Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 1/2013 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2013, číslo 1, ze dne 10. 1. 2013

1

Pokyn č. MF - 1

o stanovení lhůt při správě daní

Č.j.: MF-96484/2012/904
PID: MFCR2XLARM

S ohledem na ustanovení § 38 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „daňový řád“), kdy jsou osoby zúčastněné na správě daní oprávněny při porušení zásady postupovat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 daňového řádu) domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci daně, který výše uvedenou zásadu porušil, a z důvodu vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k principům „dobré správy“, stanovím pro věcně příslušné útvary Ministerstva financí, orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy České republiky (dále jen „správní orgán“) k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní lhůty:

I.

Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání osob zúčastněných na správě daní stanovuji následující lhůty:

1. 6 měsíců

a) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou případů uvedených v bodu 2 písm. d),
b) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,
c) pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,
d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu.

2. 3 měsíce

a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo potvrzení delegace dle ustanovení § 18 daňového řádu,
b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední osoby dle ustanovení § 77 daňového řádu,
c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu,
d) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 116 odst. 1 daňového řádu proti rozhodnutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového řádu a o záznamní povinnosti dle ustanovení § 97 daňového řádu,
e) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
f) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanovení § 159 odst. 3 daňového řádu,
g) pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového řádu.

3. 30 dnů

a) pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového řádu,
b) pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení dle ustanovení § 48 odst. 3 daňového řádu,
c) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňového řádu,
d) pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového řádu,
e) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustanovení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,
f) pro vydání rozhodnutí o přijetí bankovní záruky dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,
g) pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle ustanovení § 174 odst. 5 a 6 daňového řádu,
h) pro vydání rozhodnutí o odložení daňové exekuce a o zastavení daňové exekuce dle ustanovení § 181 odst. 1, 2 daňového řádu,
i) pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, která má být sražena v příslušném výplatním období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 odst. 3 daňového řádu,
j) pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,
k) pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku dražby dle ustanovení § 230 odst. 1 daňového řádu,
l) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na postup plátce daně dle ustanovení § 237 odst. 4 daňového řádu, m) pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 daňového řádu.

II.

Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání osoby zúčastněné na správě daní správnímu orgánu. Výjimkou je případ vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu – čl. I bod 1 písm. c), kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. V případě vrácení odvolání nadřízeným správním orgánem nižšímu správnímu orgánu (ustanovení § 116 odst. 3 daňového řádu) k vydání rozhodnutí dle čl. I bod 2 písm. c) a čl. I bod 3 písm. e) se lhůty počítají ode dne, kdy je odvolání vráceno. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí ve správním soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu řízení, běží lhůty stanovené v čl. I pro vydání nového rozhodnutí ve věci znovu ode dne, kdy se správci daně vrátí od soudu spisový materiál. Jestliže není podání doručeno místně příslušnému správnímu orgánu, prodlužují se lhůty stanovené čl. I o jeden měsíc.

2. Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní k součinnosti, do dne, kdy dojde k požadované součinnosti, tj. do dne obdržení podání správcem daně. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítává doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového řádu a doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci dle § 19 daňového řádu do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Běh lhůt se staví i po dobu soustřeďování či doplňování stanovisek a podkladů od osob zúčastněných na správě daní nebo ostatních správců daní, která jsou nezbytná pro vyřízení podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k úhradě správního poplatku a rovněž se nezapočítává lhůta řízení projednávání o opravném prostředku, bude-li toto rozhodnutí podkladem pro vydání jiného rozhodnutí, např. čl. I bod 3 písm. h). Lhůty stanovené podle čl. I neběží též po dobu řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud. Dále se běh lhůt staví při mezinárodním dožádání informací podle ustanovení § 4 zákona č. 253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě dani, a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne odeslání dožádání do dne obdržení odpovědi na dožádání od příslušného úřadu smluvního státu. Ke stavění běhu lhůt může dojít i opakovaně.

3. V případě, že je pro vyřízení věci ministrem financí zřízena komise, běh lhůt se staví po dobu projednání v této komisi.

4. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno jeden měsíc a méně před uplynutím lhůty stanovené podle čl. I, příp. prodloužené podle tohoto čl. bod 5 až 7, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden měsíc ode dne doručení doplnění správnímu orgánu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postupuje při opakovaném doplnění.

5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 1, bodu 2 písm. a) až e) a bodu 3 písm. a) až e) prodlužovat nejblíže nadřízený správní orgán, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního finančního ředitelství jeho generální ředitel, v případě žádosti věcně příslušného odboru Generálního ředitelství cel jeho generální ředitel a v případě žádosti útvaru Ministerstva financí věcně příslušný náměstek ministra, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

6. Ve složitých a odůvodněných případech může lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a g) a bodu 3 písm. f) až m) prodlužovat ředitel orgánu Finanční správy České republiky a ředitel orgánu Celní správy České republiky příslušného k rozhodnutí, nejvýše na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení.

7. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může věcně příslušný útvar Ministerstva financí dále prodlužovat původní lhůty k vyřízení i nad rámec shora stanovených lhůt, pokud k vyřízení nestačila již lhůta prodloužená. Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 generální ředitel Generálního finančního ředitelství nebo generální ředitel Generálního ředitelství cel, prodlouží lhůtu příslušný náměstek ministra. Prodloužil-li lhůtu podle bodu 5 náměstek ministra, je k dalšímu prodloužení příslušný ministr.

8. Běh výše uvedených lhůt je limitován podle povahy řízení prekluzivní lhůtou podle ustanovení § 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou zvláštním zákonem (např. § 44a odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů atd.). Dále je běh lhůt limitován podle povahy řízení také lhůtou obsaženou v ustanovení § 160 daňového řádu.

III.

Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech daňových řízení zahájených po 1. 1. 2013 a u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1. 1. 2013, u kterých se postupovalo dle Pokynu č. D-348.

2. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u neukončených daňových řízení, zahájených přede dnem 1. 1. 2013, započte též doba, která uplynula ode dne zahájení těchto řízení do dne 1. 1. 2013.

3. Zrušuje se Pokyn č. D-348 o stanovení lhůt při správě daní č. j. 43/128 507/2010-431.

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

E-shop

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče

Antonín Valuš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení. Text vychází z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.