlastní prostředky (zdroje) realizátora projektu, neboť užití na tuzemské krytí způsobilých výdajů je pouze jedním z možných užití těchto prostředků (užití těchto prostředků však na straně výdajů v části XII. s prostorovou jednotkou Z=1 zaznamenáno bude).

ředitel odboru státního rozpočtu
Ing. Karel Tyll, v. r.

__________

1) http://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku
soubor IISSP_CSUIS_Nastroje_01_01_2015.xlsx nebo jeho aktualizace
2) Např. příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska nemusí být nutně přijaty přímo z EU či EHP / Norska / Švýcarska. Příjmy z rozpočtu EU a příjmy z EHP/Norska/Švýcarska budou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu (resp. OSS) nebo od Národního fondu.
3) Např. jako příjmy z rozpočtu EU, tj. „evropské“ mohou být označeny též prostředky přijaté od kapitoly státního rozpočtu v rámci touto kapitolou (resp. OSS) poskytnutého předfinancování.

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Účetnictví pro úplné začátečníky 2017

Ing. Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Chcete získat komplexní přehled v účetnictví? S touto knihou to zvládnete bez potíží! Celý text je srozumitelným způsobem zpracován jak pro úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu, tak pro účetního, který si chce zopakovat některé účetní souvislosti. ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář

JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži ...

Cena: 680 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.